Հեղինակներ

Նաիրա ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ. Մարգինալ արձակ

17.06.2015 15:51

Կնոջ ազատագրման ու տղամարդու կողքին սոցիալական հավասար իրավունքներով ապրելու ու գործելու խորհրդային միֆը XX դարի 90-ական թվականներին ու XXI դարի սկզբներին կազմալուծվեց ու փոխարինվեց իրական ազատագրումով։ Երևույթ, որ հայ գրականության սահմանները ընդարձակեց գոյաբանության, մարդաբանության, հոգեբանության, գրողի աշխարհատեսության, արժեհամակարգի, ոճի, գեղագիտության, պատկերային ու լեզվահամակարգերի և այլ տիրույթներում։ Այս համատեքստում՝ գրական ընթացքը էութաբանության տեսանկյունից առավել դժվար է ուսումնասիրելը, քան քաղաքականությունը կամ սոցիոլոգիան, քանի որ հայ գրականությունը ընդգրկում է առավելապես արական սեռի գրական ավանդույթը, բացառությամբ՝ XX դարավերջի (Մարո Մարգարյան, Սիլվա Կապուտիկյան (պոեզիա), Անահիտ Սահինյան, Անահիտ Սեկոյան (արձակ) ) ու XXI դարասկզբի արևելահայ կին գրողների (Վիոլետ Գրիգորյան, Մարինե Պետրոսյան (պոեզիա), Սաթենիկ Մկրտչյան, Ալիս Հովհաննիսյան, Նելլի Շահնազարյան, Սուսաննա Հարությունյան, Դիանա Համբարձումյան (արձակ) ) ։ XXI դարասկզբի արևմտյան գրականագիտությունը տարբերակում է կին - սուբյեկտ ու կնոջ սուբյեկտիվություն եզրերը՝ հասկացման տիրույթում առաջինը ընկալելով իգական սկզբի (իգական Ես-ի) գործառույթի ու դրա արտահայտության իմաստության գաղափարով։ Սույնը դիտարկելի է նաև հարացույցային առաջընթացի տեսանկյունից ու ենթադրում է նույն սկզբի ռեֆլեքսային ու իրեղեն-փաստացի ճանաչումները, ֆեմինիզմի առանձնահատկությունները, որոնք կին - սուբյեկտի դոմինանտության գաղտնագրված գաղափարներն են։ Դրանց վերատեղաբաշխմամբ զբաղվում է մարդաբանությունը՝ սոցիալական գաղտնագրի փոխակերպումների ու երկխոսությունների գործընթացներում վերոնշյալ երևույթները տանելով գոյաբանության ճանապարհով։ 2003-2008 թվականների գլոբալիզացիայի տարիներին առավել տեսանելի դարձան սոցիալ-տնտեսական խնդիրների կենտրոնացման ու միավորման գործընթացները, որոնք ձևավորեցին կին գրողի վարքագծի, ծրագրերի ու քաղաքականության ընդհանուր համակարգը։ Այս համատեքստում՝ կին-սուբյեկտ ու կնոջ սուբյեկտիվություն ըմբռնումների իմաստաբանական տարբերակումը գրականության տիրույթում տեղի ունենեցավ հեղինակի (այստեղ՝ պատմողի) շնորհիվ, որը քողարկվեց ու քողարկվում է ինքն իրենով՝ Ես-ի նույնականացման միջոցով ուղղորդելով գործողությունների ամբողջական ընթացքը։ Կին - սուբյեկտը ի վիճակի է լուծելու իր առջև դրված գեղագիտական խնդիրները, կնոջ սուբյեկտիվությունը, սակայն, տարրալուծվում է մտավոր Ես-ի տիրույթում։ Սուբյեկտիվության հարցերի սոցիալ-մշակութային փոխակերպումները գրականության մեջ արմատապես տարբերվում են ֆեմինիստական թեմաներից։ Մարդաբանությունը սույն երևույթի պատմական ու սոցիալ-մշակութային փոխակերպումները դիտարկում է նախ՝ կնոջ արքետիպի պատմամշակութային դերի ու նշանակության, ապա՝ սուբյեկտիվություն երևույթի իմաստային համակարգի փոխակերպումների ու դրանց մեկնության տիրույթում։ Ու եթե XX դարի քննադատությունը իմաստավորում էր կնոջ սուբյեկտիվության հարցերը, ապա XXI դարասկզբում շեշտվում է կին-սուբյեկտը, քանզի վերջինիս սովորությունների սանդղակը (habitus) կազմում են նախաձեռնողության, կրթվածության, ինտելեկտի, սոցիալ-մշակութային դերի և այլ հատկանիշներները, որոք տոպոլոգիական բևեռում իգական կենսաէներգիան ուղղորդում են մասնավորի տիրույթ, որտեղ ինքնիրացման գաղտնագրված վեկտորը մշտապես կոնֆլիկտի մեջ է ժամանակակից կնոջ՝ մեծ աշխարհը գրավելու մղումների հետ։ Այս համատեքստում հնարավոր է անդրադանալ XXI դարասկզբի արևելահայ կին արձակագիրներին՝ Սաթենիկ Մկրտչյան, Ալիս Հովհաննիսյան, Նելլի Շահնազարյան, Սուսաննա Հարությունյան, Դիանա Համբարձումյան՝ ուղղորդվելով ժամանակակից քննադատության մեթոդաբանական երեք տիրույթներում՝ ա. պատմահամեմատական քննադատության, որը բացահայտում է կանանց արձակ երևույթը մշակութային փոխակերպումների միջոցով (եթե այդպիսիք կան) բ. գինո քննադատության, որը գրականության սոցիալ - մշակութային փորձառության մակարդակը ու դրա արտահայտությունը ժամանակակից գրականության տիրույթում գ. ծագումնաբանության, ըստ որի տեսանելի է գեղարվեստական լեզուն։ Մեթոդաբանական սույն մոտեցումները դիտարկելի են իրենց օբյեկտիվ - տրամաբանական մոտեցումներով, փոխառնչություններով ու զարգացման մակարդակով, չեն ներառում պատմափիլիսոփայական ավանդույթը, այլ երևութանում են միայն սոցիալ-մշակութային նույնականության տիրույթում։ Գրականագետները հաճախ վերոնշյալ կանանց արձակը ներառում են գրական ընթացքում՝ յուրօրինակ քաղաքականությամբ նշելով (Լևոն Խեչոյան, Գուրգեն Խանջյան, Հովհաննես Երանյան) ու նույն կերպ չնշելով (Նորայր Ադալյան, Ռուբեն Հովսեփյան, Վարուժան Այվազյան, Ռաֆայել Նահապետյան, Վահան Թամարյան) արձակագիրների կողքին (որոնք սոսկ անուններ չեն հայ գրականության տիրույթում, այլ պատկառելի գրական ժառանգություն ունեցող հեղինակներ), գրելով, թե կանանց արձակը ունի շոշափելի-ծանրակշիռ առանձնահատկություններ, թե կնոջական փորձն ու զգայական - վերաբերմունքային շերտերը ժամանակակից հայ արձակում ձևավորում են ավանդույթ, ու դա իրականություն է։ Նման մոտեցումը բացահայտում է սոսկ գրականագիտության էմպիրիկ վերլուծության մակարդակը, քանզի տվյալ արձակում բացակայում է սոցիալ-հոգեբանական պոլեմիկան, ինչը տեսանելի է հատկապես քննադատական որոշակի ռեզոնանսով, քանի որ արժեհամակարգային կողմնորոշումները կանանց արձակում ընկալելի են նախ գրական երկի առաջարկի (տենդերի) տիրույթում, ապա՝ ո՛չ համամարդկային մոտեցումների համատեքստում, ու դրանց պահպանման հարցադրումները նրանց տեքստերում նույնպես ցածր սանդղակում են։ Տիպաբանական հատկանիշների այս տեսանկյունից կանանց արձակը երևութանում է առօրեական - կենցաղային թեմաների (Նելլի Շահնազարյան, Սուսաննա Հարությունյան), ժանրի (փոքր պատմվածքի), սեթևեթանքով պատմողի (Սուսաննա Հարությունյան, Դիանա Համբարձումյան), հեղինակ - կերպար - ընթերցող միջակայքում հեղինակային տեսակետի բացակայության, ժամանակի ու տարածության անորոշության ու զգայականության էմպիրիկ տիրույթում հայտնված հեղինակային ձայնի (Ալիս Հովհաննիսյան, Սաթենիկ Մկրտչյան, Նելլի Շահնազարյան), հոգեբանական կոմիզմի հասնող իրավիճակային դրսևորումների (Սուսաննա Հարությունյան, Դիանա Համբարձումյան) ), գրի տեխնիկայի (Սուսաննա Հարությունյան, Դիանա Համբարձումյան) ։ Վերոնշյալ դիտարկումները չեն խանգարում՝ նշելու, թե Ալիս Հովհաննիսյանի, Նելլի Շահնազարյանի, Սուսաննա Հարությունյանի կերպարները աչքի են ընկնում ցածր ինտելեկտով, կենցաղայնությունը հաղթահարելու ու գեղագիտական հղումների հասնելու անկարողությամբ, բամբասանքներով ու միջակությամբ։ Դրանք շարքային ապերջանիկներ են, ովքեր ի վիճակի չեն փոխելու ավերված սոցիալ-բարոյական արժեհամակարգը, ուստի ընդունում ու վերապրում են այն որպես ճակատագրի իրական սցենար, որ գրվում ու իրացվում է քաոսի, պասիվության, անաստվածության, հոռետեսության, թուլության ու էմպիրիկ զգայությունների տիրույթներում, ուր հանդիպում են հեղինակի անարժեք մտահղացումն ու այն արժևորող քննադատը, ու ընթերցողը հստակորեն արձանագրում է դույնը։ Ալիս Հովհաննիսյանի «Ճյուղեր - տերևներ. պատառիկներ մեր փուչ կյանքից» 1 (տե՛ս Հովհաննիսյան Ա., «Ճյուղեր - տերևներ. պատառիկներ մեր փուչ կյանքից», Ե, 2009, 264 էջ) վեպում, որն իրականում պատումների (հեղինակի բառով՝ «գրառումների») հերթագայություն է, իշխող տրամադրությունը իրատեսության պատրանքն է կամ հիասթափությունը, ինչ - ինչ հավակնությունների բավարարումը, թեպետ սառը զգայականությունը գերիշխում է վեպը կազմող մեկից տասը բոլոր «գրառումներում» ։ Հեղինակը նախօրոք գիտի՝ ինչով են ավարտվելու միմյանց հաջորդող բոլոր պատումները, որոնցում իշխում է կենսական դատարկ էներգիայով պարուրված դատարկ հեգնանքն ու հոռետեսությունը, որն ըմբռնելի է նույնիսկ խորագրից՝ «Ճյուղեր - տերևներ. պատառիկներ մեր փուչ կյանքից» ։ Ուստի մելամաղձով լի անկենդան, հաճախ՝ ծեծված բառապաշարն ու պատմելաոճը անընդմեջ վերածվում է վարժապետական շատախոսության կամ շաղակրատության՝ հոգնեցնելով ընթերցողին՝ «Սա ի՞նչ էր, ոտքիս դիպավ։ Մի հսկա, նախնադարյան ձայնարկիչ, որին հսկում են աթոռի նստատեղից կախ ընկած, մինչև գետին չհասնող երկու պստլիկ տոտիկներ։ Հա, դու էլ երաժշտության մեկուկես մետրանոց նոր ուսուցչուհին ես... գնդլիկ... ամեն օր հայրդ շալակած բերում - տանում է այս հսկա անտիկվարը, քանի որ դպրոցի բոլոր ձայնարկիչները փչացած են... աշխատում են, երբ հարկ է լինում գերագույն հավի առջև շնորհ գտած մի հավիկի կամ ժողկրթբաժնից ժամանած բարձրաստիճան հնդկահավերից մեկի առաջ մեր ապագայի հույս ու հավատ աշակերտներին կապիկի պես պարեցնել, թութակի պես երգեցնել» (տե՛ս նույն տեղում, էջ 9) ։ Ինտելեկտուալ ընթերցողը, կասի՝ «դե լավ էլի, դե զզվեցինք էլի» ։ Վեպում անընդհատ հայտնաբերվող նմանատիպ հատվածները չունեն գեղագիտական նշանակություն ու ամբողջացնում են տավտոլոգիայով տառապող հեղինակային գրի անիմաստության տիրույթը։ Սա է պատճառը, որ հեղինակից տեքստ ու տեքստից ընթերցող էներգիայի փոխանակում - հաղորդումը այդպես էլ տեղի չի ունենում ու գրական երկը մնում է դատարկության (կամ ոչնչաբանության) սահմանում։ Սույն գաղափարը ծնվում է վեպն ամբողջացնող «Ես սիրտ ունեի», «Ժպտացող շիրմներ», «Ուրախ դաշտահանդես իռլանդական երաժշտության ուղեկցությամբ», «Եսթեր» («Պատառիկներ մեր փուչ կյանքից» հոռետեսական ընդհանուր խորագրով) բոլոր հատվածներն ընթերցելիս։ Անկենդան, ոչինչ չասող նույն գրելաոճն ու տրամադրությունները իշխում են նաև հեղինակի «Թանաքագույն առավոտները» (1988), «Սիրո քնքուշ հեքիաթ» (1994), «Դարձ նավահանգիստ» (2002), «Օղակը փակվում է» (2003) պատմվածքների ու վիպակների նախորդ ժողովածուներում։ Աշխարհը, որում ապրում են Ալիս Հովհաննիսյանի կերպարները «մեծ» երեխայի երևակայությունների ու երազանքների փակ աշխարհն է, որը հասունանում է առօրեական ու կենցաղային ճնշումներով՝ ընդգծելով երազի ու իրականության անհամատեղելիությունն ու անհասանելիությունը՝ այն ուղղել փորձելու, սակայն հաղթահարել չկարողանալու ճիգերով։ Թվում է՝ «Ճյուղեր - տերևներ» վեպը պետք է շնչեր կենսականությամբ, սակայն, անօրինակ պարադոքս՝ նրանում բացակայում է հատկապե՛ս կյանքը։ Հեղինակային լեզուն չի հասնում տեքստի անհատականացման տիրույթ, քանի որ պատմողը չի տիրապետում սեփական ձայնին, ըստ այդմ էլ՝ գեղարվեստական լեզվի ու ձայնի միասնականությանը։ Վեպի առաջին էջերից արդեն ընթերցողին հոգնեցնում է ցածր - կերկերուն - նվնվան ձայնի անվստահությունը, որը չի համապատասխանում հեղինակի կենսաբանական տարիքին ու բացառում է հեղինակից ընթերցող փոխանցվող հոգեբանական ու փիլիսոփայական հղումներն ու լուծումները։ Այդ պատճառով է, որ տեքստից ընթերցող փոխանցվող ձայնը, լեզուն ու աշխարհատեսությունը հատվում են գաղափարաբանական մեռյալ ընկալումների տիրույթում (քննադատները ինչ էլ հորինեն) ։ Ու այդ պատճառով է, որ երկի բազմաձայնությունը իր տեղը զիջում է տեքստ-մոնտաժի չհաղթահարված հնարքին, որն էլ իրականանում է հեղինակային մոնտաժված գրի միջակության շրջումով ու հայտնաբերումով։ Այս համատեքստում՝ Ալիս Հովհաննիսյանի տեքստը բնորոշելի է թույլ ու անկենդան մակդիրներով։ Արձակ է, որում չկա շնչառություն, չկան գաղափարական թռիչքներ ու գեղագիտական լուրջ հղումներ։ Նելլի Շահնազարյանի «Տաք շնչառություն» (տե՛ս Շահնազարյան Ն., Տաք շնչառություն, Ե, 2013, 348 էջ) պատմվածքների ժողովածուի իրականությունը՝ կենցաղից կենցաղայնություն, բացահայտում է նաև հեղինակի աշխարհընկալման սահմանները՝ տեսանելի հատկապես լեզվի տիրույթում, որը չափազանց պարզունակ է (չշփոթել պարզի հետ), տրամաբանական, ոճային ու տեխնիկական հնարքների կամ գյուտերի բացակայությամբ։ Ժողովածուն կազմում են առանց հոգեբանական լուծումների առօրյա-կենցաղային ճղճիմ ու ծեծված բառապաշարով պատումները՝ «Արյան կանչ», «Աստծո գառը», «Շատերից մեկը», որոնցում հայտնաբերվող կերպարները տարբեր հանգամանքներով հայտնվում են գյուղական կենցաղի ծանծաղ անգոյության սահմաններում (տե՛ս «Վայրի աշխարհ», «Կարկուտ» կամ «Տղամարդկանց ձմեռը») ՝ «Դեռ մեծ ձյունից առաջ էր եկել Օսանի մայրը, որ աղջկան տանի, Օսանը երեխային տվել էր, ինքը մնացել ու մորը խնդրել էր արտասուքը երեսին՝ «Երեխիս լավ կպահեք, խաթրին չկպչեք» ։ Մայրն անհանգստացել էր՝ «Ախջի՛, էդ խի՞ ես էդպես ասում, - կարո՞ղ ա քեզ վնասես» ։ Օսանն ասել էր՝ «Դուք գնացեք, ես կգամ, էրեխա հո չե՞մ, թող ամեն ինչ իր տեղում լինի, երկար եմ մնալու...» » (նույն տեղում, էջ 225 - 226) կամ՝ «Սիրունին տուն էին բերել, ու թե որ նրա տեղը խրտվիլակ էլ բերեին, Արշոն չէր նկատելու, բայց թե ոնց էր եղել, Սիրունը հղիացել էր։ Կատաղած Արշոն ասել էր՝ «Գնա հանի, ինձ քո բերած լակոտը պետք չի, ավելի լավ է՝ մի շան թուլա պահեմ» » (նույն տեղում, էջ 38) ։ Ժողովածուի ընթերցումը պարտադրում է բարդույթավոր կերպարների թերիության կամ անլիարժեքության ծեծված գաղափարները։ Այս համատեքստում էլ Շահնազարյանի տեքստը՝ որպես գրական - գեղարվեստական ֆենոմեն, ընթերցման որոշակի փուլում դադարում է գոյություն ունենալուց, քանի որ ձևավորում է սոսկ առօրյա - կենցաղային ծեծված միջանձնական հարաբերությունների (կին - տղամարդ), սերիալային-տափակ զգայությունների ու իրավիճակների ավանդույթը։ Երևույթ, որ ստեղծում է սեփական գոյության մոդալ կանոնները, ու իր միօրինակությամբ շրջվում գեղագիտական դատարկության հատկանիշով։ Սույն ժողովածուի հեղինակը կիսաշշուկ - փսփսացող բամբասանքային լեզվով ու ոճով սիրային եռանկյունիների մասին պատմողն է, նա, ով չի նկատում զավեշտի հասնող սեփական ոճական սխալները՝ «Ես պատրաստ եմ համբուրելու քո մարմինը՝ ամենայն մանրամասնությամբ, ոտքերիցդ մինչև մազերիդ ծայրը» անորակ ու ծեծված սիրային խոստովանությամբ (տե՛ս «Իմ հույս, իմ շուն, իմ հավատարիմ սեր») ։ Վերոբերյալ նախադասությունը, որ հեռու է միտք դառնալու գաղափարից, ընդամենը հեղինակային գրի քայքայված միկրոկոսմոսի արդյունք է, թեպետ խմբագիրը «անմահացրել» է այն ընդգրկող ժողովածուն՝ «Նելլի Շահնազարյանի ձևավորած գեղարվեստական ժամանակը քիչ է զատվում իրական ժամանակից, սակայն նրանում առկա են խոշոր ընդհանրացումները, ինքնահատուկ խլրտումները, որոնք երբեմն դուրս են գալիս մեկ ճշգրիտ ժամանակի տիրույթներից ու դառնում են յուրովի աբստրահարված, յուրովի ընդհանրացված» (նույն տեղում, էջ 5) ։ Սքանչանում ես, երբ գրականագիտության արվարձաններում յուրովի «աբստրահարող» խմբագիրը փորձում է որակավորել լեզվական ու հոգեբանական թերհասությամբ տառապող պատմվածքները։ Այդ կերպ խմբագրի «խոշոր ընդհանրացումներն ու ինքնահատուկ խլրտումները» նույնպես ապրում են «մեկ ճշգրիտ ժամանակի տիրույթ» -ում՝ «յուրովի աբստրահար» -ելով ու «յուրովի ընդհանրաց» -նելով նաև ժողովածուն։ Ուստի՝ հնարավո՞ր է «խոշոր ընդհանրացումները» մեկ նախադասության միջակայքում անմիջապես փոխվեն «յուրովի ընդհանրացումների» ու «յուրովի աբստրահարումների», ու անցումը ընդհանուրից մասնավորի՝ տեղի ունենա վայրկենապես, պարզվում է՝ հնարավոր է, քանի որ Ժողովածուն «զարդարող» առաջաբանի վերացական լեզուն, որպես ինքնակամ պայթող պղպջակ, ընթերցողին հասցնում է ինքն իրենից Ց-պահանջ վերանալու գաղափարին։ Եվ ոչ միայն։ Ինտելեկտի բացակայությունը։ Գիրքը թերթելիս պարզվում է նաև ծրագրային այն անհաջող գրացուցակը, որ ընթերցել է հեղինակը։ Ինքնաբերաբար ծնվում է միտքը, թե սույնը ժողովածու է վատաճաշակ տնային տնտեսուհիների համար, քանզի ի սկզբանե դիտարկելի է պսևդո հավաքականության՝ տեքստի միջակության, անլիարժեք կերպարների, մելոդրամային կոլիզիաների ու գավառական ցածրամակարդակ լեզվի տիրույթներում ու հասցեագրված է մշակութաբանական սահմանափակ ինտելեկտ ու աշխարհընկալում ունեցող ընթերցողին։ Ըստ էության՝ սույնը Անահիտ Սահինյանի որդեգրած գրական ավանդույթի շարունակությունն է։ Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներին (թե՛ ներքին ու թե՛ արտաքին քաղաքականության ընդգրկումով, 1985-1991) նմանօրինակ միջակ տեքստերը դիտարկվում էին որպես համամարդկային արժեք, սակայն այսօր նույնիսկ օճառային սերիալի սցենար չես դարձնի։ Սաթենիկ Մկրտչյանի և Սուսաննա Հարությունյանի տեքստերում նկատելի են տեղաշարժեր՝ նեղ - կենցաղայնությունից մինչ լինելության հարցերը, թեպետ այս դեպքում էլ ընթերցողը դիմառնում է մտահղացումից իրականացում ճանապարհի անկատարությանը։ Սաթենիկ Մկրտչյանի «Այրված կենդանակերպ» (տե՛ս Մկրտչյան Ս, Այրված կենդանակերպ, Ե, 2011, 184 էջ) վեպը նախանշում է երկու անընդմեջ պատերազմներ ապրած սերնդի՝ մորից աղջիկ ու տատից թոռ ճանապարհը։ Այն փոքրիկ պատումների՝ «Ծնունդ», «Այն դուռը, որից ներս պիտի մտնեն մի օր», «Բրաբիոն կնոջ հիշողությունների «մակարյա» սնդուկը», «Գողգոթայի ճանապարհին», «Անանձնական սիրո սահմանները», «Վերադարձ», «Սիրանույշ», «Հատուցում», «Այրված կենդանակերպ» ամբողջություն է, որոնք մեկ ընդհանուր հյուսվածքում միավորվում են Վարդան տղամարդու, Ալեքսան հայրիկի, Բրաբիոն կնոջ, Մարիամ աղջկա, Նոեմի տագերկնոջ, Ոսկեհատ քրոջ և այլոց՝ շղթայականորեն հերթագայող կերպարներով։ Նրանցով ստեղծվող գաղտնագրված մոդալ զգայությունները թվում են ըմբոստություն արական գրի հանդեպ, սակայն լեզվի տիրույթում հայտնվելիս, ինչպես Ալիս Հովհաննիսյանի տեքստերում, շրջվում են ձայնի կիսաշշուկ թուլությամբ՝ թույլատրելով տեքստի սուբյեկտիվության շահագործումն ու մահը միաժամանակ։ Սույն տեքստերը նույնպես տառապում են անկենդանության պարադոքսով՝ արտացոլելով կենցաղային մանրուքները, որոնք ավերում են դեպի տեքստ ուղղորդվող հեղինակի կենսաէներգիան՝ փակելով նաև գեղարվեստական հղումի ճանապարհը։ Վեպը կյանքի վերարժեվորման վեհերոտ փորձ է ոչ այն պատճառով, որ կարելի է հուշապատումի այդ ասքը թույլ տեքստով էլ պատմել, այլ որ հեղինակի շնչառությունը բավարարում է մինչ այդ սահմանը։ Այդ պատճառով էլ վեպը ընթերցվում է սոսկ որպես «մասին», ու դրանում բացակայում է գրով հայտնաբերվող հեղինակային մտահղացումն ու գեղագիտական հղումը։ Վերոնշյալին համարժեք տեքստեր դիտարկելի են նաև Սաթենիկ Մկրտչյանի «Վերադարձ» (Մկրտչյան Ս, Վերադարձ, Ե, 2006, 160 էջ) և «Մերկ, ինչպես Ադամը» (տե՛ս Մկրտչյան Ս, Մերկ ինչպես Ադամը, Ե, 2013, 160 էջ) պատմվածքների ժողովածուներում։ «Այրված կենդանակերպ» վեպում Սաթենիկ Մկրտչյանը չի լուծել իր իսկ սահմանած գեղագիտական խնդիրները։ Առավել անհեթեթ է Անահիտ Հակոբյանի (խմբագիր ու առաջաբանի հեղինակ) ՝ վեպը գնահատելու փորձը, քանի որ տվյալ տեքստը նույնպես ավերվում ու մեռնում է հեղինակային գրին զուգընթաց՝ չդիմանալով ժամանակի փորձություններին։ Սուսաննա Հարությունյանի «Խմբանկար մեռյալներով և անմահներով» (տե՛ս Հարությունյան Ս, «Խմբանկար մեռյալներով և անմահներով», Ե, 2013, 344 էջ) ժողովածուն իրականության գեղարվեստական վերակերպավորման ուշագրավ փորձ է, որում հեղինակը անցնում է կենցաղայնության ու դրան առնչվող նեղլիկ ապրելակերպի (չհասնելով գոյաբանության) հոգեբանական նեղ հարցադրումների ու դրանց բացահայտման ճանապարհով՝ չհասնելով սոցիալական լուրջ բանաձևերի լուծումների ու հղումների գաղափարին։ Կենցաղային փոքր պատկերներից նեղ միջանձնական հարաբերություններ և հակառակը։ Տեքստով տրվող լինելության ընդհանրական պատկերը չկա, քանի որ այդ հարցերը Սուսաննա Հարությունյանը նույնպես քննում է կենցաղայնության նեղլիկ միջակայքում, որն ամբողջացնողը կնոջ ճակատագրի ֆենոմենն է։ Ի տարբերություն Ալիս Հովհաննիսյանի, Նելլի Շահնազարյանի և Սաթենիկ Մկրտչյանի, ովքեր գրի տիրույթում չեն հաղթահարում ծրագրային գրականության ու ավանդականության սահմանափակությունն ու կլիշեականությունը, Սուսաննա Հարությունյանի պատումները երբեմն-երբեմն ընդգծվում են ենթատեքստի, ներքին իմաստների ու միֆապոետիկական ավանդույթի բացահայտումով՝ «Նրան թվաց, թե կորցնում է Աստծուն տեսնելու վերջին հույսը, միակ ուղին փակվում է իր առաջ։ Մեղքը հեռանում էր իրենից՝ տղամարդու պես ամուր թիկունքը իրեն դարձրած, լայն ուսերը ճոճելով՝ տիեզերքի գաղտնիքներից տեղյակ ու լուռ, համրության արժեքն իմացող, լռության խորհուրդը փոխանցելու պատրաստ։ Էլ ժամանակ չկորցրեց, վազեց ձկնորսի հետևից, հուզմունքից շնչակտուր՝ փակեց ճամփան։ Ձկնորսն անձայն ցույց տվեց խրճիթի դուռն ու քաղցր ժպտաց՝ շոյելով անխնամ մորուքը» ։ «-Իսկ ճանապա՞րհը, ճանապա՞րհը, - անհամբեր հարցրեց Արևը ներս մտնելիս» ։ «-Ճամփաները շատ են։ Տիեզերքը պայթում է ճամփաների առատությունից, ընտրիր՝ որն ուզում ես։ Չնայած՝ խելացիներն ընտրում են ամենաերկարը, որովհետև ինչքան երկար է ճամփան, այնքան հեռու է վերջը» (նույն տեղում, էջ 184) ։ Ստեղծվածը միֆ է՝ հայկական ժողովրդական հեքիաթի նշանաբանությամբ, որը անմիջապես ավերվում է հաջորդող պատումներում տրվող իմաստաբանական միջուկից զուրկ կենցաղային բամբասանքներով՝ «Բակի խանութից մածուն եմ գնում՝ ապարանցի կանանց բերած, սերն արդեն երեք անգամ քաշած, ու հասցնում եմ նաև բամբասել։ - Լսե՞լ ես, կողքի շենքի Անոյից մարդը բաժանվել է, - ասում է վաճառողը» (էջ 196) կամ՝ «- Դրան քո տանից կտրի, էդ աջբատեսը, էդ կնիկ-քվազիմոդոն, վարակ է, բացիլ, ո՞նց ես թողնում քո բաժակով ջուր խմի, ձեր շենքը ներսուդրսով դեզինֆեկցիա պիտի արվի» ։ «- Էդ խեղճն ի՞նչ է արել որ, ինչ է թե թափանցիկ շորեր է հագնում, աչքիցդ ընկել է» ։ «- Աչքիցս ընկել է, - պարզաբանում է նա, - որովհետև ուղեղ չունի...» (նույն տեղում, էջ 196) ։ Բամբասանքը ավերում է պատումի գեղարվեստականությունն ու միֆ-հեքիաթը՝ ավերելով նաև տեքստի՝ ինտելեկտուալ ընթերցողին գրավելու հավակնությունները։ Վերոնշյալ մեջբերումները գեղագիտական հղումից զուրկ սովորական ասեկոսեներ են ու հետագայում կարող են հետաքրքրել այն հետազոտողներին, ովքեր կամբողջացնեն «Բամբասանքի ժանրը Սուսաննա Հարությունյանի արձակում» թեմայի սահմանները։ Սուսաննա Հարությունյանի կերպարները հեռու են նաև ավանդույթի էութաբանական - իմաստային ընկալումներից, ու համարյա բոլորը գործում են նույն սխալը։ Նրանք փորձում են փոխել (բայց մնում են անհաղորդ ու անկարող) ի սկզբանե գոյություն ունեցող այն արժեհամակարգերի հիերարխիան, որոնք սոսկ մարդու գործունեթյան կամ արարքի արդյունք չեն, այլ տրված են ի վերուստ, հեղինակի պես խորապես համոզված, թե այլոց կյանքը պայմանավորվում ու իմաստավորվում է միմիայն իրենցով։ Ուշագրավ են մարդու և հայրենիքի ապասակրալացման, մարդկային ու գրողական ցինիզմը բացահայտող պատումները, երբ մարդը նույնացվում է ճիճվի, ու հայրենիքը՝ Մեղա՛, «թրիքի կամ քաքի» հետ՝ «Մարդ էղի, - աղաչում է, - փողը տուր, էս երկրից գնամ, պրծնեմ։ Հոգոց եմ հանում՝ «Արջը յոթ երգ գիտի, յոթն էլ՝ տանձի մասին» ։ «Ուզո՞ւմ ես քո մասին անեկդոտ պատմեմ, - բոթում է կողս։ Ու առանց պատասխանի սպասելու սկսում, - Ուրեմն՝ կովը թրքում է։ Ճիճուն ու բալիկ ճիճվիկը արթնանում են թրիքի մեջ։ Ճիճվիկը գլուխը հանում է դուրս, նայում վեր» ՝ «Էս ինչ սիրուն ա, էն երկնագույնը մեր գլխավերևում ի՞նչ ա, մայրիկ» ։ «Երկինքն ա, բալիկս» ։ «Բա էն սիրուն կարմի՞րը» ։ «Արևն ա, բալիկս» ։ «Էն...» ։ «Դաշտը, գետակը, անտառը...» ։ «Մամ, - հարցնում է ճիճվիկը, - բա մենք էս քաքի մեջ ի՞նչ գործ ունենք» » (տե՛ս Հարությունյան Ս., «Խմբանկար մեռյալներով և անմահներով», Ե, 2013, էջ 304) ։ Դժվար է մտածելը, թե վերոնշյալ ցինիզմը գրական հնարք է ու տեքստում ապրելու է սոսկ անեկդոտի կարգավիճակում, ու վաղը սույն տողերը ընթերցող պատանու ենթագիտակցության տիրույթում ավերածություններ չի կատարելու։ Ծանր է մտածելը նաև, որ հատկապես արտագաղթի նման քարոզների համար են մրցանակներ, պարգևներ ու շքանշաններ շնորհում տարբեր գրողների։ Այս համատեքստում արդեն կարևորվում է ոչ միայն տեքստի կառույցը կամ գաղափարը, այլև տեքստերի ընդհանուր համակարգում դրանց գործառական նշանակությունը սոցիալ-քաղաքական ու մշակութային - հոգևոր ընդգրկումներով։ Աստված՝ որպես բարձրագույն գոյություն, Սուսաննա Հարությունյանի պատմվածքներում կասկածի տիրույթում է կամ գոյություն չունի (տե՛ս «Արևը Աստծո դեմքն է, և մենք այն տեսնում ենք ամեն օր», «Նա Աստված էր փնտրում և քիչ մնաց գտներ», «Այստեղով անցել է Աստված», «Տերը որոշեց լվանալ դժոխքը», «Անմահության սահմանը») ։ Կենսակերպի վերացարկվող ընկալումները Հարությունյանի պատումներում նույնպես տարբեր են՝ Աստծուն նմանվելուց, մոտենալ - հեռանալուց մինչև կերպափոխվող կյանքը՝ հոգու և ոգու, մահվան ու անմահության, հավատազրկության ու ապասակրալացման գաղափարների որոնումները, որոնք չեն հասնում փիլիսոփայական ամբողջացումների։ Երևույթ, որ ի սկզբանե խոչընդոտում է նրա կերպարներին՝ անցնել հոգևոր հասունացման ճանապարհներով՝ ոչնչացնելով դրանք նեղ-միջանձնական հարաբերությունների զարգացման երկչափ կամ եռաչափ տիրույթներում, քանզի մշակույթը (նեղ առումով՝ գրականությունը) մարդու (այստեղ՝ գրողի) ստեղծումի սահմաններում չէ սոսկ, այլև՝ տրվածքի, առանց որի տեքստը չի ապրում ու չի դառնում գեղարվեստ՝ շրջվելով որպես դատարկության սահման, որում ժամանակի փոշին թանձրանում է այնքան, որ տեքստը մեռնում է քրոնիկական ասթմայից։ Ուշագրավ են նաև Սաթենիկ Մկրտչյանի «Այրված կենդանակերպ» վեպի Բրաբիոն տիկնոջ հիշողությունների «մակարյա սնդուկի» և Սուսաննա Հարությունյանի «Արևը Աստծո դեմքն է, և մենք այն տեսնում ենք ամեն օր» պատմվածքում Արևի՝ «մահվան հետևից գնացող» տատիկի «մահվան սնդուկի» գաղափարների համընկնումներն ու նկարագրությունները (տե՛ս և հմմտ Սաթենիկ Մկրտչյան, Այրված կենդանակերպ, Ե, 2011, էջ 67-75 և Սուսաննա Հարությունյան, Խմբանկար մեռյալներով և անմահներով, Ե, 2013, էջ 14-20) ։ Սուսաննա Հարությունյանի պատումներին հատուկ են նաև կերպարների կոլաժային լուծումները ու կենցաղային անցուդարձի մանրամասն ու ճշգիրտ նկարագրությունները, որոնք երբեմն հասնում են ծայրահեղության, իսկ շնչարգելության հասնող խոսք ու բամբասանքը, որն անսկիզբ է ու անվերջ, իր անընդհատականությամբ բացառում է ընթերցանության հաճույքը։ Ու թեպետ զգայությունների փոխանցման ճանապարհին Հարությունյանը հիշողության հնարքով երբեմն-երբեմն ընթերցողին տեղափոխում է իր ստեղծած ժամանակի ու տարածության տիրույթ՝ հաղորդելով անցյալը իմաստավորող հոգեվիճակները, այնուամենայնիվ, վերոնշյալ թերահավատությունը ապագայի հանդեպ նույնպես փոխանցվում է ընթերցողին (տե՛ս «Անմահության սահմանը») ։ Երևույթը տեսանելի է հատկապես փոխհաջորդող հոգեբանական վիճակների ու զգայությունների հատկանիշներով՝ «Հետգրություն երկինք», «Անմահության սահմանը», որոնք իրենց ինտրիգային երկատվածությամբ հակադրվում են ոգու, լոգոսի մշակութաբանական ուժի, նաև՝ բանականության ու լույսի հետ չափվող արակենտրոն մտածողությանը՝ չհասնելով դրա խորքային չափումներին։ «Տասը փոքրիկ պատմվածք» (տե՛ս Համբարձումյան Դ, Տասը փոքրիկ պատմվածք, Ե, 2013, 160 էջ) անգլերեն - հայերեն լեզուներով տպագրված պատմվածքների ժողովածուում Դիանա Համբարձումյանը կենցաղային խնդիրներից աստիճանաբար անցում է կատարում լինելության փիլիսոփայական հարցադրումները՝ իր ոճով դառնալով դեպի XX դարի գեղարվեստական արձակը։ Սույն երևույթը շոշափելի է համաշխարհային գրականության պատմության մեջ՝ կին գրողների ոճի, ժանրի, թեմայի, մակարդակի, մտավոր կարողությունների ուսումնասիրության ու գրական ընթացքում հեղինակի ներկայությամբ պայմանավորված տեղի հարցերով։ Դիանա Համբարձումյանի պատումների սյուժեները ինքնատիպ են։ Դրանք կենսականության ներքին տիրույթներում մարդկային գործունեության ու բնավորությունների, կենսականությամբ տրվող անմիջական դիտարկումների արդյունք են։ Հոգեդինամիկ արտացոլքները, կանացի սեթևեթանքը, կոնֆլիկտային իրավիճակները, հոգեբանական պատկերները, ժամանակի անցողիկության գաղափարը, հոգևոր-բարոյական արժեհամակարգերի հիերարխիաները հայտնաբերվում են գեղագիտական-մտածական հղումների տիրույթում («Արամբի», «Հեռագիր Ֆաթիմային», «Հեռախոսային գաղտնալսումներ», «Հին պերսոնաժներով նոր պատմվածք», «Քառասուն անգամ Երուսաղեմ գնացած էշը») ։ Հեղինակային սկիզբը պատումներում երևութանում է լեզվի ու ոճի (պատումը ամբողջացնելը գեղագիտական հղումով ու դրան համարժեք ձևի հարցերով՝ ինչպես՝ «Քառասուն անգամ Երուսաղեմ գնացած էշը»), հեգնանքի («Մի երկու ժամ հազիվ է անցել, բայց հասցրել եմ կարոտել», - ես եմ։ «Մի քիչ էլ ինձ հետ ամուսնացիր», - դու ես։ «Մտի՛ր եկեղեցի», - ես եմ ու մտքիս աղոթքը՝ «Էս դռնից կգաս» ։ «Ավերակները հոգուդ մեջ պահիր», - քմծիծաղում ես») (նույն տեղում, էջ 65), հոգեբանական կոմիզմի («Բայց այս անգամ Մարալը մի չնչին պարապուրդ էր տվել։ Դրանից ստամոքսի լորձաթաղանթն այնքան էր գրգռվել, որ բերանը դառնահամով էր լցվում։ Զարմանալի է, մարդու ստամոքսում այդքան մեծ կծիկն ի՞նչ գործ ունի, որ դեռ մի բան էլ գրգռվի ու ավելորդ գլխացավանք պատճառի։ Մարմին ասածդ էս ի՞նչ տափակ ու կիսատ-պռատ սարք է, հետո ասում են՝ Իր պատկերով։ Բա էս աշխարհի կատարելության մեջ էս մի բանն ինչո՞ւ է այսքան անկատար։ Երևի «էգոյի» գեշ ցավը նրան էլ է խրտնեցրել, դրա համար էլ ավել-պակասը մոռացած՝ հունցել-տվել է աշխարհին ու օձիքն էդպես ազատել» ։ «- Ա՛յ տղա, մարմինը դեռ ոչինչ, բա որ ներսում վզվզացող հոգուն ես նայում, սիրտդ ոնց է խառնում, կարծես ատամիդ տակ առնետի թաթ է մնացել, որ քիչ առաջ չոփչոփում էր կոյուղու ջրերում, - պատի տակ նստած Պրոֆեսոր Վաղոն նարդու զառերը բռան մեջ մի լավ խաղացնելով՝ օդ նետեց, ու աչքերը ետևից վնգստալով գնացին, ոնց որ Մարալի կոնքախաղին նայեր») (նույն տեղում, էջ 72-73) գրի դինամիկության (չի հոգնեցնում), ինտերտեքստուալ հղումների ու միմյանց ներկառուցվող պատկերների միջոցով։ Սույն երևույթներն առավել ընդգծված են հեղինակի՝ «Աստծո բնակեցրած երկրում» (2010) վեպում։ Իրականությունն այն է, որ կին արձակագիրների ստեղծագործություններն էապես կշահեին, եթե ընթերցողը նրանցում գտներ պատումների մարգինալությունը հաղթահարող ու բացասող հատկանիշներ, քանի որ, չնայած բազմաթիվ փոքր, կենցաղային-էպիզոդիկ կերպարներին, այնուամենայնիվ, կին արձակագիրներին չի տրվել կամ անհասանելի է մնացել «փոքր մարդու» իրական հոգեբանական դրաման, որի միջոցով ընթերցողը կհայտնաբերեր XXI դարասկզբի սոցիալ - քաղաքական ու բարոյահոգեբանական համընդհանուր տեղատվություններն ու մակընթացությունները՝ իմաստաբանության տիրույթում բացահայտելով նոր արժեքների հիերարխիաները։ Չհաղթահարված լեզվական մթագնումները պատումներում դիտարկելի են էկզիստենցիալ քաոսի, նյութականի, ենթարկվողի ու պարտվողի մշտակա բախումների տիրույթներում, որտեղ չկան հոգևորը, ենթարկեցնողն ու հաղթողը։ Լոգոսի բացակայությունը նույնպես հաղթահարված չէ նրանց պատումներում, որից հետևում է, թե բարձր գրականությունը ոչ թե ինքնին գոյություն, խաղ կամ թղթին անգիտակցաբար հանձնված գիր է, այլ՝ աստվածային խոսքի փոխանցման գործընթաց, որը պայմանավորված է գիտակցությամբ և բարձր ինտելեկտով։ Կին - արձակագիրներից և ոչ մեկը չի հասել գրավոր խոսքի վերոնշյալ կերպին, որը ստեղծվում է լեզվից հիշողություն ընկած ներքին ու արտաքին նյարդաբանական միացումների միջակայքերում՝ ձևավորելով մտքի իմաստատարբերակիչ տիրույթները՝ որպես գոյաբանական պարունակներ ու Լոգոսի տեքստերում ձեռք բերելով կերպափոխման հնարավորությունը ու ընդգրկելով ժամանակով ու տարածությամբ պայմանավորված կյանքի անցողիկության գաղափարները։ Կին-արձակագիրների գեղարվեստական լեզուն նախադասական է նաև, քանի որ ա-տեքստից կենսաէներգիայով լի, գործուն տեքստի անցման ճանապարհին բացակայում է մտքարտադրման գործարանը։ Գերակա է ոչ թե կենսափորձով հարստացած ու իմաստնացած միտքը, այլ օրվա փորձից ծնված պարզունակ նախադասությունը, որն էլ դառնում է հերոսների (կերպարները դեռևս հերոսներ չեն) բացակայությամբ ստեղծվող պատումների հենքը։ Հերոսներ, որոնք հայրենասիրության, բարոյահոգեբանության ու ազնվության իրենց ընկալումներով հետագայում կներգրավվեին դպրոցական դասագրքերում։ Չկա՛ն։ Եթե ելնենք այն դրույթից, թե հիշողությունը մշակութաբանական հենք է Լոգոսի տեքստերում, ուրեմն մշակույթն ինքնին հիշողություն է, ու գիրը մշակութաբանական փաստ է, որն անհնար է շրջանցել կամ անտեսել։ Եվ եթե ամբողջացնելու լինենք վերը գրվածը, ապա նկատելի է, որ ի դեմս տարբեր հնարքների, այնուամենայնիվ, կին արձակագիրները չեն հաղթահարում տեքստի ստեղծման սկզբունքները ապահովող հետևյալ տիրույթները՝ ա. պարզամիտ գավառականության բ. կենցաղի գերակայության գ. տեսակետի չեզոքացման ու չհիմնավորված էմպիրիկ վերաբերմունքի դ. էմպիրիկ տրամադրությունների ե. թեմաների տրորվածության զ. սյուժեների կլիշեականության է. գեղարվեստական հնարքների երկրորդականության ը. ոճի անորոշության թ. ցածր ինտելեկտի ևն: Այս համատեքստում կին - արձակագիրները դիտարկելի են առավելապես կին - օբյեկտի, քան՝ կին - սուբյեկտի հատկանիշներով։ Ստեղծագործական ընթացքի մետատեքստային հարթության կամ գինոքննադատության տեսանկյուններից՝ անդրադարձներ, հարցազրույցներ, տեսանյութեր, նույնպես դիտարկվել են այն արժեքները, որոնք գնահատվում են կին արձակագիրների կողմից։ Տարբերակվել է նաև դրանց դերն ու նշանակությունը, թիրախային կամ ոչ թիրախային լինելը հասարակական կյանքում (տե՛ս Ալիս Հովհաննիսյան, «Արձակագիրն ու մուսան», ԳԹ, 2003, թիվ 44, «Ժամանակակից գրող ու գրականություն ասելով ի՞նչ հարց է լուծվում», Իրավունք դե ֆակտո, 2009, թիվ 37, «Մայրաքաղաքային քրոնիկոն», ԳԹ, 2014, թիվ 28, Սուսաննա Հարությունյան, «Երբ գրում ես, ոչ ոք քեզ չի խոստանում փող ու փառք», Հրապարակ, 2008, թիվ 65, «Թիվը բազմապատկես զրոյով, հավասար է՝ չկա», ԳԹ, 2005, թիվ 36։ Դիանա Համբարձումյան, «Հայ մտավորականը դատապարտված է ապրելու Հայաստանում, ԳԹ, 2005, թիվ 9։ Նելլի Շահնազարյան, «Ընթերցողը կորցրել է գրողի նկատմամբ հավատը, «Հայք», 2010, էիվ 77, «Այս ճնշումից մեղվափեթակը ինքն իրեն պայթելով՝ բացվելու է», Ժամանակ, 2010, թիվ 83, «Հասարակության արթնացումը տեղի է ունեցել», «Մերոնք», 2009, թիվ 36» ։ Ի տարբերություն մյուս հեղինակների՝ Սաթենիկ Մկրտչյանից անդրադարձեր, հարցազրույցներ կամ տեսանյութեր չգտա) ։ Վերոնշյալ թվարկումները ամրապնդում են համոզումը, թե ժամանակակից հայ գրականությունը իր հիշողության պարունակներում չունի ու չի պահպանելու կին-սուբյեկտ ու կանանց արձակ երևույթները, քանի որ դրանք չեն հատել դեռևս կին արձակագրի սուբյեկտիվ ճանաչողության սահմանը ու չեն հասել երևույթի ընկալման միջուկային տիրույթին, ուստի անհրաժեշտ է, որ քննադատությունը դիտարկի դրանք համապատասխանաբար։ Մարմրող ասուպների պես երբեմն բոցկլտում - հանգչում են նաև ինքնուս գրագիտուհիների (Ժաննա Հակոբյան, Կարինե Աղաբեկյան, Շնորհիկ Շահինյան, Գարուն Աղաջանյան ևն) գրվածքները, ովքեր ստեղծում են միայն գրավոր խոսքի արվարձաններում մոլորված «գրականության» էժանագին պատճենը։ Սույն գրագիտուհիները օտար են քննադատությանը, քանզի հետամուտ են նույն արվարձաններում մոլորված իրենց «դասականներին» ։ Հ. Գ. Կանանց արձակը բնականորեն ձևավորված խոսքի ընդհանրականացված մարգինալ (սահմանային) հոսանք է, որը թեպետ մի կողմից ուշագրավ է կին - տղամարդ միջանձնային հարաբերությունների, առօրյա-խոսակցական և ժողովրդա-խոսակցական լեզուների կիրառությամբ, ոճով ու պատմողի անմիջական ներկայությամբ, սակայն մյուս կողմից կնոջ կոլեկտիվ Ես-ը դեռևս չձևավորված ու անվստահ է (տե՛ս կին արձակագիրների հարցազրույցները, անդրադարձերը, հոդվածները, ինչպես «Ազատություն» ռադիոկայանի «Գրողը և իրականությունը» հաղորդաշարին տրված Սուսաննա Հարությունյանի տեսահարցազրույցում է . azatutyun.am/me dia/video/ 24382374.html), որը տրամաբանության բացակայության բացառիկ օրինակ է, քանի որ լրագրողի բոլոր հարցերին արձակագրուհին պատասխանում է «չգիտեմ» -ով ու երկմտանքով։ Սա է պատճառը, որ վերոնշյալ արձակը ապահովում է միմիայն մասսայական գրականության հատկանիշները՝ հեռու բարձր գրականությունից։ Սույն արձակի գնահատությունը սոսկ գենդերային քաղաքականության, և ընդհանրապես, քաղաքականության հետևանք է, որն իրականանում է սոցիալ - մշակութային ու հասարակական - քաղաքական միջավայրերում կանանց ներգրավելու արդյունքում։ Ասվածն այլևս անխուսափելի է ժամանակի ու տարածության միասնականության տիրույթում, սակայն հարցը՝ գոյություն ունե՞ն արդյոք կին արձակագիրներ ու կանանց արձակ երևույթները, առկախ է դեռևս, քանի որ կնոջական գրի տեսակը կամ արձակի լեզուն, դրա գեղագիտությունը, դեռևս հստակվելու խնդիր ունի ու չի համընկնում ո՛չ XX դարի և ո՛չ էլ XXI դարասկզբի ինտելեկտուալ արձակի հատկանիշներին։

Գաբրիելա Միստրալ / Չարչարանաց ուրբաթ

03.06.2015 17:26

Թարգմանությունը' Նաիրա Համբարձումյանի

Հրեա ժողովրդին

 

Հրեա՛ ազգ, դու ծով ես տխրության,

հրեա՛ ազգ, դու մարմին ես վշտի,

արցունքներդ հին են, քան երկինքն ու երկիրը,

սելվայի պես բազմանում են տառապանքներդ։

 

Այդպես էլ չթողեցին քեզ ննջել ստվերում,

չթողեցին փոխվել, որ ապաքինվեն սպիներդ։

Վերքիդ ալ կարմիրը թրթռում է դեռ

վարդի պես՝ գիշերներն ու ցերեկները։

 

Աշխարհը ննջում է, բայց լսում է նա լացը քո հնօրյա,

հաճելի են արցունքներդ ինչպես անձրևի շիթ,

նայում եմ. խոր, ինչպես սղոցի հետքեր,

կնճիռներն են քո` այնքան սրտամոտ։

 

Ասա՛, ի՞նչ կա ավելի սարսափելի,

քան երազը հրեական, աղոթքը՝ Miserere։

Բարուրն օրորում է կինը, ու ամուսինը

հավաքում է ցորենը՝ առանց վատնելու։

 

Հրեա՛ ազգ, պահպանում ես ուժդ

ու ձայնդ, որ քնքուշ երգես օջախը քո,

աղարտված է լեզուդ, ու սարսափ կա աչքերումդ,

բայց շարունակում ես երգել Երգ Երգոցը։

 

 

Կանանց մեջ ապրում է սիրտը Մարիամի,

Հիսուսի պատկերն ես բերում մեզ։

Լսեց Սիոնը Նրա խոսքերը բարի, բայց՝ իզուր։

Կանչում էր Նա քեզ դժբախտության պահին։

 

Հրաժարվեց Նրանից վախվորած ամբոխը,

բարին չտեսար Խոսքերում Նրա,

այդժամ Մագթաղինեն վարսերով իր

մաքրեց արյունը Փրկչի ոտքերից։

 

Հրեա՛ ազգ, դու ծով ես տխրության,

հրեա՛ ազգ, դու մարմին ես վշտի,

արցունքներդ հին են, քան երկինքն ու երկիրը,

սելվայի պես բազմանում են տառապանքներդ։

 

 

Չարչարանաց ուրբաթ

 

Ապրիլը գրավում է քնքշությամբ հարատև,

ու ամենուր թափառում է ծարավը անհագ,

բայց, սերմնացա՛ն, սպասի՛ր, ցանքսից առաջ,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Մի՛ հպվիր գութանին, կո՛ղմ դիր գործիքներդ,

մի՛ գայթակղվիր, սերմնացա՛ն,

լսի՛ր ակնթարթը հուսահատ,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Արնոտ քրտինքից հարբում է ձիթապտուղը,

երգում է աքաղաղը, ու Պետրոսը խոնարհում է աչքերը։

Սիրո՛ մարգարե, համբերատա՛ր տառապյալ,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Գեղջկական ճակատը ակոսել է կնճիռը,

տանջում է ինձ թախիծը կեսգիշերային,

ու խեղճ տղան արտասվում է ինչպես այր,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Արնահոսում են դեռևս փայտերը խաչի,

դողէրոցքով հեռացնում է շուրթերը չոր։

Անիծվի՛ր, հա՛ց, թո՛ղ անիծվի աշխարհը նաև,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

 

Երգ մահվան մասին

 

Ալեզա՛ րդ գրող, միայնա՛ կ կախարդ,

մի՛ որոնիր դաշտերում մոլորված տղայիս։

 

Նստարաններին այս ձգվում է խուլ մարդկային ոգին։

Մի՛ հոտոտիր տղայիս, ծերունի՛քո սուր հոտառությամբ։

 

Քայլի՛ ր լիալուսնի ներքո քո ճանապարհով,

չա՛ր, խո՛րթ մայր, դիվուհի՛,

մի՛ դիպչիր տղայիս։

 

Հեռո՛ւ նրանից, գտիր՛ ուրիշներին,

մոռացի՛ր կնունքի անունը նրա։ 

 

Թո՛ղ թռչի քեզ մոտ դժբախտությունը

հարավից ու հյուսիսից, ու աղի քամին

ավազով թո՛ղ լցնի աչքերը քո։

 

Տղաս ու ես ձկներ ենք ծովի ալիքների խորքում,

երբ սխալվես պատահաբար, հիշի՛ր միայն ի՛մ մասին։

 

Հուսահատություն 2

 

Մառախուղ` անթափանց ու հավերժական։

Մոռանում ես, որտեղ դուրս գցեց ինձ ալիքը աղի։

 

Հողը, որին հասա, չի ճանաչում գարունը։

Երկար գիշերը մոր նման թաքցնում է ինձ աշխարհից։

 

Քամին ստուգում է հեծկլտանքների

ու հառաչների ներկայությունը տան շրջակայքում

ու ապակու պես հատում է ճիչս։

                                                                      

Ճերմակ հարթավայրում, ուր անվերջ է հորիզոնը,

տեսնում եմ անարյուն մահերը մայրամուտների։

 

Ո՞ւմ ձայն տվեց, ո՞վ հայտնվեց այստեղ,

թե այն կողմում մեռյալներն են միայն։

 

Տեսնում եմ՝ ինչպես է տարածվում ծովը վշտի,

նրանց միջև, ում հոգին այստեղ է դեռևս։

 

Նավահանգստում նավեր կան ճերմակակայմ,

անհարազատ երկրներից։

                                                                     

Նավաստիներն անծանոթ են ծաղիկներիս

ու բերում են անարև ու տժգույն մրգեր։

 

Հարցը, որ ուզում եմ տալ, չի պոկվում շուրթերիցս,

երբ ճանապարհում եմ նրանց հայացքով։

 

Նրանց լեզուն հեռու է, օտար սիրուն, որով

մայրս իր երջանիկ օրերի երգն էր երգում։

 

Տեսնում եմ, ձյուն է գալիս։ Այդպես փոշին

ծածկում է գերեզմանը։ Տեսնում եմ, շատանում է

մառախուղը։ Այդպես մեռնում եմ ես ինքս,

ու չեմ հաշվում վայրկյանները, որ չխենթանամ,

քանզի նոր է սկսվում գիշերը երկար։

 

Տեսնում եմ հարթավայրը, ուր անվերջ են հիացումն ու ցավը,

բարությամբ հասա ամայի բնապատկերներին,

ձյունն այս ասես ինչ - որ մեկի դեմքն է, 

որ պատուհանի հակառակ կողմում, պահապանի պես,

հավերժական է իր անթերի ճերմակությամբ։

 

Նա մշտապես իմ գլխավերևում է,

ինչպես անսահման հայացքը Աստծո,

ինչպես նարնջենու ծաղկաթերթերը տանիքներին,

ինչպես ճակատագիրը, որ հոսում է կույր ու խուլ,

այդպես կլինի նաև իմ մահվան ժամը։

 

 

Անտառահատում 3

 

Նոկտյուրն պարտության 4

(մորս մահվան առիթով) 5

 

Քեզ համար չդարձա իսկական Պողոս.

վստահեցնում ես, թե անհնար է կասկածելը,

քո էությամբ ոտքից գլուխ շողարձակող լույս ես ու կրակ, 

առաքյալի Ճակատագիրը ցնցում է սիրտս,

բայց չարժեմ ես նրան։ Թույլ եմ։

 

Կրակն իմ ձեռքերով երկար չտարա, բոցն այրեց մաշկս,

բոցավառվել չկարողացա, լռեցի, որ աղոթքով

վառեմ սոճին, ու քամին չեկավ օգնության,

կմեռնեմ ավելի վաղ, քան ընդմիշտ կքնեմ։

 

Իմ մեղմությունից, որն ավելին չէ, քան վարդը,

տեսնում ես, ծանր եմ շնչում, մտերմին ներելը

տասնօրյա դժվար աշխատանք է՝ առավոտից երեկո

հույսս անզոր հոգիս է, որքան պտտում եմ, չի շարժվում։

 

Քեզ համար չդարձա սուրբ Ֆրանցիսկը։ Կքած,

ինչպես գարնանային արշալույսի կատարը,

կամրջում ես հողն ու երկնքը ու փոշին հողի՝

մինչ սարի գագաթը, ու բարձրանում ես

աստիճաններով արշալույսյան սանդուղքի,

ուր սիրում եմ լսել աղավնու ձայնը ու կանչը եղնիկի։

 

Հողը՝ անհամար զավակներով մաքրում էր վրայիցս կեղտը,

ինչպես կոբրայից` կաշին։ Հողը հարազատ մոր պես

օրորում էր ինձ կրծքին, որ լցվել էր բոցկլտացող կաթով

ու այն ամենով, ինչ լինելու է դեռ։

 

Չդարձա նաև Քո Վիկենտիեն, չլսեցի խոստովանությունները

քո մակույկավոր բանտարկյալների, այդ տարաբախտ

հավատացյալներին չհամբուրեցի։ Վիկենտիին սիրում եմ

ողջ էությամբ, հոգուցս առավել. նա օրինակ էր ինձ

ու հենարան՝ ճանապարհիս։ Բայց չեմ կարող

առանց դողի դիպչել վերքերին։

 

Սարսուռով հեռացնում եմ կարեկցանքով լի աչքերս

Ղազարից, ով կարծես գարշահոտ աճյուն լինի։

Բոլոր վերքերը կապել եմ առանց նայելու,

երբ տեսնում եմ խոցերը, ձեռքերիս մեջ սեր չի մնում։

 

Հոգով չեմ զորացել այնքան, որ դառնամ սուրբ,

որ այդքան չարիք լսեմ խավարում խաղաղորեն՝

Աբելի անմեղ ականջով։ Չկարողացա անվախ ապրել,

ու սիրտս լինի է անհանգրվան երազներով,

ինչպես արևը աստվածային լեռներում։

 

Սերվել եմ Իսրայելի բզկտված մարմնից, մաքքվեյների ցեղից,

կարողանում եմ երգել այնպես, որ մարգագետինը դառնա մեղր,

տե՛ր Զորավոր, ողբս հյուսել եմ գագաթներիդ,

ու ձայնով հպվել եմ ոտքերիդ։

 

Տապալվել եմ, հառաչս ուղղում եմ վեր, թեկուզ՝ մեղք է խնդրելը,

որ դեմքով շրջվես դեպ կործանվող դաշտը,

ու իմ պարզ մերկությանը հպես ամենաթող մատներդ։

 

Դու, որ տապանաքարը կոտրում էիր ձվի կեղևի պես,

օ˜, խղճա՛ ինձ։ Երբեք հարություն չեմ առնի Քեզ հետ,

այլ կփտեմ, ու աճյունս կխառնվի քարաքոսներին փշոտ

ու փոշոտ խոտերին, կխառնվի ամենին, ինչ այրվեց աղի

ու թույնի մեջ, ամենին, ուր չկա Քրիստոսը, ինչը

չի մաքրվել Նրա բարեգութ օրենքներով։

 

Ես պարտվեցի։ Գթություն չկա ինձ այս խարազանված

երկնքի տակ, ու մեղավոր է պարտությունն իմ։

Խաչված, բայց կենդանի, ստորացված է, ոտքից գլուխ

աղտոտված, ամեն ինչում մեղավոր է պարտությունս։

 

Ազնվարյուն եղնիկի եղջյուրները փշրվեցին

իմ պարտությունից։

 

 

Մթագնում։ Երկու հրեշտակ 6

 

Երկու հրեշտակ ամբողջ կյանքում

կանգնած են սարին, թիկունքումդ,

օրորում են ծովի պես, մինչև քնես։

 

Մեկը թափահարում է թևերը, մյուսն անշարժ սավառնում է,

մեկը բերում է ընծաներ, մյուսը տանում է բարիքները։

 

Ո՞րը կմնա քեզ հետ, ո՞րը՝ անցյալում,

մեկը կապրի բոցի պես, մյուսը մոխիր կդարձնի,

իսկ ես վստահում եմ հոգիս, հեզ ալիքի պես փռվում նրանց առաջ։

 

Մի անգամ միայն հանդիպեցին, ճերմակ թևերը փռելով՝

երգեցին սիրո և մկրտության ավազանի մասին։

 

Մի անգամ միայն միավորվեցին՝ մոռանալով վերքերը հին,

ու կյանքն ու մահը նորից ձուլվեցին։

 

 

Իջեցում խաչից։ Նոկտյուրն 7

 

Քաղաքից դուրս, լեռներում՝ օ՜ «Խաչված Քրիստոս»,

քո արձանի մոտ եմ ու աղերսում եմ հիվանդ մարմնիս համար։

Աչքերս Քեզանից՝ տառապյալիցդ, հեռացնում ու խոնարհում եմ

իմ՝ հիվանդիս վրա։ Ամաչում եմարյունս բարակ շիթ է

գետի մեջ, քոնը՝ դեպի ամբարտակը։

 

Այս աշխարհում մի հենարան ունեմ միայն՝ քեզ՝

խաչված առանց չորս մեխերի։ Քեզ մոտ եմ եկել,

որ հավաքեմ արյունդ, ձեռքերով հպվեմ չորացած կրծքիդ,

ու հազիվ կարողանամ գրկել վիրավոր ոտքերդ,

որոնցից հոսում են սուրբ կաթիլները արյան։

 

Մոռացել եմ բոլոր վշտերս, հոգնությունս, երկար ու ձիգ

ճանապարհը, վերքերս բոլոր, ամաչում եմ,

որ աղերսելով՝ մուրացիկի պես քեզ մոտ եմ եկել

այս ուշ գիշերով ու կանգնել եմ Քո՝ տապալվածիդ առջև

ես՝ մեղավորս, այս լեռան վրա, իսկ դու գլորվում

ու գլորվում ես, առաջին անգամ տեսա սոսկալի

չարչարանքներդ, ու թե ինչպես ընկնելով՝

ինչպես փշրվեց մարմինդ, ինչպես միջուկը փշրվեց,

խոնարհվեց կուրծքդ, ծալվեցին ծնկներդ

ու թեքվեց խոնարհված գլուխդ։

 

Քրիստո՛ս, ապաստանի՛ր իմ ձեռքերում,

աստվածային քո էությամբ, ցավդ տո՛ւր ինձ,

քանզի այստեղ հայտնվեցի մենակ, ու այն,

ինչ երևում է ինձ, ոչ ոք չի իմանա։ Զավակներիցդ ոչ մեկը

չի տեսնում անկումը քո, որ բռնի արյունոտված մարմինդ։

Քանզի մենակությունն անսահման է այնտեղ, ուր դու ես,

ուր քիչ լույս կա, ուր երեկոն ընկնում է Երկրի անանուն լեռան վրա։

 

 

Նյութերը։ Օդը։

 

Դաշտում, որտեղ դաղձն ու եղեսպակն են,

որտեղ ծաղիկները նման են աստղերի,

ինձ դիմավորում է ու կարծես սպասում է Օդը։

 

Կլոր է, պտտվում է ինչպես մերկ, չարաճճի մի երեխա,

ասես խաղում է մոր հետ, կատակում, ծաղրում։

 

Մերթ իր գիրկն է առնում քնքուշ, վարպետորեն,

մերթ պտտում է շրջազգեստս պարանի պես։

 

Օձի պես ֆշշում է անտառում, տերևները թափ է տալիս

ճյուղերից կամ արգելում շունչս։

 

Չի թողնում, որ փոշոտվեն ձարխոտներն ու թփերը,

ունի իր սիրած բույսերն ու թռչունները։

 

Ձգվում եմ դեպի նա ձեռքերով ու հասնում ու բռնում եմ։

Արագ շարժումներով կուրացնում է ինձ։

 

Ու հպվում եմ` չդիպչելով, ու բռնում եմ աներևույթ ձեռքով,

ծիծաղում է, մի նոր կատակ նվիրում ինձ։

 

Հետ եմ գնում անտառներով։ Կաղնիների,

սոճիների միջով վազում է իմ հետևից քամին։

Մտնում եմ քարե տունս, մազերիցս խոնավություն է բուրում,

ինչպես արբած, ինչպես օտար ծանրանում են նրանք։

 

Անհնազանդները՝ վարսերս, չեն հավաքվում բարձիս,

քնելու համար, պետք է հյուսեմ նրանց։

 

Թո՛ղ խաղաղվեն նրանք հսկա ձկնկուլի

կամ պատանիների պես, որ թուլացնում են պարանները։

 

Թե խաղաղվեն վարսերս, կքնեմ ուշ առավոտյան,

այդպես մորը տանջում է երեխան` Օդը։

 

 

Ամերիկա։ Հիմն արևադարձային արևին 8

 

Օ՜, ինկերի՛, մայաների՛ արև, ամերիկյան պտուղ ես հասուն,

Կեչուաները9, մայաները պաշտում էին շողշողացող մարմինը քո։

 

Մորթը ծեր այմարների ներկեցիր կարմիր կավճով,

բարձրանում ես որպես բոսորագույն միրհավ,

հառնում ես որպես ճերմակ միրհավ։

Նկարի՛չ, դաջվածքների՛ վարպետ,

առյուծների ու մարդկանց ցեղից ես դու,

արևն ես լեռների, հարթավայրերի, անապատի,

արևն ես գետերի, քարանձավների, դաշտերի,

տանում ես մեզ ու գալիս ես մեր հետևից

ոսկե որսաշան պես, դրոշն ես ցամաքի ու ծովի,

որ սուրբ է բոլոր եղբայրներիս համար։

 

Կկորչենք, փնտրե՛ք հարթավայրերում,

շեկ անապատներում, հատապտուղների

ու պերուական բալասանի հայրենիքում։

 

Ճերմակին ես տալիս Կուսկոյում 10, անապատի վրա,

մեծ երգն ես Մեքսիկայի, որ թափառում է երկնքում՝

Մայաբի11 վերևում։ Դու կրակե մաիս12 ես, որին որպես

երկնային մանանա ամենուր փնտրում են շուրթերս։

Վազքով անցնում ես լազուրի վրայով, թռչում ես

երկնագույն դաշտերով, եղնիկ ես դու մերթ ճերմակ,

մերթ արյունոտ, որ վիրավոր է, բայց՝ անհասանելի։

 

Օ˜, Անդերի՛ արև, խորհրդանիշն ես Ամերիկայի, պահապանը նրա,

հովիվն ես բոցավառ հոտի, բոցավառվող հիմնը երկրի,

չես դիպչում ու չես հալեցնում բոցկլտացող կրակը հնոցում,

կեցա՛լ, 13 բոլորովին ճերմակ կրա՛կ, արարելով ազգեր՝

կերակրում ես նրանց, բոլոր ճամփաներին թափառող

լեռնային կրակների առաջնո՛րդ։

 

Երկնայի՛ն արմատ, բալասանն ես արյունաքամ հնդկացիների,

փրկում ես նրանց սիրով ու սպանում սիրով։

Կեցալկոա՛տլ14, արհեստների՛ հայր, նշաձև աչքերով

աղում ես ինդիգոն, համեստ բամբակը մշակում ես ձեռքերով,

ներկում ես հնդկացիների թելերը կոլիբրիի վառ գույներով,

գլուխները նրանց կտրում ես հունական զարդանախշի պես,

դու Ռուխ թռչունն ես, ու զավակը քո խելահեղ քամին է ծովերի,

դու տերն ես մեր հնազանդ, ինչպիսին չէին նույնիսկ աստվածները հին,

ճերմակ երամն ես տատրակների, վազում ես արագաթափ ջրվեժի պես,

ի՞նչ պատահեց մեզ, ինչո՞ւ կերպափոխվեցինք։

 

Արևապատ հողերը դարձան ճահիճներ, ու մենք՝ տիրելով նրանց,

ողջունեցինք կրակն ու արևը։ Մեռյալներին քեզ վստահեցի,

այրվում են նրանք ածուխների պես

ու քնած են ինչպես ընտանիքը սալամանդրի,

ու անկողնում իրենց երազներ են տեսնում, 

ու անցնում են մթնշաղում, ինչպես թփուտները՝

մերթ այրվելով, մերթ դեղնելով Արևմուտքում, 

մերթ վառվելով հեռվում՝ հանց արևաքար։

 

Ու թե քառասուն տարի չես պահել ինձ հուշերիդ մեջ,

նայի՛ր, ընդունի՛ր այժմ, ինչպես մանգո,

ինչպես նույնանուն բուրգի քարը 15,

ինչպես արշալույսին ֆլամինգոյի 16 թռիչքը,

ինչպես վառ ծաղիկներով դաշտը,

ինչպես մաքեյը 17, ինչպես յուքքան 18,

ինչպես պերուացու կճուճները,

ինչպես հնդկացու դդմանոթը,

ինչպես հինավուրց ֆլեյտան ու պարերը,

քեզնով եմ շնչում, քո մեջ եմ բացվում միայն ու ամբողջանում։

 

Քանդակի՛ր ինձ, ինչպես ծեփում էիր նրանց,

լցրո՛ւ շունչդ իմ մեջ, թող որ ապրեմ նրանց հետ,

զարմանամ ու զարմացնեմ։

 

Քայլում էի օտար հողով, գնում էի օտար պտուղներ,

այնտեղ սեղանը պինդ է, ու զրնգուն չէ գավաթը,

ծորուն է մեղրը, ու գինին՝ հոգնած։ Օտար հիմներ էի երգում,

կրկնում էի օտար աղոթքներ, քնում էի մեռած աստղի տակ,

տեսնում էի մեռած վիշապներ։

 

Վերադարձա՛։ Վերադարձրո՛ւ արտաքինս,

լողացրո՛ւ ինձ բոսորագույն շատրվանով

ու եռացրո՛ւ քո կաթսայում, ճերմակեցրո՛ւ

ու սևացրո՛ւ ինձ լուծույթներումդ թունավոր։

 

Այրի՛ր իմ մեջ վախերը բութ, չորացրո՛ւ կեղտը, 

կերպափոխի՛ր երազանքներս ու շիկացրո՛ւ բառերս ու խոսքս,

այրի՛ր բերանս, երգս ու շունչս, մաքրի՛ր լսողությունս,

լվա՛ աչքերս ու նրբացրո՛ւ ձեռքերս

ու թարմացրո՛ւ արյունս, ուղե՛ղս, արցունքնե՛րս։

 

Չորացրո՛ւ քրտինքս ու բժշկի՛ր մարմնիս ու հոգիս

վերքերից բոլոր, ընդունի՛ր նորից շուրջպարում քո,

որ պարում են Ամերիկայում հզոր 

ու գովերգում են զորությունդ սուրբ։

 

Մենք` կեչուաներս ու մայաներս, երդվում ենք

հնամենի մի երդումով՝ հավե՛րժ ես դու,

քանզի կրելով ժամանակը՝ դառնում ենք հավերժություն։

Թափվելով ոսկե տերևների պես, ինչպես կարմիր գեղմը,

քեզ մոտ ենք դառնում մահից հետո,

ինչպես ասում էին մոգերը՝ հզոր ինկերը։

 

Գալիս ենք, ինչպես խաղողի որթերը գինեգործի մոտ,

անմահությունը գտնում է մեզ, ու լողում է ոսկե վտառը

օրհնված ալիքների վրա, ու հսկա անակոնդաները

երևում են թփերից վեր։

 

 

Ծանոթագրություններ

 

1.    Սել­վա (իսպ. selva, լատ. silva) ան­տառ - խո­նավ, հա­սա­րա­կա­ծա­յին ան­տառ­ներ Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում։ Դրանք աճում են Բրա­զի­լիա, Պե­րու, Սու­րի­նամ, Վե­նե­սո­ւե­լա, Գա­յա­նա, Պա­րագ­վայ, Կո­լում­բիա երկր­նե­րի տարածք­նե­րում։

 

2. «Հու­սա­հա­տութ­յուն» ժո­ղո­վա­ծուն լույս է տե­սել 1922 թվա­կա­նին Նյու Յոր­քի Իս­պա­նիա­յի ինս­տի­տու­տի հրատարակությամբ։

 

3. «Ան­տա­ռա­հա­տում» - Բո­ւե­նոս Այ­րես, Էլ Սուր, 1938։ Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լի եր­րորդ գրքի խո­րա­գիրն է։ Նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը հայտ­նի ար­գեն­տին­ացի գրող, հրա­տա­րա­կիչ, էս­սեիստ Վիկ­տո­րյա Օ­կամ­պո­յինն է (1890 - 1979)։ Գրքում տեղ են գտել բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ, ո­րոնք գրվել են տար­բեր երկր­նե­րում կա­տա­րած ճամ­փոր­դութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ ու Եվ­րո­պա­յում ապ­րած տա­րի­նե­րին։ Հե­ղի­նա­կը այդ գիր­քը ա­վե­լի ար­ժե­քա­վոր էր հա­մա­րում, քան «Հու­սա­հա­տութ­յու­նը», միա­ժա­մա­նակ հպար­տա­նում էր, որ այն ու­նի լա­տի­նա­մե­րիկ­յան ար­մատ­ներ։ Գիր­քը նվիր­ված է Պալ­մա Գիլ­յե­նին, ով Միստ­րա­լի բա­րե­կա­մու­հին ու քար­տու­ղա­րու­հին էր, ու նրա­նում ամ­փոփ­ված էր մեք­սի­կա­ցի կնոջ գթասր­տութ­յու­նը։

 

4. «Նոկտ­յուրն պար­տութ­յան» բա­նաս­տեղ­ծութ­յունն ու­նի հե­ղի­նա­կա­յին ծա­նո­թագ­րութ­յուն՝ «Ես ոչ միայն գրա­վոր, այլև ա­ռօր­յա խոս­քի մեջ հա­ճույ­քով օգ­տա­գոր­ծում եմ բազ­մա­թիվ ար­խայիկ (հնա­ցած) բա­ռեր ու ար­տա­հայ­տութ­յուն­ներ, բայց միայն նրանք, որոնք կեն­դա­նի են, և ո­րոնց ի­մաս­տը հաս­կա­նա­լի է։ Ա­սում եմ բազ­մա­թիվ, սա­կայն ոչ բո­լո­րը, միայն՝ ո­րոնք մտաբերում եմ։ Ա­վաղ։ Ստիպ­ված եմ զո­հա­բե­րել դրանց մի մա­սը ի շահ այն «հա­կաար­խայիկ» ան­ձե­րի, ով­քեր կար­դա­լու են իմ գոր­ծե­րը։ Ա­մե­րի­կա­յում նրանք սովորաբար մայ­րա­քա­ղա­քցիներ են։ Լա­տի­նա­մե­րիկ­յան գյու­ղը (իսկ ես մե­ծա­ցել եմ գյու­ղում) խո­սում է ժա­մա­նա­կա­կից այն լեզ­վով, ո­րը լի է հին բա­ռե­րով ու ար­տա­հայ­տութ­յուն­նե­րով։ Քա­ղա­քը, որ կար­դում է գի­տա­կան գրքեր, կարծում է, որ այդ հին բա­ռե­րը ես գտնում եմ դա­սա­կան­նե­րի գրքերից։ Բայց դրա­նում ուր­բա­նիս­տա­կան կնի­քը կրող ան­ձինք սխալ­վում են։

 

5. «Մոր մահ­վան ա­ռի­թով» - սա շարք է, ո­րում բա­ցի «Նոկտ­յուրն  պար­տութ­յան» ից ու «Ի­ջե­ցում խա­չից» գոր­ծե­րից Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լը ընդգր­կել է ևս ­վեց բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն՝ ու­ղեկ­ցե­լով հետևյալ հե­ղի­նա­կա­յին մեկ­նա­բա­նութ­յամբ՝ «Նա դար­ձավ ինձ հա­մար եր­կար ու մռայլ ա­պաս­տան, եր­կիր, որտեղ ես ապ­րե­ցի հինգ կամ յոթ տա­րի, սի­րե­լի եր­կիր, քան­զի մորս մա­սին է, ա­տե­լի եր­կիր, քան­զի հո­գին իմ, ցնցվե­լով, ա­վեր­վեց եր­կա­րա­ձիգ կրո­նա­կան ճգնա­ժա­մի խա­վա­րում։ Չկա ո՛չ­ օ­գուտ, ո՛չ ­գե­ղեց­կութ­յուն՝ այս­պես կոչ­ված «վշտի պտուղ­նե­րի» մեջ, չեմ ու­զում դրան­ցից և ոչ մե­կը։ Այժմ, ել­նե­լով այդ խա­վա­րից կրկին, ինչ­պես «Հու­սա­հա­տութ­յուն» գրքի վեր­ջում, գո­վես­տի խոսք կա­սեմ Ու­րա­խութ­յա­նը։

 

6. «Մթագ­նումԵր­կու հրեշ­տակ» - Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լի ա­մե­նա­հայտ­նի և ծրագ­րա­յին բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից է։ Գրված է 1937 թ. Լի­սա­բո­նում, որ­տեղ Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լը անցել էր դի­վա­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քի։

 

7. «Ի­ջե­ցում խա­չից։ Նոկտ­յուրն» բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը նվիր­ված է Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լի բա­րե­կա­մու­հուն` Վիկ­տո­րյա Օ­կամ­պո­յին։

 

8. «Ան­տա­ռա­հա­տում» գրքում «Ա­մե­րի­կա։ Հիմն արևա­դար­ձա­յին արևին» բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը զետեղված է չորս ու­րիշ­նե­րի հետ՝ «Եր­կու օրհ­ներգ» խո­րագ­րով։ Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լը մեկ­նա­բա­նում է, թե այն շատ կարևոր է լա­տի­նաա­մե­րիկ­յան գրա­կան գոր­ծըն­թա­ցը ըն­կա­լե­լու հա­մար՝ «Մեր ռո­ման­տիկ­նե­րի է­պի­կա­կան փո­ղից հե­տո (փող, որն ա­վե­լի շուտ հի­շեց­նում է փղի կնճիթ) մեր սերն­դի պատկերացումներում կա­յուն հա­կակ­րանք ստեղծ­վեց մա­ժո­րա­յին հնչե­ղութ­յուն ու­նե­ցող եր­կա­րու­ձիգ օրհ­ներ­գե­րի հան­դեպ։ Հենց այդ ժա­մա­նակ էլ ի հայտ ե­կան ֆլեյ­տա­ներ ու սրինգ­ներ ոչ միայն մաի­սի, այլև գա­րու ու նույ­նիսկ բրնձի ցո­ղու­նից։ Մի­նո­րա­յին հա­մա­կեր­պու­մը շատ տե­ղին ե­ղավ ու պարգևեց մեզ ա­մե­նասր­տա­մոտ ու մա­քուր եր­գե­րը։ Եվ այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, երբ աչ­քե­րիդ ա­ռաջ հնդկա­ցի­նե­րի կող­մից ստեղծ­ված հու­շար­ձան­ներն են կամ Կոր­դիլ­յեր­նե­րի գա­գաթ­նե­րը, սկսում ես կա­րո­տել հզոր ու ա­զատ ձայ­նի, ո­րը չվա­խե­նա­լով կա­րո­ղա­նա հա­մա­հունչ լի­նել այդ մե­ծութ­յա­նը»։

 

9. Կե­չո­ւա­ներ (Qhichwa runa) - հնդ­կա­ցիա­կան ցեղ, որ բնակ­վում է Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում (Պե­րու, Բո­լի­վիա, Էկ­վա­դոր, Ար­գեն­տի­նա, Կո­լում­բիա, Չի­լի) ու սե­րում է ին­կե­րի Տա­յան­տին­սու­յա մշա­կու­թա­յին ա­վան­դույթ­ներ ու­նե­ցող պե­տութ­յու­նից։

 

10.     «…Կուս­կո­յումա­նա­պա­տի վրա…» - Կուս­կոն ին­կե­րի կայս­րութ­յան հին մայ­րա­քա­ղաքն է։ Այժմ Պե­րո­ւի երկ­րորդ քա­ղաքն է։

 

11.     Մա­յաբ - Յու­կա­տան թե­րակղ­զու հնդկա­կան ան­վա­նու­մը։

 

12. Մաիս - հացազգիներին պատկանող միաշաքիլ բույս, որի հայրենիքը կենտրոնական Ամերիկան է։

 

13.     Կե­ցալ - տե՛ս «Բախ­տա­վո­րը» բա­նաս­տեղ­ծութ­յան ծա­նո­թագ­րութ­յու­նը։

 

14.     Կե­ցալ­կաատլ - աց­տեկ­նե­րի լեզ­վով` փետ­րա­վոր օձ, հնդկա­կան ցե­ղե­րի դի­ցա­բա­նութ­յան մեջ ե­րեք գե­րա­գույն աստ­վա­ծութ­յուն­նե­րից մեկն է։ Տե՛ս նաև՝ «Բախ­տա­վո­րը» բա­նաս­տեղ­ծութ­յան ծա­նո­թագ­րութ­յու­նը։

 

15.     «Ինչ­պես հա­մա­նուն բուր­գի քա­րը…» - խոս­քը Մեք­սի­կա­յում գտնվող հին տա­ճա­րի, բուր­գի մա­սին է, որը կոչ­վում է Արև։

 

16.     Ֆլա­մին­գո - բա­րակ, եր­կար ոտ­քե­րով, ա­մուր վզով ու ճեր­մա­կից կար­միր գու­նա­յին ան­ցում­նե­րով թռչուն, որ ապ­րում է Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում։ Կեր ըն­դու­նե­լիս ֆլա­մին­գոն շար­ժում է ոչ թե կտու­ցի ստո­րին, այլ վերևի մա­սը։

 

17.     Մա­քեյ - երկ­նա­գույն ա­գա­վա, կա­պույտ, լայն տերևնե­րով կակ­տուս` գմբե­թա­վոր կլոր գա­գա­թով։ Ա­ճում է Մեք­սի­կա­յի Խա­լիս­կո նա­հան­գում և օգ­տա­գործ­վում է տե­կի­լա­յի ու կակ­տու­սա­յին օ­ղու ար­տադ­րութ­յան մեջ։ Մեք­սի­կա­ցի­նե­րը պնդում են, որ ա­մե­նա­հա­ջող մա­քե­յը ա­ճեց­վում է Տե­կի­լա քա­ղա­քի հարևա­նութ­յամբ։

 

18.     Յուքքա (լատ. Yucca) - հնա­տե­սակ մշ­տա­դա­լար միա­շա­քիլ բույս է, ո­րը ընդ­հան­րութ­յուն­ներ ու­նի պեր­ճա­ծաղ­կի (Agavaceae) ըն­տա­նիք­ի հետ։Գաբրիելա Միստրալ

Չարչարանաց ուրբաթ

 

Հրեա ժողովրդին

 

Հրեա՛ ազգ, դու ծով ես տխրության,

հրեա՛ ազգ, դու մարմին ես վշտի,

արցունքներդ հին են, քան երկինքն ու երկիրը,

սելվայի պես բազմանում են տառապանքներդ։

 

Այդպես էլ չթողեցին քեզ ննջել ստվերում,

չթողեցին փոխվել, որ ապաքինվեն սպիներդ։

Վերքիդ ալ կարմիրը թրթռում է դեռ

վարդի պես՝ գիշերներն ու ցերեկները։

 

Աշխարհը ննջում է, բայց լսում է նա լացը քո հնօրյա,

հաճելի են արցունքներդ ինչպես անձրևի շիթ,

նայում եմ. խոր, ինչպես սղոցի հետքեր,

կնճիռներն են քո` այնքան սրտամոտ։

 

Ասա՛, ի՞նչ կա ավելի սարսափելի,

քան երազը հրեական, աղոթքը՝ Miserere։

Բարուրն օրորում է կինը, ու ամուսինը

հավաքում է ցորենը՝ առանց վատնելու։

 

Հրեա՛ ազգ, պահպանում ես ուժդ

ու ձայնդ, որ քնքուշ երգես օջախը քո,

աղարտված է լեզուդ, ու սարսափ կա աչքերումդ,

բայց շարունակում ես երգել Երգ Երգոցը։

 

 

Կանանց մեջ ապրում է սիրտը Մարիամի,

Հիսուսի պատկերն ես բերում մեզ։

Լսեց Սիոնը Նրա խոսքերը բարի, բայց՝ իզուր։

Կանչում էր Նա քեզ դժբախտության պահին։

 

Հրաժարվեց Նրանից վախվորած ամբոխը,

բարին չտեսար Խոսքերում Նրա,

այդժամ Մագթաղինեն վարսերով իր

մաքրեց արյունը Փրկչի ոտքերից։

 

Հրեա՛ ազգ, դու ծով ես տխրության,

հրեա՛ ազգ, դու մարմին ես վշտի,

արցունքներդ հին են, քան երկինքն ու երկիրը,

սելվայի պես բազմանում են տառապանքներդ։

 

 

Չարչարանաց ուրբաթ

 

Ապրիլը գրավում է քնքշությամբ հարատև,

ու ամենուր թափառում է ծարավը անհագ,

բայց, սերմնացա՛ն, սպասի՛ր, ցանքսից առաջ,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Մի՛ հպվիր գութանին, կո՛ղմ դիր գործիքներդ,

մի՛ գայթակղվիր, սերմնացա՛ն,

լսի՛ր ակնթարթը հուսահատ,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Արնոտ քրտինքից հարբում է ձիթապտուղը,

երգում է աքաղաղը, ու Պետրոսը խոնարհում է աչքերը։

Սիրո՛ մարգարե, համբերատա՛ր տառապյալ,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Գեղջկական ճակատը ակոսել է կնճիռը,

տանջում է ինձ թախիծը կեսգիշերային,

ու խեղճ տղան արտասվում է ինչպես այր,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

Արնահոսում են դեռևս փայտերը խաչի,

դողէրոցքով հեռացնում է շուրթերը չոր։

Անիծվի՛ր, հա՛ց, թո՛ղ անիծվի աշխարհը նաև,

հեռանում է Քրիստո՛սը։

 

 

Երգ մահվան մասին

 

Ալեզա՛ րդ գրող, միայնա՛ կ կախարդ,

մի՛ որոնիր դաշտերում մոլորված տղայիս։

 

Նստարաններին այս ձգվում է խուլ մարդկային ոգին։

Մի՛ հոտոտիր տղայիս, ծերունի՛քո սուր հոտառությամբ։

 

Քայլի՛ ր լիալուսնի ներքո քո ճանապարհով,

չա՛ր, խո՛րթ մայր, դիվուհի՛,

մի՛ դիպչիր տղայիս։

 

Հեռո՛ւ նրանից, գտիր՛ ուրիշներին,

մոռացի՛ր կնունքի անունը նրա։ 

 

Թո՛ղ թռչի քեզ մոտ դժբախտությունը

հարավից ու հյուսիսից, ու աղի քամին

ավազով թո՛ղ լցնի աչքերը քո։

 

Տղաս ու ես ձկներ ենք ծովի ալիքների խորքում,

երբ սխալվես պատահաբար, հիշի՛ր միայն ի՛մ մասին։

 

Հուսահատություն 2

 

Մառախուղ` անթափանց ու հավերժական։

Մոռանում ես, որտեղ դուրս գցեց ինձ ալիքը աղի։

 

Հողը, որին հասա, չի ճանաչում գարունը։

Երկար գիշերը մոր նման թաքցնում է ինձ աշխարհից։

 

Քամին ստուգում է հեծկլտանքների

ու հառաչների ներկայությունը տան շրջակայքում

ու ապակու պես հատում է ճիչս։

                                                                      

Ճերմակ հարթավայրում, ուր անվերջ է հորիզոնը,

տեսնում եմ անարյուն մահերը մայրամուտների։

 

Ո՞ւմ ձայն տվեց, ո՞վ հայտնվեց այստեղ,

թե այն կողմում մեռյալներն են միայն։

 

Տեսնում եմ՝ ինչպես է տարածվում ծովը վշտի,

նրանց միջև, ում հոգին այստեղ է դեռևս։

 

Նավահանգստում նավեր կան ճերմակակայմ,

անհարազատ երկրներից։

                                                                     

Նավաստիներն անծանոթ են ծաղիկներիս

ու բերում են անարև ու տժգույն մրգեր։

 

Հարցը, որ ուզում եմ տալ, չի պոկվում շուրթերիցս,

երբ ճանապարհում եմ նրանց հայացքով։

 

Նրանց լեզուն հեռու է, օտար սիրուն, որով

մայրս իր երջանիկ օրերի երգն էր երգում։

 

Տեսնում եմ, ձյուն է գալիս։ Այդպես փոշին

ծածկում է գերեզմանը։ Տեսնում եմ, շատանում է

մառախուղը։ Այդպես մեռնում եմ ես ինքս,

ու չեմ հաշվում վայրկյանները, որ չխենթանամ,

քանզի նոր է սկսվում գիշերը երկար։

 

Տեսնում եմ հարթավայրը, ուր անվերջ են հիացումն ու ցավը,

բարությամբ հասա ամայի բնապատկերներին,

ձյունն այս ասես ինչ - որ մեկի դեմքն է, 

որ պատուհանի հակառակ կողմում, պահապանի պես,

հավերժական է իր անթերի ճերմակությամբ։

 

Նա մշտապես իմ գլխավերևում է,

ինչպես անսահման հայացքը Աստծո,

ինչպես նարնջենու ծաղկաթերթերը տանիքներին,

ինչպես ճակատագիրը, որ հոսում է կույր ու խուլ,

այդպես կլինի նաև իմ մահվան ժամը։

 

 

Անտառահատում 3

 

Նոկտյուրն պարտության 4

(մորս մահվան առիթով) 5

 

Քեզ համար չդարձա իսկական Պողոս.

վստահեցնում ես, թե անհնար է կասկածելը,

քո էությամբ ոտքից գլուխ շողարձակող լույս ես ու կրակ, 

առաքյալի Ճակատագիրը ցնցում է սիրտս,

բայց չարժեմ ես նրան։ Թույլ եմ։

 

Կրակն իմ ձեռքերով երկար չտարա, բոցն այրեց մաշկս,

բոցավառվել չկարողացա, լռեցի, որ աղոթքով

վառեմ սոճին, ու քամին չեկավ օգնության,

կմեռնեմ ավելի վաղ, քան ընդմիշտ կքնեմ։

 

Իմ մեղմությունից, որն ավելին չէ, քան վարդը,

տեսնում ես, ծանր եմ շնչում, մտերմին ներելը

տասնօրյա դժվար աշխատանք է՝ առավոտից երեկո

հույսս անզոր հոգիս է, որքան պտտում եմ, չի շարժվում։

 

Քեզ համար չդարձա սուրբ Ֆրանցիսկը։ Կքած,

ինչպես գարնանային արշալույսի կատարը,

կամրջում ես հողն ու երկնքը ու փոշին հողի՝

մինչ սարի գագաթը, ու բարձրանում ես

աստիճաններով արշալույսյան սանդուղքի,

ուր սիրում եմ լսել աղավնու ձայնը ու կանչը եղնիկի։

 

Հողը՝ անհամար զավակներով մաքրում էր վրայիցս կեղտը,

ինչպես կոբրայից` կաշին։ Հողը հարազատ մոր պես

օրորում էր ինձ կրծքին, որ լցվել էր բոցկլտացող կաթով

ու այն ամենով, ինչ լինելու է դեռ։

 

Չդարձա նաև Քո Վիկենտիեն, չլսեցի խոստովանությունները

քո մակույկավոր բանտարկյալների, այդ տարաբախտ

հավատացյալներին չհամբուրեցի։ Վիկենտիին սիրում եմ

ողջ էությամբ, հոգուցս առավել. նա օրինակ էր ինձ

ու հենարան՝ ճանապարհիս։ Բայց չեմ կարող

առանց դողի դիպչել վերքերին։

 

Սարսուռով հեռացնում եմ կարեկցանքով լի աչքերս

Ղազարից, ով կարծես գարշահոտ աճյուն լինի։

Բոլոր վերքերը կապել եմ առանց նայելու,

երբ տեսնում եմ խոցերը, ձեռքերիս մեջ սեր չի մնում։

 

Հոգով չեմ զորացել այնքան, որ դառնամ սուրբ,

որ այդքան չարիք լսեմ խավարում խաղաղորեն՝

Աբելի անմեղ ականջով։ Չկարողացա անվախ ապրել,

ու սիրտս լինի է անհանգրվան երազներով,

ինչպես արևը աստվածային լեռներում։

 

Սերվել եմ Իսրայելի բզկտված մարմնից, մաքքվեյների ցեղից,

կարողանում եմ երգել այնպես, որ մարգագետինը դառնա մեղր,

տե՛ր Զորավոր, ողբս հյուսել եմ գագաթներիդ,

ու ձայնով հպվել եմ ոտքերիդ։

 

Տապալվել եմ, հառաչս ուղղում եմ վեր, թեկուզ՝ մեղք է խնդրելը,

որ դեմքով շրջվես դեպ կործանվող դաշտը,

ու իմ պարզ մերկությանը հպես ամենաթող մատներդ։

 

Դու, որ տապանաքարը կոտրում էիր ձվի կեղևի պես,

օ˜, խղճա՛ ինձ։ Երբեք հարություն չեմ առնի Քեզ հետ,

այլ կփտեմ, ու աճյունս կխառնվի քարաքոսներին փշոտ

ու փոշոտ խոտերին, կխառնվի ամենին, ինչ այրվեց աղի

ու թույնի մեջ, ամենին, ուր չկա Քրիստոսը, ինչը

չի մաքրվել Նրա բարեգութ օրենքներով։

 

Ես պարտվեցի։ Գթություն չկա ինձ այս խարազանված

երկնքի տակ, ու մեղավոր է պարտությունն իմ։

Խաչված, բայց կենդանի, ստորացված է, ոտքից գլուխ

աղտոտված, ամեն ինչում մեղավոր է պարտությունս։

 

Ազնվարյուն եղնիկի եղջյուրները փշրվեցին

իմ պարտությունից։

 

 

Մթագնում։ Երկու հրեշտակ 6

 

Երկու հրեշտակ ամբողջ կյանքում

կանգնած են սարին, թիկունքումդ,

օրորում են ծովի պես, մինչև քնես։

 

Մեկը թափահարում է թևերը, մյուսն անշարժ սավառնում է,

մեկը բերում է ընծաներ, մյուսը տանում է բարիքները։

 

Ո՞րը կմնա քեզ հետ, ո՞րը՝ անցյալում,

մեկը կապրի բոցի պես, մյուսը մոխիր կդարձնի,

իսկ ես վստահում եմ հոգիս, հեզ ալիքի պես փռվում նրանց առաջ։

 

Մի անգամ միայն հանդիպեցին, ճերմակ թևերը փռելով՝

երգեցին սիրո և մկրտության ավազանի մասին։

 

Մի անգամ միայն միավորվեցին՝ մոռանալով վերքերը հին,

ու կյանքն ու մահը նորից ձուլվեցին։

 

 

Իջեցում խաչից։ Նոկտյուրն 7

 

Քաղաքից դուրս, լեռներում՝ օ՜ «Խաչված Քրիստոս»,

քո արձանի մոտ եմ ու աղերսում եմ հիվանդ մարմնիս համար։

Աչքերս Քեզանից՝ տառապյալիցդ, հեռացնում ու խոնարհում եմ

իմ՝ հիվանդիս վրա։ Ամաչում եմարյունս բարակ շիթ է

գետի մեջ, քոնը՝ դեպի ամբարտակը։

 

Այս աշխարհում մի հենարան ունեմ միայն՝ քեզ՝

խաչված առանց չորս մեխերի։ Քեզ մոտ եմ եկել,

որ հավաքեմ արյունդ, ձեռքերով հպվեմ չորացած կրծքիդ,

ու հազիվ կարողանամ գրկել վիրավոր ոտքերդ,

որոնցից հոսում են սուրբ կաթիլները արյան։

 

Մոռացել եմ բոլոր վշտերս, հոգնությունս, երկար ու ձիգ

ճանապարհը, վերքերս բոլոր, ամաչում եմ,

որ աղերսելով՝ մուրացիկի պես քեզ մոտ եմ եկել

այս ուշ գիշերով ու կանգնել եմ Քո՝ տապալվածիդ առջև

ես՝ մեղավորս, այս լեռան վրա, իսկ դու գլորվում

ու գլորվում ես, առաջին անգամ տեսա սոսկալի

չարչարանքներդ, ու թե ինչպես ընկնելով՝

ինչպես փշրվեց մարմինդ, ինչպես միջուկը փշրվեց,

խոնարհվեց կուրծքդ, ծալվեցին ծնկներդ

ու թեքվեց խոնարհված գլուխդ։

 

Քրիստո՛ս, ապաստանի՛ր իմ ձեռքերում,

աստվածային քո էությամբ, ցավդ տո՛ւր ինձ,

քանզի այստեղ հայտնվեցի մենակ, ու այն,

ինչ երևում է ինձ, ոչ ոք չի իմանա։ Զավակներիցդ ոչ մեկը

չի տեսնում անկումը քո, որ բռնի արյունոտված մարմինդ։

Քանզի մենակությունն անսահման է այնտեղ, ուր դու ես,

ուր քիչ լույս կա, ուր երեկոն ընկնում է Երկրի անանուն լեռան վրա։

 

 

Նյութերը։ Օդը։

 

Դաշտում, որտեղ դաղձն ու եղեսպակն են,

որտեղ ծաղիկները նման են աստղերի,

ինձ դիմավորում է ու կարծես սպասում է Օդը։

 

Կլոր է, պտտվում է ինչպես մերկ, չարաճճի մի երեխա,

ասես խաղում է մոր հետ, կատակում, ծաղրում։

 

Մերթ իր գիրկն է առնում քնքուշ, վարպետորեն,

մերթ պտտում է շրջազգեստս պարանի պես։

 

Օձի պես ֆշշում է անտառում, տերևները թափ է տալիս

ճյուղերից կամ արգելում շունչս։

 

Չի թողնում, որ փոշոտվեն ձարխոտներն ու թփերը,

ունի իր սիրած բույսերն ու թռչունները։

 

Ձգվում եմ դեպի նա ձեռքերով ու հասնում ու բռնում եմ։

Արագ շարժումներով կուրացնում է ինձ։

 

Ու հպվում եմ` չդիպչելով, ու բռնում եմ աներևույթ ձեռքով,

ծիծաղում է, մի նոր կատակ նվիրում ինձ։

 

Հետ եմ գնում անտառներով։ Կաղնիների,

սոճիների միջով վազում է իմ հետևից քամին։

Մտնում եմ քարե տունս, մազերիցս խոնավություն է բուրում,

ինչպես արբած, ինչպես օտար ծանրանում են նրանք։

 

Անհնազանդները՝ վարսերս, չեն հավաքվում բարձիս,

քնելու համար, պետք է հյուսեմ նրանց։

 

Թո՛ղ խաղաղվեն նրանք հսկա ձկնկուլի

կամ պատանիների պես, որ թուլացնում են պարանները։

 

Թե խաղաղվեն վարսերս, կքնեմ ուշ առավոտյան,

այդպես մորը տանջում է երեխան` Օդը։

 

 

Ամերիկա։ Հիմն արևադարձային արևին 8

 

Օ՜, ինկերի՛, մայաների՛ արև, ամերիկյան պտուղ ես հասուն,

Կեչուաները9, մայաները պաշտում էին շողշողացող մարմինը քո։

 

Մորթը ծեր այմարների ներկեցիր կարմիր կավճով,

բարձրանում ես որպես բոսորագույն միրհավ,

հառնում ես որպես ճերմակ միրհավ։

Նկարի՛չ, դաջվածքների՛ վարպետ,

առյուծների ու մարդկանց ցեղից ես դու,

արևն ես լեռների, հարթավայրերի, անապատի,

արևն ես գետերի, քարանձավների, դաշտերի,

տանում ես մեզ ու գալիս ես մեր հետևից

ոսկե որսաշան պես, դրոշն ես ցամաքի ու ծովի,

որ սուրբ է բոլոր եղբայրներիս համար։

 

Կկորչենք, փնտրե՛ք հարթավայրերում,

շեկ անապատներում, հատապտուղների

ու պերուական բալասանի հայրենիքում։

 

Ճերմակին ես տալիս Կուսկոյում 10, անապատի վրա,

մեծ երգն ես Մեքսիկայի, որ թափառում է երկնքում՝

Մայաբի11 վերևում։ Դու կրակե մաիս12 ես, որին որպես

երկնային մանանա ամենուր փնտրում են շուրթերս։

Վազքով անցնում ես լազուրի վրայով, թռչում ես

երկնագույն դաշտերով, եղնիկ ես դու մերթ ճերմակ,

մերթ արյունոտ, որ վիրավոր է, բայց՝ անհասանելի։

 

Օ˜, Անդերի՛ արև, խորհրդանիշն ես Ամերիկայի, պահապանը նրա,

հովիվն ես բոցավառ հոտի, բոցավառվող հիմնը երկրի,

չես դիպչում ու չես հալեցնում բոցկլտացող կրակը հնոցում,

կեցա՛լ, 13 բոլորովին ճերմակ կրա՛կ, արարելով ազգեր՝

կերակրում ես նրանց, բոլոր ճամփաներին թափառող

լեռնային կրակների առաջնո՛րդ։

 

Երկնայի՛ն արմատ, բալասանն ես արյունաքամ հնդկացիների,

փրկում ես նրանց սիրով ու սպանում սիրով։

Կեցալկոա՛տլ14, արհեստների՛ հայր, նշաձև աչքերով

աղում ես ինդիգոն, համեստ բամբակը մշակում ես ձեռքերով,

ներկում ես հնդկացիների թելերը կոլիբրիի վառ գույներով,

գլուխները նրանց կտրում ես հունական զարդանախշի պես,

դու Ռուխ թռչունն ես, ու զավակը քո խելահեղ քամին է ծովերի,

դու տերն ես մեր հնազանդ, ինչպիսին չէին նույնիսկ աստվածները հին,

ճերմակ երամն ես տատրակների, վազում ես արագաթափ ջրվեժի պես,

ի՞նչ պատահեց մեզ, ինչո՞ւ կերպափոխվեցինք։

 

Արևապատ հողերը դարձան ճահիճներ, ու մենք՝ տիրելով նրանց,

ողջունեցինք կրակն ու արևը։ Մեռյալներին քեզ վստահեցի,

այրվում են նրանք ածուխների պես

ու քնած են ինչպես ընտանիքը սալամանդրի,

ու անկողնում իրենց երազներ են տեսնում, 

ու անցնում են մթնշաղում, ինչպես թփուտները՝

մերթ այրվելով, մերթ դեղնելով Արևմուտքում, 

մերթ վառվելով հեռվում՝ հանց արևաքար։

 

Ու թե քառասուն տարի չես պահել ինձ հուշերիդ մեջ,

նայի՛ր, ընդունի՛ր այժմ, ինչպես մանգո,

ինչպես նույնանուն բուրգի քարը 15,

ինչպես արշալույսին ֆլամինգոյի 16 թռիչքը,

ինչպես վառ ծաղիկներով դաշտը,

ինչպես մաքեյը 17, ինչպես յուքքան 18,

ինչպես պերուացու կճուճները,

ինչպես հնդկացու դդմանոթը,

ինչպես հինավուրց ֆլեյտան ու պարերը,

քեզնով եմ շնչում, քո մեջ եմ բացվում միայն ու ամբողջանում։

 

Քանդակի՛ր ինձ, ինչպես ծեփում էիր նրանց,

լցրո՛ւ շունչդ իմ մեջ, թող որ ապրեմ նրանց հետ,

զարմանամ ու զարմացնեմ։

 

Քայլում էի օտար հողով, գնում էի օտար պտուղներ,

այնտեղ սեղանը պինդ է, ու զրնգուն չէ գավաթը,

ծորուն է մեղրը, ու գինին՝ հոգնած։ Օտար հիմներ էի երգում,

կրկնում էի օտար աղոթքներ, քնում էի մեռած աստղի տակ,

տեսնում էի մեռած վիշապներ։

 

Վերադարձա՛։ Վերադարձրո՛ւ արտաքինս,

լողացրո՛ւ ինձ բոսորագույն շատրվանով

ու եռացրո՛ւ քո կաթսայում, ճերմակեցրո՛ւ

ու սևացրո՛ւ ինձ լուծույթներումդ թունավոր։

 

Այրի՛ր իմ մեջ վախերը բութ, չորացրո՛ւ կեղտը, 

կերպափոխի՛ր երազանքներս ու շիկացրո՛ւ բառերս ու խոսքս,

այրի՛ր բերանս, երգս ու շունչս, մաքրի՛ր լսողությունս,

լվա՛ աչքերս ու նրբացրո՛ւ ձեռքերս

ու թարմացրո՛ւ արյունս, ուղե՛ղս, արցունքնե՛րս։

 

Չորացրո՛ւ քրտինքս ու բժշկի՛ր մարմնիս ու հոգիս

վերքերից բոլոր, ընդունի՛ր նորից շուրջպարում քո,

որ պարում են Ամերիկայում հզոր 

ու գովերգում են զորությունդ սուրբ։

 

Մենք` կեչուաներս ու մայաներս, երդվում ենք

հնամենի մի երդումով՝ հավե՛րժ ես դու,

քանզի կրելով ժամանակը՝ դառնում ենք հավերժություն։

Թափվելով ոսկե տերևների պես, ինչպես կարմիր գեղմը,

քեզ մոտ ենք դառնում մահից հետո,

ինչպես ասում էին մոգերը՝ հզոր ինկերը։

 

Գալիս ենք, ինչպես խաղողի որթերը գինեգործի մոտ,

անմահությունը գտնում է մեզ, ու լողում է ոսկե վտառը

օրհնված ալիքների վրա, ու հսկա անակոնդաները

երևում են թփերից վեր։

 

 

Ծանոթագրություններ

 

1.    Սել­վա (իսպ. selva, լատ. silva) ան­տառ - խո­նավ, հա­սա­րա­կա­ծա­յին ան­տառ­ներ Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում։ Դրանք աճում են Բրա­զի­լիա, Պե­րու, Սու­րի­նամ, Վե­նե­սո­ւե­լա, Գա­յա­նա, Պա­րագ­վայ, Կո­լում­բիա երկր­նե­րի տարածք­նե­րում։

 

2. «Հու­սա­հա­տութ­յուն» ժո­ղո­վա­ծուն լույս է տե­սել 1922 թվա­կա­նին Նյու Յոր­քի Իս­պա­նիա­յի ինս­տի­տու­տի հրատարակությամբ։

 

3. «Ան­տա­ռա­հա­տում» - Բո­ւե­նոս Այ­րես, Էլ Սուր, 1938։ Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լի եր­րորդ գրքի խո­րա­գիրն է։ Նա­խա­ձեռ­նութ­յու­նը հայտ­նի ար­գեն­տին­ացի գրող, հրա­տա­րա­կիչ, էս­սեիստ Վիկ­տո­րյա Օ­կամ­պո­յինն է (1890 - 1979)։ Գրքում տեղ են գտել բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­ներ, ո­րոնք գրվել են տար­բեր երկր­նե­րում կա­տա­րած ճամ­փոր­դութ­յուն­նե­րի ժա­մա­նակ ու Եվ­րո­պա­յում ապ­րած տա­րի­նե­րին։ Հե­ղի­նա­կը այդ գիր­քը ա­վե­լի ար­ժե­քա­վոր էր հա­մա­րում, քան «Հու­սա­հա­տութ­յու­նը», միա­ժա­մա­նակ հպար­տա­նում էր, որ այն ու­նի լա­տի­նա­մե­րիկ­յան ար­մատ­ներ։ Գիր­քը նվիր­ված է Պալ­մա Գիլ­յե­նին, ով Միստ­րա­լի բա­րե­կա­մու­հին ու քար­տու­ղա­րու­հին էր, ու նրա­նում ամ­փոփ­ված էր մեք­սի­կա­ցի կնոջ գթասր­տութ­յու­նը։

 

4. «Նոկտ­յուրն պար­տութ­յան» բա­նաս­տեղ­ծութ­յունն ու­նի հե­ղի­նա­կա­յին ծա­նո­թագ­րութ­յուն՝ «Ես ոչ միայն գրա­վոր, այլև ա­ռօր­յա խոս­քի մեջ հա­ճույ­քով օգ­տա­գոր­ծում եմ բազ­մա­թիվ ար­խայիկ (հնա­ցած) բա­ռեր ու ար­տա­հայ­տութ­յուն­ներ, բայց միայն նրանք, որոնք կեն­դա­նի են, և ո­րոնց ի­մաս­տը հաս­կա­նա­լի է։ Ա­սում եմ բազ­մա­թիվ, սա­կայն ոչ բո­լո­րը, միայն՝ ո­րոնք մտաբերում եմ։ Ա­վաղ։ Ստիպ­ված եմ զո­հա­բե­րել դրանց մի մա­սը ի շահ այն «հա­կաար­խայիկ» ան­ձե­րի, ով­քեր կար­դա­լու են իմ գոր­ծե­րը։ Ա­մե­րի­կա­յում նրանք սովորաբար մայ­րա­քա­ղա­քցիներ են։ Լա­տի­նա­մե­րիկ­յան գյու­ղը (իսկ ես մե­ծա­ցել եմ գյու­ղում) խո­սում է ժա­մա­նա­կա­կից այն լեզ­վով, ո­րը լի է հին բա­ռե­րով ու ար­տա­հայ­տութ­յուն­նե­րով։ Քա­ղա­քը, որ կար­դում է գի­տա­կան գրքեր, կարծում է, որ այդ հին բա­ռե­րը ես գտնում եմ դա­սա­կան­նե­րի գրքերից։ Բայց դրա­նում ուր­բա­նիս­տա­կան կնի­քը կրող ան­ձինք սխալ­վում են։

 

5. «Մոր մահ­վան ա­ռի­թով» - սա շարք է, ո­րում բա­ցի «Նոկտ­յուրն  պար­տութ­յան» ից ու «Ի­ջե­ցում խա­չից» գոր­ծե­րից Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լը ընդգր­կել է ևս ­վեց բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն՝ ու­ղեկ­ցե­լով հետևյալ հե­ղի­նա­կա­յին մեկ­նա­բա­նութ­յամբ՝ «Նա դար­ձավ ինձ հա­մար եր­կար ու մռայլ ա­պաս­տան, եր­կիր, որտեղ ես ապ­րե­ցի հինգ կամ յոթ տա­րի, սի­րե­լի եր­կիր, քան­զի մորս մա­սին է, ա­տե­լի եր­կիր, քան­զի հո­գին իմ, ցնցվե­լով, ա­վեր­վեց եր­կա­րա­ձիգ կրո­նա­կան ճգնա­ժա­մի խա­վա­րում։ Չկա ո՛չ­ օ­գուտ, ո՛չ ­գե­ղեց­կութ­յուն՝ այս­պես կոչ­ված «վշտի պտուղ­նե­րի» մեջ, չեմ ու­զում դրան­ցից և ոչ մե­կը։ Այժմ, ել­նե­լով այդ խա­վա­րից կրկին, ինչ­պես «Հու­սա­հա­տութ­յուն» գրքի վեր­ջում, գո­վես­տի խոսք կա­սեմ Ու­րա­խութ­յա­նը։

 

6. «Մթագ­նումԵր­կու հրեշ­տակ» - Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լի ա­մե­նա­հայտ­նի և ծրագ­րա­յին բա­նաս­տեղ­ծութ­յուն­նե­րից է։ Գրված է 1937 թ. Լի­սա­բո­նում, որ­տեղ Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լը անցել էր դի­վա­նա­գի­տա­կան աշ­խա­տան­քի։

 

7. «Ի­ջե­ցում խա­չից։ Նոկտ­յուրն» բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը նվիր­ված է Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լի բա­րե­կա­մու­հուն` Վիկ­տո­րյա Օ­կամ­պո­յին։

 

8. «Ան­տա­ռա­հա­տում» գրքում «Ա­մե­րի­կա։ Հիմն արևա­դար­ձա­յին արևին» բա­նաս­տեղ­ծութ­յու­նը զետեղված է չորս ու­րիշ­նե­րի հետ՝ «Եր­կու օրհ­ներգ» խո­րագ­րով։ Գաբ­րիե­լա Միստ­րա­լը մեկ­նա­բա­նում է, թե այն շատ կարևոր է լա­տի­նաա­մե­րիկ­յան գրա­կան գոր­ծըն­թա­ցը ըն­կա­լե­լու հա­մար՝ «Մեր ռո­ման­տիկ­նե­րի է­պի­կա­կան փո­ղից հե­տո (փող, որն ա­վե­լի շուտ հի­շեց­նում է փղի կնճիթ) մեր սերն­դի պատկերացումներում կա­յուն հա­կակ­րանք ստեղծ­վեց մա­ժո­րա­յին հնչե­ղութ­յուն ու­նե­ցող եր­կա­րու­ձիգ օրհ­ներ­գե­րի հան­դեպ։ Հենց այդ ժա­մա­նակ էլ ի հայտ ե­կան ֆլեյ­տա­ներ ու սրինգ­ներ ոչ միայն մաի­սի, այլև գա­րու ու նույ­նիսկ բրնձի ցո­ղու­նից։ Մի­նո­րա­յին հա­մա­կեր­պու­մը շատ տե­ղին ե­ղավ ու պարգևեց մեզ ա­մե­նասր­տա­մոտ ու մա­քուր եր­գե­րը։ Եվ այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, երբ աչ­քե­րիդ ա­ռաջ հնդկա­ցի­նե­րի կող­մից ստեղծ­ված հու­շար­ձան­ներն են կամ Կոր­դիլ­յեր­նե­րի գա­գաթ­նե­րը, սկսում ես կա­րո­տել հզոր ու ա­զատ ձայ­նի, ո­րը չվա­խե­նա­լով կա­րո­ղա­նա հա­մա­հունչ լի­նել այդ մե­ծութ­յա­նը»։

 

9. Կե­չո­ւա­ներ (Qhichwa runa) - հնդ­կա­ցիա­կան ցեղ, որ բնակ­վում է Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում (Պե­րու, Բո­լի­վիա, Էկ­վա­դոր, Ար­գեն­տի­նա, Կո­լում­բիա, Չի­լի) ու սե­րում է ին­կե­րի Տա­յան­տին­սու­յա մշա­կու­թա­յին ա­վան­դույթ­ներ ու­նե­ցող պե­տութ­յու­նից։

 

10.     «…Կուս­կո­յումա­նա­պա­տի վրա…» - Կուս­կոն ին­կե­րի կայս­րութ­յան հին մայ­րա­քա­ղաքն է։ Այժմ Պե­րո­ւի երկ­րորդ քա­ղաքն է։

 

11.     Մա­յաբ - Յու­կա­տան թե­րակղ­զու հնդկա­կան ան­վա­նու­մը։

 

12. Մաիս - հացազգիներին պատկանող միաշաքիլ բույս, որի հայրենիքը կենտրոնական Ամերիկան է։

 

13.     Կե­ցալ - տե՛ս «Բախ­տա­վո­րը» բա­նաս­տեղ­ծութ­յան ծա­նո­թագ­րութ­յու­նը։

 

14.     Կե­ցալ­կաատլ - աց­տեկ­նե­րի լեզ­վով` փետ­րա­վոր օձ, հնդկա­կան ցե­ղե­րի դի­ցա­բա­նութ­յան մեջ ե­րեք գե­րա­գույն աստ­վա­ծութ­յուն­նե­րից մեկն է։ Տե՛ս նաև՝ «Բախ­տա­վո­րը» բա­նաս­տեղ­ծութ­յան ծա­նո­թագ­րութ­յու­նը։

 

15.     «Ինչ­պես հա­մա­նուն բուր­գի քա­րը…» - խոս­քը Մեք­սի­կա­յում գտնվող հին տա­ճա­րի, բուր­գի մա­սին է, որը կոչ­վում է Արև։

 

16.     Ֆլա­մին­գո - բա­րակ, եր­կար ոտ­քե­րով, ա­մուր վզով ու ճեր­մա­կից կար­միր գու­նա­յին ան­ցում­նե­րով թռչուն, որ ապ­րում է Հա­րա­վա­յին Ա­մե­րի­կա­յում։ Կեր ըն­դու­նե­լիս ֆլա­մին­գոն շար­ժում է ոչ թե կտու­ցի ստո­րին, այլ վերևի մա­սը։

 

17.     Մա­քեյ - երկ­նա­գույն ա­գա­վա, կա­պույտ, լայն տերևնե­րով կակ­տուս` գմբե­թա­վոր կլոր գա­գա­թով։ Ա­ճում է Մեք­սի­կա­յի Խա­լիս­կո նա­հան­գում և օգ­տա­գործ­վում է տե­կի­լա­յի ու կակ­տու­սա­յին օ­ղու ար­տադ­րութ­յան մեջ։ Մեք­սի­կա­ցի­նե­րը պնդում են, որ ա­մե­նա­հա­ջող մա­քե­յը ա­ճեց­վում է Տե­կի­լա քա­ղա­քի հարևա­նութ­յամբ։

 

18.     Յուքքա (լատ. Yucca) - հնա­տե­սակ մշ­տա­դա­լար միա­շա­քիլ բույս է, ո­րը ընդ­հան­րութ­յուն­ներ ու­նի պեր­ճա­ծաղ­կի (Agavaceae) ըն­տա­նիք­ի հետ։

Սոնա Արշունեցի / Գաղթի ու հայրենիքի թեման

20.05.2015 23:18

Սոնա Արշունեցին ապրում և ստեղծագործում է Բելգիայում: Իր ինքնակենսագրականում հետևյալն է գրել. «Ծնվել ու մեծացել եմ Գաղթականի ընտանիքում. ընտանիք, որը երկու անգամ է ապրել մահվան սարսափը. առաջինը 1915-ին, երբ տատիս երեք եղբայրներին իրենց կանանց ու երեխաների հետ թուրքերն այրել էին մարագներում հայրուրավոր համագյուղացիների հետ...».
Նրա պապն ու տատը ապաստան են գտնում Օսեթիայում, որից հետո...(կրկին մեջբերում  Սոնա Արշունեցու ինքնակենսագրականից).
«...Երեք տարի այնտեղ ապրելուց հետո հող ու ջրի կարոտը քաշում է. կարծելով, թե թուրքը խաղաղվել է. նորից են գնում Ղարս' իրենց տուն ու տեղին, բայց ավա՜ղ, չարաչար սխալվում են. ընդամենը ամիսներ անց' 1918-ի գարնանը թուրքը կիսատ թողածը նորից է շարունակում: Երկրորդ գաղթը. նորից են բռնում փախուստի ճանապարհը, ճանապարհ, որը լի էր ողբով, արտասուքով, դաժան սպանություններով...» 
Սոնա Արշունեցու համար գաղթի ու հայրենիքի թեման մնաց արդիական նրա բոլոր ստեղծագործություններում:
 Օրերս չորս լեզուներով' հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և թուրքերեն լեզուներով լույս տեսավ Ցեղասպանության 100 ամյա տարելիցին նվիրված նրա  « Արդյո՞ք կա զտարյուն թուրք»  հուշագրություն-գրքույկը: 
Հեղինակը ցանկանում է գրքույկի մեկ օրինակը նվիրել Ցեղասպանության ինստիտուտ-թանգարանին, օրինակներ բաժանել  Եվրախորհրդարանում  ու ԱՄՆ-ի կոնգրեսում: Սոնա Արշունեցին գտնում է, որ գրքույկի առավելությունը նրանում է, որ փոքրածավալ պատմվածքը մեծ ինֆորմացիա է պարունակում ու ընթերցելն էլ  ժամանակատար չէ:
Նիդերլանդական օրագիրն առաջիններից մեկն է էլեկտրոնային տարբերակով իր ընթերցողին ներկայացնում Սոնա Արշունեցու այս գործը:
 
ԱՐԴՅՈՔ ԿԱ՞ ԶՏԱՐՅՈՒՆ ԹՈՒՐՔ
Թղթին եմ հանձնում իմ մտորումները աշխարհի վարք ու բարքի, նրա չգրված օրենքների ու իմ աշխարհընկալման մասին, որ շա՜տ խորքային են։ Ազգիս հետ
կատարվածը դեռ մանուկ հասակից խոցեց սիրտս, շատ խո՜րը ապրումներ արթնացրեց իմ մեջ։ Ահա մանկությունիցս մնացած հուշերն են, որ ուզում եմ կիսվել ընթերցողիս հետ: Հուշեր, որ ստվեր դարձած՝ ուղեկցել են ինձ այս երկա՜ր ու
ձիգ տարիներին: Միշտ որոշել եմ գրի առնել, ու եկավ պահը...Մոտենում է Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը, ու ես իմ մանկությունից առ այսօր սիրտս ծվատող հուշերից մի պատառիկ եմ ուզում պատմել ընթերցողիս։ Սա իմ բողոքի ձայնն է` ուղղված ազգիս հետ կատարվածի՝ բարբարոս թուրքի ու աշխարհի անտարբեր,անհոգի քաղաքականության… Ո՞վ Թուրքիային դարձրեց այսքան անառակ, բարբարոս, ուրացող, մարդասպան, անհագ տարածքներ զավթելու մոլուծքով տարված…
Պատասխանը մեկն է միանշանակ. աշխարհի կրավորական, երկդիմի կեցվածքը։ Դեռ վաղ հասակից բացահայտեցի, պատռեցի աշխարհի դիմակը,ու մենք ազգովի դեռ միամտորեն արդարություն ենք փնտրում այնտեղ,որտեղ չկա, որտեղ տնտեսական շահն է գերակայում, որտեղ ջունգլիական օրենքներն են իշխում, որտեղ ուժեղը թույլին հոշոտում է գազանի պես՝ տանջալի, իսկ աշխարհի տերերի կողմից ժողովրդավարություն՝դեմոկրատիա, հորջորջվող կարգախոսները լոկ դեմագոգիա են, որը մտրակի դեր է կատարում փոքր ազգերին ճնշելու, իրենց բռի մեջ պահելու, կառավարելի դարձնելու համար։ Սա՛ է աշխարհի տերերի իրական դեմքը…
Երբ աշխարհն արյան ծով է,
Մարդիկ նայում են բեմից,
Էլ որտեղի՞ց արդարություն
Հնչի արնոտ շուրթերից,
Էլ որտեղի՞ց հիշեն հանկարծ,
Իրենց շահերը թողած,
Հարգեն Հայոց եղեռնը մեծ
Խիղճ ու հավատք ուրացած…
Ցեղասպանության թեման ինձ համար եղել է ու կմնա իմ ստեղծագործությունների ամենագլխավոր, ամենաակտուալ թեման, քանի դեռ ցեղասպան Թուրքիան իր կատարած ոճրագործությունների համար պատասխան չի տվել։ Չգիտեմ, քանի՞ դար է հարկավոր, որ հայը թուրքին ներել կարողանա, մոռանա կատարվածը, եթե, իհարկե, հնարավոր լինի հայի ուղեղից իսպառ ջնջել հիշողությունը.
Գիտցե՛ք, աշխարհում մի հայ էլ մնա,
Հայոց եղեռնը նա չի մոռանա,
Չի մոռանա սուրբ սարը Մասիս,
Ծովից-ծով ձգվող հողը պապերիս… 
Ցեղասպանությունը շարունակվել է նաև 1915 թվականից հետո. Թուրքիան՝ աշխարհի կողմից անպատիժ մնալով, չի հանդարտվում, փորձում է կիսատ թողածը շարունակել՝ հիմնահատակ ոչնչացնել հայ ազգին, ծրագրված, քայլ առ քայլ, տարբեր ճանապարհներով, մինչև վերջ իրականացնել հայ ազգի բնաջնջումը աշխարհի երեսից: Երբե՛ք չեմ մոռանա էրզրումցի հայրական կողմի տատիս՝ Նվարդի, պատմածները, թե ինչպես իր երեք եղբայրներին իրենց կանաց ու երեխաների հետ թուրքերը լցրել են մարագները հարյուրավոր հայերի հետ ու վառել… Պատմում էր տատս, պատմում, պատմում, աչքի արցունքը չէր ցա- մաքում: Պատմում էր, թե ինչպես այրված մարագներից երկինք ելնող ծխի, մխի հետ վեր էր բարձրանում մարդկային այրված մսի, ճարպի, ոսկորի հոտը, ու թաքստոցում թաքնված մարդիկ շնչում էին իրենց հա- րազատների խորոված մսի հոտը: Պատմում էր օրվա բոլո՛ր ժամերին, հացի սեղանի շուրջ, մենք՝ թոռներով արտասվում էինք, մեր արցունքները թափվում էին մեր ճաշի մեջ ու մենք ուտում էինք, այո՛, մեր կերած հացն արցունք է եղել։ Տատս պատմում էր գաղթի ահավոր տեսարանը ամենայն մանրամասնություններով, որ մեզ հաղորդ դարձներ: Պատմում էր, թե ինչպես գաղթի ահավոր սարսափից տատս վաղաժամ երկունք է կրում ու հասնելով Էրզրումից 6 կմ․ հեռու՝ Արշունի գյուղի մեջ հա՜յրս, հայ՜րս է ծնվում։ Հարյուր հազարավոր հայեր՝ թողած իրենց տուն-տեղ, խելակորույս փախչում էին, փախչում էին դեպի Արազ գետը, որ անցնեն Արևելյան Հայաստան, որ փրկվեն, բայց, ցավոք, թուրք ասկյարները փակել էին Արազի վրա եղած հույսի միակ կամուրջը՝ Մարգարայի կամուրջը։ Հազարավոր հայեր ոչխարի հոտի պես փռվել էին Արազի ափին. թուրքը սպանում էր, թալանում ու բռնաբարում, զենքի ուժով հավաքում նրանց մոտ եղած բոլոր զարդեղենները ու ոչ միայն զարդեղենը, այլ նաև Ավետարանները, սրբապատկերները, գրքերը, կրակ էր տալիս ու վառում… Տատս պատմում էր, որ կանանց թուրք կանայք էին խուզարկում մտրակները ձեռքերին, խլելով ոսկեղենն ու արծաթեղենը, իսկ տղամարդկանց` թուրք ասկյարները, լցնում էին ոսկին ջվալները ու տանում: Սոված, ծարավ, հոգնած, ուժասպառ, փրկության հույսը կորցրած շատերն իրենց գցում էին գարնանային վարարած Արազը, հույս ունենալով, որ կփրկվեն. ասես իրենց, իրենց կյանքով, իրենց բախտերն էին փորձում։ Մայրերն իրենց դեռատի աղջիկներին գցում էին գետը, որ թուրքը չտաներ նրանց կնության, չբռնաբարեր: Երևակայությունից վեր է, երբ հայ մայրը իր սեփական երեխային խեղդամահ էր անում, պաշտպանելով դստեր նամուսն ու պատիվը:Պապս այս հրեշավոր տեսարանից շփոթված, նորածին հորս խլում է տատիս ձեռքից ու Արազն է ուզում գցել, որ նա էլ չքաշի այն տառապանքները, որ հային է բաժին ընկել: Միայն նոր մայրացած տատիս մայրական աղերսանքներն են պապիս հետ պահում այդ քայլից.
- Առաջ լավ է ինքս մեռնեմ, միայն թե որդուս մահն իր հոր ձեռքով թող չտեսնեմ:
Գարնանային վարարած Արազը տանում էր հարյուրավոր հայ մարդկանց դիերը: Մեռնում էր հայությունն իր մայր գետում:
-Եթե ֆիդայիները չհասնեին մեզ փրկության, ոչ մի մարդ էլ չէր փրկվի. հիմա մենք չկայի՜նք,- արցունքները սրբելով՝ պատմում էր տատս: Պատմում էր տատս, պատմում այդ պահը՝ փախե-փախը, այդ ահավոր տեսարանը, բաց չթողնելով ո՛չ մի մանրուք. ասես, հոգևոր թեթևություն էր զգում, երբ իրենց ապրած տառապանքներին հաղորդ էր դարձնում մեզ, որ մենք երբե´ք, երբե´ք չմոռանանք. չմոռանանք ծովից-ծով մեր դրախտ պատմական հայրենիքը, չմոռանանք, թե ինչպես թուրքերը ահել, ջահել հավաքել, լցրել են գոմ ու մարագներն ու այրել, թե ինչպես տղա երեխաներին հավաքել ու այրել են խարույկների վրա, ու ինչպես հայկական գյուղ ու քաղաքները ծխում էին, երկինքը
պատված էր մարդկային այրված մսի թանձր մխով, թե ինչպես հղի կանանց որովայնը ասկյարները բացում էին խշտիկով ու արգանդից հանած մանկանը պահելով խշտիկի ծայրին, ասում.- «Ձեզի քոքից պիտի կտրենք, որ սերմ չտաք, չաճեք»:Թուրքերի կողմից մշակված էր մի հրեշավոր ծրագիր՝ աշխարհի երեսից ջնջել «հայ» հասկացողությունը: Հայը հետապնդվել է թուրքերի կողմից անգամ
աշխարհի գրեթե բոլո՛ր գաղթoջախներում, ուր ապաստան էին գտել ցեղասպանությունից մազապուրծ եղած հայի բեկորները: Այդ պատմությունները չէին կարող իրենց ազդեցությունը չունե- նալ, չանդրադառնալ իմ հետագա ինքնագիտակցության ձևավոր- ման վրա. արտասվում էի տատիս հետ, կիսելով նրա վիշտը, խորը զգալով նրա տառապանքները, կսկիծը, մորմոքը... Այս պահին էլ Նվարդ տատս հառնում է աչքերիս առաջ, ու նա մնաց իմ հիշո- ղություններում արցունքներն աչքերին: Ես չեմ ասում, որ թուրքերի մեջ չկան խղճով, մարդկային արժանիքներով օժտված մարդիկ, բայց սակայն շա՜տ եմ կասկածում, որ նրանք զտարյուն թուրքեր են: Նվարդ տատս էր հաճախ ասում. -Եթե թուրքերի մեջ մի գեղեցիկ, սպիտակամորթ մարդ տեսնես, ուրեմն դա զտարյուն թուրք չէ. դարեր շարունակ հայի, ասորու, հույնի գեղեցիկ աղջիկներին քաշել, տարել են իրենց կնության, որ թուրքի տգեղ ցեղը, գենը գեղեցկացնեն: Հիշում եմ մայրական կողմի տատիս՝ Եղսոյին, ու նրա հետ կապված իրական պատմությունը, որը գալիս է փաստելու, որ իսկապես զտարյուն թուրք գոյություն չունի․ թուրք ազգը գոյացել ու ձևավորվել է տարբեր ազգերի խառնուրդից… 1917 թ. հոկտեմբերին Ռուսաստանում կատարված հեղաշրջումից հետո երկրի նոր՝ խորհրդային իշխանությունը հայտարարեց,որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս Առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Ռուսական զորքերը լքեցին Կովկասյան ռազմաճակատը,հեռացան Ռուսաստան։ Հայ ժողովրդի համար ստեղծվեց չափազանց վտանգավոր իրավիճակ. թուրքական զորքերի դեմ Կովկասյան ռազմաճակատում կանգնած էին միայն Հայկական կորպուսիզորամասերը։ Թուրքերն օգտվեցին նման վիճակից և 1918 թ. փետրվարին, խախտելով Երզնկայում կնքված զինադադարի պայմանագիրը, անցան հարձակման՝ նպատակ ունենալով գրավել ոչ միայնԱռաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ռուսական զորքերի կողմից նվաճված Արևմտյան Հայաստանի նահանգները,այլև Արևելյան Հայաստանը։ Թուրքերին հաջողվեց գրավել Էրզրում ու Կարս բերդաքաղաքները և մայիսի 15-ին մտնել Ալեքսանդրապոլ (այժմ՝ Գյումրի)։Թուրքիան` չբավարարվելով ծովից-ծով Արևմտյան Հայաստանի թալանով, օգտվելով ստեղծված խառը իրավիճակից, ախորժակ էր պահում, որ գրավի նաև այսօրվա՝ Արևելյան Հայաստանը:Հիմա, որպեսզի հաստատեմ իմ այն հայտարարությունը, որ իրոք զտարյուն թուրք չկա, ընթերցողիս եմ ներկայացնում այն իրական պատմություն, որը կապված է մայրական տատիս՝ Եղսոյի հետ: 1918 թվականի փետրվարին Թուրքիան՝ հարձակվելով Արևելյան Հայաստանի վրա, ասպատակելով գյուղեր ու քաղաքներ, հավաքում է 100-ից ավելի գեղեցկատես աղջիկների, տանում, լցնում է Սեպասար (Շիշթափա) գյուղում մի դատարկ գոմի մեջ, դուռը դրսից կողպում ու 2 ասկյար էլ դռան առաջ պահակ կարգում… Ընթերցողիս պետք է տեղեկացնեմ, որ իմ այս իրական պատմությունը կապված է արդեն մայրական տատիս՝ Եղսոյի հետ, որն Արևելյան Հայաստանից էր. ապրելիս են եղել ներկայիս Ղուկասյանի շրջանի Մեծ Սեպասար գյուղում: Ես խոստացել էի մորս, որ անպայման գրի կառնեմ տատիս հետ կատարված պատմությունը. կատարում եմ խոստումս: Ուրեմն այսպես… Թուրքիան 1918 թ․՝ չբավարարվելով Արևմտյան Հայաստանի հայաթափմամբ ու տարածքների թալանով, նպատակադրված փորձեց իրականություն դարձնել պանթյուրքիզմի ծրագիրը․ «Հա- յաստանն առանց հայերի»։ Ասպատակության ընթացքում թուրքը հասցրել էր հավաքել 100-ից ավելի հայ գեղեցկատես աղջիկներին, որ տաներ Թուրքիա՝ կնության։ Նրանց մեջ էր նաև 17 տարեկան իմ տատը՝ Եղսոն, ինչպես նաև նրա հորեղբոր աղջիկը՝ Նարեն։ Տատս շատ գեղեցիկ, երկար ու շեկ ծամերով, բարձրահասակ օրիորդ է եղել (ես չեմ տեսել՝ մայրս էր պատմում)։ Քանի որ թուրքը գրավել էր շրջանի բոլոր գյուղերը, խեղճ աղջիկները հույսները կտրել էին փրկության. լացում էին աղիողորմ, կուչ էին եկել մի անկյունում. սարսափում էին այն մտքից, որ թուրքն իրենց կնության է տանելու, ու պատրաստ էին մահը ընդունել, քան թե թուրքին կին դառնալ: Տատս՝ Եղսոն, ապստամբի կեցվածք ընդունելով՝ բարձր ձայնով բղավում է. «Աղջիկնե՛ր, ես կմեռնեմ, բայց թուրքի կին չե՛մ դառնա, ես թուրքի համար երեխա չե՛մ ծնի, իմ հավատքը չե՛մ փոխի»: Գոմում, որը բավական մեծ էր, անասուն չկար, բայց մի անկյունում մի խո՜ր ջրհոր կար, որն արդեն ցամաքել էր: Տատս բացում է ջրհորի վրայի խուփը, որը փայտով էր ծածկված, նայում է ջրհորի մեջ ու ասում. 
 
-Ես իմ կյանքին վերջ եմ տալու: Եթե դուք էլ չեք ուզում ձեզ թուրքացնեն, հավատափոխ անեն՝ ուրեմն հետևեք իմ օրինակին․ ես մահը գերադասում եմ ապրելուց,- դիմում է աղջիկներին:
 
Աղջիկները բոլորն էլ համաձայնվում են. ճիշտ է, կյանքը թանկ է, բայց մահը գերադասում են թուրքացումից: Նարեն շատ է համո- զում Եղսոյին, որ հետ կանգնի իր որոշումից ու մի քանի օր էլ համ- բերեն, բայց Եղսոն հաստատ էր որոշել վերջ տալ կյանքին: Հաջորդ օրը, լույսը դեռ նոր էր բացվել, երբ Եղսոն կանգնում է ջրհորի պռկին, երեսին խաչ հանում ու ասում. -Ով չի ուզում թուրքի կին դառնալ, հետևեք ինձ,- կրկին խաչ է հանում ու ասում,- ինձ ներիր, Աստվա՛ծ… Եղսոն իրեն գցում է ջրհորը: Աղջիկները, ովքեր իրենք էլ պետք է հետևեին Եղսոյի օրինակին, մեծ աղմուկ են բարձրացնում, ճչում, խփում դռանը. «Օգնեցե՜ք, օգնեցե՜ք, մարդ ընկավ ջրհորը»... Ասկյարները այդ աղմուկից շփոթված, բացում են դուռը, որ տեսնեն, թե ի՞նչ է պատահել: Հենց դուռը բացելուն պես աղջիկներն առիթը բաց չեն թողնում. մի շնչով փախչում են, ու այդպես փրկվում: Նարեն վազում է Եղսոյենց տուն ու պատմում կատար- վածի մասին։ Հարազատները, գյուղացիները վազում են դեպքի վայր: Գոմի դռները բաց են լինում, ասկյարները թողել, գնացել էին: Գյուղացիները հավաքվում են ջրհորի շուրջ-բոլորը. գոռո՜ւն, գոչ- յո՜ւն, լա՜ց, կո՜ծ… Մայրը զույգ ձեռքով խփում էր ծնկներին. «Եղսո ջան, բալես, էս ի՞նչ զուլում բերեցիր գլխիս»... Չմոռանամ ասել, որ ջրհորը ցամաքելուց ի վեր ինչքան սատկած անասուն, հավ, լեշ, աղբ ունեցել էին՝ լցրել էին ջրհորը, որպեսզի այդ փոսը փակվի, ուստի այնքան շատ են լինում ջրհորից արտա- նետվող գազերը, որ հնարավոր չի լինում անգամ ջրհորին մոտենալ, ճրագ վառել ու տեսնել՝ Եղսոն արդյո՞ք կենդանի է, կամ ի՞նչ դիրքով է ընկած: Արդեն ասել եմ, որ ջրհորը շատ խորն է լինում, քանի որ՝ լինելով լեռնային գոտում, բնական է խորության իրողությունը: Հարազատները, հարևան, բարեկամները գալիս են, հա- վաքվում, խելք-խելքի տալիս, թե ինչպես Եղսոյի մարմինը կարողանան ջրհորից հանել, բայց, ցավոք, ապարդյուն: Ովքեր փորձում են պարանով իջնել ջրհորը՝ հնարավոր չի լինում՝ արտանետվող գազերից շնչահեղծ են լինում… Ոչ-ոքի չի հաջողվում իջնել անգամ ջրհորի կեսը: Շատ-շատերն են փորձում, բայց իզո՜ւր: Այդ դժվարություններից հետո կամաց-կամաց մարում է հույսը ոչ միայն Եղսոյի կենդանության, այլ նաև ջրհորից մարմինը դուրս բերելու, թեկուզ՝ մեռած: Այսպես մեկ, երկու, երեք օր անցնում է ջրհորի շուրջը զուր պտույտ գալով: Արդեն ոչ մեկի մոտ կասկած չի մնում, որ Եղսոն մահացած է, ու սկսել են դիմել ամեն հնարքի, որ գոնե մահացած մարմինը դուրս բերեն, տանեն հողին հանձնեն: Չմոռանամ ասել, որ Եղսոյի դեպքից հետո ասկյարները այլևս ջրհորի մոտ չեն երևում, լուրեր էին պտտվում, որ թուրքական բանակը պարտություն պարտության հետևից է կրում, բայց ամբողջովին գյուղից դեռ գնացած չեն լինում. գյուղում էր մնացել նաև թուրք բժիշկը: Չորրորդ օրը տատիս մեծ քույրը՝ Մարոն, որն ամուսնացած էր ու որին այդ ամբողջ օրերին ջրհորի մոտից այն կողմ չէին կարողանում տանել, ասում է.Ա՜յ քուր ջան, Եղսո ջան, միթե՞ կարգին մահը գլխիցդ կտրվել էր, որ էս նեխած ջրհորին քեզ բաժին արեցիր: Հիմա ի՞նչ քար տանք մեր գլխին. ի՞նչ... Մութն արդեն ընկնելու վրա էր. հավաքվածները Մարոյին համոզում էին, որ տուն գնա ու մյուս օրը շարունակեն Եղսոյի դուրս բերման աշխատանքները, բայց հանկարծ Մարոն գոռում է.
 
 - Բռնե՜ց, բռնե՜ց, ինչ-որ բանի բռնե՜ց, եկեք, քաշեք՝ ծանր է, ես չեմ կարող... Հավաքվածները մեծ դժվարությամբ քաշում են պարանը և՝ հրա՜շք. դուրս են բերում Եղսոյի մարմինը։ Մետաղյա կեռ շիշը մտել էր Եղսոյի բրդյա ժակետի մեջ. ո՞վ կմտածեր, որ ձեռքով գործված ժակետը պետք է դառնար Եղսոյի փրկությունը... Ամբողջ գյուղը հավաքվում է անշնչացած Եղսոյի շուրջը. բոլորը աղեկտուր լացում են: Լուրը հասնում է թուրքերին. նրանք բերում են թուրք բժշկին: Նա բռնում է Եղսոյի ձեռքը, զննում զարկերակը և ասկյարներին կարգադրում, որ Եղսոյին տեղափոխեն բուժկետ, որ իր հսկողության տակ լինի: Թուրք բժիշկը խոսում էր հայերեն. հետո են իմացել, որ նրա մայրը հայ է։ Եղսոյին պառկեցնում են առանձին սենյակում երկու ասկյարների հսկողության տակ: Ոչ ոք չէր հավատում, որ Եղսոն կփրկվեր, քանզի կենդանության ոչ մի նշույլ չի եղել, բացի մարմնի շա՜տ թույլ ջերմությունից: Սիրելի ընթերցող, ես պատմում եմ իմ հարազատ մայրական տատիս հետ կատարված իրական պատմությունը, տատիս, որին ես չեմ տեսել ու որի մասին ես լսել եմ մորիցս ու սեպասարցիներից, ովքեր մինչև հիմա էլ չեն մոռացել ու ամեն առիթի, երբ հավաքված են լինում ուրախության սեղանի շուրջ, պատմում են Եղսոյի պատմությունը, որ հանուն նամուսի ու հավատքի իրեն գցել է նեխած ջրհորը: Ու թե որքա՞ն ժամանակ այս հերոսական պատմությունը բերնեբերան կպատմվի, ու դեռ քանի՞ սերունդ կտեղեկանա այս պատմությանը՝ 
 
 - Ես իմ քրոջ մարմինը դուրս կբերեմ: Իմ քրոջ մարմինը էդ նեխած հորի մեջ չեմ թողնի: Բերում է պարանը, ծայրին կեռ մետաղյա շիշ է ամրացնում ու իջեցնում ջրհորը: Շատ է տար ու բերում, բայց իզու՜ր. ոչ մի բանի դեմ չի առնում... Մարոն հուսահատությունից իրեն կորցրած բարձր ձայնով կուշտ լացում է. 
 
չգիտեմ, բայց իմ հոգու պարտքն էր գրի առնել, որ գալիք սերունդները դաստիարակվեն Եղսոյի նման պատվախնդիր, որ հայ կինը հանուն իր նամուսի ու հավատքի իր կյանքը չխնայի. սա է հայ կնոջ իսկական կերպարը: Հայրական տատս՝ էրզրումցի Նվարդը, տեսել էր նրան ու հաճախ էր հիշում. «Լուսահոգին, ասես, արև լիներ, արևի նման լույս էր տալիս: Ես էդ գեղեցկության կին դեռ չեմ տե- սել»: Ափսո՜ս, կարճ ապրեց: Ինձ բախտ չվիճակվեց տեսնել տատիիս, վայելել նրա գեղեցկությունը, շփվել նրա հետ, սակայն միայն այն մտքից, որ սերվում եմ լուսահոգի տատիս գեներից, ինձ շա՜տ հպարտ ու երջանիկ եմ զգում... Սիրելի՛ ընթերցող, հիմա շարունակեմ իմ կիսատ թողած պատմությունը: Թուրք բժիշկը թե ի՞նչ բուժում արեց, ոչ ոք չիմացավ, ոչ մի հարազատի չթույլատրեց մտնել Եղսոյի մոտ: Եղսոն էլ այդ մա- սին ոչինչ չի հիշել, միայն ջրհորից դուրս հանելու յոթերորդ օրը աչքերը բացել ու ջուր է ուզել: Երբ բժիշկը փորձել է ջուր խմացնել Եղսոյին, նա հրաժարվել է բժշկի ձեռքից խմել:
 
 - Էս աչքերիդ տերն էիր, որ քեզ գցեցիր ջրհորը,- երկար նայելուց հետո ասում է թուրք բժիշկը։ Անցնում է մի քանի օր: Եղսոն նկատում է, որ բժիշկն անտարբեր չէ իր հանդեպ, անընդհատ մտածում է, թե ինչպես փախչի, ու ամեն օր, երբ բժիշկը դուրս է գալիս, Եղսոն կամաց իջնում է մահճակալից, սենյակում տոտիկ-տոտիկ քայլում, որ ոտքերը պնդանան ու փախչել կարողանա, հետո նորից պառկում է իր անկողնում: Մի քանի օր այսպես կրկնելով, համոզվում է, որ ի վիճակի է փախչել: Երբ հերթական անգամ բժիշկը մտնում է Եղսոյի մոտ, Եղսոն ամոթխած տեսք ընդունելով մի կերպ բժշկին հասկացնում է, որ զուգարանի կարիք ունի: Բժիշկը ուզում է, որ ասկյարներից մեկը ուղեկցի, բայց Եղսոն հրաժարվում է: Դուրս գալով շենքից, Եղսոն արագ-արագ բռնում է իրենց տան ճանապարհը: Տնեցիներն իրենց աչքերին չեն հավատում. ամբողջ գյուղը գալիս է Եղսոյին տեսնելու: Հրաշք է կատարվում, ու Աստված այդ հերոսուհուն կրկին կյանք է պարգևում: Դե իհարկե, մատաղ են անում, ամբողջ գյուղին բաժանում: Չմոռանամ ասել, որ հենց այդ օրերին էր ծանր կորուստներ կրելով՝ թուրքական բանակը նահանջեց, և Սարդարապատի ճակատամարտն ավարտվեց թուրքական գերակշիռ ուժերի դեմ տարած հայկական կողմի լիակատար հաղթանակով: Սեպասարում հաստատված թուրքերը փախան, նրանց հետ էլ նաև՝ թուրք բժիշկը: Տատս ամուսնանում է 1923 թ․ պապիս՝ Ավետիսի հետ, որը Նիկոլայ ցարի զինվոր էր եղել ու կռվել էր ռուս-թուրքական պատերազմին և մասնակցել Ղարսի գրավմանը: 1924թ. ծնվում է մայրս՝ Տիրունը, 1926 թվականին քեռիս՝ Թորգոմը, 1929 թ. մորաքույրս՝ Ամալյան, իսկ փոքր քեռիս՝ Բարթուղիմիոսը, ծնվում է 1936 թ.: Տատս կարճ կյանք է ապրում. ջրհորի մեջ ընկնելն անհետևանք չի մնում. տառապում է ռևմատիզմ հիվանդությամբ, ու քանի որ այդ տարիներին կարգին բժշկություն չկար, մահանում է 1940 թվականին, բախտի քմահաճույքին թողնելով չորս որբ երեխաներին: Պապս՝ Ավետիսը, զոհվում է Երկրորդ համաշխարհայինին: Թուրքն իր սև գործն արեց և տատիս ճակատագրի, և նրա չորս որբացած երեխաների հետ, որոնք մե՜ծ դժվարությունների գնով կյանքի ճանապարհ հարթեցին: Իմ շատ սիրելի Նվարդ տատ, Եղսո տատ, ես կատարեցի իմ պարտքը, ընթերցողին հանձնելով ձեր տառապանքներով լեցուն կյանքից, ձեր խեղված ճակատագրի ոդիսականից մի պատառիկ: Խաղաղ հանգչեք, թող հայրենի հողը թեթև լինի ձեզ վրա:
 
 ՍՈՆԱ ԱՐՇՈՒՆԵՑԻ, ԲՐՅՈՒՍԵԼ 
 
Գրող –հրապարակախոս, Հայդատի պաշտպան

 

Ն ա ի ր ա Համբարձումյան / Գրաքննադատ-տեսաբան

13.05.2015 16:12
CREMATORY
Consilium
Պատմություն չի ստեղծվում: Այն հորինում են գերտերությունները՝ ուծացման ճանապարհով տանելով փոքրերին: Ժամանակի տիրույթում իմպերիալիստական հզոր տեղաշարժեր են, որոնք ուղղվում են ու քսան, երեսուն, հիսուն տարի անց ուղղվելու են փոքրերի դեմ: Տարածությունը հաստատուն չէ դեռևս: Վկա՝ Քեսաբի դեպքերը: Բյուրոկրատիայի սպիտակ ուրվականը փռել է թևերը: Զուգադիր տիրույթը ՍՊԻՏԱԿ ՋԱՐԴՆ է: Ղարաբաղյան գորդյան հանգույցն ու Կիևի մասնատումը ըմբռնելի են Խորհրդային Միության փլուզման, փակ հասարակությունից բաց հասարակության մոդելի անցման, սոցռեալիստական ու հետխորհրդային մշակույթների տարբաժանման փաստերով: Բազմաթիվ ներ - ու արտա - քաղաքական, հասարակական, սոցիալ - տնտեսական, գիտակրթական, բարոյահոգեբանական տեղաշարժերը իրականանում են ոչ թե կարգով, այլ հատկապես՝ քաոսով: Արվեստը այս դեպքում դառնում է աքսորավայր հասարակությունից օտարված գրողի համար, ով մերժում է մեռյալներից ժառանգվող աշխարհ - իրականությունը, որի ամեն օրը հասանելի է սոսկ այն գնողներին: Օտարված գրողը չի պատկանում ո՛չ ազգին, ո՛չ առավել ևս կառավարությանը: Եվ սա իրողություն է: Ֆրանսիական սոցիումի նույնօրինակ միջավայրը Պրուստը տեսանելի դարձրեց կառնավալի միջոցով, ուր յուրաքանչյուր դիմակից ժպտում էր մահը: Այս մահը հասկացել ու այս մահին առնչվել են նաև մեր նախնիները, մեր նախնիների նախնիները ու նրանցից առաջ էլ, ու այժմ ճիշտ ժամանակն է՝ տեսականացնելու, թեպետ տեսությունը նույնքան անպատեհ է այստեղ, որքան սև ոսկին արևի փոխարեն: Համաձայն եմ, Խոսրովի ու Թեղուտի արգելոցների <գազաններին> օտար են բարոյականության սահմանները, սակայն նրանք նույնպես վախենում են մահից, վախենում են մահվան հոտից, որ արտադրվում է նույն անտառների ներսում, որտեղ ապրում են նրանք, քանզի մշտապես հարկատու են արգելոցների <աստվածներին>: Սա առավելապես օրինաչափ պատահականություն է, քան սոսկ պատահականություն, թեպետ դժվար է ասել, թե ժամանակակից անտառ-արգելոցում մահվան ելքով պատահարները օրինաչափության կամ պատահականության ո՞ր սահմանում են: Մարդ-ֆենոմենի ազատագրումը կենսականության ֆիլտրով ու փորձը՝ հաղթահարելու կենդանական սկիզբը (փորձելով ներկայանալ որպես գերմարդ), նույնպես չեն գործում, քանզի սոցիալական հակադիր երկու բևեռները սպանեցին մարդ - ֆենոմենին այնպես, որ նա հրաժարվեց սկզբունքներից ու սկսեց գործել կենդանական սկզբին հլու՝ օգտագործելով սոսկ փոքր մարդու իր խոհամտությունը ու հավակնելով լինելու ըմբռնելի: Կեցության յուրօրինակ կերպ, որում ժամանակը ավերում է ամեն ինչ, ու կեցվածքը մոռացնել է տալիս մահը, քանզի իրական թվացող ամեն արվեստ հնարավոր է դիտարկել նաև ձևականության ու կեցվածքի տեսանկյունից: Այս դեպքում՝ թվացյալ հեռավորությամբ, սակայն հաղթահարվում է արգելոցային մահը, ու կեցվածքը ընդունողը մի սահմանափակ տարածության մեջ զգում է իրեն հավերժության մասնիկ՝ լինելով պատահականություն, զգում է <աստված> լինելով հավելում: Հայտնաբերվում է մարդ - մեքենան, ում քաղաքացիական կերպարը վաղուց չի հետաքրքրում ոչ մեկին՝ նույնիսկ արգելոցի <աստվածներին>, ովքեր զարդարում են նրան դափնիներով՝ թողնելով պատահականության կամ դիպվածի սահմանում: <Աստվածները> տեսանելի են դարձնում առավելապես վերջինիս իրական ողբերգությունը, քան այդ պատկերը ավերող հակամարտությունները՝ ավանդույթին առնչվող ամեն ինչ վաճառելով զարգացող բյուրոկրատական մամլիչին, որի յուրացման համար անհրաժեշտ են նախ և առաջ մարդ - մեքենայի բոլոր հատկանիշները՝ հուզիչ անմեղությունից զվարճալիորեն խոնարհ իրավազուրկի կեցվածքը, քանզի նույն այդ ՙաստվածներին՚ հետաքրքրում է մարդ-դիպվածի կենդանական բնազդը միայն: Զգայական սույն տիպը՝ մարդ-մեքենան, նույնպես գիտակցում է բացարձակ բարոյականության անհնարինությունը՝ անընդմեջ փոխակերպումներով փորձելով հասնել իր երևակայած նիրվանային, քանզի վերջինիս բարոյականությունը վերածվում է սոսկ անկարողության՝ սիրո ու հավերժության մասին թախծելիս: Երևույթ, որ Օսիրիսին, Դիոնիսիոսին ու քրիստոնեական պատմականությանը հարություն տվող կրոնագետները չեն նկատառել: Ի տարբերություն այլ միֆերի՝ դրանք հաստատում են կյանքի ու մահվան հավերժական շրջապտույտը, թեպետ երևակայական նիրվանային ձգտող մարդ-մեքենան շարունակում է թափառել բացարձակ բարոյականության անհնարինության, դրանից ծնված թախիծի ու անկարողության բոլոր հնարավոր արտեֆակտներում, իսկ Քրիստոսից հետո մնացած թափուր տեղը ընկալվում է որպես ազատագրման նշան: Միտքը, թե միմյանց մշտապես քննադատող ու հակադրվող Հեգելի ու Նիցշեի հայացքները համընկնում են երբեմն Զոհաբերության տրամաբանության սահմանում՝ մարդ - մեքենային տանելով հեգելյան կազմալուծման (Aufheben) ճանապարհով, ծնում է մեկ այլ միտք, թե սա աշխարհը տիրող ուժերի փոխգործակցությունն է՝ հավատքի ու քաղաքականության կանոնակարգման ելքով, որ հաջորդ վայրկյանին կազմալուծում է թվացյալ այդ խաղաղության տրամաբանությունը՝ բռնության անվերջ ելքերով՝ ներառելով արգելոցի <աստվածներին>: Ուշագրավ պարադոքս: Ստացվում է՝ մեծ պետությունները փոքր պետությունների քրիստոնյաներին ենթարկեցնում են իրենց իսկ հորինած ժողովրդավարությանը այստե՛ղ ու ա՛յժմ, խաղաղեցնում երկնային արքայության անտրամաբանական տրամաբանությամբ ու թողնում պատահականության կամ դիպվածի սահմանում: Բայց չէ՞ որ ցանկացած օտարում մարդ - Աստված միջակայքում՝ մեղքը, չարությունը, մահը, հաղթահարվում է հատկապես մարդու մեջ՝ սիրո անվերջ փորձերով: Հետևաբար՝ պետք չէ տրվել մտքին, թե Արևմուտքը ամեն ինչի վերջին սահմանն է, քանզի եվրոպական ու ամերիկյան գլամուրը ենթադրում է այսօր միմիայն երրորդ համաշխարհայինի հնարավորությունը, ուստի հնարավոր է ուղղակի քնել մի օր ու արթնանալ Դանթեի Քավարանում:
.
Locus morbi
Կորուսյալ սերունդ:
Արտագա՞ղթը: Քաղաքականության բացակայություն ընդհանրապես:
.
Երկիրը կառավարողները չգիտեն հատկապե՛ս երկիրը, չգիտեն հատկապե՛ս քաղաքականությունը, հատկապե՛ս ժողովրդին: Օրինակնե՞ր: Վատ բեմադրված էժանագին քաղաքական ներկայացումներ, տնտեսության անկում, աղքատության աճ: Արտագաղթը գրոտեսկային արագությամբ առավել լայն շերտեր է ընդգրկում, քանզի մարդը դադարել է որոնել հանցագործության ու պատժի փոխկապվածությունը, քանզի օրենքից խուսափողների թիվը ամեն օր առավել լայն մասշտաբներ է ընդգրկում, ինչը ուղիղ համեմատական է օրենքը չիմացողների թվին, որում կարող ենք հաշվառել նաև ամեն պատահական անցորդի, ով հաստատապես չի գիտակցում սեփական իրավունքի սահմանը: Երկսայր հանգամանք, որ ստեղծում է վախը օրենքից խոսող ստահակի հանդեպ, ի դեմս որի երբեք չի թուլանում վախը օրվա հանդեպ լի խեղճ ու մեղկ հանդգնությամբ: Իսկ հասարակության ստորին շերտերում աննպատակ թափառող փոքր մարդու հանդգնությունը բացատրելի է սոսկ զգայությունների գերակայությամբ: Ներքին տարերային անօրինությունների հանդեպ նրա վախը աստիճանաբար զիջում է սարսափին, որ զգում է բնության տարերքից հանկարծակիի եկողը: Տարերքի այդ զգացումը ստիպում է վերջինիս թերահավատորեն նայել դարավոր ավանդույթին ու չտեսնել օրը, որի դատարկ - ապակե հայացքը վաղվա անունն է տալիս: Աֆազիային հավասար երևույթ: Նույն այդ զգացողությունն ունեին 1988 թվականի երկրաշարժից, Սումգայիթի ու Բաքվի ջարդերից փրկված մարդիկ: Նույն զգացողությունն ունեն նաև այսօր Հայաստանը լքող մարդիկ: Փոքր ու աղքատ մարդը չի կողմնորոշվում այլևս հասարակական - քաղաքական - սոցիալական պարտադրվող քաոսում: Հանգամանք, որ ընտանիքին ու հավատքին հավատարիմ սովորական հայի մտապատկերում ստեղծում է արտագաղթողի ֆենոմենը: Փաստը, որ հայը լքում է երկիրը, խոսում է սոսկ նրա ըմբռնումներում քայքայված արժեքավոր մի երևույթի՝ հայի ու նրա հայրենիքի ֆենոմենի մասին, ավանդույթը կրողի նրա կողմնորոշման ու գենետիկ գաղտնագրումները կառավարող մատրիցայի բնախախտման մասին: <Երբ հիվանդությունը ախտահարում է մարմինը, մարդու ուղեղում ծնվում է կայուն - պաթոլոգիկ վիճակի մատրիցան: Այն օգնում է համակերպվել ու ընդունել հիվանդությունը: Հակառակ բևեռին՝ առողջությանը հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ մարդը ավերի այդ մատրիցան, անցնի ապակայունացման ճանապարհով>, - գրում է նեյրոֆիզիոլոգ Նատալյա Բեխտերևան <Ուղեղի մոգությունը> գրքի հինգերորդ հատորում: Սակայն օնկոլոգիական սուր հիվանդությամբ՝ արտագաղթով, տառապող Հայաստանը ինչպե՞ս ավերի կայուն - պաթոլոգիկ այս վիճակի մատրիցան ու հասնի առողջության հարցը առկախ է:
.
Իսկ հայրենիքը մեկն է, ուրիշը չի լինում:
.Ուծացո՞ւմը:
.
Օտար աշխարհը արտագաղթի անպատրաստ հայից խլում է նեղ-հայկական ամեն ինչ: Ավերում հոգին: Ավերում էույթը: Հայը յուրացնում է օտարին հատուկ մշակույթն ու ավանդույթները՝ փորձելով պահպանել սոսկ նվազագույնը՝ իր՝ որպես մարդու, իրավունքները: Հայը նահանջում է: Երևույթ, որ հայկական հարցի սահմաններից էլ այն կողմ է: Ու քանի դեռ օտար երկրում հայը չունի կենսականության համապատասխան պայմանները, ուրեմն չի կարող ստեղծել հայեցի իր միջավայրը, հետևաբար և՝ ընդունում է տվյալ երկրի սահմանադրությամբ օրինականացված չնչին ողորմությունները՝ հատկացված սենյակի կամ նպաստի տեսքով: Ու սա տևական ընթացք է: Լավագույն օրինակը, որ կարող եմ նշել՝ Կաֆկայի <Դղյակ> - ն է՝ երկիմաստ ու տիպաբանական հատկանիշներով: Կաֆկայի հերոսին՝ Կ-ին այդպես էլ ասում են՝ <Դուք Դղյակից չեք, դուք գյուղից չեք: Դուք ոչինչ եք>, ու եթե Կ-ն ցանկանում է դառնալ յուրային, ուրեմն պետք է արմատապես հրաժարվի իր նմաններից, իր սովորույթներից, իր մշակույթից ու վերջապես՝ տեսակից՝ սպասելով Դղյակի ողորմությանը: Որոշ ժամանակ անց նույն այդ հերոսը սարսափով բացահայտում է, որ մարդկայնությունը ու մարդկային իրավունքները, որոնք համարում էր բնական ու օրինաչափ բոլորի, այդ թվում նաև իր համար, ուղղակի գոյություն չունեն, ու ինքը սովորական անիծյալ է, ինչպես մյուսները: Նույն անիծյալ բորոտը: Այն, ինչ <Դղյակ> - ում անվանվում է ի վերուստ տրվող ճակատագիր, ինչպես անեծքը կամ շնորհը, հայի դեպքում դիտարկելի է նաև ազգային պատկանելության բևեռից: Նման ալքիմիան տրամաբանության սահմանից անդին թափառող բացահայտման այն ուրվականն է, ներփակ այն իմացությունը, որի ողջ գաղտնիքը փոխառնչությունների տիրույթում է, քանզի ոգին է, որ ամփոփում է մարդեղենության հիմնավոր գաղափարը՝ մարդկային գոյության իրական ու իդեալական միասնականությունը: Հետևաբար՝ ամեն ճշմարտություն չէ, որ բացարձակ է: Սույնը պայմանական է նույնիսկ աքսորում, քանզի առանց կեղծ կանոնների, առանց արտաքին ազատության ու ներքին ճնշումից թելադրվող ստրկության կա՛մ գոյություն ունի կա՛մ չունի: Ուստի բացառելի չէ, որ մի ազգի ռեալիստական քաղաքականությունը իր ուտոպիստական - անկումային ու քայքայիչ ազդեցությունն է թողնում մյուսի վրա: Այս համատեքստում տոտալիտար ռեժիմի իդեալական մարդու համար XXI դարասկզբի բյուրոկրատիան օրենքի անունից գործող անօրենության գործիք է սոսկ՝ օրենքի ու իրականության հակադրության տիրույթում: Երևույթ, որին դիմառնում է ամեն հայ ազգային շարժում կամ ցեղասպանության հարցի շուրջ իրականացվող գործընթաց՝ Հայաստանի սահմաններում կամ դրսում, հատկապես օտար երկրներում իրենց քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքներից հրաժարվել չցանկացողների կողմից: Գործնականում՝ պտույտ տեղում, ուրիշ ոչինչ: Այդուամենայնիվ, փաստը մնում է փաստ, որ ցեղասպանության հարցերով զբաղվող էլիտան ոչ թե Հայաստանում է, այլ՝ սփյուռքում, քանզի Հայաստանում վերոնշյալը մամուլի ու լրատվական այլ ծառայությունների կողմից էական փոփոխություններ չարձանագրող քննարկումների, ամենամյա թվարկումների ու նմանատիպ այլ գործելաոճերի տիրույթում է: Գորշ: Առաջընթաց չարձանագրող գործողությունների շղթա: Պետական քաղաքականություն, որը կդառնար քայլ դեպի հնարավոր արդյունքը, սույն հարցի շուրջ մինչ օրս չի արձանագրվել այնքանով, որ Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը մնում է ՉԼՈՒԾՎԱԾ: Իսկ վերջին քսան տարիներին գրանցված բոլոր առաջընթացները՝ արտերկրների ու միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, առավելապես սփյուռքի դիվանագիտական հարաբերությունների ու միասնականության շնորհիվ է:
.
Agonia
Ներքին հակադրություններ
.
Արտագաղթո՞ղը: Մարդ, ով թողնում է երկիրը, միջավայրը, սովորույթները, մշակույթը, լեզուն: Հայտնվում է նոր երկրում, յուրացնում նոր լեզու, նոր մտածողություն, նոր հոգեվիճակ, նոր կանոններ ու պայմանականություններ: Սույնը դիտարկելի է մահվան ու ծննդի հավերժական ընթացքների անընդմեջ զուգորդություններով ու գրավիչ է, երբ չի հաշվառվում ռիսկը, որն ի սկզբանե ընկած է մարդու՝ ինքնությունից նահանջի ու օտարման չափումներում ու չափազանց խոցելի է արտերկիր - արտագաղթող - նահանջ - օտար լեզու՝ բոլոր ժամանակների համար արդիական այս հոգեվարք - դրամայում: Երևույթ, որն ուղղակիորեն առնչվում է XXI դարերի տեխնոգեն հասարակության, տեղեկատվական ու հաղորդակցական գերարագ իմպուլսների, մարդու կերպի փոփոխման և ունիվերսալացման փաստերին, քանի որ XXI դարի մարդն այլևս չի ապրում սոցիալ-մշակութային նույն միջավայրում, ինչ քառասուն-հիսուն տարի առաջ էր: Հայտնվելով վերջինիս կենտրոնում՝ հայը չի դիմանում գերարագ ու գերհզոր առաջընթացներին, չի ըմբռնում, թե տեղի է ունեցել իր տեսակի ներքին էներգիայի ճեղքումը՝ հանգեցնելով էույթի տրոհմանը, ոգու խոցելիությանը: Արտագաղթող հայի համար օտար երկրում սկսվում է կեղծ - վերածննդի այն ճանապարհը, որը պայմանականորեն անվանվում է <սկիզբ>՝ նոր քաղաքացիության ու նոր ինքնության ձեռքբերման փորձի տիրույթում: Չնայած արտաքին խայծերին՝ ունիվերսալացման հյուրընկալ քաղաքականությունը ներքին որակներով ներկայանում է փակ-վակումային ներհյուս շղթայի կերպով, որի ամեն օղակը իր տիրույթում հայտնված հայ արտագաղթողից մագնիսի պես ձգում-պոկում է ամենաթանկը՝ լեզուն, ոգեղենությունը, հիշողությունը, ազգային հպարտությունը, մշակույթը: Հատկապես լեզվից նահանջի միջոցով է արտագաղթողը դադարում հաղորդել իր՝ որպես մարդու, ազդակները՝ ուրախությունը, ցավը, հումորը, վիշտը, զարմանքը, տխրությունը: Հանգամանք, որ մղում է նրան անտարբերության սահմանը: Սա նաև գիտակցված նահանջի ու կորստի ճանապարհն է, նողկալի ու վտանգավոր այն ուղին, որ ընկած է արտագաղթողի ինքնության ու դրանից հրաժարման միջակայքում: Սա է եվրոքաղաքակրթության ու այսօր նաև՝ Ռուսաստանից պարտադրվող միգրացիայի էույթը, համաեվրոպական ու համառուսաստանյան շրջապտույտը, որում մարդ - մեքենայի ցանկության ռեցեպտորները վերարտադրում են սոսկ անցյալի հուշերը՝ աստիճանաբար դադարելով ազդակներ ստանալ ապագայից: Երևույթ, որ մեկ անուն ունի միայն՝ ՍՊԻՏԱԿ ԵՂԵՌՆ: ԱՄՆ - ի կամ եվրոպական որևէ երկրի՝ Միացյալ թագավորության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի կամ այլ երկրների քաղաքացիություն ձեռք բերելու հայտը ստեղծում է սոսկ աշխարհաքաղաքացիության պատրանքը: Մարդու իրավունքներ ունենալու հայտը նույնպես շփոթվում է դրանցից օգտվելու պատրանքի հետ, որն անմիջականորեն առնչվում է ուծացման փաստին ու իմաստազրկվում է, քանզի սեփական ինքնությունը գիտակցող անհատը վերածվել է սոսկ հասարակական գոյությունն ապահովող զանգվածային մարդու, ով բացառում է աշխատանքային փորձն ու մտածական գործընթացը: Կենսաբանական նման ավերակի համար այլևս կարևոր չէ՝ ինչպիսին է աշխարհը, որում իրերը ընկալելի են սուբյեկտիվության բևեռից:
.
Մարդու իրավո՞ւնքը:
<Նոր> բարոյականության հիմքով իրականացվող մոդեռնիզմի արհեստածին քաղաքացիական հավատքն է, որի գլխավոր թիրախը ունիվերսալացման միջպատմական լաբիրինթոսներով ընթացող Մարդն է, ով չունի ազգային, կրոնական, լեզվական, սեռային պատկանելություն: Հոմոգեն մարդը:
.
Գիտակցությունը, թե թուրքը թշնամի է, իսկ Ռուսաստանն ու Եվրոպան էլ բարեկամներ չեն, չի առնչվում ներկա ու նախորդ նախագահների կառավարման եղանակներին, այլ՝ պատմության չիմացությանը: Այլ է անցյալում հայ իշխանական տների ու այժմ էլ քաղաքական խեղկատակների նմանության խնդիրը՝ ազգի համար ճակատագրական ու շրջադարձային իրադարձությունների ժամանակ: Այս համատեքստում՝ Խորհրդային Միության կառավարման տարիներին կորցրած հայկական տարածքների փաստը հանգեցնում է մտքին, թե նման գործողությունները տեղի են ունեցել և ունենում առավելապես հայերի խոնարհ ցրվածության, քան վախի կամ քաղաքականության արդյունքում: Դիմառնում ենք ոչ թե փաստերի ճշմարտացիությանը, այլ թիրախային նպատակահարմարությանը: Հարցը՝ հնարավոր է հավատալ պատմությանը, որ հորինվում է, ակնկալում է միմիայն ժխտողական պատասխան: … 2008 թվականի մարտի 1-ին հազարավոր մարդկանց շնչառությունը կար փողոցներում: Այդ շնչառությունը դարձել էր սպիտակ ամպ ու նստել փետրվարին հրաժեշտ տվող անվերարկու ծառերի կատարներին, որոնք օրորվում էին մերկ ստվերների պես՝ տեսանելի դարձնելով հայի՝ մահվան դեմ բաց ու թափանցիկ կուրծքը: Այդ ժամանակ առաջին անգամ մտածեցի բանակում մահացած մի տղայի մասին, ում թաղել էին մեկ շաբաթ առաջ: Արյուն կար այդ օրը փողոցներում: Արյուն կար մարդկանց աչքերում: Արյուն կար ոստիկանների աչքերում: Հասկացա, որ նրանք՝ իշխանավորները, մեղավոր չեն: Մեղավորը մենք ենք՝ ժողովուրդը, մեր ամենաթողությունն ու հավատը առ իրականություն, որը գոյություն չունի: Երևույթ, որը երբեք էլ չի առնչվել մարմին - բանտից հոգու ազատագրման պսևդոպլատոնյան ըմբռնմանը, այլ հավատի արտահայտության տիրույթում է, որում մարդու արարումը առնչվում է հավերժության գաղափարին:
.
Nihil
Մարդը և պետությունը:
.
1933 թվականին բեռլինաբնակ ողջ հանրությունը դեմ քվեարկեց Հիտլերին, սակայն երբ վերջինս անցավ իշխանության, կարգադրեց քաղաքին հարակից տարբեր շրջաններում կառուցել կրիմատորիաներ, որոնց արնագույն խողովակները տեղակայվեցին Բեռլին մուտք գործող քամու ուղղությամբ, որպեսզի բնակիչները մշտապես զգան այրվող դիակների հոտը ու չհանդգնեն այլևս ընդդիմանալ ֆյուրերին: Էզոթերիկ ուսումնասիրություններից պարզում ենք, որ աստրալ ու երկրային մարմինների միջև ապրող եթերայինը ունի կենսականությունը վերականգնող հատկանիշներ, թեպետ կրակը ազատում է մարդուն երկրային կերպից առավել արագ, քան դիակի փոշիացումն է գերեզմանում: Մարդը ազատագրվում է՝ հույսով՝ վերածնվել այլ աշխարհում: Թո՛ղ հուսա: Ո՛չ մեկին չի խանգարում: Սոփեստները գիտեին դա մեզանից էլ առաջ: Ուշագրավը այլևս մերօրյա մարդու՝ սոցիալական արժեքների հոգսը չկրելն է: Երևույթ, որ իդեալականության կամ վերացականության տիրույթում դիտարկելիս հայտնվում ես նույն գաղափարների հակառակ բևեռում, ուր պարադոքսներն ավելի շատ են, քան հաստատուն իրավիճակները, քանզի մարդու հոգու գաղտնի խորշերում հին դինոզավրի պես վաղուց մեռել են այդ աշխարհները, իսկ օրըստօրե արմատացող նիհիլիզմը հաստատում է արդեն ասվածը՝ տեսանելի դարձնելով քաղաքական կրիմատորիաներում այրվող հասարակական դիակի անպետքությունը, որն օգտագործելուց հետո իշխանությունները աներկբայորեն նետում են նույն հնոցը: Հետևաբար, երբ սոցիումը երբեմն-երբեմն ցնցվում է՝ կենդանության նշաններ կամ փոքրիկ հաղթանակներ արձանագրելով իշխանություն - էնցեֆալոգրաֆի էկրանին՝ ուղեղից հատուկ ազդանշաններ ուղարկելով ժողովրդավարություն - գործիքի երկաթե ատամիկներին, իսկ կրիմատորիայից արձակվող դեղին, կպչուն լեզուները մշտապես ու առանց խտրականության լափում են կենդանի ու առողջ ամեն տեսակ մարմին, ծնվում են հարցեր՝ ինչու՞ մարդը (այստեղ՝ հայ) չի տեսնում իր վաղվա օրը, ի՞նչ վերաբերմունք ունի դրա նկատմամբ, ինչո՞ւ է վերջինիս ներհայեցողական համակարգում հիմնավորապես ավերվել բացարձակի ընկալումը՝ խաթարելով հայրենիք ֆենոմենը: Հարցեր, որոնք գերազանցապես մարդ - պետություն հարաբերությունների տիրույթում են: Այս համատեքստում՝ ոչ միայն էկզիստենցիալ - որոնողական, այլև քաղաքացիական ազատությունն է ընկալվում որպես միֆ, քանզի հայկական իշխանական մնեմոտեխնիկան խստագույն անհանգստություններ է ապրում՝ իրականացնելով Արևմուտքից ու Ռուսաստանից պարտադրվող քաղաքականությունը:
.
XXI դարում կայունության հոմանիշը քաոսն է:
.
Հեգելը, ի դեմս պետության, տեսնում էր բարոյականության գաղափարը, իսկ Արիստոտելը մարդկային երջանկությունը ուղղակիորեն առնչում էր պետական քաղաքականությանը: Հայաստանը՝ որպես պետության ժամանակակից մոդել, իր առջև չի դնում սույն խնդիրներից և ոչ մեկը՝ իրականացնելով սոսկ պայմանական - ընդհանուր գործողություններ: Կարևորվում է միմիայն <ապրելու իրավունքը>:
.
Խնդի՞րը:
Հայ մարդու ֆիզիկական ու բարոյական գոյության մեջ չէ այլևս, այլ հայի՝ որպես էթնիկական տեսակի, պահպանման:
.
Այս դեպքում՝ պետությունից ածանցվող արիստոտելյան երջանկության բանաձևը ենթարկվում է կաթվածի, թեպետ ընտրությունն արդեն կործանման եզրին գտնվող կոնկրետ արժեքների միջև է, իսկ հեգելական բարոյականության գաղափարը ննջում է եվրոպական ու ամերիկյան դրամաշնորհների միջոցով պարտադրվող քաղաքականության ուղեղիկում: Սոցիալ - տնտեսական ու քաղաքական կողմնորոշում ունեցող շարքային հայ քաղաքացին ի վիճակի է առանձնացնելու երկու ճանապարհ՝ օրենք ու պետություն, սակայն երբ պետությունը առնչվում է օրենքին, նույն շարքային քաղաքացին սկսում է վերանայել ընդունած արժեքները՝ հայտնվելով կամային հատկանիշների թուլացման միջակայքում, քանզի հավասար իրավունքների տիրույթում հայտնաբերում է միայն բյուրոկրատիայի բացարձակացում ու դեմոկրատական անարխիզմ երևույթները: Երբ պետությունը առնչվում է օրենքին, նույն քաղաքացու մտապատկերում ոչնչացնում է պետություն ըմբռնումը՝ հանգեցնելով անհատի ու պետության տարանջատմանը: Մարդը ու պետությունը հայտնվում են հակադիր բևեռներում: Սույնը տեսանելի է այսօր Հայաստանում, քանզի պետությունն աներկբայորեն ընդգծում է սեփական անձեռնմխելիությունը իր կողմից հստակեցված սոցիալական մակարդակներում:
.
Ժողովրդավարությո՞ւնը:
Ժամանակակից ֆաշիզմի դրսևորումն է՝ ազատության ու եղբայրության դիվանագիտական միֆերի քարոզով:
.
1989 թվականի <Կոկորդիլոս> ամսագրի 35-րդ համարը նվիրված է Իոսիֆ Ստալինի 110 ամյակին: Շապիկին նրա նկարն է՝ Ուորհոլի ոճով բազմաթիվ գանգերով: Սույնը հնարավոր է և ընկալել սոսկ նկարի շրջանակում ու վերջ, սակայն միտքը, թե մի դիկտատորի վախճանը մշտապես ուղեկցվում է հաջորդի ծննդով, իսկ հասարակության սահմանավոր հիշողությունը ամեն անգամ նորոգվում է չափազանց անմեղ թվացող նման պատկերներով, չի լքում: Այսօրինակ երևույթները տեսանելի են գործառական տարբեր իրավիճակներում՝ մետապատմական տարբեր պատճառաբանություններով ու ձևակերպումներով: <Բաց հասարակությունը ու դրա թշնամիները> (տե՛ս Popper K.R., The Open Society and Its Enemies, London, 1945 կամ Պոպեր Կ., Բաց հասարակությունը ու դրա թշնամիները, հ.1, Պլատոնի կախարդանքը, 2001, (տե՛ս նաև՝ հ. 2, Հեգելը և Մարքսը, 2006): Թարգմ. Անգլերենից՝ Մերուժան Հարությունյանի) երկհատորանոց աշխատության մեջ Պոպերը գտնում է, թե փակ եղել ու մնում են բռնապետների կողմից ղեկավարվող այն հասարակությունները, որոնք իրենց իշխանությունն իրականացրել ու իրականացնում են որոշակի խմբավորումների միջոցով՝ չստեղծելով առանձին անհատի կյանքը կարգավորող չափաբերական հիմքեր: Պատմական ճակատագրի հեգնանքով Հայաստանը հայտնվել է թե՛ փակ ու թե՛ բաց հասարակությունների` միմյանց հակադիր իրադարձությունների հարահոսում, որոնք գործեցին ու գործում են հատկապես էլիտար հռետորականության կամ թվացյալ ժողովրդավարության ոլորտներում, ուր պլյուրալիստական ընթացակարգով շարունակվում է իրականանալ մշակութային, գիտական ու սոցիալ - տնտեսական ներուժի աղճատումը: Սակայն ո՞վ կարող է պնդել հակառակը, թե առավել ուժեղ էլիտան կարող է պահպանել իր իշխանությունը այնպիսի երկրում, ինչպիսին Հայաստանն է: 1988 - 1994 թթ. Հայաստանը ունեցավ նման պայքար ու առաջնորդներ, թեպետ Արցախյան ազատամարտը նախ և առաջ Ոգու պայքար էր, որում հայը նորից հաստատեց, որ ընդունակ է հաղթելու, ինչպես 451-ին Ավարայրում կամ 1918-ին՝ Սարդարապատում: Այս համատեքստում՝ պոպերյան գաղափարը, թե՝ պատմական մեծ տեղաշարժերը այլընտրանքային են ցանկացած սոցիումի համար, ի սկզբանե դատապարտված է ձախողման: Այս համատեքստում ուշագրավ է նաև <Զանգվածների ըմբոստությունը> աշխատությունը, որում Օրտեգա - ի - Գասեթը նշում է հոգևոր էլիտայի ու սոցիումի հակառակության նախապայմանները: Ըստ նրա՝ առաջինները ստեղծում են մշակույթ, իսկ վերջինները բավարարվում են սոսկ քաղաքակրթության արտադրանքի սպառմամբ՝ վերակառուցելով կյանքի արտաքին ձևերը ու անգիտակցաբար յուրացնելով տիրող չափանիշները՝ <Զանգվածը փոխում է այն ամենը, ինչ արտառոց է, անհատական է ու զանգվածային բնույթ չի կրում: Բոլոր նրանք, ովքեր սահմանից դուրս են, հայտնվում են մերժված լինելու ռիսկային խմբում: Այսօր ողջ աշխարհն է զանգված>, - գրում է Օրտեգան (Хосе Ортега - И - Гассет, Восстание Масс, М., изд. АСТ, 2003, ст. 311): Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական հետընթացով ու ժողովրդավարությամբ պայմանավորված այսօրինակ այլակերպումները տեսանելի են բոլոր բնագավառներում ու ստիպում են առավել խորությամբ ընկալել ժողովրդավարություն երևույթի անհնարինությունը մեկուսացված, առօրյա հոգսերով ծանրաբեռ ու հանգամանքի, այլ ոչ թե կեցության տրամաբանությանը հետևող հայ հասարակության մեջ: Հայաստանյան ժողովրդավարությունը հիշեցնում է բաց ու փակ սոցիումների խեղանդամված մի հիբրիդ՝ օլիգարխիկ կողմնորոշումներով, որում զարմանալիորեն կերպափոխվում են ամենքը ու ամեն ինչ՝ իշխանություն - ախպերությունը, ժողովրդավարական ազատություն - ուրվականը, սրընթացիկ ճանապարհով ամեն օր զարգացող վայրի կապիտալիզմը, որը վերահսկվում է համաշխարհային հանրության՝ ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի և Ռուսաստանի կողմից: Պատմականորեն ավանդական ժողովրդավարական ախպերավարության սույն ձևը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում դեռ երկար կմրցակցի ավանդույթի հետ՝ մինչև վերջնականորեն հանգչելը: Այս համատեքստում, ժողովրդավարացումը սոսկ միջոց է՝ օգտագործելու սոցիումի անբավարար վիճակները հին մեթոդներով ու ապահովագրվելու վերջինիս անկանխատեսելի գործողություններից:
Հ. Գ.
Բարօրությունն ու հավատը՝ առանց բարության, առավել ավերիչ ազդեցություն են թողնում սոցիումի վրա, քան բնական աղետները: Տեսանելի հատկանիշը` հարմարվել ամեն տեսակ մուտացիաների, փոխել է հայի արտաքին կերպը` նրա ներքին էութաբանական շերտերը դարձնելով ձեռնմխելի: Սա է պատճառը նաև, որ ռացիոնալ մտածողությունը դադարել է ընթանալ հայտնությունների ճանապարհով: Նմանօրինակ փոփոխությունները կատարվել ու կատարվում են նախ և առաջ հայ մարդու ոգու տիրույթում, ու փաստը, թե սոցիալական սուբյեկտը ինքնաձևավորման խնդիր ունի Հայաստանում, անվիճելի է:
«ՆԻԴԵՐԼԱՆԴԱԿԱՆ ՕՐԱԳԻՐ»

Էլֆիք Զոհրաբյան /Երիտասարդ գիտնականը, դերասանն ու դրամատուրգը

06.05.2015 14:23

Արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ և արտիստ ԷԼՖԻՔ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆԸ ծնվել է 1979 թ.-ի դեկտեմբերի 26-ին Վանաձորում։
1993-1995 թթ. սովորել և ավարտել է Վանաձորի դրամատիկական ստուդիան: 1995 թ.-ից աշխատում է նաև Հովհ. Աբելյանի անվ. պետական թատրոնում։ Որպես առաջատար արտիստ` խաղում է մի շարք գլխավոր և հիմնական դերեր: Արժանացել է երիտասարդական թատերական փառատոնի մրցանակին (2006 թ.), իսկ որպես ասմունքող`  միջմարզային փառատոնի  դափնեկրի կոչման (2003 թ.)։
Սովորել է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի անգլիական բաժինը։
2001-2003 թթ. ծառայել է Հայաստանի ազգային բանակում` որպես ավագ սերժանտ։
2003թ.-ից մինչ այսօր, որպես անգլերենի, ապա «Դրամայի տեսության», «Գեղարվեստական խոսք»  և «Արտասահմանյան գրականության պատմություն» առարկաների դասախոս, աշխատում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի  Վանաձորի մասնաճյուղում։
2005 թ.-ին ընտրվել է որպես ՀԳՄ Լոռու մարզային բաժանմունքի երիտասարդական թևի նախագահ։
2008 թ.-ին մասնակցել է «Վիլյամ Սարոյան. համաշխարհային գրականություն և ազգային ինքնություն» միջազգային գիտաժողովին` հանդես գալով «Վ. Սարոյանի կարճ պիեսները. «սարոյանականը» զեկուցմամբ։ 2009-ին Վանաձորի Հովհ. Աբելյանի անվան պետթատրոնում, իսկ 2010 թ.-ին Շուշիում  բեմադրվեց  Է. Զոհրաբյանի «Ա՜խ, այդ Վհուկը» հեքիաթ-ներկայացումը, իսկ Գորիսի թատերական ինստիտուտում` նրա  «Սոխակը» հեքիաթ-պիեսը։
2009 թ.-ին նա նշանակվել է Հայաստանի թատերական գործիչների  Լոռու մարզային բաժանմունքի պատասխանատու  քարտուղար։ Նրա նախաձեռնությամբ վերաբացվեց Վանաձորի 40-ամյա պատմություն ունեցող դրամատիկական ստուդիան, որը ղեկավարում է նա:  2011 թ.-ին «թատերարվեստին մատուցած ծառայությունների համար» արժանացել է Հայաստանի թատերական գործիչների միավորման բարձր պարգևին` ոսկե մեդալի: 2012 թ.-ին պետական պատվերով տպագրվեց Վիլյամ Սարոյանի «Բան ունեմ ասելու» հինգ պիեսների գիրքը Էլֆիք Զոհրաբյանի թարգմանությամբ, ծանոթագրություններով և գրականագիտական հոդվածներով։ (Թարգմանության համար արժանացել է «Մաշտոց» կրթամշակութային հանդեսի պատվոգրին)։
2012 թ.-ին Հովհ. Աբելյանի անվան պետական թատրոնը բեմադրեց նրա` նոր մեկնաբանությամբ գրված «Բժիշկ Այբոլիտ» պիեսը (ըստ Կ. Չուկովսկու համանուն հեքիաթի), որտեղ նրան տրվեց գլխավոր դերը։
2013 թ.-ին պետական աջակցությամբ տպագրվեց նրա «Հոգեվիճակ 13» պատմվածքների և սատիրաների անդրանիկ գիրքը։
2013 թ.-ին Վանաձորի Ուսումնական թատրոնը բեմադրեց Է. Զոհրաբյանի «Մկստանի պատմությունը» հեքիաթ-պիեսը։ Գորիսի պետական թատրոնը բեմադրեց նրա «Ախ, այդ Վհուկը» հեքիաթ-պիեսը:
Է. Զոհրաբյանը նկարահանվել է մի քանի գեղարվեստական ֆիլմերում:
2014 թ.-ին «Հոգեվիճակ 13» գիրքն արժանացավ մրցանակի՝ ճանաչվելով լավագույնը «2013 թվականին «Արվեստի և մշակույթի ոլորտում երիտասարդ ստեղծագործողներին տրվող ամենամյա մրցույթի» «Գրականություն» անվանակարգում։ 
2014-ին նրա «Կատուների թագավորությունը» պիեսը բեմադրվեց Վանաձորի Հովհ. Աբելյանի անվան պետթատրոնում։
2015-ին Էլֆիք Զոհրաբյանը դարձավ բանասիրական գիտությունների թեկնածու (թեման՝ «Վիլյամ Սարոյանի փոքր թատերախաղերը»): Գրական մի քանի մրցույթներում ևս արժանացել է մրցանակների:
______________________________
 
ԿՐԿԻՆ ՀԱՐՍՏԱՑԱՎ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՐԿՂԸ, ԵՎ  ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԵԼ ԵՆ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐ
(ՈՉ ԴԵԴԵԿՏԻՎ ՍԱՏԻՐԱ)
 
Դարը ցնցող լուր ունեմ հայտնելու, պաշտելի՛ օրիորդ Չամուռյան, թեև խոսքը մարմնական սիրո մասին չէ։ Ազնվորեն ասե՛ք` ու՞մ մտքով կանցներ, որ Ձե՛ր մեջ էր ամբողջանալու 21-րդ դարասկզբի թե՛ գրական, թե՛ գրականգիտական մտքի համապատկերը։ Խոնարհվում եմ ինտերնետային Ձեր գրական արտադրամասի ռոբոտների առջև, ովքեր «Դզո՜ւմ ա, թո՛ւյն ա, վե՜րջն ա, բո՛ց ա» գիտական բոցաշունչ բառերով հիմնադրեցին հոգեսեռավարակների նոր դպրոցը և վերջապես ստեղծեցին համաշխարհային գրականություն։ Իսկ ամենակարևորը. Ձեր գրական արտադրամասից դուրս ընթերցողներ են հայտնաբերվել։ Ուրախությունից ուզում եմ հռոմեական օրգիաներ կազմակերպել։
Մետրոյի վարորդից մինչև նախագահի քարտուղարուհու անձնական հավաքարարը հիացմունքից համրացել են Ձեր անկետադիր բանաստեղծություններով, որոնք նորույթ են աշխարհում և նման են առանց նշանների փողոցի. ով որտեղ ցանկանում է, կանգնում է, միզում, գարեջուր խմում և հիանում սեփական զորությամբ։ Կետադրություններին չտիրապետելը կարողացաք ծառայեցնել Ձեր օգտին։ Կրկին պատիվ ունեք մայր Թերեզայի կողքին տեղ գրավելու Ձեզ ձոներգված երկրորդ կենացից հետո, քանի որ գրական հայերենը համարում եք 16-րդ դարի զգեստ, իսկ 21-րդ դարի մերկության մեջ եք գտնում Ձեր հմայքը, որքան էլ որ, ավա՜ղ, Ձեր գրական ստինքները  մեծ չեն։ Գաղտնի ցնծության մեջ ենք, որ Ձեր գրական արտադրամասի ողջ բանվորագյուղացիական էլիտան անտեղյակ է Բորխեսից ու Կաֆկայից, այլապես նրանք նույն մոլեռանդությամբ չէին հիանա Ձեզնով` Բորխեսին նմանակողների նորաձևությամբ։ Օրիո՛րդ Չամուռյան, որքա՜ն դժբախտ է Տերյանը, որ ծնվել է Ձեզնից առաջ, այլապես նա էլ «է» օժանդակ բայը կփոխարիներ «ա»-ով` սնվելով քաղցր իրականությունից։ Չէ՞ որ արվեստը կյանք է, կյանքն` անարվեստ։ Հմայված ենք նաև Ձեր նախահարձակությամբ և դյութիչ ջնջողականությամբ։ Հոգնել ենք մեր գրողների ֆրանսիական բարեկրթությունից և բարձր կուլտուրայից ու կարիք ունենք մի աղմկարարի։ Հաճախ չեք ամուսնանում, որպեսզի Ձեր կույս երազանքը` ցնցուղի տակ սեր անելու, չփշրվի միասեր մի ապուշի պատճառով։ Հավատացե՛ք, որ մարդկության համընդհանուր երազանքն է, որ դուք սեքս անեք։ Արե՛ք, խնդրում եմ, և Ձեր հոգեկան տառապանքներն այլևս չեն լցվի Ձեզ հետ շփվողների ամենօրյա ճաշի մեջ, ինչպես ութ թեյագդալ աղը մեկ ափսե թանապուրի մեջ։ Դեռ չծնված` ինն ամսվա մեջ Դուք պարապ չնստեցիք, այլ կազմեցիք վարպետության դասերի ծրագիր վեպ գրելու մասին, որն անվճար հաղորդում եք դարերին. «Մանրամասն ուսումնասիրել արտաքնոցը, աղիքային հիվանդությունները, սեռական-ինցեստային կյանքը, ուղեղի հետ կապված խանգարումները, գողական մտածելակերպը, ընթերցողների մեջ առաջացնել անոմալիաներ, օգտագործել համակարգչային հոգեդարձված  լեզու, ասելու բան չունենալը ներկայացնել որպես ասելիքի գերառատություն, իսկ երիտասարդ գրականագետներին ուսուցանել «Պնակալիզություն» առարկան և պահանջել դրա  տեխնիկայի վարպետ տիրապետումը»։
Օրիո՛րդ Չամուռյան, Ձեր հեռուստաելույթներից հետո ոչ ոք այլևս չի ուզում ընթերցել ժամանակակից գրականություն, քանի որ Դուք ոտքից գլուխ պոեզիա եք...
Մեր մտքից չեն հեռանում Ձեր երկնահամբույր խորհուրդները նաև թատերագրության մասին. չէ՞ որ հանճարեղ գրականգետ եք` ի տարբերություն մյուսների. Դուք կարդացել եք երեք պիես սկզբից ու մեջտեղից և ավելի վստահ եք խոսում դրանց մասին, քան իրենք` հեղինակները։ Ձեր թատերագրական սկզբունքներն անգամ Թենըսի Ուիլյամսը չուներ. հեղինակություն բարձրացնող գռեհկաբանություն, կիսատ բռնաբարված լեզու, բեմը գիշերային ակումբի զուգարան պատկերացնող, հումորի առկայությունն անլրջության համարում, խորիմաստ պրիմիտիվիզմ, իրադրության չիմացություն, գործողության քարացում, անհոգեգիծ բնավորության պատկերում, լատինաամերիկյան ֆոկուսներ։ Գրականության պատմությունն ի՜նչ խոնարհումով հղի բառեր է գտնելու Ձեր մասին գրելիս։
Շնորհակալություն ասելուց առաջ նշեմ, որ պատմության կենդանի կրողն եք և պատվով եք պահում 1937-ականների ոգին. չէ՞ որ մարդուն սեփական կարծիք ունենալու համար չհալածելը Ձեզ համար ամոթից ամոթ է... Ուրախությունից շրթունքս ճաքել է, որ Ձեզ համարում եք բոլոր դարերինը` ժամանակի հայելուն դիտելով փակ վարագույրի ետևից։ Հավանաբար այդպես ավելի լավ է երևում ամեն ինչ։
Եվ վերջապես գանք բուն խնդրին. մեր սիրելի՛ օրիորդ Չամուռյան, ցնծացե՜ք, որովհետև այս լուրը, որ պետք է հայտնեմ, դարձել է պատմական փաստ։ Ձեր գործերը մինչև վերջ ընթերցողներ են հայտնաբերվել և անմիջապես տարվել  հոգեկան բուժզննության։ Սկզբում գրողների միությունը եռաձայն առաջարկեց այդ մարդկանց զմռսել և հանձնել պատմության թանգարան, սակայն հարկային տեսչությունը հուշեց, որ դրանով հայ գրողները կզրկվեն իրենց ընթերցողներից։ Առավել քան համոզված ենք, որ ՀՀ նախագահի պետական ու սեփական բոլոր մրցանակներին կարժանան այդ տասներկուսը։ Ամերիկայի կառավարության, Անգլիայի ողորմած թագուհու, Աֆրիկայի հայ մեծահարուստների, բազմակնությունն ընդունող քաղաքացիների, ցեղասպանագետների և հատկապես ՄԱԿ-ի ապագա հանգուցյալ քարտուղարի հետմահու օժանդակությամբ հիշյալ ընթերցողներին կտրվի շա՜տ մեծ գումար (չափը գաղտնի է)։ Նրանք կգրանցվեն նաև Կարմիր գրքում։ Նրանց կտրվեն ազգային հերոսի կոչումներ։ Եվ համոզված ենք, որ մայրերն իրենց երեխաներին ամեն առավոտ և գիշերվա ժամը երեքն անց քառասունյոթ արտասանել կտան այն մարդկանց ցուցակը, որ կարդացել են այսուհետև «բոլոր ժամանակների օրիորդ Չամուռյանի» և նրա դպրոցի շարունակողների կաթոգին ստեղծագործությունները. Ափինյան Աշխարհաբեկ, Բոլորչյան Մարինե, Չանթոյան Համիկ, Յալանչյան Կարեն, Բորխեսյան Գնունիք, Ղազինյան Վասիլ, Դունամալյան Վերգինե, Սարգսյան Արարատ, Խոջոյան Մակվալա, Գրիգորյան Ղազար և Սանթոյան Թաթուլ։
Հուսանք, որ այս տասներկու ընթերցողներն օրինակ կծառայեն խելքը պատերազմներին տրված աշխարհին։
2009 թ., դեկտ. 15։
2012 թ.,ապրիլի 15։
 
 
ՊԱՐՈԴԻԱ ԱՐԴԻ ԶԻԼ ՊՈԵԶԻԱՅԻ
(ԾԱՂԿԱՁՈՐՅԱՆ ԷՔՍՊՐՈՄՏ)
Բացի՛ր բուռդ, ասելիքս դնեմ մեջը։
Հագի՛ր կիսաշրջազգեստդ, հոգնեցի գիշերային սպիտակ պոեզիայից։
Բայց սպասի՛ր։
Թույլ տուր այնպիսի տաղեր գրեմ, որ բոլորն ասեն՝ «Վե՜րջն  ա  պոեզիայի»...
Կարո՞ղ եմ ես էլ հիմա ստեղծել մի տաղ,
Որ նմանվի արդի Պոեզիային՝ անթոլոգիաներում էլ  գանձարկղված,
Որ խելոք Ընթերցողը ոչինչ չըմբռնի այդ գերիմաստուն տաղերգությունից։
Արդ, դու էլ ականջ դիր, գրականագե՛տ  ճոճաքայլող,
Զի քո կենացն էլ է ըմպվելու (ոչ թե խմվելու) անշուշտ,
Զի դու էլ ես տկարամտության կրակին քո յուղը լցնում։
Ճշմարի՛տ Պոետ, սուտ չվիրավորվե՛ս,
Չէ՞ որ ձոնս ունի մասնավոր թիրախ՝  ապագայաստեղծ (79%)։
Դե  սկսեմ ես՝  ձեզ նմանակող գրչակս՝ դարից վեց կիլոմետր ետ մնացող...
Նայի՜ր դուրս մեկ-մեկ։ Ձմեռն իջել է ինքնաթիռից։
Երկրորդ պսիխոսոմատիկ կանգառում դու այս անգամ չփնթփնթացիր։
Կյանքը դառնում է մարիխուանա։ Հրաշալի՜ է։
Գլոբալիզացիայի տակ ընկար, հայացքդ ջարդվեց։
Չկետադրե՛ս տաղերդ, որ ինքնատիպ երևաս։
Ձեռքերիդ միշտ ազատություն տուր, բլա-բլա։ (Ի՜նչ գտա)։
Հերոսներդ բնավորություն չունեն, քավ լիցի, երիտգրականագետի միտքը դա կծածկի...
Ֆոլկներացած քո գիրը կա՞պ ունի արդյոք  ճգնաժամի հետ։
Ո՞վ է ասում, որ քաղքենիական մոդա է Բորխեսացումը, ո՛չ, ո՛չ, բարեկա՛մ։
Այդպես ասողի բերանը ջարդի՛ր բազմակերպորեն...  (Ձևերը գիտե՛ս)։
Էքզիստենցիալիզմը հայտնաբերվեց Հայաստանում, ուռռա՜։
Ո՜վ երիտգրականագետ,
Քո դիֆերամբները թիրախին կպան հոդվածաբար։
Պնակալիզությունը սիրահարվեց քո ձոների ճաղատ հերոսին,
Ով վարպետ է, ավա՜ղ, Վարպետների մեջ...
Փակի՜ր դուռը, Պոետ է գալիս տաղտուկ զուլալությամբ,
Բացի՜ր դուռը, Ֆալլոսի քրմերն են գալիս... (Գալիս են ու անց կենում, լացի՛ր սիրտ),
Բայց միևնույնն է, ծնկե՛ք, ծնկե՛ք, ժամանում են տիեզերական վեհակալները հինգ ու կես, ովքեր ստանձնում են Ժամանակի դերը,
Ովքեր Աստծուն անգամ բավարար են գնահատում (դե փա՛ռք Տիրոջը,  լիկվիդ  չեն գցում)...
«Չդզե՛ց» կամ «վե՜րջն ա» բառերը նոր եզրեր են գրականագիտական, դարից ետ ես մնում, դոկտո՛ր։
Թվարկի՜ր Նոբելյան մրցանակակիրների «անհայտ» անուններ, որ ասեն՝ «դու էլ ես դրան արժանի, դարի՛ մեծագույն»։
Մատրիցա։ Հինգշաբթի Ջինը կանգ կառնի ժամացույցիս սլաքի և  պարանոիդ  լայնույթում։ Happy end!
«Գողական» մտածելակերպդ ինչու՞ քեզ լքեց,
Քեզ մտավորական զգացի՞ր, երկսեռ մուսայիդ չհավատա՛ս։
Տարեդարձվող աշխարհին տիրադավ չանես...
...Տեսա և քեզ պարելիս։
Քո տձև մարմնով կաքավեցիր հրաշալի այնպես, ինչպես բանաստեղծություն ես գրում կամ դրա մասին... Գեղեցիկ մարմինն են ցույց տալիս պարով, բայց ոչի՛նչ, որպեսզի մտնեմ ձեր շարքերը տիեզերական, պետք է ծափ զարկեմ ամեն պարողի։
Կին-կարուսել. ժամատախտակին գրվեցին վեկտորներ,
Անձրևալեզու քաղաքում երաշտ չփնտրե՛ք,
Միևնույնն է, պատվաստողներ կլինեն...
Այսպես ո՞վ չի գրի 365 տաղ օրվա մեջ,
Եթե ինձ պես չմոռանան գարեջուրը, ափիոնը, քո կոնքերի պարը և սեռական սխրագործություններիս մասին մանրամասներ մատուցելը՝ որպես օրվա ճշմարիտ դեմք և նրբակիրթ մտավորական։
Ինչու՞ պոկեցիր մութի թևը, սիրելի՛ս։
Այժմ խմի՛ր մի գավաթ ժարգոն և համտեսի՛ր «Թայֆա» թթուն։
Թույլ տուր ինձ, որպես դարիդ անցողիկ անանցություն, ավարտեմ Պուլիտցերյան մրցանակի արժանի այս տաղս՝ թողնելով վերջնախոսքերս Բաղրամյան փողոցում
- Թո՛ղ  հիացմունքիս գավաթը բարձրացնեմ,
Ի՞նչ փույթ, թե նոր թշնամիներ ձեռք կբերի իմ անձը չնչին,
Թող ձոն ասեմ ձեր վսեմ հանդուժողականության ու հրաբորբ սիրո մասին։ Ձեր բառարանից վաղուց ջնջել եք գզվռտուք   բառը և փոխարինել, թող ամենուր օրինակ վերցնեն, «խաղաղասիրություն» բառով։
Արվեստագետդ հաճախ է ուշաթափվում, Նաիրի՛,
Քանի որ ներսիդ ջերմությունը միմյանց հանդեպ  61 աստիճան է։
Աղաչում եմ՝ թուլացրու դոզան հրայրքիդ և 30 աստիճան ուղարկի՛ր դրկիցներիդ։
Կեցցե գեղագիտությունդ դարակազմիկ՝ ինցեստով լի...
Կեցցե՜ն «գեղագիտության» պաշտպաները նաև։
2009-ի դեմքը սահող հայելու մե՞ջ...
Վե՜րջ։ Հայելին կոտրվեց, իսկ ճիճուներով գաթան թխվեց։
Եթե երիտգրականագետն է դա քեզ հյուրասիրում,
ուրեմն ճաշակի՛ր դա որպես մեղր...
Տանջե՛ք սատիրիկ իմ հոգին նողկալի,
Որ չկախվեմ հանց խեղկատակ Լիրի
Ձեր հանճարեղ անտարբերությունից...
Առ անտարբերությունը։
Առայժմ այսքանը, քու՛յր իմ։
Ասելիքս ամուր պահի՛ր քո քսակում և ոչ մեկին չտաս...
2009 թ., մայիս։
 
ԳՐՈՂԸ ՁԵԶ ՏԱՆԻ, ՀԱՐԳԵԼԻՆԵ՛ՐՍ
(Խնդրում ենք աղմուկ չսարքել)
 
Սատիրան չի  նվիրվում Բեռնարդ  Շոյին, Բ. Ջոնսոնին կամ  Հ. Լ. Մենքենին, այլ միայն  Հակոբ  Պարոնյանին
 
Ա՜խ, գլոբալիզացիայի տակ ընկած մեր քաղաք, ճգնաժամն էն գլխից գլխիդ տված քաղաք, ի՜նչ գլուխ են դրել վրադ։ Այս ի՞նչ բերեցիր մեր գլխին, պարո՛ն Քաղաքագլուխ։  Ինչպե՞ս այս պատմությունը կոծկենք։
Հայաստանի X  քաղաքում, որտեղ Մարդ լինելու չափանիշ չկար, որտեղ  մարդկանց  դժբախտության  վրա  ծիծաղելը  դեռ  չէր  համարվում  բարձրագույն հումոր, որտեղ  բարևի  առևտուրն  անբառ  սակագներ  չուներ, որոշվեց տարվա  լավագույն  արվեստագետին դրամական պարգև շնորհել։ Իսկ ինչպե՞ս ընտրել ամենալավին համատարած լավագույնների մեջ... Իմ տեսած ամենաահարկու  սարսափ  ֆիլմն  ավելի  մեղմ  տեսարաններ  ուներ,  քան  միմյանց  ժխտող,  ապա  հաց  կիսող հանձնաժողովն արվեստագետներին  ընտրելիս։  Ռեստորանում  հանձնաժողովի  վրա  պարտքով  վերցրած  ու  ծախսած  իմ  գումարը  եռապատիկ  էր՝  ակնկալվող  պարգևի  հետ  համեմատած...
Մշակույթի բաժնի ղեկավարը, ով միշտ ասում է, թե «մեր երկրում երեք մեծ արվեստագետ կա, աշխարհում ո՞վ է մնացածիդ ճանաչում» (յուրաքանչյուրս մեզ էինք պատկերացնում այդ երեքի մեջ), սկսեց. «Արգո՛ մտավորականներ, ձեր տասից միայն  հինգը  պիտի  ստանան  պարգևները։ Քաղաքապետը  կգա  փոքր-ինչ  ուշ,  քանի  որ  մասնակցում  է  իր  հարսիկի    խորտկարանի  բացմանը։ Ծափահարենք, թող  ուրախության  օջախներ  շատ  բացվեն»։ Նկարիչներից պարգևի են առաջադրված մեր  փառապանծ վարպետը՝  «Մալյարը»։ Մյուսն  ավելի  երիտասարդ  նկարիչ  է,   ով, ավա՜ղ, այդքան  պարսավագրեր  գրելուց  հետո  չդարձավ  նկարիչների  միության  նախագահ։ Ոչի՜նչ, կյանքը  դեռ  շարունակվում  է... Մյուս  մեծ  տաղանդները  թատերարվեստի ներկայացուցիչներ են, - մշտադժգոհ  դեմքին  ժպիտ  խաղացնելով՝ շարունակեց  ղեկավարը, - առաջինը  մեր  ժողովրդական  արտիստն  է, ում  ամսական եկամուտը,  զարմանալի  է, բայց  իմից  բարձր  է, իսկ մյուսը՝ երեսնամյա չքնաղ դերասանուհի օրիորդ Պակասյանը, ով կնոջ հայհոյանքը համարում է օրհնանք։ Մյուս երկուսը մեր գրականության դեմքերը՝ վիպասանը, մեր հայտնի խմբագիրը, ում գրականության մեռել հերոսներն ավելի կենդանի են, քան շատ կենդանի մարդիկ։ Իսկ մյուսը մեր բանասիրական գիտությունների գագաթն է՝ պարոն Պնակալեզովը, ում ամեն ինչ ներելի է..., - ծիծաղեց մշակույթի բաժնի ղեկավարը՝ ակնարկելով, որ «միասեռ գիտելիքներով չփորձես խեղճացնել ինձ. ամեն ինչ գիտենք «վերջին դեպքերի» մասին», - ներկայացնեմ մեր ծանրաքաշ, մեծ պարողներին. պարոն Կոնդյանին՝ պարարվեստի դպրոցի տիրակալին, ով վաթսունամյակի օրը ստացավ համալսարանի առաջին դիպլոմը։ Մյուսը մեր հոլանի պարուհին է...
Փռթկոցներս զսպեցինք և հաճույք զգացինք, որ մենք գիտենք այդ բառի իմաստը, նա՝ ոչ։
- Մյուս երկուսը մեր լրատվամիջոցների կարկառուն դեմքերից են, թեև խոսքս միշտ մոնտաժում են։ Հեռուստալրագրողուհի՝ տիկին Քսքսյան և մեր բարի լրագրողուհին։ Ով ինչ խնդրում է, նա չի մերժում։ Ընտրե՛ք մի-մի արվեստագետ։ Հանձնաժողովը դժվարացավ։ Ինձ վրա վերցրեցի այդ տասը րոպեանոց գործը։ Դուք ազնիվ ու մեծահոգի եք, որ ինքներդ կտաք պարգևի արժան անունը։
- Շնորհակալություն, - վրդովվեց տիկին Քսքսյանը, - բայց ինքներդ պիտի որոշեիք...
- Տեսնու՞մ եք՝ քանի լրատվամիջոց կա այստեղ, - պատասխանեց ղեկավարը, - ժողովուրդը պետք է տեսնի ձեր ինքնագնահատման կուլտուրան։
- Այո՛,  - ասաց ծեր նկարիչը, -  ինքներս կընտրենք։
- Վարպե՛տ, դուք էլ սկսեք։ Ի՞նչ եք կարծում՝ ո՞ր մեկիդ պետք է տրվի դրամական պարգևը, -  ասաց ղեկավարը։
- Հա՜..., այո՛,  - անակնկալի եկավ «Մալյարը», - ես չէ, որ պիտի ներկայացնեմ ընկերոջս վարպետությունը։ Մարդ չկա, որ չճանաչի ամենատաղանդավոր նկարիչ Բարխուդար Արհեստագործյանին։ Միշտ իրեն, ներեցե՛ք, իրեն ասում եմ, որ գույները չես զգում ու ճիշտ չես օգտագործում։ Թե չէ ամեն ինչ պրաֆեսիոնալ,  ըը...,  պրոֆեսիոնալ է։
- Համամիտ եմ, - նշեց մշակույթի բաժնի ղեկավարը, -  մեր կրտսեր նկարիչը գույնը չի զգում, բայց պրոֆեսիոնալիզմ ունի։
- Ես գետինը կմտնեմ, որ վարպետ «Մալյարի» ներկայությամբ համաձայնեմ այդ խոշոր մրցանակին։
- «Վայ ցավդ տանեմ, ասա՛,  է՜, - մտքում ասաց «Մալյարը», - հարյուր հազար պարտքս կտամ, հիսունով ներկերս կառնեմ, մնացածով էլ լավ սեղան կգցեմ, որ կնիկս մեզ էլ չասի՝  սոված շներ»։
- Ես գոնե մեկ-մեկ նկար եմ վաճառում, - շարունակեց կրտսերը, - եկեք վարպետին ուրախացնենք. էսօր կա՝ վաղը՝ չկա։
- Չէ՛, - իրեն ուտելով՝ ժպտաց «Մալյարը», - ես առաջարկում եմ՝ քեզ տան. երեխաներիդ հագին կարգին շոր չկա։ Քեզ տվել ես բնորդուհիներիդ...
- Դե լավ է, որ բնորդներին չի տրվել, - փորձեց կատակել մշակույթի ղեկավարը՝  նայելով ժողովրդական արտիստին։
- Վարպե՛տ ջան, ի՞նչ անեմ, որ քեզ մոտ բնորդուհիներ չեն գալիս, նկարելիս ձեռքիդ դողը չի կտրում։ Համաձայնվիր. և՛ դու ուրախ կլինես, որ պարգևն ստանաս, և՛  մեզ հանգիստ կթողնես։
- Իմ... վարպետությունն իմ պարգևն է, - ասաց «Մալյարը», - իսկ ի՞նչ օգուտ, որ բնորդուհիները քեզ մոտ են գալիս. անձնական օգտագործման համար երեք կնիկ ես փոխել, իսկ ես իսկի մեկին չեմ կարողանում բավարարել։
Ծիծաղ պայթեց։
- Չնայած մեր «Մալյարն» ինձ վատություններ է արել, բայց իմ ամբողջ ձայնը տալիս եմ նրան։ Ասում են՝ լավություն արա...
- Պա՜հ, որ առաջին կնկադ երկրորդ տղային ինստիտուտ ընդունել եմ տվել կես գնով, գոհ չե՞ս։
- Գոհ կլինեի, եթե էն կեսն էլ գրպանդ չխցկեիր։ Բա արվեստանոցդ ու՞մ փողերով առար, - վրա տվեց կրտսերը, - հետո չե՞ս հիշում՝ ոնց էիր գնորդներիս փախցնում Վերնիսաժում, ա՛յ պալատական նկարիչ։
- Լա՛վ, խնդրում եմ վերջ տվեք։ Պարգևը տալիս ենք վարպետին։
- Մի րոպե։ Տեսե՜ք, թե էս մալյար անողը՝ ում ինչ է ասում, - բորբոքվեց վարպետ «Մալյարը»։
- Անհարմա՛ր է, վեճի եք վերածում այս գեղեցիկ տոնը։ Եկեք ծափահարենք  վարպետին՝ պարգևի արժանանալու համար։
- Անգամ ընտանիքում են վեճեր լինում, -  ասաց ղեկավարը և մտքում ավելացրեց, -  հիմա խոսքը տալիս ենք մեր ժողովրդական արտիստին։
- Քանի որ ուղիղ եթեր է, - սկսեց դերասանը, - հայ թատրոնի դերասանների կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն քաղաքապետերին, ովքեր հաճախ թատրոն են այցելում՝ երեք տարին մեկ մեզ արժանացնելով իրենց տեսնելու պատվին։
Բոլորը բազմանշանակ իրար նայեցին։
«Բոլոր տիտղոսներն ունես, հիմա՛ փորացավդ ի՞նչ է», - մտածեց երիտասարդ դերասանուհի Պակասյանը։
- Խնդրում եմ՝ հայտնեք, թե ձեզնից  ու՞մ  պետք է տրվի պարգևը։
Տիրեց լռություն։ Ժողովրդականը Պակասյանին էր նայում աղերսագին սպառնալիքով, դերասանուհին էլ առաջին ջութակի աննահանջ դիրք էր բռնել։
- Կարծում էի, որ երիտասարդ դերասանուհին ի՛նքը կասի, - խոժոռված խոսեց տարեց արտիստը։
- Երևի նախօրոք որոշված է, չէ՞, - ասաց  դերասանուհին։
- Դե այսօրվա սերունդը փայլում է նրբանկատությամբ։ Ժողովրդական դերասանը դիմացը նստած՝  դերասանուհին չի հասկանում, որ ի՛նչ պետք է ասի, - բացատրեց արտիստը։
Դերասանուհին աչքերը չռեց և թվաց՝ պատրաստվում է վայրի կատվի պես հարձակվել ավագ խաղընկերոջ վրա։
- Ինձ էլ թվում է, թե շատ ավագներ մնացել են հին ու մեր ճանապարհը փակելու փոխարեն թող դժոխք գնան, - տնավարի խոսվածքով պատասխանեց դերասանուհին։
- Ամո՛թ քեզ, Պակասյա՛ն։ Ես միջնորդեմ, որ քեզ անգրագետ-անգրագետ  թատրոն ընդունեն, հիմա  մեր մահն ես ուզո՞ւմ։
- Ես էլ ձեզ համար ընտիր գինի ու շոկոլադ առա։ Եթե ձեր սիրուհին չդարձա, տաղանդս պակասե՞ց, - ձայնը բարձրացրեց Պակասյանը։
- Վերջ տվե՜ք, խնդրում եմ, - ասաց մշակույթի բաժնի ղեկավարը, - ՝  հանրապետությունը մեզ է հետևում։

-    Ո՛չ, մի՛ ընդհատեք։ Թող տեսնեն` ինչ ինքնասիրահարված գիսաստղերի սերունդ է գալիս։ Հայերեն խոսել չգիտես, քեզ դերասանուհի ես համարու՞մ...

-    Հայոցի դասատու չեմ, - պատասխանեց դերասանուհին ու մտքում ասաց. «Շշեցի՛»։

-     Զուգվել-զարդարվելով դատարկությունդ չի լցվում։ Բեմից երևում է՝ քանի գիրք ես մի կերպ  կարդացել։

-    Էս ո՞ր դարն է, որ  գիրք կարդամ, -  տաքացավ դերասանուհին։

-    Եվ քեզ քանի՞ անգամ եմ հյուրախաղերից վերադառնալիս տաքսիով տուն տարել։

-    Մի հատ խոշոր պլանով նկարեք, հա՞, սրան։ Եթե ասեմ, թե  ինչ ճանապարհով ես կոչումներդ ստացել,  ազգով մեկ խայտառակ կլինես, - հրկիզյալի պես վրա տվեց Պակասյանը, - ո՞վ է տեսել արվեստագետն ինքը գնա ու կոչում պահանջի։ Կոչում տվողներին ո՞վ է սիրաշահել ռեստորաններում, սեռական խառը ճանապարհներով, սուտ ինքնակենսագրություններ ներկայացնելով։ Վարձու թատերագետիկդ էլ քո մասին երկու գիրք է գրել։ Էն նշանավոր, հանգուցյալ թատերագիտուհին քեզ դերասան չէր համարում։ Ասում էր՝ բոլոր դերերն իրար նման ես խաղում։ Իսկ դու գրքիդ մեջ գրել ես տվել, իբր նա ասել է, որ 21-րդ դարասկզբի միակ մեծությունը դու ես։ Էլ չեմ ասում, որ բեմում միայն  տիտղոսակիր ես խաղում...

Մշակույթի բաժնի ղեկավարը ցանկանում էր ընդհատել վեճը, բայց նորություններ իմանալու տենչը հաղթեց։

Ժողովրդական արտիստի ձեռքերն սկսեցին դողդողալ ու Զևսի բարկությամբ բաց թողեց ինքատիրապետման սանձերը.

-    Քո այդ կենցաղային ձայնով լվացքատանը հավաքարար պետք է աշխատեիր։ Հիշու՞մ ես, որ մայրդ հորդ ծեծում էր, դուրս գցում, լացակումած էիր գալիս փորձերին։ Ես  եկա ձեր տուն, ասի՝ մի ամսով գնում ենք հյուրախաղերի ու տարա մեր տուն։ Դու պետք է վիրավորվեիր, որ քեզ մատով չկպա։

Պակասյանը կատաղությամբ փղձկաց։

-    Ինչու՞ եք պապանձվել։ Ո՞նց կարող է քսանմեկ դեր խաղացած մարդը ժողովրդական ստանալ։ Պետությունն ինչու՞ է քեզ ժողովրդականի թոշակ տալիս՝ ոչինչ անելու համար։ Աշխատավարձից աշխատավարձ  ժամանելը չի նշանակում, որ վաստակ ունես։

-    Դրանք քո՛ խոսքերը չեն, - մարած բարկությամբ միջամտեց ժողովրդականը, - դերիդ տեքստի իմաստը չես հասկանում։ Ամեն երրորդ հայուհու, ում երեսին պեծ կա, դրիսիրովկա անենք, քեզից լավ կխաղա...

-    Եթե շարունակեք, դուրս կհրավիրեմ, ձեզ չի սազում, - գոչեց մշակույթի բաժնի  տիրակալը։

-    Քեզ թատրոնից երկու անգամ վռնդել են, ամոթից պետք է փողոց դուրս չգայիր, - շարունակեց Պակասյանը, -  իմ տարիքում ո՞վ էիր… Ութ անգամ ներկայացվել եմ մրցանակի, երեք անգամ ստացել եմ, չորրորդի համար էլ ասացին, որ հիմա ուրիշին տալու հերթն է։ Ինձնից ամեն օր ինքնագիր են վերցնում, նկարվում ու ասում՝ ամենասիրունն ես։

-    Լա՛վ, ձեր հարցը թողնենք վերջում, հիմա անցնենք գրողներին։

-    Ձեզնից ոչ մեկը չսպասի, որ մենք կկռվենք, - ժպիտով սկսեցի ես, - ե՞րբ եք տեսել, որ հայ գրողներն իրար բզկտեն։ Առաջարկում եմ պարգևը տալ պարոն Պնակալեզովին։ Նա թեկնածուական է պաշտպանել. խեղճ մարդն անգլերեն մի բառ չգիտե, ասել են՝ մինիմում հանձնիր, սա էլ ահագին պարտք է արել, դրանց բերանը փակել։ Սովորող մարդկանց ճանապարհը փակում ենք, չսովորողներին՝ մեծ պաշտոններ տալիս…

Հաջիբազյա՜ն, - շշուկով սաստեց Պնակալեզյանը, - քեզ  վստահել չի լինում։ Ո՛չ, - բարձրաձայն շարունակեց գրականագետը, - ի՞նչ գիտնական, որ միջազգային լեզու չգիտե։ Եկեք այս թեման փակենք, թե չէ իմ գործընկերը, որին բոլորդ գիտեք, մայրենի լեզվով փիլիսոփայության  քննություն է հանձնել, թեկնածու դարձել, բայց չգիտե՝ ինչ է նորպոզիվիտիզմը (թեև ինձ էլ լավ թափ տային, - մտքումս ասացի ես, - գլխումս բան չէին գտնի)։ Հիմա նրա գերանը թողած՝  իմ չոփից եք  բռնել։ Ես էլ  -    առաջարկում եմ տալ իմ անգին գրչեղբորը՝ պարոն Հաջիբազյանին, որպեսզի իր թերթում տպագրվածների հոնորարը տա..., - Պնակալեզյանն ընդհատեց խոսքը, քանի որ աղմուկով ներս մտավ Քաղաքագլուխը՝ չավարտելով հեռախոսազրույցը։

-    Ներողություն եմ խնդրում, - ասաց նա, - կարևոր    հանդիպում ունեի Անգլիայի դեսպանի հետ։ Շարունակե՛ք։

-    Պնակալեզովի մակարդակի գրականագետ չկա, - սկսեցի խոսքս, - այնքան խորն է գրում, որ  բան չես հասկանում։ Հետո մի հանճարեղ գիծ ունի. միայն  ընկերների գրվածքներն է փառաբանում։ Վաղն էլ կդարձնենք գրողների նախագահ։ Միշտ խորհուրդ է տալիս վեպում հումոր չօգտագործել՝ դա համարելով անլրջություն։ Ասում է՝ եթե նույնիսկ Եվրոպայում վաղուց գրվել է ինչ-որ բան, դու այստեղ գրի ու  քեզ նորարար կսարքենք։ Նրան լսեցի ու մրցանակ ստացա վեպերիս համար։

-    Ո՞վ կարող էր քեզ պես գրել Էդիպի կոմպլեքսով ընտանիքների, մեռելների, հոգեկան ախտերի, սեռական վարակների, հեշտոցով լի գրգռիչ տեսարանների, արյան ու ցնորամիտ երևույթների մասին, մեր Թոմ Վուլֆ, - իբրև մեծարում՝ նկատեց Պնակալեզյանը։

-    Մի խոսքով Պնակալեզովն արժանի է մրցանակի, - շարունակեց գրողը, -  որովհետև ամբողջ կյանքը սրա, նրա մասին է գրել-մրել, որ ամբիոնում գործ տան։ Տվեցին։ Մի լավ գիծ էլ ունի,  Դոկտորից է սովորել. իրենից հետո եկող գրականագետներին տանել չի կարողանում։ Բոլորը գիտեն Պնակալեզովի թեկնածուականի ցավալի պատմությունը և ուսանողների նվերները չմերժելու քրեական գործի մասին… Բուհի բթամիտ պատահականություններին պատժելու ձև է փող վերցնելը։ Առաջարկում եմ մրցանակը տալ նրան, բայց մի պայմանով. թող մի քիչ գիտական գրի։

-    Շնորհակալ եմ ինձ պարգև տալու համար, - շտապեց  Պնակալեզյանը։

-    Չենք տալիս, առաջարկում ենք, - ընդհատեցի ես՝ իրոք անհանգստանալով, որ լուրջ է ընդունել «մեծահոգությունս»։Պնակալեզովը ինը րոպե 41 վայրկյան խոսեց հայրենիքին մատուցած իր անխորտակ ծառայությունների մասին, շնորհակալություն հայտնեց կառավարությանը, ժողովրդին, հանրապետության նախագահին, վարչապետի թիկնապահներին, սփյուռքի ու ֆինանսների նախարարներին, գլխավոր դատախազի վարորդին, բոլոր հյուպատոսներին, Լիբանանի սկաուտական խմբին և Կշեռքի համաստեղության տակ ծնված չամուսնացած կանանց։ 

-    Պնակալեզո՛վ, դու քեզ արժանի՞ ես համարում այդ պարգևը ստանալուն։

-    Հաջիբազյա՜ն, - կյանքից զրկվողի վախով շարունակեց Պնակալեզովը, - եթե  քեզ պես խախտվածի մասին չգրեի, քեզ գրական բուտաֆորիայի տեղ էլ չէին դնի։

-    Միայն վերջին նախադասություններից կարելի է բնութագիրդ տալ։ Ես քո թերություններն առավելություն ցույց տամ, որ ինձ բուտաֆորիա ասե՞ս։ Հանճարեղ  գործը  գրականագետի  «օգնության»  կարիքը  չունի...

-    Հիմա էլ դու՞ք, - ասացին այս ու այն կողմից։

-    Հաջիբազյա՜ն, - վրա տվեց Պնակալեզովը, - շնորհիվ քո չորս վեպերի՝ ազգային գրականության աղբարկղը հարստացավ։ Քո թերթում սուր հրապարակախոսություն  չես տպում, դողում ես չինովնիկներից։ Թերթիդ միակ լավ բանն այն է, որ մարզերից մարդ չկա։  Հետո «Notebook-ն» ու գարեջուրը ցուցադրաբար ձեռքդ վերցնում, ցինիկ ժպիտը դեմքիդ խփում ու գրական շրջանակներում խոսում ես Իվ Բոնֆուանի, Խառուկի Մուռակամի կամ Պոուլ Ցելանի մասին, որ ասեն «էս ու՜մ հետ ենք շփվում»։ Հերիք է թաքցնենք, որ բնավորություն չկա քո վեպերում։ Գրքերդ կարդալուց հետո մարդ ուզում է ութերորդ հարկից իրեն գցի։  Գիտենք ընթերցողին սիրաշահելու քո լպրծուն ձևերի մասին։ Ով քեզ նման է գրում, նրան ես տպում։

-    Տեսախցիկներն անջատե՛ք, - ուշքի եկավ մշակույթի բաժնի առաջնորդը։

-    Չենք կարող. ուղիղ եթեր է, ու հետաքրքիր է, թող  խոսեն, - ասացին  հեռուստաօպերատորները։

-    Թող տեսնի ապագա սերունդը մեր ժամանակի քողարկված դեմքը։  

-     Պնակալեզո՛վ, վե՛րջ տվեք, գոնե քաղաքապետից ամաչեք, - բռնկվեց մշակույթի բաժնի ղեկավարը, - ո՞վ չգիտե, որ այսօր մեծ գրող չկա... Սիրելի՛ պարողներ, խնդրում եմ բարեկրթությամբ ասեք ձեզնից մեկի անունը։ 

-    Ցավ եմ ապրում, որ 21-րդ դարասկզբի մեր մեծագույն արվեստագետները մի փոքր տաքացան, - սկսեց պարոն Կոնդյանը, - մեր պարի ասպարեզում նման վեճեր գրեթե չեն լինում։ Մենք  խելոք բոլորի առաջ պար ենք գալիս, տուն գնում։

-    Դե վատն այն է, որ ամեն պարողի ծափ են տալիս, - շպրտեց տիկին Քսքսյանը։

-    Այսօր շատ կանայք սեռական բավարարվածության խիստ կարիք ունեն, բայց դա մեր պարի հետ կապ չունի, - հանգիստ և խրատական տոնով շարունակեց Կոնդյանը։

-    Ու՞մ բոստանն եք որձաքար գցում, - աստիճանաբար բռնկվեց Քսքսյանը, - չե՞ք զգում, որ արվեստում տղամարդիկ պակասել են... 

-    Մեզնից ոչ մեկն էլ արժանի չէ մրցանակի, - ասաց ինքնակերության բարդույթը թաքցնող Պարուհին։

-    Աղջի՛կ ջան, քո անունից խոսիր, - քաղցր-մեղցր ասաց Կոնդյանը, -  ճիշտ է, քեզ համար դեռ շուտ է, ո՞վ է տեսել քառասուն տարեկան պարուհուն պարգևատրեն։ Ուրախությունից պիտի պիռուետներ անես, որ ինձ հետ պարգևի ես ներկայացված։ Ու մեռա ասելով՝ հիսունամյակս, վաթսունամյակս նշեք։

-    Դուք ի՞նչ բողոք ունեք, պարո՛ն Կոնդյան, - խոսեց Քաղաքագլուխը, - ձեզ երկու սենյականոց բնակարան տվեցինք, էլի չպրծա՞նք։

-    Ինչո՞ւ պիտի մեր մյուս լեգենդին, Աստված հոգին լուսավորի, երեք սենյականոց տայիք, ինձ երկու։

-    Պահո՜, - մեջ ընկավ տիկին Քսքսյանը, - էս ու՞մ հետ են համեմատվում։ Ո՜նց է չափը խախտվել։ Եթե այսօր վառ անհատականություն չկա ձեր մեջ, ուրեմն մի ճկուն թռվռացող պիտի դասականի հետ ոտք մեկնի՞։

-    Քսքսյա՜ն, - fortissimo բղավեց Կոնդյանը՝ շատ կարևոր բան ասելու ցանկությունից այրվելով, - գիտեմ՝ ո՛ւմ համար ես աշխատում... -    Ո՛չ կեցվածք ունեք, ո՛չ՝  գիտելիք։ Երկու շարժում եք անում անհոգի-անհոգի, ու ձեզ թվում է՝  Չորրորդ համաշխարհայինն  եք  կանխել։

-    Վա՜յ, էս ի՜նչ օրի հասար, Կոնդյա՛ն, որ երրորդ կարգի ինչ-որ դեղին լրագրողուհի քեզ ասի…

-    Պարո՛ն Կոնդյան, որ ձեզ էլ այդքան փող տային, դուք ձեր ազգը  հաստատ  կուրանայիք, - զսպվածությամբ ասաց պարուհին՝ ավելի գռգռելով Կոնդյանին, -  մոռացա՞ք, որ մինչև վերջերս չգիտեիք՝ ինչ բան է բաթման  տանդյու  դըմի  պլիյեն։

Մշակույթի բաժնի ղեկավարը կանգնեց, որ վերջ դնի խոսակցություններին, երբ Քաղաքագլուխը ձեռքով նշան արեց՝   սպասի՛ր...

- Վա՜յ, խե՛ղճ Կոնդյան, - չլսելու տալով ճշմարտությունը՝ շարունակեց ծերունազարդ պարողը, - քառասուն տարի  ...պարողների սերունդներ տաս, վերջում էլ ասեն՝ ի՞նչ ես արել։

-    Դե մի անուն տվեք ձեր սաներից, - աննորմալ հանգստությամբ ասաց պարուհին, - որ ցնցել է իր հզոր անհատականությամբ։ Ինձ չհաշվեք. ես ինքնկրթությամբ եմ հասել բարձունքներին։

-    Վա՜յ,  Կոնդյա՛ն,  ի՞նչ օրի ես հասել, որ քո անհաջող սանուհին, քո ճանաչած ամենաորձ լրագրողուհին մեծ վաստակդ փոշի դարձնեն, - Կոնդյանի շրթունքներն դողացին, -  լա՞վ օրից է, որ մեր սաները հեռանում են երկրից։ Ո՞նց եք պատասխան տալու սերունդներին... Էլ ի՞նչ պիտի անենք, որ  գնահատեք։ Մի կյանք ենք ապրում, էն էլ չորս կողմից գզգզում եք։ Որ մշակույթի ղեկավարը մանկապարտեզի տնտեսվար եղած լինի, դու հաշիվդ վերցրու։ Ու անընդհատ պաշտոն է խաղում էս ղանձիլը։ Մշակույթն ու՜մ են հանձնել։

-    Ես պատիվ եմ պահանջում, - «գողականի» ինտոնացիայով գոռաց մշակույթի բաժնի ղեկավարը։

-    Դու ի՞նչ գիտես՝ պատիվն ինչ ա, - անտարբեր ասաց Կոնդյանը։

-    Դե որ ասում եմ՝ էսօր արվեստագետ չունենք, նեղանում եք... Պարգևը հանձնում ենք պարուհուն, - ասաց մշակույթի բաժնի տիրակալը։

-    Ես քառասուն տարի կյանքս ձեզ տամ, որ դուք..., - վայնասուն  բարձրացրեց Կոնդյանը, նայեց Քաղաքագլխի անվրդով դեմքին ու դուրս եկավ։

Մշակույթի բաժնի առաջնորդը ծիծաղեց՝ իբր իր պետքը չէր, սակայն ծխախոտը հակառակ ծայրով դրեց բերանը, վառեց։

-    Ինչքան կտուրը թռած, սեռական պրոբլեմներ ունեցող, հոգեբանական ապտակ ստացած, ընտանեկան դժոխքից փախած, ճնշված մարդ կա, արվեստի ասպարեզում է հայտնվել։ Հաղորդման թեմա է, - ասաց Քսքսյանը։

-    Տիկի՛ն, ի՞նչ իրավունք ունեք հրապարակավ նման եզրակացություն հայտնելու, - ասաց լրագրողուհին։ 

-    Աղջի՛կ ջան, հասկանում եմ քո տրագիկոմիկ ենթատեքստերը...   Ինչ աչքս բացել եմ, ազգիդ մտավորականներն իրար ուտում են։ Չարենցին ի՞նչ էին անում...  Արվեստը սփոփանք է հիվանդ ստեղծագործողի համար։

-    Բոլորին ջնջում եք, բա ձեզ կողքից նայե՞լ եք, վատ լուրերի՛  որսորդներ, - արտահայտվելու առիթը բաց չթողեց «Մալյարը»։

-    Հարգել չգիտեք արվեստագետներին, տիկի՛ն Քսքսյան, - դրության տերը դարձավ լրագրողուհին, -  ամենաքիչ  օժտվածն էլ մեզնից բարձր է։ 

-    Աղջի՛կ, քո ճոռոմ հայերենով քար ես գցում մեր պարզ լեզվի վրա նորելուկ գրողների պես, ովքեր կոմպյուտերային մեռած կամ փողոցային լեզվով են գրում ու ոչ մի հյութեղ դարձվածք չեն օգտագործում՝ փորձելով գերեզմանաքար դնել մեր համուհոտով լեզվի վրա։

-    Տիկի՛ն Քսքսյան, - խոսեցի ես, - եթե ըմբոստանում եք, ինչու՞ եք կարդում։

-    Կարևորը՝ անցողիկ երևույթներ եք, - շպրտեց Քսքսյանը։

-    Վե՛րջ տվեք, - զայրույթը զսպելով՝ ասաց մշակույթի բաժնի ղեկավարը, - ձեզնից չէի սպասի, լրագրողնե՛ր։ Պարո՛ն Քաղաքապետ, խնդրում եմ, դուք կայացնեք որոշումը։

-    Պարգևն ինձ չի տա պարոն քաղաքապետը, - մրթմրթաց լրագրողուհին, - որովհետև բրյոշուր եմ կազմել ինչպես նրա և նախարարների որդիների սանձարձակությունների մասին։

-    Գիտենք  անճաշակ հովանավորիդ, - ժպտաց  Քսքսյանը։

-    Բոլորդ էլ զրկվում եք էդ հիսուն հազար դրամից, - հանդիսավոր հայտնեց Քաղաքագլուխը։

-    Հիսուն հազա՞՜ր, - ապշեցին բոլորը։

Տիրեց լռություն։ Հասկացան. Քաղաքագլխի դատական գործը ոչ միայն չի փակվել, այլև տղան երկու մարդ է խփել...  Հիմա անգամ տասը դրամը պետք է թանկ լինի հոգատար հայրիկի համար...  Խորհում էի՝ եթե Նոբելյան մրցանակս շուտ տային, Քաղաքագլխի երեսին կասեի կարծիքս իր դատական գործի, որդու՝ զինվորական պարտադիր պարտքը չմարելու մասին։ Ու թող շքամուտքի մոտ քառասունվեց անգամ կրակեին գլխիս...

- Հարգելինե՛րս, - սկսեց Քաղաքագլուխը, - 21-րդ դարի համաշխարհային մշակույթի  վերելքն սկսվելու է ձե՛ր շնորհիվ։ Ձեզ պես արվեստագետները միշտ կազմում են մտավորականության ինսունմեկ  տոկոսը։ Դուք սիրո խորհրդանիշներն եք մեր իրականության մեջ՝ կիրթ, բարի, հայրենիքի մրջյունին պաշտող։ Ձեզ նման գնահատել իմացող անհատականությունների շնորհիվ է, որ Նարեկացուն,  Մինասին կամ Փափազյանին այսօր գիտի ողջ աշխարհը։ Մեր հայտնի նկարիչներից մեկին ասացի՝ հարսիկս շականագակագույն կահույքի հետ համընկնող նկար ա ուզում, գնաց, կանաչ նկար բերեց անտաղանդը… Մեր դերասաններին ասացի՝ ծիծաղելու թատրոն բեմադրեք, գանք լիցքավորվենք, ներեցե՛ք, լիցքաթափվենք, սրանք էլ ոչ ավել, ոչ պակաս, վերցնում, Անտուան Չեխով են դնում ու պարծենում, որ վաստակավորներն են խաղում։ Ոտքս կոտրվեր, չգնայի։ Եթե վաստակավորներն էդպե՜ս են ձանձրացնում, իսկ ժողովրդականներն ի՞նչ կանեն...  Հետո էլ իմացանք, որ բացի հավաքարարից բոլորին մրցանակ են տվել...

-    Բայց մենք էլ ենք այդ ներկայացման մեջ եղել, պարո՛ն քաղաքապետ, - նկատեց ժողովրդական արտիստը։

-    Դու՞ք։ Հա՜, հիշեցի... Դե միայն Ձեր ու այս գեղեցկուհու շնորհիվ էր ներկայացումը դիտվում, - պատասխանեց  Քաղաքագլուխը։

-    Ես ա՛յդ ներկայացման մեջ բարեբախտաբար չկայի, - ժպիտով ասաց դերասանուհին։

-    ...Դե Ձեր ոգին ամեն տեղ ա, - կատակեց Քաղաքագլուխը և շարունակեց, -Հաջիբազյան, կներե՛ս, խոսքը քեզ չի վերաբերում, բայց 21-րդ դարում մի Թումանյան ցույց տվեք։ Հասկացա. կրկնել պետք չի, բայց ինչու՞ նրա մասին անգամ վարորդս է լսել, բայց ձեր գրածը մերը չի դառնում։ Հիացած եմ նոր գրողներով. ում գիրքը բացում եմ,  կա՛մ թարմ մեռելներ ու գեյ կլուբներ են թափվում, կա՛մ պոռնոգրաֆիկ հաճելի տեսարաններ։ Ես էլ, դուստրս էլ իրարից թաքուն ենք կարդում։ Գիտեք`  հանրապետության մասշտաբով ի՜նչ անկեղծ մարդ եմ, ուստի, ասեմ, որ երբեմն արտաքնոցում եմ ընթերցում։

Քաղաքագլուխն ի՞նչ իմանար, որ իր խոսքը պետք է Youtube-ի հիթերից դառնա…

-Ո՞վ է ասում, որ պարողները մեր հոգին հանում են փող ուզելով, - շարունակեց նա, -  մարդիկ գյուղական փառատոնում հաղթում են. դա առիթ չէ՞ Մոսկվայի բալետի հետ համեմատվելու։ Ձեզ պես համեստ արվեստագետներին պետք է եգիպտական դեսպակներով ման տան։ Ձեր ամեն փառատոնային հաղթանակից հետո մշակույթի բաժնի ղեկավարի դուռը փոխում ենք... Ձեզնից ոչ մեկն, իհարկե, երբեմն չի գալիս խափանելու մյուսի կոչման կամ պարգևի հարցը։ Հանդուրժողակնության էս հիանալի մթնոլորտով նպաստում եք երկրի հոգևոր զարգացմանը։ Էս տարի պարգև չի լինի, որովհետև դուք ավելիին եք արժանի՝ նյութական միջոցներով անարտահայտելի։ Հիմա բոլորդ ազատ եք, բացի տիկին Քսքսյանից... 

 

 

 

 

 

 
 

 

Մերուժան Տեր-Գուլանյան / Մեր ժամանակի բանաստեղծն ու մտավորականը

04.03.2015 18:22

Մերուժան Սարգսի Տեր-Գուլանյան (ծնվել է նոյեմբերի 29, 1948, Գոման գյուղ, Ջավախք), գրող, հրապարակախոս։
 
1973 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժինը։
 
1973 թ.-ից աշխատել է «Գարուն» ամսագրում` որպես գրական աշխատող, այնուհետև` բաժնի վարիչ, ապա` գլխավոր խմբագրի տեղակալ, իսկ 1986-1990 թթ.` ամսագրի գլխավոր խմբագիր:
 
1988-1993 թթ. եղել է «Ջավախք հայրենակցական միության» հիմնադիր ղեկավարը։
 
1978 թ.-ից Հայաստանի գրողների միության անդամ է և յոթ գրքի հեղինակ։ 1979 թ. «Дружба народов» ամսագրում Հրանտ Մաթևոսյանի առաջաբանով տպագրված պատմվածքների շարքը թարգմանվել է 21 լեզվով։
 
Հանրապետության և այլ երկրների պարբերական մամուլում տպագրված ավելի քան 1000 էսսեների, ակնարկների, հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ է։
 
1990 թ. եղել է ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր և ՀՀ ԳԽ լրատվության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը, միաժամանակ` ԳԽ նախագահության անդամ։ 1995-1999 թթ. եղել է ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, գիտության, կրթության, մշակույթի և երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ։ Այդ տարիների ընթացքում հեղինակել և ներկայացրել է մամուլի, հեռուստատեսության և ռադիոյի, հեղինակային իրավունքի, ազգային արխիվային ֆոնդի մասին օրենքները։
 
1997 թ. հիմնադրել է հանրապետության առաջին անկախ «Ար» հեռուստաընկերությունը` հանդիսանալով հիմնադիր-նախագահը։ Մինչ այդ հիմնադրել է «Ար», «Հանրապետություն», «Ասպնջակ» անկախ շաբաթաթերթերը։
 
2006-09 թթ. եղել է «Դե ֆակտո» ամսագրի գլխավոր խմբագիրը, 2009-11 թթ.` Հանրային հեռուստատեսության «Արարատ» հեռուստաալիքի տնօրենը:
 
2011 թ. ընտրվել է ՀՀ Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամ:
 
2012 թ. հիմնադրել է «Անդին» գրական-գեղարվեստական, հասարակական-քաղաքական ամսագիրը, որի գլխավոր խմբագիրն է մինչ օրս։
 
------------------------------------------------
Ցեղասպանություն եւ ցեղասպանվածի մշակույթ 
Եթե ջուրը երկրի արյունն է, ապա լույսը հոգին է երկրի: Այսպես մտածում էի, մտածում ու տողը չէի գտնում, այնինչ ժամանակն անսանձ նժույգի նման սլանում էր առաջ՝ իր փոշին թողնելով ձեր եւ իմ մազերին: Տպավորություն ունեի, թե մենք հարյուր տարի, հարյուր տարուց էլ ավելի անհուսահատ համբերությամբ սպասում էինք Ժամանակ տվողին, ով պիտի գար ու ճշտեր իր իսկ սխալը, եւ ով գալու էր դրսից: Այդպես մեզ թվում էր… Այնինչ տեղի է ունեցել ցեղասպանություն, մի ամբողջ ժողովրդի հայրենազրկում: Հայրենիք, որի փոշուց, ինչպես լորդ Բայրոնն էր ասում, Աստված ստեղծեց Ադամին: Այսինքն թե՝ տեղի էր ունեցել համամարդկային աղետ: Քանդվել, ավերվել, հողին էր հավասարվել Մարդու ծննդավայրը: Իսկ մենք շարունակում էինք սպասել դրսից եկողին, ով իբր թե պիտի ուղղեր խախտված ներդաշնակությունը: Սպասում էինք, սպասում՝ փոխանակ նայելու մեր ներսը, թե ինչ եղավ փրկվածներիս, վերապրողներիս հետ: Նայեցինք, քրքրեցինք մեզ ու գտանք զարմանալի նվաստ մի բառ՝ գոյատեւել, գոյատեւել մեր տանը եւ դրսում՝ աշխարհը դարձնելով մեզ հայրենիք: Եվ բառն այդ մեզ տաք թվաց, ու մենք հարմար տեղավորվելով այդ բառի մեջ՝ սկսեցինք գոյատեւելով հպարտանալ, որ փրկվել ենք ու դեռ կանք՝ ի հեճուկս թուրքի: Եվ վերջին հարյուր տարում Խորենացուն, Գողթան երգիչներին, Նարեկացուն, Քուչակին ու Մեծարենցին փոխարինած մեր Երգիչները շեղվեցին փառավոր մշակույթի բնականոն հունից, հորինեցին, ստեղծեցին ողբի ու հալածվածի մշակույթ, զրկված ու զարկված հայրենիքի մշակույթ՝ առանց անդրադառնալու, որ մենք մեր իսկ ձեռքով ոչնչացնում ենք մեր մշակութային Ես-ը, ով իր հանճարով ժամանակին կանգնած էր աշխարհի մեծերի կողքին, եւ չնկատեցինք էլ, թե ինչպես հարյուր տարվա ընթացքում փոխվեց մեր հանճարների ձեռագիրը… Այո՛, գոյատեւել բառը մեզ շատ դուր եկավ: Թուրքն իր գործն արել էր, եւ մեր մեծ հայրենիքի մի անկյունում մեզ մնացել էր փոքրիկ մի Հայաստան եւ աշխարհով մեկ սփռված պատմական հայրենիք փնտրող հայություն: Բայց մենք չհասկացանք, որ թուրքը չի հեռացել, թուրքն իր նախճիրով մտել է մեր հոգեւոր աշխարհ եւ շարունակում է ցեղասպանել մեզ մեր ներսից՝ արդեն հարյուր տարի, ցեղասպանել մեր միտքն ու մշակութաստեղծ հոգին, որ լույսն էր երկրի: Չհասկացանք նաեւ, որ հայ ազգը աշխարհին պարտք չէ, հայ ազգն ինքն իրեն է պարտք: Գրեցի այս տողերն ու ինձ թվաց, թե գտա այն, ինչ փնտրում էի. Որ որպես զգեստ հագնելով մեր կորցրած հայրենիքն ու արյունը կորցրած՝ մեր ներսում պիտի ջնջենք թուրքի արյունոտ ձեռքի հետքը: Որ մենք ոչ թե պետք է մոռանանք համազգային ցավը, այլ մեր հոգին ու հոգեւորը ազատենք ինքնացեղասպանվելուց, եւ քայլենք աշխարհի երեւելի ազգերի կողքին, ինչպես ԷԻՆՔ Թորոս Ռոսլինի եւ Մեծարենցի ժամանակներում: Որ առաջին հերթին պետք է սպանենք մեր հոգեւոր կյանք խուժած թուրքին, որպեսզի ճանաչենք մեզ ու մեր ուժի սահմանը, եւ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք հաղթել: Ու ես համոզվեցի նաեւ, որ մենք ճշմարտություն որոնող ու չգտնող ժողովուրդ ենք, իսկ ճշմարտություն որոնողի ճանապարհը անվերջ է ու հավերժ, որը նաեւ մեր ճանապարհն է, մարդկության գերագույն արժեքները պահպանողի ճանապարհը։ 
 «Առավոտ» 
_____________________
Դարձյալ անտերության կարոտ 
 Տարօրինակ ցեղ ենք մենք, շատ տարօրինակ, աշխարհից վիրավորված` մեր ունեցածը կորցրել ենք ու վիրավորվել: Ումից եւ ինչու ենք վիրավորվել՝ չգիտեմ: Երբեւիցե մենք մեզ հարցրե՞լ ենք, թե ինչու ենք կորցրել: Երբ որ այսօր եւ հազար տարի առաջ երազում ենք, փնտրում, պայքարում, որ վերադարձնենք մեր կորուստները: Եվ երբ գտնում ենք մեր երազանքն ու մեր կորցրածը` մեզ քիչ է թվում: Ողորմի հոգուդ, Պոլսում ապրող եւ ծորակներ ծախող բանաստեղծ Զահրատ, հազար ողորմի քեզ, երբ ասում էիր` կյանքը կհատնի, փնտրտուքը` ոչ, մարդը չգտնող կենդանի մըն է: Վստահ եմ, որ Զահրատը մարդ ասելով` առաջին հերթին հային նկատի ուներ: Այո, զարմանալիորեն անհայտ աշխարհներ եղան աշխարհին հասկանալի, ուր ցեղովի ընդամենը յոթ գրաճանաչ ունեին կամ՝ չունեին, բայց մենք՝ ի սկզբանե գրաճանաչներս, մնացինք չհասկացված: Եվ ինձ թվում է` մեղքը աշխարհինը չէ, մեղքը մերն է, մեղքը մեր ներսում է: Զվարթնոց տաճարն ուներ երեսունվեց սյուն եւ կայուն էր երկրի վրա ու երկնքի դեմ, ինչպես մեր երկիրը հնում` Արտաշես արքայի ժամանակ, որ գլխին պահում էր սեփական պետության գմբեթը… Բայց ինչ եղավ հետո. տաճարի ինքնասիրահարված սյուներից մեկը, որին թվում էր, թե ինքը միակ ընտրյալն է, մտածեց` մյուսները թող պահեն երկիր-տաճարի գմբեթը, ես կարող եմ դուրս գալ ու իմ գմբեթը ստեղծել: Այդպես մտածեցին թերեւս էլի սյուներ, եւ Զվարթնոց հրաշալի տաճարը փլվեց: Սուտ է, չեմ հավատում, որ երկրաշարժից է փլվել Զվարթնոցը: Մեր ցեղը բազում երկրաշարժեր է տեսել, բայց երբեք չի խոնարհվել, քանզի մեր տաճարները դրսից չէ, որ քանդվել են, այլ ներսից: Եվ այսօր անհասկանալի ճանապարհով առաջնորդի զուգս թվացյալ հագածները չեն էլ մտածում, որ սարդոստայնի ընդամենը մի թելն են իրենք, իսկ սարդը ուրիշ տեղում է եւ նենգորեն լուռ է: Անշուշտ, երիցս ճիշտ է, որ ոչ մի կռունկ առանձին կամ երեքով հյուսիսային լճերի տեղը չգիտի, ինչպես նաեւ` չգիտի Աֆրիկայի տեղը: Կռունկների կյանքի ճանապարհը միայն երամը գիտի: Իսկ երամն ասում է. Դուք ձեր ավերակ տաճարներն ավելի եք սիրում, քան ձեր կանգուն տաճարները: Դուք ձեր կորցրածն ավելի եք սիրում, քան ձեր ունեցածը: Դուք ձեր պարտություններն ավելի եք սիրում, քան հաղթանակները: Չէ՞ որ դուք կռունկ սիրող ժողովուրդ եք: Շարունակեք քանդել ձեր տաճարները ներսից, եւ կորցնելով ձեր հայրենիքը` հարցրեք մեզ` չվող թռչուններիս. Կռունկ, ուստի՞ կուգաս, կռունկ, մեր աշխարհեն խաբրիկ մը չունի՞ս: Այնինչ… Այնինչ տեր եղեք, որ անտեր չմնաք, տեր եղեք, որ միշտ տեր ունենաք եւ ձեր իսկ տիրոջով տեր դառնաք ձեզ եւ ձեր երկրին ու հազարամյակների միջով անցած կորուստներին ու ունեցածին: Եվ այլեւս մեզ մի դիմեք, մենք ընդամենը չվող թռչուններ ենք:
_____________
 Իրատեսություն… եւ անդին 
 Իսկապես տարօրինակ է աշխարհը. մարդիկ իրար հետ կռվում, վիճում են, վարկաբեկում իրար, այնինչ, իրական պատերազմը նյութի, իրերի համար է:  Եվ տպավորություն կա, որ անիմաստ է օրենքներից խոսել այն մարդկանց ներկայությամբ, որոնց գրպանները լցված են դոլարով, իսկ թիկնապահների գոտիներում դաշյուն կա պահված… Սրճարանում նստած՝ նայելով արդեն երկրորդ սուրճի բաժակին՝ մտածում էի ես, գուցե վերհիշում էի, չգիտեմ: Չգիտեմ նաեւ, թե ինչու հիշեցի օլիգարխիա (oligarkhia) բառի ծագումը, որը հունարենում նշանակում է փոքր խմբի իշխանություն, իսկ ժամանակակից Ամերիկայում նշանակում է մարդկանց փոքր խումբ, որը մեծ ազդեցություն ունի կառավարության վրա: Իսկ իմ դիմաց նստած Համլետ ընկերս մտահոգ՝ տագնապով շարունակում էր իր խոսքը. ի՞նչ ենք անում մենք, երկատում ենք ազգը, կիսում ենք, որ նորեն կիսենք, դարձյալ կիսենք, կարծես ձգտում ենք հասնել անվերջ փոքրին, այնինչ պետք է հակառակն անել, պետք է հավաքվել ու ամբողջանալ: Չի բացառվում, որ ես լավատես երազող եմ, բայց Համլետ իմ ընկերը ինձ համառորեն մղում էր, ուղղորդում՝ տեսնելու մեր իրական կյանքը, եւ համառորեն պնդում էր, որ չարիքի փոքրագույնը չի լինում, եթե չարը կա, այն միշտ էլ մեծ է: Ուստի պետք է չարի դեմն առնել, որպեսզի երկիրն ու ազգը ամբողջանան՝ դառնալով մի հոգի ու մի մարմին: Եվ միակ ճանապարհը ցեղի ամբողջականությունն է, որը կարող է հաստատել ու ձեւակերել ազգի նպատակներն ու դեմքը եւ ներշնչել այն հեռանկարը, որին հազարամյակներով ձգտել ենք մենք: Այդպես գրեթե դատարկ սրճարանում նստած՝ Համլետը, Ռուբենը եւ ես զրուցում էինք, եւ մեր մտահոգությունը նույնն էր: Երեքս էլ զզվում էինք գոյատեւել գետնաքարշ բառից եւ մի ուրիշ բան էինք փնտրում՝ մի ապրեցնող խոսք…… անցնել իրատեսականից անդին եւ նախապատրաստել նոր սերնդի հերոսին, ով օլիգարխը չէ հաստատ: 
 

Վրեժ Իսրայելյան ֆենոմենի փիլիսոփայությունը / Պատմվածքներ

11.02.2015 22:14


Մամուլից.

«...Չեմ ուզում ինքս ինձնից զզվել, նոր հեռանալ, մնաք բարով» 
Վրեժ Իսրայելյան

 

«...Իսրայելյանը վերջին ժամանակներս վատառողջ էր, և մի քանի օր առաջ «Նաիրի» բժշկական կենտրոնում հետազոտվելիս պարզվել էր, որ նրա մոտ առկա է արդեն խորացված քաղցկեղ: Գրողի հարազատները պատրաստվում էին նրան տեղափոխել արտասահման' բուժումը կազմակերպելու նպատակով: Կարելի է ենթադրել, որ Վրեժ Իսրայելյանն այս քայլին է դիմել հարազատներին սպասվելիք դժվարություններից ազատելու համար:

Ինչպես հայտնում է Aravot.am-ը, հունիսի 14-ին, 1-03 ծառայության շտապօգնության բրիգադը ահազանգել է Ոստիկանության Արաբկիր բաժին և հայտնել, որ կանչով մեկնելով Վաղարշյան 19/1 շենք, բնակարաններից մեկում հայտնաբերել է հրազենային վնասվածքով մահացած տղամարդու դի: Ինչպես նշված վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, օպերատիվ-քննչական խումբը նշված շենքի թիվ 19 բնակարանի հյուրասենյակում՝ բազմոցի վրա, հայտնաբերել է տան բնակիչ, 64-ամյա Վրեժ Իսրայելյանի դին, ում աջ ձեռքին կա հրազեն: Գրասեղանի վրա հայտնաբերվել է նաև նամակ, որում ըստ տեղեկությունների, Վ. Իսրայելյանը ինքնասպանությունից առաջ գրել է, որ շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն, որ ունեցել է լավ կին, լավ որդի, լավ թոռնիկներ, եղբայր ու ընկերներ ու ամենքից ներողություն է խնդրել և գրել է, որ «չեմ ուզում ինքս ինձնից զզվել, նոր հեռանալ, մնաք բարով»: Նամակի մոտ դրված է նաև իր կողմից հեղինակած «Վաղ, թե ուշ» գիրքը...»: 
________________________________
ԵՐԿՈՒ ՊԱՏԻԺ ' ՄԵՌՆԵԼՈՒ ԵՎ ԱՊՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
"Մեծ աշխարհ էր, մեղք կար, մեղավո՛ր չկար"..... ՈՒ աշխարհը փոքրացավ, մեղավորներն էլ շատացան, բայց մեղքը աշխարհիս կնիքված մնաց: 
Վրեժ Իսրայելյան ֆենոմենի փիլիսոփայությունը: 
" Նիդերլանդական Օրագիր"

_________________________________

Վրեժ Իսրայելյան / Ծիծիկների սիմֆոնիա

 

«Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստաշոուն իր կյանքում առաջին անգամ աններելի սխալ թույլ տվեց։ Դրա քաղաքական հետևանքները հետագայում կուլ տվեցին ամենևին անմեղ մարդիկ։ Ազգային և միջազգային մի շարք քաղաքական կազմակերպություններ մինչև այսօր էլ ապարդյուն հավի և ձվի հայտնի հանելուկ-առեղծվածի արմատներն են հոտոտում։ Եվ դրանցից ոչ մեկն իր եզրակացությունների մեջ հեռուստախաղի պարագան չշոշափեց, նույնիսկ տվյալ երկրի խորհրդարանական պատկառելի հանձնաժողովը։

Բանն այն է, որ ենթադրյալ միլիոնատիրոջ աթոռին հայտնվեց մի մարդ, որի անցյալը մնացել է անցյալում, ներկան՝ ապագայի մեջ, իսկ ապագան՝ հայ ժողովրդական հեքիաթների օտարոտի հյուսվածքներում։

Ես առաջին մարդն էի, ով, առանց օգտվելու օգնության հնարավորություններից, հասել էր եզրափակիչ։ Սովորաբար իմ տեսակի մարդիկ կես ճանապարհին հոգնում են, հիասթափվում կամ սայթաքում ամենաանվնաս հատվածում։

Խաղավարը կարդում է հարցը։ Դահլիճը քարացած է, զանազան մոլախաղերի մեջ հմտացած հասարակության այս հատվածը հաղթելու և պարտվելու խնդիր չունի, պարզապես հոգսերից փախչելու և ապրելու դյուրին ձև է գտել։

- ՈՒշադրությո՜ւն… կարդում եմ հարցը. «Ինչպե՞ս է կոչվում երգահան Ջոնի Պապյանի գրած միակ սիմֆոնիան, որը հեղինակի մահից հետո արժանացավ Պետական մրցանակի» ։

-Ծիծիկների սիմֆոնիա, - առանց առաջարկվող տարբերակները լսելու, պատասխանեցի ես։ Դահլիճում ծիծաղի ալիք տարածվեց։ Խաղավարը հասկացրեց, որ գնահատում է երգիծելու իմ ցանկությունը։

-Դուք կարող եք դառնալ առաջին մարդը մեր հեռուստախաղի պատմության մեջ, ով հասնում է եզրափակիչ և հաղթում։ Դուք ունեք օգնության բոլոր հնարավորությունները։ Դուք համարյա միլիոնատեր եք. մի՛ պատասխանեք առանց առաջարկվող չորս տարբերակներին ծանոթանալու։

Ես գրեթե չեմ լսում խաղավարին, չեմ տեսնում դահլիճը, չեմ հաշվում միլիոնները, որ ի զորու են լցնելու իմ և կնոջս միջև գոյացած անջրպետը։ Ես պատասխանում եմ.

-Ծիծիկների սիմֆոնիա։

Խաղավարը պահանջում է հարգալից վերաբերմունք իրենց շոուի և, առավել ևս, հասարակության նկատմամբ։ Նա հիշեցնում է, որ կարող եմ վերցնել գումարը, որը քիչ չէ, օգտվել օգնության հնարավորություններից կամ ընտրել առաջարկվող տարբերակներից որևէ մեկը։ Նա դանդաղ կարդում է տարբերակները, որոնց մեջ իմ պատասխանը չկա։ Նորից է բացատրում, որ ճիշտը և միլիոնները դրանցից մեկի մեջ են։

Ես բարձրանում եմ ապագա միլիոնատիրոջ աթոռից, նայում խաղավարին ու ասում.

-Ծիծիկների սիմֆոնիա, - դանդաղ դուրս եմ գալիս տաղավարից և չշրջվելով նետում, - սա իմ վերջնական պատասխանն է։

* * *

Աշխարհը կործանումից փրկելու համար ինձ նման տղերք են պետք։ Այդ բանը միայն քսաներեքամյա երիտասարդը կարող է հասկանալ, հետո այն մարդը, ով միջնորդեց, որ նա աշխատանքի անցնի ամենաազդեցիկ հիմնարկներից մեկի` մարքսիզմ-լենինիզմի պրոպագանդայի բաժնում։

Հավանաբար այս փաստն էր երգահան Ջոնի Պապյանի մեջ հիմնավորապես ամրապնդել այն համոզմունքը, որ Սովետը շուտով, շատ շուտով փլուզվելու է։ Մեկամսյա փորձաշրջանից հետո ինձ համար միջնորդած երևելի մարդը հետաքրքրվում է գլխավոր խմբագրից, թե ինչպիսին է երիտասարդը, կարողանո՞ւմ է թացը չորից ջոկել։ Գլխավոր խմբագիրն առանց այլևայլությունների պատասխանում է. «Շնորհալի տղա է, բայց քաղաքականապես տհաս է» ։

Շնորհակալ եմ գլխավոր խմբագրին այդ բնորոշման համար։ Եթե «քաղաքականապես տհասի» իմ համբավը չլիներ, ես չէի արժանանա Ջոնիի ուշադրությանը։ Նա իր պատկառելի սապատը շալակած մտավ մեր աշխատասենյակ և բամբ ձայնով ասաց.

-Դո՞ւ ես քաղաքականապես տհասը։

Ես ջղային հայացքով չափեցի նրան ու ասացի.

-Քե՞զ ինչ։

Նա արհամարհական նայեց մյուս աշխատակիցներին.

-Ի՞նչ եք պլշած հորթերի պես նայում, - հետո շրջվեց իմ կողմը, - Ջոնին էլ է քաղաքականապես տհաս, գնացինք։

Քաղաքականապես տհասների մտերմությունն անցավ տարիների միջով և երբեք երկրի հանդեպ թշնամանքի չվերածվեց. պարզապես մենք հորինեցինք մեկ այլ բարոյական միջավայր, ուր ամեն ինչ տեսնում են, ամեն ինչի մասին դատում. բայց ոչ մեկին ոչնչի մեջ չեն մեղադրում։ Մեծ աշխարհ էր, մեղք կար, մեղավո՛ր չկար։

Աստված երգահան Ջոնի Պապյանի ուսերին մի գեղեցիկ սապատ էր դրել։ Ասացի «գեղեցիկ» ու լեզուս կծեցի։ Իզուր էլ կծեցի՝ եթե Աստված Ջոնիի սապատը վերցներ ու մեկ ուրիշի ուսերին տեղավորեր, ճի՞շտ էր լինելու։ Ջոնին Ջոնի չէր լինի։ Այն Ջոնին, որի մասին ես այսօր ուզում եմ պատմել, մի գեղեցիկ սապատ էր կրում իր ուսերին։ Այդ Ջոնին Բարձրյալի պարգևած ծանրությունը կրում էր արժանապատվորեն, առանց ճակատագրի դեմ ընդվզելու։ Թե ներսում ինչ էր զգում, չգիտեմ։ Նա իր մասին երրորդ դեմքով էր արտահայտվում։ Կանգնում էր Սպիտակ տան մուտքի աստիճաններին (Երևանում էլ Սպիտակ տներ կան) և անցնող-դարձող ուսանողներին ասում.

-Մատղաշներ ջան, Ջոնին ձեր ծիծիկներն ուտի։ Եկե՜ք, եկե՜ք բազմեք Ջոնիի սապատի վրա. նա ձեզ ման կտա աշխարհի ազնվագույն փողոցներով։

Իհարկե, աղջիկներից ոչ մեկը Ջոնիի սապատին բազմած աշխարհը չափչփելու ցանկություն չէր արտահայտում։ Ավելի հաճախ արհամարհանքով նայում էին և, նկատելով նրա հաշմանդամությունը, առանց կոպտելու հեռանում։

-Տեսա՞ր, - իմ կամ բանաստեղծ Րաֆֆիի կողմը շրջվելով` ասում էր, - տեսա՞ր, էն մեկը հայացքով Ջոնիին ուտում էր։ Մի քիչ էլ որ նայեի, ծիծիկներից ավիշ էր ցայտելու։

Ես կամ բանաստեղծ Րաֆֆին գլխով էինք անում։

-Սուտ եք ասում, - բղավում էր Ջոնին, - չեք տեսնում։ Էդ քոսոտ կաֆեներում նստում և էշ-էշ դուրս եք տալիս՝ Ռեմբո՜… Կաֆկա՜… Տոլստոյ։ Ամեն ծիծիկը մի աշխարհ է։ Կարա՞ք վրձնեք, կամ բառերով գրեք… չեք կարա։ Որովհետև ռամիկ եք, ազնվականի քիմք չունեք, որովհետև էգ տղամարդկանց մեջ եք մեծանում։ Ջոնին սիմֆոնիա է գրելու՝ ծիծիկների սիմֆոնիան։ Ռամիկներ, էդ կլոր, թրթռուն սիրուն բաների մեջ լիքը հնչյուն է, թեթև հպվես՝ սիմֆոնիան կհորդի։

-Ջոնի՜, - ասում էր բանաստեղծ Րաֆֆին, - հիմարություններ ես դուրս տալիս։ Ավելի լավ է քրքրիր գրպաններդ և եթե այնտեղ, պատահաբար, Լենին պապիկներ հայտնաբերես, իմացիր, որ ճիշտ ժամանակն է դրանք Ժիգուլևյան մրցանակի ներկայացնելու։

Այն ժամանակ մենք Առաջնորդի դիմանկարներով մետաղադրամների վախճանը գարեջրատներում էինք տեսնում։

-Էշն ի՞նչ գիտի՝ նուշն ի՞նչ է, - ասաց Ջոնին ու քայլեց մեր իմացած ճանապարհով։

Առանց ծպտուն հանելու հետևեցինք նրան։ Բարեբախտաբար, մեզ գոհացնելու չափ փող նա միշտ էլ ունենում էր. նրա երգերը հնչում էին բեմերից, եթերից, ռեստորաններում և հոնորարների տեսքով վերադառնում տիրոջը։ Քայլելիս շուտ էր հոգնում։ Ձևացնում էր, թե շատ կարևոր մի բան է ասելու, կանգ էր առնում, շունչ քաշում։

-Ո՞վ է Մաշտոցը։

Բանաստեղծ Րաֆֆին, ում ուշքն ու միտքն արդեն սրճարանում էր, ասում է.

- Ջոնի, խիղճ ունեցիր, ծարավ եմ։

- Լսի՛ր, ռամիկ, - նրան էր դիմում Ջոնին, - մի՞թե քո մեջ ազնվականության մի նշույլ էլ չկա։

-Ազնվական հեղուկի քաղց եմ զգում, - ասաց Րաֆֆին, - փրկիր ինձ, Ջոնի՜։

-Դու էլ ես ռամիկ, - իմ կողմը շրջվեց նա, - ասա՛, ո՞վ է Մաշտոցը։

-Հայկական այբուբենի արարիչը, - հեգնեցի` Ջոնիին շունչ քաշելու ժամանակ տալու համար։

-Այբուբենն ի՞նչ է, - քմծիծաղելով հարցրեց նա։

-Տա՛ռ, - նետեցի։ Հետո փոշմանեցի ու ասացի՝ ծիծիկ։

-Ապրես, - ասաց Ջոնին, - տառը կաշի է, Մաշտոցը նրա մեջ թրթիռ լցրեց, հնչյուն լցրեց և ստացավ ի՞նչ… ծիծիկ։ Չարենց որ կարդում ես, չե՞ս զգում, ոնց են բառերը ծիծիկների պես թրթռում։

-Ջոնի՛, - ասաց բանաստեղծ Րաֆֆին, - չխմածս օղին քթիցս բերիր։

-Տեսա՞ր, - ինձ դիմեց Ջոնին, - խանդում է։ Գիտի, որ ինքը սատկած բառերով է գրում։

Հուրախություն Րաֆֆիի` հասանք սրճարան։ Նա խոր շունչ քաշեց և սկսեց ազատ տեղ փնտրել։ Կարծես թե գտավ։ Ջոնին ընդգրկուն հայացքով յուրացրեց միջավայրը, արհամարհական ձեռքը թափ տվեց և ընդգծելով, որ ինքը սխալմամբ է հայտնվել այնտեղ, ասաց.

-Ես այս թափթփուկների որջում չեմ նստի։

Բանաստեղծ Րաֆֆիի համբերությունը հատավ։ Նա ջերմորեն ընդունեց հեռավոր սեղանից իրեն հղված ողջույնը և ասաց.

-Ես գնում եմ խմելու։

Ջոնին, որը քայլում էր դեպի սրճարանի ելքը, շրջվեց ու ասաց.

-Ջոնին միայն իր մահվան օրը չգիտի։ Մեր պոետն ամեն շերեփուկի հետ սեղան է նստում։ Կողքի նստածը գիտե՞ս ով է։

-Ո՞վ է, - հարցրեցի։

-Էգ տղամարդուն ի՞նչ են ասում, հենց էդ է։

Այդ բնորոշմանն արժանանում էին ամենքը, ովքեր Ջոնիի քիմքին չէին նստում։

-Լավ, - ասաց Ջոնին, - նստենք էն ազատ սեղանին։

Ջոնին մատուցողի միջոցով մի շիշ օղի ուղարկեց բանաստեղծ Րաֆֆիին։

-Մեր ընկերն է, թող իրեն լավ զգա էդ… երի մեջ։

Րաֆֆին, օղին ստանալուն պես, ձեռքը դեպի Ջոնին պարզած` բղավեց.

-Ջոնի՜, իմ կարոտի ընկեր, օրհնվի էն սհաթը, որ դու լույս աշխարհ եկար։- Ջոնին փնթփնթաց.

-Մի՛ բարբաջիր:

Սկսեցինք խմել, և Ջոնին առաջին բաժակը դատարկելուց հետո ասաց.

-Սովետը շուտով քանդվելու է: Ջոնին ասել է ու կասի… Գիտե՞ս ինչու է քանդվելու։

-Չգիտեմ, - կմկմացի, - հազար պատճառ կա։

-Էգ տղամարդկանց երկիր է, հացի մեջ թրթիռ չկա, ականջիդ մոտ պահիր, երաժշտություն լսո՞ւմ ես, չես լսում։ Այ, էս օղին, որ խմում ենք, մեջը շունչ չկա, մեռած է։ Օդն էլ է էգ, ծիծիկի թրթիռն ըմբոշխնող տղամարդու պակասից է քանդվելու։

-Ջոնի՜, - հեռվից բղավում է Րաֆֆին, - մի՛ հայհոյիր այս աստվածային հեղուկը, մեղք է։

-Քեզ միայն լակելու բան տան, - քրթմնջաց Ջոնին։

Մենք խմում էինք։ Քաղաքականապես տհասների մտերմությունը երկիրը կործանումից փրկելու ոչ մի ելք չէր գտնում։ Ես հայհոյում էի առաջնորդներին, իսկ Ջոնին իր անհագուրդ տղամարդկությունից էր դժգոհում։

-Քո կինը քեզ հետ առևտուր անո՞ւմ է, - հարցնում է Ջոնին։

-Մի օր ես եմ շուկա գնում, մի օր էլ կինս, - ասում եմ։

-Ռամիկ, - ասում է Ջոնին, - խոսքս տղամարդու և կնոջ առևտրի մասին է։

Հետո պատմում է, որ ինքը կնոջից չի հագենում։ Հետո ավելացնում է, որ կինը մեղավոր չէ, որ Աստված իրեն անհագուրդ է ստեղծել։ Հետո դժգոհում է, որ գիշեր թե ցերեկ, բաց թե փակ աչքերով, ինքը ծիծիկների հոսքն է տեսնում։ Հետո հրճվում է.

-Ջոնիի գլուխգործոցը «Ծիծիկների սիմֆոնիան» է լինելու։ Ով լսելու է՝ կլսի, ով տեսնելու է՝ կտեսնի։

-Ջոնի՜, - հեռվից բղավում է բանաստեղծ Րաֆֆին, - ինձ համար մի շիշ օղի հորինիր, այնպիսին, որ մեջը թրթիռ լինի, որ որձ լինի և մեջը լիքը երաժշտություն։

-Ռամի՛կ, - շնչահատ ասում է Ջոնին, - խմիր այն, ինչին արժանի ես։

Ավելի շուտ, քան ենթադրվում էր, Ջոնին իր սապատն ուսած հեռացավ աշխարհից։ Մի մեծ ողբերգություն չէ, որ նա «Սովետի քանդվելը» չտեսավ։ Ցավն այն է, որ այսօր չկա այն մարդը, ով ստույգ կարող է ասել, թե ինչն է ճիշտ, ինչը՝ սխալ, ով է էգ, ով՝ որձ։ Ճիշտ է, ես Ջոնի չեմ, բայց «քաղաքականապես տհասի» իմ համարումն ինձ թույլ է տալիս մեկ օրով ինձ Ջոնի զգալ։ Ապագա միլիոնատիրոջ աթոռից փախչում և հայտնվում եմ հրապարակի ճիշտ կենտրոնում։ Զգում եմ, թե ինչպես է իմ միջից սապատն ուսերիս բարձրանում։ Դիմում եմ փոքրավորին և մեծավորին. «Ռամիկներ, չե՞ք տեսնում, որ ձեր ծամած հացի մեջ երաժշտություն չկա, ձեր արտաբերած բառերը սատկած են, ձեր շնչած օդը էգ է» ։

Ինչ-որ ոստիկան է ինձ մոտենում։ Մոտենում է, թող մոտենա։ Զանգվածային անկարգություններ հրահրելու քրեական հոդվածը Ջոնիից փոխ առած սապատի վրա ո՞նց է տեղավորվելու։ Տեղավորվում է, թող տեղավորվի, հերն էլ անիծած։ Ինչի՞ մասին եմ մտածում, երբ բանը բանից անցել է։ Ջոնիի սապատը ուսած հետևում եմ ոստիկանին։

-Ես չեմ, - ասում եմ նրան, - և սա իմ սապատը չէ։

-Իհարկե, - ասում է ոստիկանը, - Պողոս առաքյալի սապատն է։

-Ո՛չ, - ասում եմ, - Ջոնիի սապատն է։

-Ոչինչ, - ասում է նա, - սապատի համար դատ չի հասնում, բայց լեզվի համար մի չորս տարի կշալակես։ Ի՞նչ ես կարծում, - շարունակում է, - եթե երկու կամ երեք միլիոն մարդ իրենց սապատներն առած հրապարակ մտնեն, ի՞նչ կլինի։

-Չգիտեմ, - պատասխանում եմ և պարզորոշ զգում, թե ինչպես է Ջոնիի սապատը նորից ներծծվում մարմնիս մեջ։

Հիշում եմ մանկությունս։ Կոլտնտեսությունը կեռասի այգի ուներ, որը պահպանում էին երկու տարեց մարդ։ Գողության հերթական փորձերից մեկի ժամանակ պահակն ինձ հենց ծառի ճյուղին կալանեց։ Որքան ուժ ունեի, բղավում էի.

«Ե՛ս չեմ… ե՛ս չեմ» ։ Պահակը քահ-քահ ծիծաղելով` ընկերոջը ձայն տվեց. «Սեդրա՜կ, հորդ Աստծուն մեռնեմ, մեկին բռնել եմ, ասում է՝ ես չեմ։ Տեսնես ո՞վ կլինի» ։

Ոստիկանությանը տված ցուցմունքս կարճ ստացվեց։ Ջոնիի անունը չշոշափեցի։ Պատմեցի «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստախաղի եզրափակիչ հարցի մասին։ Գրեցի, որ առաջարկված չորս տարբերակների մեջ ճիշտ պատասխանը չկար։ Իսկ քննիչի հարցին, թե որն է ճիշտ պատասխանը, ասացի՝ ծիծիկների սիմֆոնիա։ Մի հոդված էլ արդարադատության հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքի համար ավելացրին։ Հիմա ես և Ջոնին, երկու քաղաքականապես տհաս անձնավորություններ, մեր պատիժն ենք կրում. Ջոնին այն բանի համար, որ մեռած է, ես՝ որ իբր ապրում եմ։
________________________________________

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԻՆԱՎՈՒՐՑ ԽԱՂԳրեթե հարյուր տարի առաջ մի թուրք ուզեցավ տարբերվել մյուս թուրքից. հայ գաղթական կնոջը օրորոցային երկվորյակների հետ քարանձավում հայտնաբերելով: Նա զսպեց իր արյունակիցների մոլուցքը և փորձեց ստեղծագործական լիցք հաղորդել իր գործողություններին: Այդ «ստեղծագործության» արդյունքում այսօր ես կամ: Թուրքի այդ տեսակը գաղթական կնոջը փոխշահավետ գործարք առաջարկեց. եթե կինը խեղդի իր երեխաներից մեկին, ինքը խոստանում է պահպանել կնոջ և մյուս երեխայի կյանքը: Երևի կռահեցիք, որ տատս «ընդունել է» գործարքի պայմանները: 
Արևելյան Հայաստան հասնելուն պես, հենց Էջմիածնում, մայր տաճարի դեմ հանդիման, տատս խելագարվեց: Հայր, որբանոցներում գոյատևելով, իր կյանքը բերեց-հասցրեց ինձ: 
Այլ բաների հետ նա ինձ կտակեց նաև այս պատմությունը: Իմ կյանքի շատ ու շատ դրվագներ մոռացել եմ, բայց սա հիշում եմ: 
Գրեթե հարյուր տարի անց, Ղարաբաղյան պատերազմի մասին պատմվածք մտմտալիս, հանկարծ հայտնաբերեցի, որ ցավը երևակայության թշնամին է: Ես պատերազմին չեմ մասնակցել, բայց տեսնում եմ, թե ինչպես է ծարավ հողը արյուն խմում, թե ինչպես են արեգակի շողերը խտտում սպանվածի դեմքը, և ինչպես է դրսից սողոսկող ջերմությունը դուրս մղվում նրա սառչող երակներից: Տեսնում եմ, թե ինչպես է վախը արիություն ծնում, և ինչպես են վաղվա հերոս հռչակվողները վախից թրջում իրենց տաբատները: Պատերազմը մարսելու համար խելք պետք չէ. մի քիչ հանդգնություն, մի քիչ էլ չտեսություն: Սխալ բան պիտի ասեմ, բայց ապացուցելու եմ, որ ճիշտ է. պատերազմ չտեսած գրողը ավելի լավ է զգում այն, քան այդ ողբերգության միջով անցածը: Ականատեսները միշտ պատերազմի մեջ սխալ բան են փնտրում և այնքան են խորանում այդ զբաղմունքի մեջ, որ կորցնում են ամենաէականը: Այնպես որ, առանց խղճի խայթ զգալու, սեփականել եմ այն, ինչ ուրիշին է պատկանում, ինչպես մեծն Տոլստոյը սեփականեց իր նախնիների պատերազմն ու խաղաղությունը: 
Այն, ինչ պատմելու եմ, հորինվածք է, գրողի երևակայության արդյունք: Հայ և թուրք ազգայնականներին, այս և այն կողմի ականատեսներին խնդրում եմ` գլուխս ջարդելուց առաջ բարի եղեք մի քանի ակնթարթով մտնել հարյուրամյա այն քարանձավը, որտեղից ես չեմ կարողանում դուրս գալ: 

* * *
Քամին ազգային պատկանելիություն չուներ. հայ երկրապահների դիրքերը հոտոտելով… Աշոտի աչքերին թոզ փչելով, անարգել խախտեց հայ-ադրբեջանական ռազմաճակատային գիծը և հայտնվեց ազերի կամավորականի մորուքի մեջ: Իր զորությունը գիտակցելով` քամին հանդգնեց ծաղրել հակառակորդների մարտավարական ծրագրերը, նրանց հայրենանվեր նկրտումներն ու հայեցակարգերը, սողոսկեց թշնամիների ինքնաձիգների փողերի մեջ, սվսվացնելով մերթ հայկական, մերթ թուրքական մեղեդիներ, որոնք մերթընդմերթ միաձուլվելով հավասարակշռում էին ազգերի ինքնորոշման իրավունքի և պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչման միջազգային դրույթները: Հաշտարարի իր առաքելությունը քամին շարունակեց հարևան երկրների խաղաղ բնակավայրերին փոխանցելով իրենց քաջազուն զավակների հաղթական տրամադրությունները: 
– Էս քամին էլ բռնաբարեց-թողեց, – ցաք ու ցրիվ եղած մորուքը հավաքելով ասաց ազերի կամավորականը: 
Նույն պահին, հակառակ դիրքում, Աշոտ անունով հայ երկրապահը, սրտնեղելով քամուն իր սրածայր բեղերի դիմակայությունից, հայհոյեց.
– Ես քո տիրոջ մերը...
Քամին հայհոյանքներին պատասխանելու ցանկություն չուներ. մի քիչ հող հայկական դիրքերից, մի քիչ հող ադրբեջանական դիրքերից գողացավ, խառնեց-խառնշտեց, դես փչեց, դեն փչեց, հայ-ադրբեջանական մի փոշու ամպ սարքեր ու հավասարաչափ բաշխեց հակառակորդներին: 
– Պարոն գնդապետ, – փոշի կուլ տալով ասաց ազերի կամավորականը, – մի հայ քածի ենք ճանկել: Խոսքը մեր մեջ, շատ համովն է: Ասում եմ` դեսերտի փոխարեն...
– Ռեստորանում չես, Մաքսուդ, – ասաց գնդապետը, – հետո էլ` ճաշակելուց առաջ գոնե մորուքիդ ոջիլներից ազատվիր: Հայերը ոջիլից զզվում են: 
– Գերու զզվանք հարցնո±ղն ով է: Մենք մեր գործը ոնց-որ պետք է կանենք... Դժգոհ չի մնա...
Գնդապետ Մեհմեդ Ամիրօղլին զտարյուն թուրք լինելուց զատ, այլ առաքինություններ էլ ուներ: Չուլ ու փալասի մեջ կոլոլված այս կամավորական կոչեցյալ խաժամուժից զզվում էր.
«Իբր հայրենասեր են: Շան հոտ է գալիս նրանցից: Եվ սրա±նք պետք է հայերի վերջը տան»: Նա աշխարհ տեսած մարդ էր: Գիտեր սեփական արժանապատվությունը որպես ազգային արժանապատվություն հրամցնելու նրբությունները: Գիտեր անգլիացուն, հնդիկին, ռուսին ու ճապոնացուն, մյուսներին: Ապրել էր հաղթելու և պարտվելու քաղցրություններն ու դառնությունները: Նրա պատվին թուրքական կիսալուսինը փողփողացել էր աշխարպի ազդեցիկ ասպարեզներում: Նա առաջին թուրքն էր օսմանյան կայսրության պատմության ընթացքում, որին հաջողվել էր նվաճել հրաձգության աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը: Դրան նա արժանացել էր եզրափակիչում մի հայ մարզիկի հաղթելով: 
Այդ փաստը իր ազգակիցներին ավելի էր ոգևորել, քան բուն տիտղոսը: Հայրենիքում նրան դիմավորել էին որպես ազգային հերոսի, ինչը շոյում էր նրա ինքնասիրությունը, շեշտում նրա յուրահատուկ մարդկային կերտվածքը: Ինչինչ... թուրք հասարակությունը գնահատում է իր այն զավակներին, որոնք ամենադիպուկն են խոցելու արվեստի մեջ: Ըստ գնդապետի` թուրքական պատմությունը միտված է դեպի թիրախները. դրանք են օսմանյան կայսրության տեսլականի թափանիվները: Գուցե դա էր պատճառը, որ Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին իսկ օրերից նրա մեջ ծնվեց իր արյունակից ազերիներին մարզելու առաքելությամբ, ռազմաճակատ գործուղվելու մտադրությունը: 
«Ես չկորաղացա այս թափթփուկներին հասկացնել, որ թիրախը վերազգային բան է: Ամեն ինչի վրա գրում են «հայ» և կրակում այդ ուղղությամբ: Դրա համար էլ հաճախ են վրիպում: «Եթե ուզում ես խոցել` մոռացիր, որ թուրք ես, մոռացիր որ նա հայ է» ասում եմ նրանց: Իսկ նրա±նք... «Ախր ո±նց մոռանանք, պարոն գնդապետ»: Ես չկարողացա հասկացնել, որ հային գլխավոր թշնամի հռչակելով, մենք վիրավորում ենք մեր ինքնությունը, նսեմացնում մեր նախնիների երազանքները», – մտածում էր գնդապետը, և այդ պահերին հուսահատությունը պատում էր նրան: Նույնիսկ Թուրքիա վերադառնալու որոշում էր կայացրել, սակայն ինքնասիրությունը համառել էր: Մեհմեդ Ամիրօղլու հռչակը միանգամից տարածվեց ադրբեջանական զորքերի մեջ: Գնդապետը կամավորականների վստահությունը շահելու ջանք գրեթե չգործադրեց: Ալլահի կողմից նրան շնորհված մարզական տաղանդը, որպես հաղթանակի խորհրդանիշ, ներծծվեց պատերազմի տրամաբանության մեջ: 
– Պարոն գնդապետ, – շարունակեց Մաքսուդ անունով կամավորականը, – ղարաբաղցի տղաներից մեկը ոնց որ թե ճանաչում է այդ քածին, ասում է հայերի հրամանատարի քույրն է: 
Գնդապետը իր այտոսկրերը ծամծմելով ասաց.
– Լավ է, շատ լավ է: 
– Ասում եմ` խրտվիլակ սարքենք ու էն բարձունքին տնկենք: Թող տեսնեն իրենց ապագան: 
– Հայերին սեփական խրտվիլակով չես վախեցնի, – ասաց գնդապետը, – նրանք իրենց արյունից էլ գինի կեփեն: Նրանց հետ ուրիշ լեզվով պիտի խոսես: 
– Հայերի հետ խոսելու միայն մեկ լեզու գիտեմ, – ասաց կամավորականը, – քրտվիլակի լեզուն: 
Նրանք դեռ անցյալի մեջ են, օգնենք թող այնտեղ էլ մնան: 
– Իսկ մե±նք, մենք հիշելու բան չունե±նք, – զայրացավ գնդապետը: 
– Ո±րն է լավ, հիշեցնե±լը, թե± հիշելը, – շարունակեց Մաքսուդը: 
– Ալլահը վկա, – ասաց գնդապետը, – հայ թե թուրք, նույն բաներն են հիշում և մոռանում: 
– Ատում եմ հայերին, – բորբոքվեց կամավորականը, – ճանճի պես միշտ հայտնվում են այն կաթսայի մեջ, ուր մեր երազանքն է եփվում: 
– Ատելությունը նույնպես սնունդ է, – ասաց գնդապետը, – հրեաներին և հայերին պետք չէ ատել` զորեղանում են: 
– Ուրեմն, սրբել է պետք աշխարհի երեսից, – ներեց կամավորականը: 
– Դե սրբիր, – հեգնեց գնդապետը, – էս` դու, էն էլ` հայերը: Թե± ուժդ միայն մի աղջնակի վրա է պատում: 
– Մաքսուդը մեր գլխին հայագետ է դարձել, – գնդապետին դուր գալու միտումով ծաղրեց մեկ այլ կամավորական: 
– Ցավդ տանեմ, էս ի±նչ լավ բան ասացիր. հայագե¯տ... իսկական անուն է, թե չէ` Մաքսուդ... Մաքսուդ... չի էլ հնչում, – խառնվեց մեկ ուրիշը: 
– Այո¯, – ծոր տվեց գնդապետը, – չի հնչում: 
– Ահա°, – վախից կծկված աղջկան ցույց տալով` ասաց նոր-նոր «Հայագետ» մականունը վաստակաց Մաքսուդը, – ընդամենը սա է հայ կոչվածը: Թույլ տուր վախը չափեմ, արյունս ղզղնել է: 
– Ո°չ, – սրտնեղեց գնդապետը, – այս գեղեցկուհին իմ խաղընկերն է: 
– Խաղընկե±ր, – ուսերը թոթվեց Մաքսուդը, – ի±նչ խաղընկեր: 
– Ես ռազմաբենի արտիստ եմ, – ասաց գնդապետը, – սիրում եմ լեփլեցուն դահլիճներ և անսահման երևակայություն: 
Թե ինչեր էր մտածել Ամիրօղլին, կամավորներից ոչ ոք չկռահեց: Ընդունում էին նրա հեղինակությունը, անձը, ավելի քան իրենց լպրծուն գեներալներին, որոնց ռուսահունչ ադրբեջաներենից զզվում էին նույնչափ, որչափ քաղաքական ճարտասաններից: 
– Ինձ մենակ թողեք, – սենյակ մտնելով կարգադրեց գնդապետը: 
Նստեց սեղանի առջև, հայացքը հառեց ճերմակ թղթին: 
«Նամակ հայ կամավորական ջոկատի հրամանատարին», – բարձրաձայն արտասանեց ու սկսեց գրել` ցուցադրելով վայելչագեղության իր տաղանդը: 
«Պարոն հրամանատար, եթե ադրբեջանական դիրքերից մի թուրք գնդապետ նամակ է հղում հայ հրամանատարին, ուրեմն ինչ-որ բան այն չէ: Ես ազերի չեմ, ոչ էլ ազերին է թուրք (ինչպես դուք եք պնդում) . պարզապես մեզ միավորում և մեկ ազգ է դարձնում հայերի հանդեպ ունեցած մեր նույնական ատելությունը: Ես չեմ առաջարկում քանդել մեր և ձեր միջև եղած այդ պատնեշը, բայց հավատացնում եմ, որ այս պահին ատելությունը չէ, որ ինձ մղում է գործարքի առաջարկով Ձեզ դիմել: Մեզ մոտ մի հայ աղջնակ կա: «Գերություն» բառը նրան չի սազում, դրա համար էլ չեմ շեշտում: Ես խոսքի մարդ եմ, այն ինձ համար ավելին արժե, քան ազգային պատկանելությունն ու ատելությունը: Գիտեմ, որ հայերդ պատվի մարդ եք: Ես Ձեզ հնարավորություն եմ տալիս փրկել աղջնակի (մեր տվյալներով Ձեր քույրն է) կյանքն ու պատիվը: Առաջարկում եմ հինգ մենամարտ նրա համար` ինչպես հին, երանելի ժամանակներում էին անում, երբ խոսքը խոսք էր, պատիվը` պատիվ: Ընտրեք Ձեր լավագույն դիպուկահարներին: Նրանց հետ առանձին-առանձին մենամարտելու եմ ինքս, եթե կենդանի մնամ: Եթե սպանվեմ որևէ մենամարտի ընթացքում, աղջնակը անվնաս Ձեզ կհանձնվի: Եթե հինգին էլ հաղթեմ` դարձյալ կստանաք նրան: Որպեսզի չկասկածեք, որ ծուղակ է, չեզոք տարածքում առաջինը ինքս կհայտնվեմ: Կկրակենք ատրճանակներով. 40 մետր հեռավորությունից: Որպեսզի խաբեություն չփնտրեք վարքիս մեջ, պարզեմ իմ նպատակը. ես լավ եմ կրակում և վստահ եմ, որ հինգ մենամարտում էլ կհաղթեմ: Իսկ դուք, ուզած ելքի դեպքում էլ, աղջնակին փրկելու հարյուր տոկոսանոց հնարավորություն եք վաստակում: Փոխշահավետ առաջարկ է` ես հայրենիք կվերադառնամ իմ կենսագրությունը հարստացրա, իսկ դուք` հայի Ձեր տեսակը կպահպանեք: Վստահ եմ, որ ճիշտ որոշում կկայացնեք: Եթե ընդունենք, որ այս գործարքը հայ-թուրքական հինավուրց խաղ է, ապա ինձ իրավունք եմ վերապահում ստորագրել այսպես. Ձեր խաղընկեր, գնդապետ Մեհմեդ Ամիրօղլի»: 
Այս անգամ քամին հակառակ կողմից էր փչում. ադրբեջանական դիրքերը հոտոտելով, Մաքսուդի աչքերին թոզ փչելով, նա անարգել կտրեց ադրձեջանա-հայկական ռազմաճակատային գիծը և հանդիպեց հայ երկրապահ ջոկատի հրամանատար Աշոտ Վարդանյանի սրածայր բեղերի դիմակայությանը: 
– Կամանդիր, – ասաց երկրապահներից մեկը, – թուրքը նամակ է ուղարկել: 
Ռուսական բառեր օգտագործելով` հայ երկրապահները փորձում էին իրենց զինվորական կեցվածքին լրջություն հաղորդել: 
Թուրքը նամա¯կ է ուղարկել...– փոստատար քամին լուրը տարածեց խրամատի երկայնքով: 
– Ավետի±ս է, թե գույժ. ջոկատը այն ընդունեց խանդավառությամբ: Նամակագրությունը միշտ էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների ամենաարհա¬մարհված ժանրն է եղել: 
– Եթե թուրքը նամակ է գրում, ուրեմն, թուրք չէ, – ասաց դեռ քսանը չբոլորած մի տղա, որին երգիծելու տաղանդի համար «Մեղու» մականունն էին կպցրել: 
– Եթե թուրք չէ, ուրեմն ազերի էլ չէ, – ասաց մեկ ուրիշը: 
– Եթե ազերի չէ, ուրեմն խարտոցն է, – հանրահայտ անեկդոտըը ակնարկելով խայթեց «Մեղուն»: 
«Կամանդիր» տիտղոսով մեծարված երկրապահը, որի աչքերին ժամեր առաջ աներես քամին թոզ էր փչել, սրածայր բեղերը ոլորեց, սփյուռքահայերից նվեր ստացած առաջնակարգ սիգարը վառեց, խորը շնչեց ախորժալի ծուխն ու ասաց.
– Չմեռանք` թուրքի նամակին էլ արժանացանք: – Բացեց նամակն ու զարմացած ասաց, – ի¯նչ գեղեցիկ ձեռագիր ունի: 
Ձեռքով մոտ կանչեց երկրապահներից մեկին: 
– Մոտեցիր ծանրաձողին, «Լեզվաբան», – ասաց նա, – ճիշտ կթարգմանես, շեշտի տեղը` շեշտ, բութի տեղը` բութ: 
– Թուրքերը կետադրական նշաններ չունեն, – ասաց «Մեղուն», – նախադասությունը սկսում է Ալին, շարունակում է Վալին: 
Նամակը, որ շեքսպիրյան հերոսներին վայել ճարտասանությամբ արտասանեց «Լեզվաբանը» ցնցող տպավորություն թողեց հայ երկրապահների վրա: Ազդեցիկ էին թե Մեհմեդ Ամիրօղլու գրելաոճը, թե աղջնակի գերության փաստը, ինչին անտեղյակ էր ջոկատը, թե գնդապետի գործարքի լրջությունն ու նրա ինքնավստահությունը: 
– Արա, «Լեզվաբան», – ասաց երկրապահներից մեկը, – ոնց որ թուրքի նամակ կարդալու համար ծնված լինես: Չլինի± շպիոն ես: 
Ջոկատը սրամտելու տրամադրություն չուներ: Լրջացել էր նույնիսկ «Մեղուն»: 
– Կամանդիր, – ասաց նա, – դու գիտեի±ր...
– Ե±ս... Կարևոր չէ, – կմկմաց Աշոտը: 
– Ի±նչ ենք անելու, – տխուր հարցրեց երկրապահներից մեկը: 
– Թակարդ է, – ասաց մեկ ուրիշը: 
– Անիծյալ թուրք, – նետեց «Լեզվաբանը», – ինչ էլ խելոք է շարադրել: 
– Ես կմենամարտեմ, – առանց շրջվելու ասաց մի երկրապահ: 
– Ես էլ: 
– Ես էլ: 
– Դու կրակել չգիտես, – ասաց «Մեղուն, – ձգանը ատամով ես քաշում: 
– Ռուսների հրաձգարանը մեր տնից հարյուր մետրի վրա էր, – ասաց մի ղարաբաղցի, – նրանց մթերք էինք տանում, փոխարենը մեզ` երեխաներիս կրակել էին սովորեցնում: 
– Ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան կարծում եք, – տխուր ասաց հրամանատարը: 
– Մեր պատվի հետ է խաղում շունը և ոչ միայն պատվի...– ասաց «Լեզվաբանը»: 
– Ես գիտեմ այդ գնդապետի մասին, – ասաց հրամանատարը, – նա մեր հինգին էլ կսպանի: 
– Կամանդիր, էդ ի±նչ ես ասում, – բորբոքվեց երկրապահներից մեկը, – հո մենք սոխի գլուխ չե±նք: Էդ գնդապետ է, ինչ զիբիլ է, թուրք է, չէ±, հո Ալլահը չի±: 
– Եթե համաձայնենք` մեր հինգին էլ կսպանի: Նա աշխարհահռչակ հրաձիգ է, աշխարհի բազմակի չեմպիոն: 
Հրամանատարի խոսքերը ռումբի պայթյունի պես տակն ու վրա արեցին խրամատը: Բոլորը սսկվեցին: 
– Մեհմեդ Ամիրօղլին անկեղծ է, սա «հայ թուրքական հինավուրց խաղ է», – լռությունը խախտեց հրամանատարը: 
– Խաղը` խաղ, հասկացանք, – բորբոքվեց տարեց երկրապահը, – չկա± այնպիսի «խաղ» որտեղ աշխարհահռչակ հրաձիգը հայը լինի: 
– Կա այդպիսի խաղ, – ասաց հրամանատար Աշոտ Վարդանյանը, – ինքը` թուրք գնդապետն է հուշում. «հայի ձեր տեսակը կպահպանեք»: 
– Ի±նչ իմանանք, ո±րն է «հայի մեր տեսակը», էն ինչ-որ կանք, էդ ենք: 
– Մեհմեդ Ամիրօղլին նենգ գործարք է առաջարկել` հինգ մահ մեկ կյանքի դիմաց: Հա, ասեմ, որ այդ աղջնակը իմ քույրը չէ, ես քույր չունեմ: Բայց դա չէ կարևորը: Նա ուզում է մեկ անգամ էլ ճանաչել իր թշնամուն: Ուզում է իմանալ, հայը ընդունա±կ է հինգին զոհել մեկին փրկելու համար: Ճիշտն ասած, ես էլ չգիտեմ: Հենց դա պետք է պարզենք: Պատերազմական օրենքներով եթե դատենք, ճիշտ որոշում կկայացնենք, բայց հայի մեր տեսակը չենք պահպանի: Եթե հայի մեր տեսակը պահպանենք, Մեհմեդ Ամիրօղլուն կօգնենք, որ նա էլ թուրքի իր տեսակը պահպանի և հայրենիք վերադառնա «իր կենսագրությունը հարստացրած»: Սա է խնդիրը: Մտածենք: Կես ժամից պատասխան եմ գրելու: 
Կես ժամից հայ երկրապահ ջոկատի հրամանատարը «Լեզվաբանի» օգնությամբ գրեց պատասխանը: Ընդհանուր համաձայնությամբ բարձրագույն հրամանատա¬րության հետ այդ հարցը չքննարկեցին` վերադասին փրկելով «հայի իրենց տեսակը» պարզելու տանջալից փնտրտուքից: «Լեզվաբանը» ջանք չխնայեց վայելչագրության նույնքան պատշաճ մակարդակ ապահովելու համար: Պահպանվեց նաև թուրք գնդապետի հրամցրած հարգալից ոճը: 
«Թուրք գնդապետ Մեհմեդ Ամիրօղլուն: 
Պարոն գնդապետ, Ձեր նամակը ընթերցվեց ամոբողջ ջոկատին: Որոշումը կայացրինք քվեարկությամբ` շրջանցելով ռազմական օրենքները: Դուք խնամքով թաքցրել էիք Ձեր հրաձգության աշխարհի չեմպիոն լինելու փաստը: Իզու¯ր... Այդ փաստը ավելի հաստատակամ դարձրեց մեր վճիռը: Ձեր «կենսագրությունը հարստացրած հայրենիք վերադառնալու» զուտ թուրքական երազանքը և «հայի մեր տեսակը պահպանելու» հորդորը ավելի քան անկեղծ էր: «Հայ-թուրքական հինավուրց խաղի» Ձեր առաջարկը ընդունում ենք չնչին հավելումով` հինգերորդ մենամարտողը ես եմ լինելու (համոզված ենք, որ նախորդ չորս մենամարտերում Դուք հաղթելու եք) և կրակելու ենք երեք մետր հեռավորությունից: Այն բավարար է միմյանց աչքերի մեջ նայելու համար: Ատելության այն պաշարը, որ դարեր շարունակ գոյացել է մեր միջև, կսպանի և° ինձ, և° քեզ: Կենսագրություն հարստացնելու ավելի գեղեցիկ ձև ես չգիտեմ: Ցանկալի է «խաղը» սկսել առավոտյան, որպեսզի ձերոնք և մերոնք առջևում մտածելու օր ունենան: Եթե Ձեր առաջարկած խաղին իմ չնչին հավելումը Ձեզ չի վախեցնում, ապա ինձ իրավունք եմ վերապահում ստորագրել այսպես.
Ձեր մահընկեր, հայ երկրապահ ջոկատի հրամանատար` 
Աշոտ Վարդանյան»: 
Քամին, եթե ռազմական փորձագետ լիներ, չէր հաջողելու տարբերակել հակառակ դիրքերում ամրացած թշնամական բանակները միմյանցից. նույն համազգեստները, նույն բեղ-մորուսները, նույն տանջահար, բայց մարտականորեն տրամադրված դեմքերը, նույն անհամ, երբեմն` համով կատակները, նույն զենքերը, որոնց արձակած պայթյուններից թշնամու չափ իրենք էին վախենում: Ի±նչ իմանա քամին, թե սրանցից որն է թուրք, որը` հայ: Ախր, գաղտնիք էլ չկա, որ մեկից առնես` մյուսին տաս: Երկուսն էլ թիրախ են. անձրև եկավ` երկուսն էլ թրջվում են, կայծակը երկուսին էլ խփում է, անտեր շունը երկուսի վրա էլ հաչում է: Մեկն էլ չկար, որ ասեր. «Քամի, այ քամի, մարդկանց գործերին մի խառնվիր», ոչ այս կողմից, ոչ այն կողմից մեկն էլ չկար, որ քամուն ժողովուրդների հերոսական պատմություններից դրվագներ հիշեցներ, Օսմանյան կայսրության և Մեծ Հայքի քարտեզները անձամբ քջջելու պատեհություն ընձեռեր: Բայց դե քամին հենց նրա համար է քամի, որ լսելու ընդունակ չէ, իր գործի տերն է` մեկ այս կողմից, մեկ այն կողմից փչում է ու փչում...

* * *
Պատմվածքի սկզբում խոստովանեցի, որ այսպիսի դեպք չի եղել, այն գրողի երևակայության արդյունքն է: Եղել է, թե չի եղել` այն իր տրամաբանական ավարտը պետք է ունենա: Ընթերցողը պարտավոր է իմանալ. կատարե±ց արդյոք Մեհմեդ Ամիրօղլին իր զուտ թուրքական երազանքը` հարստացնել իր կենսագրությունը: Հաջողվե±ց, արդյոք, հայ երկրապահ ջոկատի հրամանատար Աշոտ Վարդանյանին երեք մետրից նայել թուրք գնդապետի աչքերի մեջ. և ի±նչ տեսավ այնտեղ: Արդյո±ք հինգի մեջ էին «Մեղուն», «Լեզվաբանը»: Իսկ աղջնա±կը...
Վերջիվերջո ինչպե±ս ավարտվեց հայ-թուրքական հինավուրց խաղը...
Գրողի ճակատագիր է, ինքն իրեն փորձանքի մեջ է գցում և ամբողջ կյանքում փորձում է այդ փորձանքից դուրս գալ: Եթե ճշմարտությունն ասեմ` կամ այս կողմից, կամ այն կողմից գլուխս կջարդեն. ընդամենը արձանագրում եմ փաստը` հայ ժողովուրդը փառահեղ հաղթանակ տարավ այդ պատերազմում (սա արդեն իմ երևակայության արդյունքը չէ): Իսկ «հայ-թուրքական հինավուրց խաղի» մասին կասեմ հետևյալը. այն շարունակվում է: Ինչու± է շարունակվում, այդ էլ կասեմ. աղջնակը գերությունից ազատագրվելուց հետո ծնողների հետ արտասահման է մեկնել և, ըստ լուրերի, ամուսնացել է թուրքի հետ (երդվում եմ, սա նույնպես գրողի երևակայության արդյունքը չէ): 
Ամեն ինչ խառնվեց իրար. եթե Մեծն Տոլստոյին հաջողվեց սեփականացնել իր նախնիների պատերազմն ու խաղաղությունը, ես ընդամենը կարողացա մտնել հարյուրամյա մի քարանձավ ու այնտեղից դժվար թե դուրս գամ: 
____________________________________________
 

Երեք օր առանց նախարարիՍուտ է: Բառը գրեցի ճերմակ թղթին, հետո սկսեցի մտածել՝ ի՞նչը: Դժվար թե կյանքը նկատի ունենայի: Ես վաղուց արտասովոր բաներ չեմ մտածել: Ինչը որ կա՝ այն է: Բրիջիդ Բարդոն սուտ է, այդպիսի կին չկա աշխարհում. ֆրանսիացիներն են հորինել, որ հայ տղամարդկանց հոգու հետ խաղան: Նույնքան սուտ է Ռիո դե Ժանեյրոն. այդպիսի քաղաք չկա. Իլֆն ու Պետրովն են մոգոնել, որ Օստապ Բենդերին հունից հանեն: Ճիշտը տղամարդու այս տեսակն է, որին նախախնամությունը հրամցրել է ինձ որպես նախարար: Ինքն իրեն հարգող յուրաքանչյուր անկախ մարդ կամ ինքն է ձգտում նախարար դառնալ, կամ ունենում է իր նախարարը: Երկու դեպքում էլ աշխատավարձը ապահովված է: Աշխատավարձը ճիշտ բան է՝ բարձրացնում է տղամարդու տրամադրությունը և քնքշացնում կանանց: Աշխատավարձի վատն այն է, որ իր հետ կողմնակի բաներ է բերում՝ պարտավորություններ, նախարար, սրտնեղություններ և այլ անմիտ բաներ: Լավ է, երբ աշխատավարձը վերածվում է գինու: Վատ է, երբ այն քեզ մատուցում է տղամարդու, երբեմն նաև կնոջ այն տեսակը, որը հայերեն նախարար է կոչվում: Թուրքերեն, ճիշտն ասած, չգիտեմ թե ինչ է կոչվում: Ուզած պահին հայերեն նախարար կոչվող այդ տեսակը քեզ մատուցվող գինու գավաթը հետ է քաշում: Այդ պահին զայրույթը քեզ խեղդում է. և ուզում ես արևելյան լեզուներից մեկով նախախնամության հերը անիծել: Չի կարելի նախկին գրողի շուրթերին հպված գինու գավաթը հետ քաշել, պարո՛ն (գուցե տիկին) դա հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով: Եվրոպան ձեզ չի ների. արևելքը՝ գուցե: 
Բրիջիդ Բարդոն և Ռիո դե Ժանեյրոն ինձնից չեն նեղանա, որ մի նախարարի պատճառով կասկածի տակ առա իրենց գոյության փաստը: Այն երկրում, ուր ես նախկին գրողի ունուն եմ վաստակել, նման բաներ պատահում են: Աշխատավարձի դիմաց երբեմն ստիպված ես լինում ինչ-որ բաներ, որ կատարվել են, մոռանալ, ինչ-որ բաներ էլ, որ չեն կատարվել՝ հիշել: Երբեմն մոռանալու դիմաց ավելի են վճարում, քան հիշելու: Պատահում է նաև հակառակը: Եթե մի օր Բրիջիդ Բարդոն նախկին փառքը թողի Փարիզում և Երևան գա, ես նրան այնպիսի բաներ կպատմեմ, որ աշխարհի թափառական շների պաշտպանությանը ուղղված իր առաքելությունը իրեն անմտություն կթվա: Օստապ Բենդերին չեմ հրավիրի, գիտեմ, որ չի գա, նա իր Ռիո դե Ժանեյրոն է կառուցում: 
Սա ոչ նախաբան էր, ոչ էլ վերջաբան: Համարենք նախավարժանք: Պարզապես ես փորձում եմ թակել այն պատմվածքի դուռը, որը ինքս իմ երեսին եմ շրխկացրել ավելի քան 15 տարի առաջ: 
– Հետո՞, - հարցրեց կինը, - տեսա՞ր: 
– Ո՞ւմ, - իմանալով հանդերձ, թե ում է ակնարկում կինը, հարցրեց տղամարդը: 
– Ուրիշ էլ ո՞ւմ, - սրտնեղեց կինը, - նախարարին: 
– Տեսա՛: - անտարբեր ասաց տղամարդը: 
– Հետո՞: 
– Հետո ի՞նչ: 
– Լավ էլ գիտես, թե ինչ եմ հարցնում: 
– Ասացի՝ թույլ տվեք արտահայտվել: 
– Հետո՞: 
– Արտահայտվեցի: 
– Ի՞նչ ասացիր: 
– Ասացի՝ ողջույն, պարոն նախարար: 
– Հետո՞: 
– Ասաց՝ հոգնած ես երևում, Հակոբ Արտաշեսի: 
– Այսինքն: 
– Այսինքն, Հակոբ Արտաշեսի անուն հայրանունով մարդը հոգնած է: 
– Ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում նախարարի ասածի մեջ: Հոգատար մարդ է, ասել է, որ հոգնած ես: 
– Քո կարծիքով ես հոգնա՞ծ եմ: - հարցրեց տղամարդը: 
– Հասկանո՞ւմ ես, - ասաց կինը, - նախարարը իրավունք ունի կարծելու, որ իր ենթական հոգնած է: 
– Ես հոգնած չեմ, - ասաց տղամարդը: 
– Նա իրավունք ունի մտածելու, որ հոգնած ես: Հասկանո՞ւմ ես, նա նախարար է: 
– Ինչո՞ւ պետք է ես հոգնած լինեմ, միայն այն բանի համար, որ այդպես է մտածում մի ոմն պաշտոնյա: 
– Եթե չես ուզում, որ ինչ-որ մեկը կարծի, որ դու հոգնած ես, ինքդ նախարար դառնայիր, - խայթեց կինը: 
– Ես թքած ունեմ նախարարի պաշտոնի վրա, - ջղաձգվեց տղամարդը: 
– Աստված իմ, - ասաց կինը, - այս մարդը որպեսզի ուրիշին չսիրի, ինքն իրեն է ատում: 
Պատմվածքը, որի դուռը 15 տարի առաջ կողպեցի, «Ընտանի կենդանի» էր վերնագրված: Այն ժամանակ նույնպես նախարարները ազատ ել ու մուտ էին անում մեր տները: Մեր ընտանեկան վեճերի մեջ նրանք դատավորի, երբեմն նաև` դահճի դերն էին ստանձնում: Երբ հարբած տուն էի գալիս և ամբողջ զայրույթս աշխատավարձի մնացորդի պես կնոջս երեսին շպրտում, նախարարը ուսերս գրկում էր և դեպի անկողին առաջնորդում: Թե ինչ քնքշությամբ էր նա կոշկակապերս արձակում, պատմելու բան չէ: Հետո նա կնոջս հետ հաշվում էր աշխատավարձի թերմացքը, քաջալերում էր նրան և դուրս գալիս՝ մեկ այլ հարբած ենթակայի տուն հասցնելու վճռականությամբ: Նրանց գործի բնույթն էր այդպիսին՝ մեր աշխատավարձի տերն էին ու ծառան: Մեծահոգությունը, որ այն ժամանակ մատուցվում էր Խորհրդային հասարակարգի սոուսի մեջ, կոմունիստական համեմունքով, նույնքան ախորժալի էր, որքան Ազատ-Անկախ (տեղ-տեղ նաև՝ միացյալ) Հայաստանի ազգային մեծահոգությունից հունցված ուտեստը: Եթե ասեմ, որ նախարարը որդուս ձեռքը բռնած ամեն առավոտ մանկապարտեզ էր տանում, բառացի կհասկանաք, ինձ կմեղադրեք կոմունիզմի կարոտախտին տրվելու մեջ: Ասելս այն է, որ թե առաջ, թե հիմա և թե` ապագայում նախարարները եղել են, կան ու կլինեն: Մենք ենք, որ փոխվում ենք: Այնքան արագ ենք փոխվում, որ նախարարները մեզնից գլուխ չեն հանում: Հիմա՛ էլ նրանք հարբած գրողի են փնտրում, որ ուղեկցեն տուն, բայց չեն գտնում: Չեն գտնում ոչ թե այն պատճառով, որ գրողները այլևս չեն հարբում, քավ լիցի: Այլ... որովհետև գրողները գաղտնի են պահում իրենց կոչումը, ինչպես նախկին ԿԳԲ-ականները, կամ ավելի նախկին չեկիստները: Չեմ ասում, որ չեկիստները ու գրողները նույն բանն են, պարզապես երկուսն էլ ամաչում են իրենց մասնագիտությունից: Հարցը պետական մոտեցումն է. չեկիստների ամաչկոտությունը գնահատվում է և խրախուսվում, գրողներինը՝ ոչ: Ինչո՞ւ է այդպես. երևի տարին չորային էր, կամ էլ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ակունքները Սերվանտեսից են սերվել. Դոն Քիշոտն ու Սանչո Պանսան մսխել են համաշխարհային գանձարանի փողերը: 
– Գնում եմ, - ասաց տղամարդը, - առողջարան եմ գնում: 
– Առողջարա՞ն, - զարմացավ կինը, - հենց այդպե՞ս, միանգամի՞ց...
– Հենց հիմա: 
– Իսկ նախարա՞րը, նա տեղյա՞կ է...
– Նախարարի հրամանով եմ հանգստանալու, - ասաց տղամարդը: 
– Նախարարի հրամանով աշխատելու մասին լսել եմ, հանգստանալու մասին առաջին անգամ եմ լսում, - հեգնանքով խոսեց կինը: 
– Նախարարը ասաց՝ հոգնած ես երևում, Հակոբ Արտաշեսի...
– Աստված իմ, - հեգնախառը ցավով ասաց կինը, - ամեն ինչ կրկնվում է: Քսան տարի առաջ և քսան տարի հետո, ամեն ինչ կրկնվում է: Աշխարհի բոլոր նախարարներին թվում է, որ դու հոգնած ես: Աստված ինչո՞ւ է քեզ այդպիսի հոգնած տեսքով ստեղծել: 
– Նախարարն ասաց՝ երեք օրով Դիլիջան գնա, երեք օր առանց նախարարի ապրիր, թող ուղեղդ շնչի: 
– Իսկ դո՞ւ: 
– Ես ի՞նչ: 
– Մենա՞կ էիք: 
– Դահլիճում, կոլեգիայի նիստի ժամանակ: 
– Եթե նախարարը հետին մտքեր չունի, ինչո՞ւ պետք է դահլիճում կոլեգիայի նիստի ժամանակ նման բաներ ասի: 
– Նա շատ բարեհամբույր էր, ընդգծված քաղաքավարությամբ ասաց. «Հակոբ Արտաշեսի...» Միայն ինձ է այդպես դիմում: 
– Որովհետև ամբողջ կյանքում «Հակոբ Արտաշեսի» ես, քո նման ուրիշը չկա... Բոլորի դեմքին լափելու, խժռելու վայրի բնազդն է շողում, իսկ քո դեմքին հոգնածությունը... Երեխայիս էլ քո պես ընտանի կենդանի ես մեծացնում: 
– Ես քո ուզածն եմ, - սառը ասաց տղամարդը, այսպիսին էիր ինձ ուզում տեսնել, տեսա՛ր: 
– Երեք օր առանց նախարա՛րի, - երգեցիկ ասաց կինը, - իսկ գուցե սա երկնային պարգև է, հա՞: Գուցե պատի՞ժ է...
– Տիգրանիկին հետս եմ տանելու, - ասաց տղամարդը, - միասին կշնչենք: 
Միասին շնչելու գաղափարը իմն էր, նախարարը դրա մասին չգիտի: Չեմ ուզում, որ այդ մասին իմանա: Սովորաբար նախարարները չեն սիրում, երբ իրենց հրամանից դուրս ինչ-որ մեկը շնչում է: Թեկուզ այդ մեկը երեխա լինի, միևնույնն է, չեն սիրում: Հրամանի մարդ են՝ եթե այդպես է պահանջվում, այդպես էլ պետք է լինի: Չկարծեք, թե չարացած եմ նրանց դեմ, չէ՛: Եթե ես լինեի նախարար, նույնն էր լինելու: Բոլոր նախարարներն էլ նույն մարդկանց են ուզում տեսնել իրենց շրջապատում, նույն ժպիտները: «Հակոբ Արտաշեսի» անուն հայրանունը, որով պատմվածքի տղամարդուն էր մեծարում նախարարը, ամենքիս անուն հայրանունն է: Այնպես որ, եթե ամբոխի մեջ գոռաք. «Հակոբ Արտաշեսի» և ամենքը, կին թե տղամարդ, արձագանքնեն, չզարմանաք: Թե ժամանակ ունեք, նկարիչ Արմեն Սավայանի պատմությունը լսեք: Եթե շտապում եք, մեկ ուրիշ անգամ կպատմեմ: Կա՞րճ եք ուզում, կարճ կպատմեմ: Ուրեմն երբ մի անգամ էս նկարիչ Արմեն Սավայան անունով փառահեղ տղան իր արվեստակից ընկերների հետ ուտել-խմելիս են լինում, մի կարճլիկ արվեստաբան նրա ականջին շշնջում է. «Ախր Արմեն ջան, սրանք ով են, է՛, քո ճկույթն էլ չարժեն»: Էս նկարիչ Արմեն Սավայանը սաստում է նրան. «Սուս, արա, թե չէ...»: Քիչ հետո էս կարճլիկ արվեստաբանը նորից է շշնջում. «Արմեն ջան, դու հանճարեղ նկարիչ ես, սրանք «ճ» կլասի թուղթ ներկող են»: Արմեն Սավայան անունով փառահեղ տղան դատարկ շիշը բարձրացնում է, որ էս կարճլիկ քծնողի գլխին տա: «Արա, - ասում է նկարիչը, - գլխի չընկա, թե հետս ինչ կատարվեց: Հանգիստ շիշը սեղանին դրեցի: Արա, մեկ էլ զգացի, որ էդ շողոքորթությունը ինձ դուր է գալիս»: Այս է ամբողջ պատմությունը: Այնպես որ, ամենքս էլ մի երեք օրով Դիլիջանի առողջարանում օդ շնչելու կարիք ունենք, նախարարի հրամանով կամ առանց հրամանի: 
– Խոսի՛ր, փոքրիկս, - երեխայի մազերը շոյելով ասաց կինը, որը անաղմուկ հայտնվել էր նրա կողքին: 
– Թույլ կտա՞ք արտահայտվել, - մեծերին վայել լրջությամբ ասաց երեխան: 
– Փոքրի՛կս, այդպես չի կարելի, խոսիր, ինչպես երեխաներն են խոսում: 
– Իսկ ինչպե՞ս են խոսում երեխաները, - հարցրեց տղան: 
– Բառերը չեն ընտրում, - ասաց կինը: 
– Ես այդպես չեմ կարող, - ասաց երեխան, - հայրիկս արգելել է: 
– Դու լավ տղա ես, արի միասին անտառ գնանք, - մտահոգ զննելով երեխային, ասաց կինը: 
– Շնորհակալ եմ, - ասաց երեխան, - գնամ հայրիկից թույլտվություն վերցնեմ: 
– Ո՞վ է հայրիկդ: 
– Նախարարը հայրիկիս Հակոբ Արտաշեսի է ասում: 
– Նախարա՞րը, - զարմացավ կինը, - ի՞նչ նախարար: 
– Հայրիկս ամեն օր տեսնում է նախարարին: 
– Մեծ բա՛ն... ես էլ ամեն օր ծառ եմ տեսնում: 
– Ծառերը շատ են, իսկ նախարարները քիչ, - ասաց երեխան: 
– Քի՞չն է լավ, թե շատը, - հարցրեց կինը: 
– Չգիտեմ, - ասաց երեխան, - հայրիկս ասում է՝ շատերը ցանկանում են, բայց քչերին է հաջողվում: Հետո ծառերը խոսել չգիտեն: 
– Քեզ ո՞վ ասաց, որ ծառերը խոսել չգիտեն, հայրիկիդ նախարա՞րը: 
– Ես նախարարին չեմ տեսել, իսկ հայրիկն ամեն օր տեսնում է: Եթե ինձ խելոք պահեմ, հայրիկս խոստացել է նախարարին ցույց տալ: 
– Նախարարի մո՞տ է քեզ տանելու: 
– Չէ, հեռվից է ցույց տալու: Մի անգամ էլ մայրիկին է ցույց տվել: 
– Եվ ի՞նչ: 
– Մայրիկը ասում է՝ ուրի՛շ մարդ է երևում: 
– Ինչի՞ց է երևում, որ ուրիշ մարդ է: 
– Ամեն ինչ գիտի, - ասաց երեխան: 
– Գիտի՞, թե ինչ է մտածում այս ծառը: 
– Ծառի մասին հայրիկը ոչինչ չի ասել: 
– Իսկ քո հայրիկը գիտի՞ ծառի մասին, - հարցրեց կինը: 
– Իմ հայրիկը մինչև իմ ծնվելը գրքեր է տպել: 
– Իսկ ինչո՞ւ քո ծնվելուց հետո չի գրում, - զարմացավ կինը: 
– Չգիտեմ, - ասաց երեխան, - նա ասում է, որ երբ մեծանամ նախարար եմ դառնալու: 
– Իսկ դու ի՞նչ ես մտածում: 
– Ինչ հայրիկս է մտածում, այն էլ ես: Նա ասում է՝ եթե նախարար դառնամ, հավը ափիս մեջ ոսկե ձու կածի: 
– Քո ինչի՞ն է պետք ոսկե ձուն: 
– Հայրիկն ասում է՝ հավերը կչկչալով հերթի են կանգնում, որ նախարարի ափի մեջ ոսկե ձու ածեն: 
– Գնա փոքրիկս, գնա թույլտվություն վերցրու հայրիկից, հետո հարցրու՝ արդյո՞ք անտառ գնալու արտոնություն շնորհել է իրեն նախարարը: 
– Արտոնությունն ի՞նչ է, - շրջվելով հարցրեց երեխան: 
– Երբ վերադառնաս, կասեմ, - ասաց կինը: 
– Լսում եմ, - ասաց երեխան ու համաչափ քայլերով գնաց: 
Հա, մոռացա ասել՝ վերջերս հայ-թուրքական հարաբերությունները առողջանալու միտում են գրանցել: Մեր պատմվածքին չի առնչվում, բայց հետաքրքիր փաստ է: Հայ և թուրք նախարարները հավասարների պես նստել են դեմ դիմաց և դարդերը իրար պատմել: Թուրք նախարարը ասել է, որ հոգնել է լսելուց, հայ նախարարն էլ խոստովանել է, որ խոսելուց է հոգնել: Երկու հոգնած հարևաններ միմյանց խոստացել են ՝ մեկը չխոսել, մյուսն էլ՝ չլսել: Հանճարե՛ղ դիվանագիտություն, որի արդյունքում «լռությունը ոսկի է» ժողովրդական ասացվածքը հայ և թուրք ժողովուրդների օրվա հացն է դարձել: Ոգևորված այդ հաջողությունից երկու նախարարները, գրեթե միաժամանակ, որոշել են իրենց ենթակաների հետ անուն հայրանունով խոսել: Թուրք նախարարը իր ենթակային դիմում է Ալի Մեհմեդօղլի պատվանունով, հայ նախարարը՝ (ճիշտ գուշակեցիք) Հակոբ Արտաշեսի: Այս երկուսը միմյանց հետ ոչ խոսում են, ոչ լսում: Երկուսն էլ հավասարաչափ օդ շնչելու կարիք են զգում. մեկը՝ Դիլիջանում, մյուսը՝ (Աստված չանի) Դիլիջանում: Գրողները ագռավ չեն, բայց ագռավի պես կռկռալ գիտեն: Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը գրող Սերվանտեսի օրացուցային խաղալիքն է և գրողը սիրով այն նվիրում է համայն աշխարհի նյութապաշտներին: Այնքա՛ն բան կա ասելու, բայց մի մոռացեք, որ վերջաբան կա: Եթե, իհարկե, այդպիսի բան ընդհանրապես կա: 
– Բաց թող երեխայի ձեռքը, - չոր ու անսպասելի ասաց կինը, - և մի հուզվիր: 
– Դուք ինձ ճանաչում ե՞ք, - զարմացավ տղամարդը: 
– Մի հուզվիր, քեզ վտանգ չի սպառնում: 
– Ի՞նչ վտանգ, - վախեցած հարցրեց տղամարդը և շրջվեց երեխայի կողմը, որն անհաղորդ ականջի բլթակի հետ էր խաղում: - Տիգրանիկ, գնա զբոսնելու: 
– Լսում եմ, - ասաց երեխան: 
– Ի՞նչ վտանգ, - կմկմալով կրկնեց տղամարդը: 
– Ես վտա՞նգ ասացի, - իբր շփոթահար ասաց կինը: 
– Այո, դուք ասացիք՝ վտանգ: 
– Բերնիցս թռավ: Ուզում էի հարցնել՝ այս ի՞նչ է կատարվում աշխարհում, ստացվեց՝ վտանգ: 
– Աշխարհո՞ւմ... չգիտեմ: Գուցե և ինչ-որ բան կատարվում է, ինչ իմանամ, գուցե արդեն կատարվել է: 
– Երեխային հանգիստ թող, լսո՞ւմ ես, նրա հետ գործ չունես: 
– Այսինքն, ինչպես թե գործ չունեմ... Նա իմ որդին է, - ապշահար ասաց տղամարդը: 
– Ճիշտ այդպե՛ս, - հեգնեց կինը, - քո որդին է: Երբ մեծանա նրան կոչելու են Տիգրան Հակոբի: 
– Դուք գիտեք իմ անո՞ւնը: 
– Ոչ միայն... նաև հայրանունը գիտեմ՝ Հակոբ Արտաշեսի: 
– Այդպես միայն նախարարն է ինձ կոչում, - վախեցած ասաց տղամարդը, - դուք...
– Ասացի, չէ՞, ձեզ վտանգ չի սպառնում: 
– Ի՞նչ վտանգ: 
– Ես վտա՞նգ ասացի, դարձյալ բերնիցս թռավ: 
– Դուք ինձ ծաղրում եք: 
– Նայիր անտառին, հետո նայիր աչքերիս մեջ ու անկեղծորեն ասա, դու այնտեղ ծաղր տեսնո՞ւմ ես: 
– Չգիտեմ, - կմկմաց տղամարդը, - հազար տարի է ուրիշի աչքերի մեջ չեմ նայել: 
– Ինչո՞ւ այդպես եղավ: Չէ՞ որ գրողը կյանքի ու մահվան արանքում տեղավորված մարդը չէ: 
– Ի՞նչ իմանամ, - տխուր ասաց տղամարդը, - ի՞նչ իմանամ, թե որտեղ են ապրում գրողները: 
– Անտառի մեջ, - ասաց կինը: 
– Նա ասաց. «Հոգնած ես երևում, Հակոբ Արտաշեսի, երեք օրով Դիլիջան գնա, ուղեղդ թող շնչի և նայեց դահլիճին: 
– Իսկ դահլի՞ճը: 
– Դահլիճը արձագանքեց՝ թող շնչի...
– Իսկ դո՞ւ: 
– Ես ի՞նչ... անուն հայրանունս որպես պարգև խլեցի նախարարի շուրթերից և երախտագիտությամբ արտաբերեցի. «Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար»: 
– Տխուր է, երբ գրողները դահլիճ են դառնում, - ասաց կինը: 
– «Տխուր է, երբ գրողները դահլիճ են դառնում», - կրկնեց տղամարդը: 
– Լսո՞ւմ եք, - հարցրեց կինը: 
– Շների կլա՞նչը...
– Քո վնգստոցն է, - ասաց կինը, - խնամակալիդ ես կորցրել, ցավից վնգստում ես: 
– Ուրիշներին խոցելը քեզ հաճո՞ւյք է պատճառում, - հարցրեց տղամարդը: 
– Ուրիշի ցավը ինձ բալասան չէ, - ասաց կինը, - երեխային եմ խղճում: 
– Հասկացա, - ասաց տղամարդը, - դու մենակ ես: 
– Որտեղի՞ց հնարեցիր, որ մենակ եմ, - բորբոքվեց կինը, - իսկ այս անտա՞ռը, երկի՞նքը...
– Գիտե՞ս, - ասաց տղամարդը, - այն ժամանակ, երբ ես գրող էի, իմ մականունը «թռչուն» էր: 
– Գեղեցիկ կանանց սրտե՞րն էի կտցահարում: 
– Տնից տուն էի թռչում, սեղանից սեղան, բաժակից բաժակ, տողից տող, նաև՝ հրապույրից հրապույր: 
– Հոյակապ է, - ասաց կինը: 
– Ի՞նչը: 
– Անկախությունը, սիրելիս, անկախությունը: 
– Ընթրիքի ժամն է, - ասաց տղամարդը և ձեռքով որդուն մոտ կանչեց: 
– Հայրիկ, ո՞վ էր այդ կինը, - հարցրեց երեխան: 
– Ոչ մի կին էլ չկար, - ասաց հայրը, - ես էի, դու և մեկ էլ անտառը: 
Ասելու բան չմնաց: Մնացածը կասեն Սանչո Պանսան և Դոն Քիշոտը, յուրաքանչյուրը իր բառապաշարով: Հայ և թուրք նախարարները համաշխարհային ֆինանսական և այլ ճգնաժամերից դուրս գալու ելք, խոսելով թե լսելով, հավանաբար, կգտնեն: Գրողների և չեկիստների հավերժական հակամարտությունը, որը մեր կյանքի առանցքն է, հավանաբար, կշարունակվի ստանալով նոր հնչերանգներ և ընդգրկելով նոր հարթություններ: Հաղթողներ և պարտվածներ չեն լինի՝ ամենքը կունենան նույն անուն հայրանունները, զորօրինակ՝ Հակոբ Արտաշեսի: Աստված երկար կյանք տա մեր նախարարներին, իսկ մեզ՝ երեք օր առանց նախարարի ապրելու բախտավորություն: 
___________________________________________________
 

Վրեժ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ. Տոնապետ


 

Մի օր խմելով ընկա ու կյանքից հետ մնացի: Հետ ընկածների խաժամուժի մեջ ինչ տեսակի մարդ ասես կար: Մեկը փիլիսոփա էր ու պնդում էր, որ կյանքը (մարդկային կյանքը նկատի ուներ) Աստծո երազի մթագնած դրվագն է: Եթե Աստված ուզենա հիշել իր երազը, կապիկներից այս կողմ եղածը կմոռանա: Ինչ մի հիշելու բան է, որ չմոռանա: Մեկ ուրիշը պարուսույց էր, ինքը չէր պարում, բայց բոլորին ստիպում էր, որ պարեն: Ասում էր. «Պարում ես, ուրեմն՝ ապրում ես»: Մի չարաճճի երեխա կյանքից հետ էր ընկել մանկապարտեզի վարիչի դեմ բռնություն գործադրելու և այնուհետև հրավիրված ոստիկանության աշխատակիցներին քաշքշելու համար: Արդյունքում երեխային հեռացրել էին էլիտար մանկապարտեզից: Խիստ համակրելի մի մարդ էլ հեռադիտակն աչքերին դրած դիտում էր: Հարցնում էին՝ ի՞նչ ես փնտրում: Ասում էր՝ ապագա: Պարզվեց՝ թուրք էր: Ոչ էլ պարզվեց՝ ինքն ասաց: Մեկն էլ կար՝ տոհմածառի առևտրով էր զբաղվում: Պատվիրատուի տրամադրած տվյալներից, իր երևակայության շնորհիվ, այնպիսի տոհմածառ էր հորինում, որ քեֆդ գալիս էր: Թռչում էր պատերազմների վրայով, դավաճանության ու կոտորածների վրայով, արյուն կուլ տալով ու անեծք արտաշնչելով, ամոթից մեռնելու փոխարեն հպարտանալով, ճյուղից ճյուղ թռչելով, չքավորի ուսերին արքայական թիկնոց գցելով, հասցնում էր արմատին: «Դու արքայական տոհմից ես», - ասում էր և տոհմածառը մեկնում պատվիրատուին: Հատկանշական է, որ կյանքին համընթաց քայլող հարյուր հայաստանցուց իննսունինը ձեռք բերեց այդ տոհմածառերից: Այսօր հայոց արքայական տոհմերից սերված հայորդիները, աշխարհի քունջ ու պուճախներն ընկած, անտեղյակ ու միամիտ մարդկությանն իրենց ազնվազարմությունն են քարոզում: Հարգանք նրանց վեհ առաքելությանը: 
Մի մարդ էլ կար՝ մեկ բառ գիտեր. «Սուտ է»: Փիլիսոփային լսում, լսում էր ու ասում. «Սուտ է»: Պարուսույցին ասում էր. «Սուտ է»: Տոհմածառերի օլիգարխին ասում էր. «Սուտ է»: Հարցնում էին. «Անունդ ի՞նչ է» ։ Պատասխանում էր. «Սուտ է»: Որքան հասկացաք, ես կյանքից հետ ընկածների մեջ մնալու ցանկություն չունեի: Շատ ջանք թափեցի այդ տարածությունը լցնելու համար. պատմվածքներ գրեցի՝ մեկը մեկից լավ, դեսից-դենից քար, ավազ ու խիճ հայթայթեցի ու մի փոքրիկ, բայց հիասքանչ տուն կառուցեցի ծննդավայրումս, երկու երեխայի հայր դարձա՝ մեկը մեկից գերող, մեկին Չարենցի «Մահվան տեսիլը» անգիր անել տվեցի, մյուսին՝ Վարուժանի «Դարձը», չօգնեց: Ավելի հանճարեղ միտք հղացա. մի քանի սրտակեղեք պատկեր գտա հայի ու թուրքի մգլոտած թշնամության հուշադարանից, ճարեցի պատառիկներ բյուզանդացիներից ու պարսիկներից ապառիկով թագ ստացած մեր թագավորների փառահեղ կենսագրությունից, էդ ամենը ցողեցի «Սասունցի Դավիթ» էպոսի չպատմված արարների համ ու հոտով, Արարատի շնչով ու Արաքսի հառաչով և մի անզուգական ճառ հյուսեցի մեռնող և հառնող Հայրենիքի մասին: Խոսքը մեր մեջ, լավ ստացվեց. հային լացացնում էր, թուրքին՝ վախեցնում: Սփյուռքահայերը որ լսեին, կցնդեին: ՈՒսիս թփթփացրին, ասին՝ մեխել ես, հզոր է: Միայն այսքանը: Այդպես Հռոմի տիրակալներն էին քաջալերում գլադիատոր ստրուկներին: Այսինքն՝ դու քո տեղն իմացիր, մենք մերը գիտենք: Կյանքի ու իմ միջև ընկած այդ տարածությունն աչքի կամ ոտքի ճամփա չէր, ոչ էլ ծննդյան և մահվան օրերի միջև հեռավորություն: Դա մի սարսափելի զգացողություն էր՝ սառը, օտարոտի, խաբուսիկ, թյուրիմացաբար կանանց բաղնիքում հայտնված յոթանասնամյա տղամարդու թառանչ: 
Ավելի գործնական և արդյունավետ բան ձեռնարկեցի՝ հագա զինվորականի համազգեստ, ուսադիրներիս աստղերը շատացրի-քչացրի, կուրծքս շքանշաններով ու մեդալներով լցրի և ձիով շախ հայտարարեցի: Ճիշտ հաշվարկ չէր, ձիս զինվորով կերան, և այդ չարաբաստիկ տարածությունը մնաց անփոփոխ: «Եթե ամեն ինչ նույնն է, տունը չի օգնում, պատմվածքը չի օգնում, ճառն ու շքանշանները չեն օգնում, ինչո՞ւ պետք է Տոնապետին չդիմեմ», - մտածեցի: 
Մինչև Տոնապետին դիմելը ինքս ինձ ասացի՝ արի մի հատ էլ խմելով ընկնեմ: Հա, նախօրոք ասեմ, որ Տոնապետը պապիս պապն է: Կերած-խմածս անուշ լինի: 
Առավոտ կանուխ երկու ափ ջուր ցայեցի դեմքիս և դուրս ելա մթագնած ուղեղս վաղորդյան պաղով լվալու, մաքուր օդում անցած օրվա աղոտ դրվագները պարզելու մտադրությամբ: Եղանակն զգալու, առավել ևս նրա մասին դատելու մի պտղունց ցանկություն էլ չունեմ: Էնքան եմ բթացել, որ չեմ հիշում, թե ինչ պետք է հարցնեի Տոնապետին: Դուրս ելա-չելա, ի՞նչ տեսնեմ. ամբողջ քաղաքը վազում է՝ ծեր, երեխա, կին, հաստլիկ ու նիհար, սափրված ու չսափրված, կոկված ու չկոկված: Վազում են մայթերով, երթևեկելի փողոցով, մի մասը` հյուսիս, մյուսը՝ հարավ, արևելքից արևմուտք, արևմուտքից արևելք: Հաստատ երկրաշարժ չէր, ոչ էլ պատերազմ, որովհետև մարդկանց դեմքերին տագնապ չկար, վախ ու հարայ-հրոց չկար: Ճիշտ հակառակը՝ վազում էին համաչափ, ոտքերի և ձեռքերի շարժումները համաձայնեցնելով: Կարծեցի՝ սպիտակ տենդի մեջ եմ: Գլուխս ցնցեցի: Սա իմ քիթն է: Ականջներս տեղում են: Աչքերս բացում-փակում եմ՝ մութուլուսը կա: Տոնապետի կենսագրությունը, ճիշտ է, չեմ հիշում, բայց անունը հո հիշում եմ: Հիշում եմ, որ հայ եմ: Եթե դաշնակցական լինեի, առաջինն այդ պարագան կհիշեի: Հիշում եմ, որ տանը լիքը շքանշաններ ու մեդալներ ունեմ և մի անավարտ պատմվածք Տոնապետի մասին՝ առանց կենսագրության: Հիշում եմ, որ այս տարվա սկզբի՞ն էր, թե՞ վերջին, լիքը անձրևներ եկան: Նաև մի ստորագրահավաքի մասին եմ հիշում, բայց չեմ հիշում՝ ինքս ստորագրեցի՞, թե՞ ոչ: 
-Էս ի՞նչ բան է, - հարցնում եմ մեկին և հետը վազում, որ պատասխանը լսեմ: 
-Ի՞նչը, - հարցին հարցով պատասխանում է նա: 
-Էս ո՞ւր է վազում հայ ժողովուրդը: 
-Էս աշխարհից չե՞ս, - արհամարհական ասում է նա: 
-Սասունցի եմ, - ասում եմ: 
-Հա…, - հեգնում է նա: 
-Ինչո՞ւ ասացիր՝ հա…, - սուտ բարկացած եմ խաղում: 
-Որովհետև սասունցիք էս աշխարհից չեն, - ասում է: 
-Մարսի՞ց են, - շարունակում եմ: 
-Չէ, Սասնա աշխարհից են: Բոստոնում ծնվում-մեռնում են, բայց երևակայում են, թե ծնվել-մեռել են Սասունում: 
-Սասունը՝ Սասուն, - ասում եմ, - բայց ինչո՞ւ եք վազում: 
-Չե՞ս լսել: 
-Ի՞նչը: 
-Նախագահի խոսքը՝ հայ ժողովրդին հղված: 
-Խմելով եմ ընկել, - ասացի։ -Չնայած, երբ խմելով չեմ ընկնում, էլի նախագահների խոսքը չեմ լսում: 
-Բա ո՞ւմ խոսքն ես լսում: 
-Ես ինձ համար խոսում և ինձ համար լսում եմ, - ասում եմ և զգում, որ շունչս կտրվում է: 
-Առողջ ապրելակերպ, - ասում է նա, - ամեն առավոտ վազելու ենք: 
-Բա հետո՞, - ասում եմ, - հետո՞ ինչով եք զբաղվելու: 
- «Աշխատենք միասին», չե՞ս լսել, - ասում է նա: - Աշխատելու ենք, երեկոյան էլ ծառ ենք տնկելու: 
-Ասենք՝ տնկեցիք, ջրեցիք, - ասում եմ, - բա հետո՞ ինչ եք անելու: 
-Կյանքից հետ ես ընկել, սասունցի եղբայր, - ասում է նա: - Հետո էլ Արագածի ստորոտին շուրջպար ենք բռնելու: 
-Հա, ճիշտ ես ասում, շունչս կտրվեց: 
Խոստացա Տոնապետից խոսել, բայց ընկա այս մղձավանջի մեջ: Լավ բան է, երբ դու մի ազգի ներկայացուցիչ ես, որի իննսունինը տոկոսը թագավորական ցեղից է: Ինքս էլ փորձեցի շրջանցել Տոնապետին և հայտնվել որևէ արքունիքում: Չստացվեց: Մեր տոհմածառի արմատները ապառաժ քարին դեմ առան: 
Տոնապետ անունով այս մարդը, որի ազգանունը պատմությունը հարմար չգտավ պահպանելու, չքավորների չքավորն է եղել: Բայց քանի որ սասունցի էր և ինքն իրեն շատ մոտ էր ապրում, որոշեց իր չքավորությունն ընտանիքից և ծննդավայրից հեռու թաքցնել: Մեն-մենակ գնաց հասավ Ամերիկա, ուր մարդու անցյալի հետևից չեն ընկնում, ուր չքավոր հային ու հարուստ թուրքին նույն աշխատանքն են հրամցնում՝ նույն աշխատավարձով: Այդ երկիրը Տոնապետին չհարցրեց, թե ինչ նպատակով է Սասունի նման հրաշք երկիրը թողել: Եթե հարցներ, հավատացեք, պապիս պապը մի այնպիսի պատասխան էր տալու, որ ԱՄՆ-ի այսօրվա նախագահն իր հաջորդ նախընտրական ճառի մեջ օգտագործելու էր: 
Աշխատանք և աշխատավարձ. սա էր այդ երկրի եղած-չեղածը. այն, ինչ պետք էր իմ պապի պապին: «Է՜, Ամերիկա՜, Ամերիկա՜... Աստված քեզ այնքան խելք չտվեց, որ նրան քո երակների մեջ առնեիր: Եթե այդպես վարվեիր, այսօր համաշխարհային ահաբեկչության թիրախ չէիր դառնա, և ամերիկյան գրողական ընտանիքն այս պահին կունենար մեկին, ով սասունցի Տոնապետի բարոյականության թուրմը կաթիլ առ կաթիլ կներարկեր քո ինքնագոհ հասարակության ճահճացող արյան մեջ» ։ Սա հատված էր Տոնապետի մասին իմ գրած կիսատ պատմվածքից: Չգիտեմ, թե ոնց եմ ավարտելու այս պատմվածքը: Կամ էլ կիսատ կթողնեմ: Մինչև էսօր սասունցու մասին գրված ոչ մի ավարտուն պատմվածք չեմ կարդացել: Եթե հոգուս մեղք անեմ ու շարունակեմ, մի լավ բան աշխարհում վատ կավարտվի: ՈՒրեմն իմ Տոնապետը չմտավ Ամերիկայի երակների մեջ, որովհետև իր աշխատածն իրենը չէր համարում և որովհետև արդեն իսկ որոշել էր, թե Սասուն վերադառնալիս Ամերիկայի մասին հայրենակիցների հարցախույզին ինչ էր պատասխանելու: «Ի՜նչ Ամերիկա, ի՜նչ պան՝ քրդու գոմ էր»: 
Ամեն ինչ լավ կգնար, և Տոնապետն իր երեք տարվա վաստակն ընտանիքին կհասցներ, եթե Ամերիկայի միլիոնավոր նեգրերից մեկը նրանից պարտք չխնդրեր: Մի չնչին գումար, ասենք՝ մեկ ոսկի: Սևամորթը Տոնապետին հավաստիացնում է, որ մեկ ամսից կվերադարձնի: Անցնում է մեկ ամիս, երկու, երեք, սևամորթը չկա ու չկա: Ա՜յ քեզ բան: Տոնապետը գնում է պարտքը ստանալու, սևամորթը չկա: Ասում են, որ նա տունը ծախել ու Ավստրալիա է մեկնել: Եթե մինչև հիմա Տոնապետին լուռ ու մունջ, հանգիստ մարդ եմ ներկայացրել, սխալվել եմ: «Իմա՞լ, – կատաղում է նա, – նեգր խաբե զսասունցի՞ն»: Ասում է, ու էդ ասելն է... երեք տարվա վաստակը մսխելով՝ հասնում է Ավստրալիա, գտնում սևամորթին և իր մեկ ոսկին հետ ստանում: Հետո տանում էս սևամորթին մի երկու ոսկու պատիվ է տալիս: Չգիտեմ ինչ լեզվով նրան ասում է. «Մի խաբե զսասունցին, համ դուն իս մեղք, համ ինք»: Այս աշխարհում ոչ մեկը ոչ մեկին այնքան լավ չի հասկանում, որքան ես իմ Տոնապետին: Ինչպես չքավոր մեկնել էր Սասունից, այնպես էլ վերադառնում է: Ոչ մեկի հարցին չի պատասխանում: Մեկ ոսկին տալիս է կնոջը ու ասում. «Կնիկ, մի ծախսե, իմ պատիվն է»: 
Այս էր ամբողջը, ինչ գիտեմ իմ պապի պապի մասին: Մնացածը նրա անվան մեջ է՝ Տոնապետ: Նրա արյունը մի քանի կոտորածների և պատերազմների միջով հոսելով՝ եկավ հասավ ինձ: Թե մեջս ինչպե՞ս է նա իրեն զգում, չգիտեմ: Երբեմն ինչ-որ բան է խլրտում իմ մեջ, բայց չեմ ջոկում՝ սի՞րտս է, թե՞ Տոնապետը: Կիսատ պատմվածքի մեջ նաև գրել էի. «Սևամորթը մեկ տարի մտածեց, երկու տարի մտածեց ու մեռավ»: 
Գրեցի ու փոշմանեցի: Ինչո՞ւ պետք է սևամորթը մեռներ ինչ-որ սասունցու խաբելու համար: Եթե մի ամերիկյան ցնդած հոգեբան այս փաստը զններ, անկասկած, Տոնապետին սպանության մեղադրանք կառաջադրեր: Հետո էլ նրան, վարքից դատելով, անմեղսունակ կճանաչեր: Խեղճ Տոնապետը որքան էլ փորձեր բացատրել, Սասունի լեզվով, թե Ամերիկայի, որ երբեմն հազար ոսկով մի ոսկի հետ բերելը խենթություն չէ, չէր հաջողելու: Սասունն Ամերիկայում չէր հասկացվելու: Շատ լավ էլ գլխի եք ընկնում, որ խոսքը սևամորթի և Ամերիկայի մասին չէ: Աշխարհի աչքից հեռու գյուղում, ուր ես ծնվել եմ, մի քանի Տոնապետների արյուն է մեկտեղվել: Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին այդ մի քանի Տոնապետների թոռները իրենց գյուղի շուրջը սկսում են խրամատներ փորել: Հարևան գյուղացիները զարմացած հետաքրքրվում են՝ ինչո՞ւ: 
«Իմա՞լ, - ասում են նրանք, - ֆաշիստի դեմն է կառնինք»: 
Պատերազմի ժամանակ ծիծաղելը լավ բան չէ, բայց այս պատմության վրա ծիծաղեցին թե՛ կոմունիստները, թե՛ քողարկված դաշնակները: Հիմա այդ խրամատները կան: Խրամատի տեսք չունեն, բայց կան: Ժամանակ առ ժամանակ, երբ աշխարհից խռոված եմ լինում, գնում եմ գյուղ ու պառկում դրանց մեջ: Հիմա որ ասեմ, թե ինչն եմ ամենաշատը հիշում, դուք էլ ինձ վրա կծիծաղեք: «Լենինը շաբաթօրյակում» ՝ այդպիսի նկար կար, նաև՝ տեքստ: Մի ծանր գերան ուսին դրած՝ Իլյիչն առաջնորդում է շաբաթօրյակի ելած դասակարգին: Շատ ճիշտ նկար էր և ճիշտ տեքստ: Այսօր էլ ես տեսնում եմ այդ նկարի վրա պատկերված մարդկանց, նաև Իլյիչի շալակած գերանի ծանրությունն եմ զգում: Տոնապետին հարցնելու բան չունեմ՝ խրամատի պատմությունը կուզենայի պատմել: Հաստատ չէր ծիծաղի՝ խորությունից կհարցներ, խրամատի և գյուղի հեռավորությունը կճշտեր, թշնամու հարձակման դեպքում տեղաշարժվելու վերաբերյալ խորհուրդներ կտար: «Եթե Հայաստանը Տոնապետի չափ խելք ունենար, հազար ոսկի կծախսեր, որ իր մեկ ոսկին հետ բերեր», - սա կիսատ պատմվածքի վերջին նախադասությունն է: Ոնց կա, թող էդպես էլ մնա: 
Վաղը, եթե խմելով չընկնեմ (մղձավանջից փախչելու իմ մեթոդն է), գնալու եմ իմ մեկ ոսկու հետևից: Ի տարբերություն Տոնապետի, ես իմ սևամորթ խաբեբային չեմ ճանաչում: Չգիտեմ՝ որտե՞ղ է նա այս պահին՝ վազո՞ւմ է, ծա՞ռ է տնկում, ճա՞ռ է արտասանում, թե՞ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին իր հազարերորդ աշխատությունն է կցում-կցմցում, շուրջպարի մե՞ջ է, թե՞ իր տոհմածառի արքունական ճամփեքն է զարդարում, գուցե այն զինվորն է, որն իմ ձին կերավ: Ով էլ որ լինի՝ տունս ծախելու եմ ու էդ փողով աշխարհը չափչփեմ: Պետք լինի՝ Մեղրի, Արցախ ու Ավստրալիա էլ կհասնեմ: Նրան չգտա, գնալու եմ պառկեմ մեր գյուղի խրամատների մեջ ու ամենքին լսելի ձայնով գոռալու եմ. «Մի՛ խաբեք զսասունցիք. հա՛մ դուք իք մեղք, հա՛մ ուրանք»: 
________________________________________


Թուղթուգիր 
Շատ խելոք կին է՝ ասաց ու ընկալուչը դրեց... Դե արի ու Քրիստոսի խաչելության ազնիվ մտածմունքի փոխարեն լոլիկի թանկացման ու այդ պիղծ սպանությունների միջև կապ փնտրիր... Անհեթեթություն է... Սկսում եմ գիտակցել, որ իմ և կնոջս հարաբերությունները սառնարանի ներքևի խցիկում սառչող տոլմայի մակարդակին են իջել... Գրող եմ, թե գրող չեմ՝ այդ մասին պարտավոր եմ մտածել... Եթե Երևանում հայրը որդուն է սպանում, Գորիսում էլ որդին՝ հորը, շուկայում էլ լոլիկի գինը կրկնապատկվում է, ուրեմն ինչ-որ բան այն չէ... Երեսուն-քառասուն տարի առաջ մի անեկդոտ էր թևածում (զարմանալի է, որ այլևս չեն պատմում) ... Ուրեմն, մի գյուղացու գոմից երեք կով են գողանում... Թալանված երեք եղբայրները խելք խելքի են տալիս, որ գողին բացահայտեն... Մեծ եղբայրն ասում է. «Եթե գողոնը երեք կով է, գողը կարճահասակ պետք է լինի» ... Միջնեկ եղբայրն ասում է. «Եթե գողը կարճահասակ է, ուրեմն մեր գյուղից է» ... Փոքր եղբայրն ասում է. «Եթե գողը մեր գյուղից է, ուրեմն Սերոբն է» ... Հարայ-հրոցով Սերոբին դատարան են քարշ տալիս... Դատավորը հարցնում է եղբայրներին՝ ինչպե՞ս որոշեցիք, որ Սերոբն է գողը... Էսպես-էսպես, բացատրում են եղբայրները... Դատավորը խնդմնդալով մի արկղ է բերել տալիս... «Խնդրում եմ նույն տրամաբանությամբ բացահայտեք, թե ինչ է արկղի մեջ» ... «Եթե արկղը քառակուսի է, ուրեմն միջինը կլոր է», - ասում է մեծ եղբայրը... «Եթե միջինը կլոր է, ուրեմն դեղին գույնի է», - ասում է միջնեկ եղբայրը... «Եթե դեղին գույնի է, ուրեմն նարինջ է», - ասում է փոքր եղբայրը... «Սերոբ, - բարկանում է դատավորը, - գնա և մարդկանց կովերը վերադարձրու» ... Որ ինչ-որ բան այն չէ, ինձնից առաջ կինս է գիտակցել... Կամ էլ վերջին պատմվածքս նրա քիմքին չի նստել... Չի հավանել անխիղճն ու որոշել է իր վերաբերմունքը բազմիմաստ ակնարկներով համեմել... Իմ խելքն ասա, որ գրվածքներս առաջինը նրա դատին եմ հանձնում... Բժշկուհի է, չէ՞, ամեն ինչին նայում է որպես հերթական հիվանդի... Ջերմաչափը խոթում է պատմվածքիս անթատակն ու իր խորհուրդներով հոգիս հանում. «Էս բառն իր տեղում չէ... էս կերպարը ձանձրալի է... կիսատ է... ոնց որ սկիզբն ու վերջը տարբեր մարդիկ գրած լինեն... ճահիճ է... չի շնչում... թոքախտավոր հիվանդի պես արյուն է թքում...» ...Կնոջս լսելիս քիչ է մնում հավատամ, որ ես կամ պատմվածքս դատապարտված ենք մահվան... Ի՞նչ անեմ. ի վերջո ընթերցող է՝ սեփական կարծիք ունենալու իրավունք ունի... Ոտքերս սառչում են, հավանաբար ցուրտ է... Երևի օրն սկսվել է... Բժշկուհի ջան, եթե օրն սկսվել է ու ոտքերս սառչում են, ինչո՞ւ ես զարմանում, որ շուկայում լոլիկի գինը կրկնապատկվել է... Ամեն ինչ իր ժամանակի մեջ է էժան... Եթե Քրիստոսն ուզենար չխաչվել, ի՞նչ ես կարծում, խաչվելո՞ւ էր... Ինքը հորինեց իր տառապանքները, որպեսզի մենք՝ ապագա քրիստոնյաներս, ապրելու և մտածելու բան ունենանք... Այնպես որ, մտքովդ չանցնի, թե այսուհետ մեզ համար նա՛ կամ մեկ ուրիշը երկրորդ անգամ խաչվելու է... Այս հասարակ բանը եթե չես ուզում հասկանալ, լոլիկ մի կեր, պատմվածք մի կարդա և քո սառած տոլմայով էլ մեզ մի զարմացրու... Ունես-չունես մի ամուսին ունես և ինքդ՝ քեզ, գնա փառք տուր Աստծուն, որ մեր ժամանակի մեջ ենք ապրում... Աստված չանի՝ դուրս գանք մեր ժամանակից՝ հո չենք թանկանալո՜ւ... Դու մեղք չունես, հիվանդներդ են քեզ երես տվել՝ վա՜յ, բժշկուհի ջան, դու հրեշտակ ես... էս ես, էն ես... Հիվանդ են, չէ՞. ինչ-որ մեկին պետք է կառչեն, որ առողջանան... Իսկ ես գրող եմ, թե գրող չեմ՝ բայց հո գիտես, որ սասունցու ճուտ եմ (մի շատ պատկառելի մարդու բնորոշում է) ... Սասունցու ճուտը, որ աշխարհը տրաքի էլ, կնոջ առաջ (էն էլ սեփական) կակղելու սովորություն չունի... Այնպես որ, բժշկուհի ջան, սառած տոլմայով սիրտս չես շահի, իսկ լոլիկի գնի կրկնապատկման փաստը աչքս խոթելուց առաջ մտածիր, թե ինչու գորիսեցի որդին՝ հորը, երևանցի հայրը՝ որդուն սպանեցին... Ո՞վ է ասել, որ Քրիստոսի խաչելությունն ու այլ արտառոց բաները միայն գրողների երևակայությունը սնելու համար են կատարվում... Ի՞նչ է, չգիտե՞ս, որ առողջ մարդիկ, այն էլ արյունակիցներ, միմյանց չեն սպանում... Այսօր միտքս երևակայությանս առջևից ընկած վազում է... Ուզում եմ ամեն ինչ հասկանալ... Նույնիսկ այն մորը, որը կաշվից դուրս է գալիս՝ պաշտպանելու համար մեծահարուստ պարոնին, ով իր երեխայի հետ մանկապղծությամբ է զբաղվել... Ուզում եմ հասկանալ, թե ինչու է քաղաքակրթությունը սողեսող մոտենում իմ երկրին և ինչու չի ֆշշացնում խայթելուց առաջ... Ուզում եմ հասկանալ այն երգը, որը հնչելու է միմիայն տարագիր հայի շուրթերից, քանզի չկա մի մարդ արար աշխարհում, որ «դրախտավայր» կոչի այն երկիրը, ուր ինքն ապրում է... Սովորաբար «դրախտավայր» տիտղոսին արժանանում են լքված և կորսված հայրենիքները... Երբ արյունս մրսում է մարմնիս վերջույթներում, խուճապահար փախչում-լցվում է գլխիս մեջ, և խառնիխուռն մտածումներս Քրիստոսի խաչելության նոր դրվագներ են մտաբերում... Աստուծո որդին իրեն խաչողներին ասում է. «Թշվառականներ, իմացեք, որ դուք իմ կամակատարներն եք» ... Կինս իմ մտքերը ջոկջկելուց ու դասդասելուց հետո, բնականաբար, հանգելու է միակ ողջամիտ եզրակացությանը. «Սպառվում ես, սիրելիս» ... Ասենք, թե սպառվում եմ. արժի՞ թմբկահարել ճշմարտությունը... Մեռնող հիվանդին մահ գուշակելը, բժշկուհի ջան, մեղմ ասած, լավ զբաղմունք չէ... Երկրապահ Աֆոն ասում է. «Մեր գյուղում հենց մեկը տնքաց, սկսում են հողը փորել... Դրա համար մեր գյուղացիք անաղմուկ են մեռնում, որ մի քիչ երկար ապրեն» ... «Սպառվել ես» . ասում ու մի կողմ ես քաշվում... Ուզո՞ւմ ես մի գլուխկոտրուկ հորինեմ ու Նոր կտակարանի մեջ դնեմ. «Գորիսեցի որդին, որ սպանել է իր հորը, և երևանցի հայրը, որ սպանել է իր որդուն, հայտնվում են նույն բանտախցում... Ճշմարիտ և սուտ մարգարեներ, կարո՞ղ եք գուշակել, թե ինչ են խոսելու միմյանց հետ» ... Թող մարգարեները գլուխ կոտրեն, առաքյալներն էլ իրենց պատումներն արդիականացնեն, հազիվ թե նրանց մեկնությունները լոլիկի գնի թանկացումը կանխեն... Կուզե՞ս մի բանաստեղծություն հյուսեմ քեզ համար. «Մենք չենք ուզում... չենք ուզում ապրել մի երկրում, ուր պատմվածքներն անտեր-անտիրական մեռնում են զնդաններում... Իսկ գրողներն ազատության մեջ դանդաղ սպառվում են» ... Բժշկուհի ջան, այն, որ դու դանդաղ սպառվող գրողի կին ես ու նրա արատները մեկնելու թուլություն ունես, արդեն մեծ նվաճում է... Ամենևին էլ պատահական չէր, որ ընկալուչը կոպտորեն կախեցիր ու լոլիկի թանկացումը՝ որպես մտորելու հումք, ամուսնուդ պարզեցիր... Դու քո գլխին գալիքը գիտեիր... Պիղծ սպանությունների կեղեքիչ թեման այսուհետ պղտորելու է մեր տան առօրյան... Եթե սխալվես ու կինոնկար դիտելու ցանկություն հայտնես, շուրթերս հավաքելու եմ քթիս տակ ու հոգուս մեջ լցված մաղձը գույնզգույն բառերի եմ վերածելու (ով չի հավատում, թող գա վերևի, ներքևի և դրկից հարևանների բնակարաններից ունկնդրի) ... -Հայ քրիստոնյաներ, ականջ արեք. Գորիսում որդին հորն է սպանել, Երևանում հայրը՝ որդուն, իսկ իմ կինը սիրային շարժանկարի ծարավ է զգում... Ամո՜թ... ամո՜թ... ամո՜թ... -Այն երկրում, ուր գրողներն արագորեն սպառվում են, իսկ շուկայում լոլիկի գինը կրկնապատկվում է, արյունակիցները սկսելու են միմյանց սպանել, - ասելու ես դու... Ասելու ես ըմբոստ կեցվածքով, ամուսին ոչնչացնող հայացքով, պատմվածք հասկացողի ու դատափետողի վստահությամբ... Ես էլ, գիտես, սևին՝ սպիտակ, սպիտակին սև ասող սասունցու ճուտ, հո հեշտ ու հանգիստ կուլ չեմ տալու քո պարսավանքները... -Թշվառական, դու ինձ խաչում ես, որովհետև ես եմ այդպես ուզում, - արտասանելու եմ ես... -Եթե ես քեզ խաչել ուզենայի, չորրորդ մեխը լեզվիդ կխփեի, - ասելու ես դու... -Այն երկրում, ուր հիվանդները կյանք են աղերսում, իսկ բժիշկները՝ փող, ծնվում և բարգավաճում են ահավասիկ այսպիսի պնդաճակատ տանտիրուհիներ... Աստված ջան, ներիր աշխարհի բոլոր սասունցիներին, որ ամենքի համար «զարթիր լաո» երգեցին, իսկ իրենք քնով ընկան... -Ի՜նչ սասունցի, ի՜նչ բան, - ասելու ես, - ընդամենը մի ճմրթված թղթադրամ է՝ լոլիկ վաճառող գեղջկուհու գրպանում պահ տրված... Հիմա կողքից լսողը կամ ընթերցողը կմտածի, թե ձեռից գնացած ընտանիք է. իր եղած-չեղածը դուրս է տալիս ու այլոց լսողությունը բռնաբարում (միամի՜տ, խե՜ղճ ունկնդիրներ ու ընթերցողներ) ... Էնքա՜ն բան կա, որ մնում է իմ և կնոջս գաղտնարաններում... Էն, ինչ ասում-խոսում ենք, դրսի համար է... Ամենակարևոր բաները մենք չենք արտասանում... Եթե երբևէ իմ կամ կնոջս մտքով անցներ միմյանց սպանել, վստահ եղեք՝ «Հայկական ժամանակ» օրաթերթն էլ ճիշտը չի իմանա... Ասացի ու կրակն ընկա... Ի սեր Աստծո, այդպիսի բան մեր մտքով չի անցնում... Եթե անցներ, մեկ է, ոչ ոք չէր զարմանա... Եթե Երևանում հայրը՝ որդուն, իսկ Գորիսում որդին հորն է սպանում, ինչո՞ւ պետք է ամուսինները այդ մասին չմտածեն՝ հենց միայն այն բանի համար, որ հայտնվեն նույն բանտախցում և զնդանում մեռնող անտեր-անտիրական պատմվածքի գաղտնիքներին հասու դառնան... Հենց կինս քնքշանում է, սկսում է պատմվածքներս գովել (ծերունական սեքսի բազմաթիվ ձևերից մեկն է) ... Ես էլ, հասկանալի է, հաճույքից նվաղում եմ... -Միայն թե, - ասում է նա, - մի թող, որ էդ արտառոց բաները մտքիդ մեջ երկար ապրեն... Մի թող, որ կյանքից հոսող արցունքը լցվի գրվածքիդ մեջ... -Ախր ո՞նց չթողնեմ, եթե արցունքն իմ աչքերից է հոսում, - մտածում, բայց չեմ բարձրաձայնում... -Սպանելու համար երևակայություն պետք չէ... Ով սպանելու է՝ կսպանի... Դու թոքերիդ մասին մտածիր... Սովորիր շնչել, նույնիսկ եթե օդ չկա...Աստված ինձ այսպիսի կին է բաժին հանել. ուզի՝ կոչնչացնի, ուզի՝ կյանք կպարգևի... -Սասունցի ախպեր, - ասում է կինս, - մի խեղճացիր, քեզ օր են պարգևել՝ ապրիր, եթե, իհարկե, ապրելը չապրելուց զատում ես... Ուզում է Ճապոնիա գնաս, թե Ուրուգվայ, մեկ է, քո տարածքից դուրս չես գալու... Թաշկինակդ հանիր, թափ տուր օդում ու քո պարը պարիր՝ քոչարի՜... քոչարի՜... երկուս գնա, մեկ՝ արի... -Բա էլ ինչո՞ւ եք գլուխ պատռում, - սրտնեղում ես, - եթե ոչ մեկի փույթը չէ, թե ով, որտեղ և ում է սպանում... -Գնա՛ և քավի՛ր գորիսեցի որդու և երևանցի հոր մեղքը, - ասում է կինս... -Ինձ բանտախո՞ւց ես ուղարկում, տիկի՛ն... -Ինչո՞ւ ոչ, եթե դույզն-ինչ քեզ գրող ես զգում... -Հետս էնպես ես խոսում, կարծես քո հերթական անբուժելի հիվանդն եմ, - ասում եմ ու ձեռքս նրա մազերի մեջ խրում... -Ամենքս էլ անբուժելի հիվանդ ենք, - ասում է ու ձեռքս իր մազերի միջից նրբանկատորեն դուրս հրավիրում... Սուրբ գիրքն ասում է՝ մի դատիր, որ չդատվես... Այդ դեպքում ինչո՞ւ ենք զարմանում, որ Պիղատոսը ձեռքերը լվաց... -Բժշկուհի ջան, երեկ սառած տոլման տաքացրեցի ու կերա... Ճիշտ է, աղն էր պակաս ու կաղամբը՝ հում, բայց համով էր, - ասում եմ սիրասուն կնոջս փիլիսոփայության ճիրաններից փրկելու համար... -Անուշ լինի, - ասում է կինս... -Երախտապարտ եմ, - ասում եմ... -Կուզենայի, որ ամուսինս ինձ երջանկություն պարգևեր, հետո նոր՝ մահ, - նվաղկոտ ասում է կինս, - երջանկությո՜ւն... հետո մա՜հ...-Էդ քո ասած դեղից չունեմ ու չեմ էլ ունենա, - ասում եմ, - իսկ մյուս ցանկությունդ կկատարեմ հաճույքով... Քեզ քո հիվանդների դատին կհանձնեմ... Ա՜յ թե պատիժ կստացվի... -Ճիշտ ես, հիվանդներս քեզնից ավելի անողոք են... Երեք ամիս մի ջահել կին էի բուժում... Դեղորայքը իմ միջոցներով Գերմանիայից հայթայթեցի, անալիզները ամերիկյան ամենահեղինակավոր բուժհաստատությունների քննությանը ղրկեցի, կյանքիս մի մասն էլ օշարակի պես նրան խմեցրի ու մահվան ճանկերից խլեցի... Դուրս գրվելուց առաջ գիտե՞ս ինչ ասաց... Ասաց. «Բժշկուհի ջան, մայրս երազ էր տեսել. երազում Գաբրիել հրեշտակապետն էր այցելել... Ասել էր՝ Մայրանուշ (մորս անունն է), անխիղճ, գնա Խոր վիրապի եկեղեցում մոմ վառիր ու երեք անգամ Աստծո անունը տուր՝ դեռ տուն չհասած աղջիկդ կառողջանա... Աստված ինձ փրկեց» ... Էնպես որ, - ասաց կինս՝ բարձը իմ գլխատակից իրեն քաշելով, - հենց նեղը կընկնես, Աստծո անունը երեք անգամ տուր, իմ հետ գործ չունես... -Ոնց որ թե դրսում քամի է, - ասում եմ, - ինչ-որ մեկը երևի պատուհանի փեղկը բաց է թողել... -Ինչո՞ւ ես շշուկով խոսում, - ասում է կինս...-Ինձ թվում է նա մեզ լսում է... -Թող լսի, - ասում է կինս, - թող իմանա, որ դրսում քամի է... -Ի՞նչ իմանաս, - ասում եմ, - կարող է գաղտնիքներ եմ ուզում հայտնել... -Եթե գաղտնիք լիներ, վաղուց գրած կլինեիր, - ասում է նա... - Չեմ սիրում, որ տղամարդիկ շշուկով են խոսում... -Կուզե՞ս գոռամ՝ ժողովո՜ւրդ, դրսում քամի է... -Հիմա հիվանդանոցում շնկշնկոցն ընկել է, - ասում է կինս... -Հիվանդներդ կմրսեն, չարչարանքդ ջուրը կընկնի, - ասում եմ... -Քամին օտար աղմուկ ու շունչ է բերում, մեղք են հիվանդները, - շշուկով ասում է... -Շա՜տ են վախենում անկոչ հյուրերից, շա՜տ... -Ինձ ասում ես շշուկով մի խոսիր, բայց ինքդ շշնջում ես... -Ես շշնջում եմ, որովհետև կին եմ, ումից երջանկությունը երես է թեքել... -Երջանկությունը ամերիկյան բարեգործության որդնած լոբի չէ, որ քաղցածներին բաժանես, - ասում եմ ես... - Այն կա՛ կամ չկա... -Քառասուն տարվա ամուսին ենք, բայց քեզնից երբևէ երջանկություն չեմ ակնկալել... Այսօր այն այլևս ինձ պետք չէ, ուշ է, շատ ուշ է... Պարզապես վախենալու քամի է և հիշեցի, որ երջանկությունը ինձնից երես է թեքել, - ասաց կինս ու քնեց... Ինչ լավ է, որ կանայք քնելու պահը ճիշտ են ընտրում... -Քնելուց առաջ ամենքն էլ երջանկության մասին են մտածում, բայց ոչ ոք չգիտե, թե ինչ բան է, այն, - ասում եմ շշուկով և հաստատ գիտեմ, որ կինս այլևս ինձ չի լսում... Ինքս էլ արդեն ինձ չեմ լսում, հավանաբար հետևել եմ կնոջս օրինակին...Ինձ և կնոջս երբեք քնած ժամանակ չեմ դիտել և չեմ կարող պնդել, որ գեղեցիկ պատկեր է... Նրանք, ովքեր մեկ-երկու օրից մեզ հայտնաբերելու են մեր ամուսնական առագաստում, ապշելու են... Ոչ այն պատճառով, որ ավելի գեղեցիկ հանգուցյալների երբևէ չեն հանդիպել... Ինչ մի գլուխ գովելու բան է... Երևույթները հասկանալու մոլուցքով տառապող հասարակությունը մեկը մեկից տպավորիչ վարկածներ է քննելու մեր խորհրդավոր մահվան կապակցությամբ... Թունավորման միջոցով ինքնասպանություն գործելու երերուն վարկածը դիազննումից անմիջապես հետո ժխտվելու է բժիշկների կողմից... Հանցախույզ ոստիկանները մանրակրկիտ զննումից հետո բացառելու են բռնության միջոցով մեկմեկու մահ պատճառելու վարկածը (բնականաբար, նաև օտար միջամտությունների արդյունքում մահվան հասցնելու թեզը չի քննարկվում) ... Ի՞նչ անեն խեղճ բժիշկները, բռնում և մահվան թերթիկների մեջ գրում են բժշկության պրակտիկայում գրեթե չօգտագործվող մի եզրակացություն. «Միաժամանակյա հանկարծամահություն» ... Ով ով, բայց «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը չի ընդունելու արատավոր հասարակության պատկան մարմինների մոգոնած տարբերակը, նա առաջ է քաշելու իր վարկածը՝ հղում անելով ռոմանտիկ գիտնականների զարգացրած տեսության տրամաբանությունը... Այդ տեսության առաջամարտիկ-գիտնականը փորձ արեց սեփական կյանքի գնով ապացուցել իր ճշմարտացիությունը... «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը ծանուցեց. «Երևանում արտառոց դեպք է գրանցվել. գրող և բժշկուհի ամուսինները փոխադարձ համաձայնությամբ, իրականացրել են երազի միջոցով մահ փոխադրվելու իրենց մշակած ֆանտաստիկ ծրագիրը» ... Ով ինչ կգրի, կարևոր չէ... Նաև էական չէ, թե ով է ավարտելու այս հորինվածքը՝ նա, ով սկսե՞ց, թե՞ նա, ով քամու միջից լսում էր մեր շշնջոցները... Փաստն այն է, որ ես ու կինս անթերի իրագործեցինք մեր հանճարեղ մտահղացումը... Ասել եմ արդեն, որ ամենակարևոր բաները մենք չենք արտասանում... Խնդրեմ՝ Նոր կտակարանի առաքյալների համար Սուրբ գիրքը նոր երանգներով հարստացնելու ևս մեկ հնարավորություն...Եթե կինս հրաշքով աչքերը բացեր, ու ես էլ հրաշքով նրան լսելու կարողություն ունենայի, լսելու էի. «Սասունցու ճուտ, բա որ ասում էի... տեսա՞ր, որ շուկայում լոլիկի գինը եռապատկվեց» ... 
«ԱՆԴԻՆ» հանդես Մարտ 2013 
___________________________________________________
 

Վրեժ Իսրայելյան | Թանկագին հյուրը


Դեռ կոմունիստների տիրակալության օրերից հալից ընկնող տան մեջ Հակոն մի փոքրիկ անկյուն ուներ, ուր գնում էր իբր խառատություն անելու, սրա-նրա համար սրճաղաց, թուր ու թվանք, դանակ-մանակ նորոգելու և իբր այլ բաների համար, բայց իրականում այն ավելի մեծ նպատակի էր ծառայում, հոգսերից փախչելու, ընտանիքի և սեփական խեղճությունը չտեսնելու, ապրած-չապրածը գցել-բռնելու, աշխարհի բաները կշռելու տեղ էր։ Այն մտածված էր ձեղնահարկում, փորձառու տղամարդկանց մտքի հանճարեղ առկայծումով։ Կանանց հետաքրքրասիրաթյունից սպրդած մի անկյուն, ուր այս տան հին ու նոր տղամարդիկ փնտրել ու, պատահել է, գտել են մի բան, ինչը աշխարհի խելոքներին հնուց ի վեր չի հաջողվել՝ ճշմարտությունը։

Աշխարհի այդ անկյունը փտած տախտակներով, մետաղյա թիթեղներով և հազար ու մի անճանաչելի նյութերով թքած– կպցրած պատով բաժանվում էր ձեղնահարկից։ Դուռը, որը կարելի էր թեթև հպումով ծակել-անցնել, կողպված էր մեծ կողպեքով, որի դերն ու նշանակությունր պարզելու հարկ ամենևին էլ չկա: Կողպեք էր, իր գործն էր անում։ ճշմարտության դողը տղամարդկանց պատում էր հենց այն պահից, երբ բանալին մտցնում էին կողպեքի մեջ։ Այս տան բանալին կողպեքի մեշ պտտող այրերից ոչ ոք որևէ կուսակցության չի դավանել, նույնիսկ դաշնակցությանը: Ճռնչալով դուռը բացվում էր, և աչքդ շոյում էր ժանգոտված ու փոշեկոլոլ մետաղյա մի զանգված, որը դժվար թե ճշմարտության հետ աղերս ունենար։ Միակ կեղտածեփ, տձև պատուհանից լույսը չուզելով ներս էր րնկնում և անհյուրրնկալ տիկնոջ արհամարհանքի պես սահում մտնողի կերպարանքով ցած։ Չուլուփալասով կոլոլված մի թախտ, որից մգլահոտ էր փչում, մի երերացող սեղան, որբ ժամանակին պատվով էր դիմակայել օղիների ծանրությանը, ոտուգլուխ իրար վրա լցված դատարկ շշերի մի կույտ սեղանի տակ. ահա այն կաթսան, ուր ինքն իր մեջ եփվում էր Հակոն: Այստեղ էին այս տան տղամարդիկ թափում իրենց մաղձը և մտածում դառնահամ բաներ, որոնք ճշմարտություն ասածից այնքան ել հեռու չէին։ Կարելի էր և չնկարագրել այդ անկյունը և թողնել, որ ընթերցողն ինքը կահավորի այն ըստ իր ճաշակի և իր ճշմարտության։ Բայց այսօր խոսքը Հակոյի ճշմարտության մասին է, որը ծնվեց հենց այստեղ, այն անկյունում, ուր սկսեց նորոգել ամենաառաջին որսորդական հրացանները, որոնք ամեն ինչ այրեցին այս երկրի արժանապատվությունը փրկելու համար և լռեցին ու մոռացվեցին իրենց տերերից շատերի հետ։
Հակոբ Ազատյանը, Մռովի Արծիվը, իր տեղը չի գտնում կյանքում։ Սովորաբար ո՞ւմ պետք է մեղադրես, երբ ինչ-որ մեկը իր տեղը չի գտնում կյանքում: «Մռովի Արծիվը Երևանում հավ է դարձել», — այսօր առավոտյան ասաց կինը և անպաշտպան կանգնեց ամուսնու դիմաց։ Ասաց` խոցելու համար, մարմինը ամուսնուն արեց՝ պատասխանն ստանալու պատրաստակամությամբ։ Կնոջը ծեծելը մի մեծ բան չէ. մի երկու հատ հասցնում ես ՝ ղժղժոցը գցում է, սիրտը թափում և նորից սկսկում է քեզ սիրել։ Ասես նախօրոք մշակված գժտության այս տեսարանը անհրաժեշտության նման մի բան էր դարձել և զարդարում էր ամուսնական կյանքի անհրապույր ընթացքը։
- Ումի՞ց ես պակաս, որ երեխեքիդ աչքը օրվա հացին կարոտ է մնում: 
Հենց սպանվելու տեղը գալիս է՝ Հակոյին հիշում են: 
- Ձե՛նդ, – մռայլվում էր Հակոն ու մտքով թռչում «սպանվելու տեղերր»: 
Մականունը շահել էր Արցախյան պատերազմում, Մռով լեռան ճակատամարտում։ Մարտից հետո հրամանատարը գրկել էր Հակոյին ու սիրտը թուլացրել. «Հակո, կյանքիդ մեռնեմ, էս ի՞նչ արեցինք։ Ասա, դու հո գիտես ինչ արեցինք։ Հազար տարվա մեր խեղճությունը այս լեռն տակ թաղեցինք: Հակո, ախպերս, գիտե՞ս, որ դու պատմություն ես» ։ Հակոն լսում էր հրամանատարին և սպանված ընկերների դիակների վրայով հայացքը սահեցնելով` երդվում էր Մռով սարին, արյան մ՚եջ գեղեցկացող արևին, տղերքի սուրբ հոգնությանը, որ Հակոն չի ապրելու առանց էս մի հատիկ օրվա օրհնանքի, կնկանը մատով չի կպնի, երեխեքին չի սիրի, հաց չի կիսի։ Առանց Մռով Հակոն Հակո չի լինի։ Պատերազմից տուն դարձավ Մռովն իր մեջ: Պատերազմն էլ շահեց, Արծիվ մականունն էլ շահեց ու խաղաղությանը սկուտեղի վրա բերեց ու Գերազանցիկ Մելոյին հանձնեց: Հարևան Մելիքը, իր դասընկերը ՝ Գերազանցիկ Մելոն, պատերազմն սկսելուն պես ծլկել էր Մոսկվա: Հակոն Մոսկվայում անելիք չուներ, ոչ մի տեղ անելիք չուներ, գործարան չուներ, որ խառատություն աներ, փող չուներ, որ առևտուր աներ, տուն պահող չէր, որ կնոջ սիրտը շահեր, Հակոն Հակո էր, ու պարտադիր էս պատերազմը ինքը պիտի շահեր։ Մելոն պատերազմի էլ, խաղաղության էլ գինը ավելի լավ գիտեր՝ Մոսկվայից հաղթանակած հետ եկավ, սկուտեղը արժանապատվորեն ընդունեց, և սկսվեց Հակոյի ողբերգություն, որը նա համառորեն չէր ուզում գիտակցել: 
«Մելոն մեր տնից ամաչում է, ուզում է առնել, քանդել և իր տան շրջակայքը գեղեցկացնել», - ասում էր կինը, ու Հակոն լռում էր։
«Մելոն պատգամավոր է ընտրվել», – ասում էր կինը, ու Հակոն լռում էր։
«Մելոյի կինը առաջարկեց, որ իրենց տանը քոծություն անեմ։ Էրեխեքդ մեղք են, — ասաց», — ասում էր կինը, ու Հակոն լռում էր։
«Մելոն մարտական արիության համար մեդալ է ստացել», – ասում էր կինը, ու Հակոն լռում էր: 
«Վաղը Մելոյենց տուն շատ կարևոր մարդ է գալու, փողոցն ասֆալտաում են, դասընկերն ես, ասա թող մեր մի թիզն էլ ասֆալտեն», — ասաց կինը, ու Հակոն զգաց տաք ասֆալտի բույրը։ Թանկագին հյուրին արժանավայել ընդունելու համար Մելոն ոչինչ չէր խնայել: Մերսեդեսներից արկղներ էին իջեցնում: Հագած կապած ինչ-որ մարդիկ շատ կարևոր շարժուձևով ներս ու դուրս էին անում: Մելոն պատգամում էր, ցուցումներ էր տալիս սրան-նրան։ Հակոյին նկատելիս ժպտաց նախկին դասընկերոջ գերազանցիկ ժպիտով, մատով մոտ կանչեց.
— Վաղը հյուր ունեմ, -բազմանշանակ ասաց նա: 
Հակոն ծամծմելով խնդրեց, որ իրենց մի թիզն էլ ասֆալտապատեն, Մելոն չծամծմեց, միանգամից հրահանգներ տվեց։
— Էլ որ օրվա րնկերն ենք։
Հակոն ծամծմելով շնորհակալ եղավ: Մելոն ընկերոջն օգնելու միշտ պատրաստ՝ հարազատություն դրսևորեց: Հակոն լուռ ու շնորհակալ շրջվեց, որ տուն մտնի։
- Հակո ջան, – հետևից հասավ Մելոյի ձայնը, – կներես, որ քեզ չեմ հրավիրելու: Նա ասաց, որ ավելորդ մարդիկ չլինեն: 
«Ավելորդ» բառը Հակոյին ցնցեց։ Վիրավորանքը կոծկելու համար շուտ տուն մտավ։
- Լավ մարդ է Մելոն, — ասաց կինը, – դու ես խոզություն անում: 
Ո՞վ է մեղավոր, որ Մռովի Արծիվը իր տեղը չի գտնում կյանքում: Այ հիմա էլ իր տեղում չէ։ Դիմացից արևն էնպես է խփում աչքերին, ասես տասը տարեկան մի լակոտի է ձեռք գցել ու հետը լկստվում է։ Շուռ է գալիս՝ քամին է շշպռում: Չէ, արևն ու քամին էստեղ գործ չունեն: Ուրիշ մի բան կա, որ անուն չունի: Աստված Հակոյին Մռով սար էր տվել, էնտեղ էլ պիտի սկսվեր ու ավարտվեր նրա կյանքը: Հակոն տղերքից ինոչ՞վ էր պակաս: Արյունով լվացին էս խաղաղությունն ու մարդկանց տվին. առե’ք, շունշանորդիներ, կերեք, խմեք, իրար կոկորդ կրծեք… Դոլար առնե՜մ դրամո’վ, ռուսական փողով… մեր երկրի ժողովրդավարությունը վտանգված է… րնտրությանների արդյունքները կեղծված են, մենք համաշխարհայ~ին ազգ ենք… միջազգային հանրությունը ողջունում է…
Չէ, արևն ու քամին էստեղ գործ չունեն… Հակոն ուրիշ բան է տեսնում էստեղ… Խաղաղություն ասածը յուրայինների պատերազմն է` ավելի նենգ, ավելի հրեշավոր… էս պատերազմում չեն զոհվում, և արևը նրանց արյան մեջ չի գեղեցկանում… էս պատերազմում վերծանում են` մեկը մյուսին չտեսնելով… չգիտես ով է թշնամին և ով բարեկամը… էս խաղաղության-պատերազմը այլ մականուններ է ընծայում մարդկանց։ Արծիվները, Բազեները, միայն գայլերն ու Արջերը ավարտվեցին, վերացան: 
«Մռովի Արծիվը Երևանում հավ է դարձել», - ինչպես միշտ` կինը ճիշտ է: Մելոյի հավը: Գնա՛, մեկ էլ տեսար, Մելոն քեզ մի գործի դրեց… Տղերքը զոհվեցին, որպեսզի իրենց էրեխեքը բարեգործների ձեռքերը՞ համբուրեն։ Տո էս տեսակ խաղաղության մերը…
Չէ՜, Արծիվ Հակոն չարության բույն չէ, կյանքի վաշխառու չէ, որ տվածն ու առնելիքը կշեռքի նժարին դնի։ Մռով սարն էլ ակնկալիքների դաշտ չէ: Հակոն կռվեց իր կռիվը, էրեխեքին տալու բան չուներ՝ իր կենսագրությունը տվեց, որ հյուսել էր Մռովի անհանգիստ գիշերներից ու վառոդաբույր ցերեկներից, որ զարդարել էր մեռնող ընկերների վերջին շառաչով ու մայր մտնող արևի բոսորագույն նահանջով: Հակոն իր կռիվը չի բացատրում։ Եթե բացատրի, կդառնա Մելո։ Այնպես, ինչպես անբացատրելի էր Մռով սարը այն օրը, երբ տղերքը մեկիկ– մեկիկ ըմբոշխնում էին արևի վերջին ցոլքերը։ Պատերազմը, ինչպես և խաղաղությունը, մաքրվելու տեղ ունի։ Կգան Մռովի հերոսների ժառանգները ու պատերազմի էլ, խաղաղության էլ վրայից կքերեն կեղտը և կասեն իրենց հայրերին.
«Էս ինչ արեցիք, տղերք։ Ախր ձեր արածր պատմություն է» ։
Հակոն թեթևացած վերադարձավ տուն։ Քայլեց թարմ ասֆալտի վրայով, գովեց Մելոյի աշխատանքը։ Արդեն սպասում էին թանկագին հյուրի գալուն։ Անկասկած հյուրը գնահատելու էր Մելոյի ջանքերը։ Ով էլ լիներ այդ նշանավոր մարդը, բարեկարգված թաղի ժողովրդի համար ցանկալի էր։ Մելոն ինչ-ինչ հանգամանքներից դրդված, չէր ասում հյուրի անունը։
Մելոյի կինը ջանադրաբար զարդարվել էր: Նա վստահ էր, որ հյուրը կգնահատի իր սև, ոսկե ճաճանչներով երկարափեշ շրջազգեստը: Առավել ցայտուն ընդգծված էր ճերմակ, զարդանախշ ժանյակը: Խոշոր ատամներով մի մեդալիոն պեծպեծում էր նրա կրծքին՝ շեշտելով լիքը կրծքերի ելևէջները։ Հակոյի տղամարդկային բնազդը շոյվեց։ Դարպասի դռան մոտ Հաշտ ու ընկճված կանգնած կինը որսաց ամուսնու թուլանալը և ավելի խեղճացավ, նույնիսկ նախանձելուն անընդունակ դարձավ։
Մելոն նույն Մելոն էր. ինքնավստահ, անփույթ՝ իբր թանկագին հյուր րնդունելը իր համար իրադարձություն էր։ Երկու անծանոթ տղա գերժամանակակից հեռախոս-րնդունիչներով անկապ բաներ էին խոսում։ Ամեն ինչ պարզ էր։ Ցանկալի չէր, որ հյուրը ավելորդ մարդկանց տեսնի, կամ ավելորդ մարդիկ իրեն տեսնեն։ Մելոն հետաքրքրասեր թաղեցիներին հեռանալու հորդոր էր անում։ Հակոն կնոջն ու աչքերը ճպճպացնող իր երկու գազանիկներին հասկացրեց, որ տուն մտնեն։ Ինքր օրինակ ծառայեց։ Կինն ու երեխեքը դիրքեր գրավեցին պատուհանի մոտ։
— Մարդ չե՞ք տեսել, – փնթփնթաց Հակոն։
— Մեր տեսածը մի Հակո էր, — արհամարհական ասաց կինը, հետո ավելացրեց, – ընդամենը։
Հակոն չընդունեց մարտահրավերը, մի քանի անգամ հետ ու առաջ արեց սենյակում ու անձեն-անձուն գնաց, որ մագլցի իր բույնը։ Բանալին պտտեց կողպեքի մեջ և զգաց, որ ինչ—որ բան իր մեջ փոխվում է։ Կեղծ Հաստատակամությունը, որ իբր պատերազմից էր ժառանգել, ցնդեց: Ներս մտավ, ձեռքով հեռացրեց երեսին կպած սարդոստայնը և ոչ թե նստեց, այլ ընկավ թախտի վրա. «Տեսնես Մելոյի Արփենը երբևէ իմ դեմքին նայե՞լ է», – մտածեց Հակոն ու սարդոստայնի մեջ ինքն իրեն բանտած սարդի ջանքերը նմանեցրեց իր կրքի մեջ գալարվող Արփենի թպրտոցին: Տիրոջ նստելու ձևվից արդեն թախտը գուշակեց նրա տրամադրություն և ուժերը լարեց, որ հնարավորին չափ քիչ աղմկի: Աշխարհի միակ պատուհանը տարիներ շարունակ չէր բացվել։ Եթե բացվեր, Մելոյենց պատշգամբի վրա էր բացվելու, ուր գցված էր թանկագին hյուրին վայել սեղանը։ Հակոն hետաքրքրասեր չէր։ Նրա hետաքրքրասիրությունը մեկ անգամ էր բռնել, էն էլ՝ Մռովում: 
Ուղարկել էին հետախուզության: Հակոյից ի՞նչ հետախույզ։ Շվշվացնելով գնացել էր: Հակոյի բախտից մառախուղի մեջ էր ընկել։ Մառախուղը բացվել էր ու ի՞նչ տեսնի։ Մի ջահել թուրք զինվոր, թիկունքը ժայռաբեկորին արած, զենքը կողքը դրած, տափակ քարին սեղան է գցել ու պատրաստվում է խնջույքի։ Մեն֊մենակ, ապահով, ինքն է ու իր սուփրեն: Հաջողվելով, որ րնկեր չունի, գողունի մոտեցել էր ու զենքն իրեն քաշել: Խեղճ թուրքը, րնթրիքի հմայքներով արբած, չի էլ զգացել իր գլխին գալիք փորձանքը: Հետո Հակոն պատմում էր ընկերներին. «Աշխարհը տրաքի, պիտի գնամ տեսնեմ, թե ի՞նչ խորտիկներ են սիրում թուրքերը: Ասի` սալամ ալեյկեմ, յոլդաշ: Թուրքը սարսափահար վեր թռավ ու ինձ է զննում: Մատս շրթունքներիս տարա ու ավտոմատը ցույց տվեցի: Ամեն ինչ հասկացավ։ Ասի՝ մենակ քեֆ ես քաշում, էլի։ Պա-պանձվել էր: Հետո խաշած հավը հալալ երկու կես արեցի և նրան մեկնեցի` կեր։ Դեմքին ժպիտ եկավ, մտածեց, թե յուրային եմ, կատակ եմ անում: Հետո, երևի, կրծքիս խաչը տեսավ ու ձեռքը հետ քաշեց: Ասի՝ կեր, թև չէ… Հիմի ո~նց ենք ուտում, էլ թթու դրած վարունգ, էլ հորած պանիր, էլ… Չեմ էլ ջոկում՝ ես եմ թուրքին հյուրասիրողը, թե թուրքը ինձ։ Կերանք պրծանք, թուրքը դարձավ թուրք, ես դարձա հայ ու իրար ենք նայում: Ախր էս ո՞վ հնարեց՝ թուրքին՝ թուրք, հային՝ հայ։ Մտածում եմ., Եթե ես օգնեմ, ու էս թուրքը զոհվի, Մռով սարը իրենը կմնա. զոհվածները հող չեն զիջումե։ Հետո էլ ՝ ո՞նց կլինի, իրար հետ մի պատառ հաց ենք կիսել։ Վերջը ասի` լավ, տղերքին հյուր տանեմ» ։
Հետո հրամանատարը իրեն առանձնացրեց ու ասաց. «Հակո, է՛ս կերած-խմած թուրքին հիմա ի՞նչ անենք» ։ Հակոն կմկմաց. «Հետը հաց եմ կիսել»: «Լավ, քեզ հասկացա, Հակո… թող պատմություն դառնա» ։

Ու էդ թուրքին այլևս չտեսավ Հակոն: Ի՞նչ եղավ… Դե, երևի, ինչպես հրամանատարն էր ասում` պատմություն դարձավ։
Ինշո՞ւ հիշեց պատմություն դարձած թուրքին: Հա… հետաքրքրասիրությունը: 
Հակոյի ի՞նչին էր պետք իմանալ, թե ինչպիսին են լինում թանկագին հյուրերը։ Բութ մատի եղունգով մի աչքատեղ բացեց պատուհանի ապակու վրա և աչքը մոտեցրեց: Վախեցած հետ քաշվեց։ «Հակո, կյանքիդ մեռնեմ, էս ի~նչ արեցինք… Հակո, ախպերս, գիտե՞ս, որ դու պատմաթյուն ես»: 
Չէ, Հակոն սխալվում է: Նորից մոտեցավ ապակուն` իր տեսածը չտեսնելու վերջին պաղատանքով։ Մռով սարի արևն աշխարհը կտրեց, եկավ ու լուսամուտի ծերպից Հակոյի աչքը խրվեց։ Ցավը նրան հետ շպրտեց։ Թախտը մեծահոգաբար լռեց։ Ոտ ու գլուխ իրար վրա լցված շշերը զնգզնգացին Հակոյի հարվածներից: Ողբերգությունը ներս մտավ ներքին վերջույթներից, սառը դողէրոցքով սողոսկեց մարմինն ի վեր, լցվեց մարմնի բոլոր ծակուծուկերը և վայրի մոլուցքով տապալելով բոլոր արգելակները, խուժեց ուղեղից ներս: 
- Հրամանատա՚ր, ախպերս, էս ի~նչ արեցինք… էդ ե՞ս եմ ավելորդը…
Էս հո պատմություն է, հրամանատար, – ցավից ոռնաց Հակոն, և ձեոքը որոնեց, գտավ թախտի տակ թաքցրած ավտոմատը:

___________________________________________________

ՎՐԵԺ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ | Ես, մուսան և անդունդը


Հենց նեղն եմ ընկնում, մուսան դուռս թակում է։ Մուսան հայ չէ, առավել ևս՝ թուրք։ Նույնիսկ չգիտեմ՝ սպիտակամո՞րթ է, թե՞ սևամորթ, մա՞րդ է, թե՞ Աստված։ Դուռը կողպեմ՝ մաքուր օդի տեսքով պատուհանից կսողոսկի, փակ գտավ՝ բանալու անցքից։ Էնքա՜ն գրող գիտեմ, որ մուսայի հետ քնում, նրա հետ էլ զարթնում է։ Նույնիսկ էգին մերձենալիս նրա հետ է։ Իմ մուսան հոգսից հոգս է ինձ հիշում։ Դուրս է գալիս, որ հոգսից փախչելու ամենալավ ապաստանը, իմ պարագայում, պատմվածքն է։ Հենց այս պահին կնոջս պարսավանքների ճամփան փակելու եմ մուսայի նվիրած ձայնամեկուսիչներով։ Որքան ուզում է թող գոռա. «Դու ամուսին չես… դու հայր չես… դու աթոռ ես… խոտ ես…» ։ Այն, ինչ կինս է ասելու, բառ առ բառ գիտեմ, որովհետև ունկերս շրջանցելով միանգամից լցվում է պատմվածքի մեջ, որը խոստացել եմ «Գրանիշ» ամսագրին։ Վաթսունամյա գրողի համար ամոթ է, որ անտիպ պատմվածք չունի։ Ասել է թե՝ հոգս չունի։

Սովորաբար ինքս ինձ խաբում եմ՝ կնոջս բարկության սայրը թեքում պետության կողմը, ուսերս անմեղ-անմեղ թոթվում ու թաքնվում պատմվածքի մեջ։ Եղկելի պահվածք է, տղամարդուն ոչ վայել։ Ծույլ գյուղացու պես մեղքը կարկուտին եմ վերագրում։ Բայց ամեն անգամ կարկուտը մեղքերս չի քավի։ Համալսարանի ռեկտորի հերն անիծած, ինձ համար կենսագրություն էի քերում, էսկողմ-էնկողմ ընկած ազնվություն խաղում ու մի բաժակ գարեջուրս անատամ բերանով ծվքում։ Ունեցած-չունեցածս մի քնքուշ աղջիկ է, որին, ուսման վարձը մեկ օրվա ընթացքում չմուծելու դեպքում, հեռացնելու են համալսարանից։

Մի չնչին բանի՝ ձեռքի կեղտի պատճառով աղջիկս կամ ատելու, կամ խղճալու է ինձ և իմ կոչումը։ Աղջկաս ատելությամբ կամ խղճահարությամբ ցողված պատմվածքը, չեմ կարծում, թե «Գրանիշի» քիմքին նստի։ Եթե աղջիկս տղա լիներ, իր նվաստացումից ըմբոստություն կկերտեր՝ վերջիվերջո, Չարենցն ի՞նչ մեղք ունի, որ իր ձեռքի կեղտն այսօր ավելին արժե, քան ինքը։ Կինս իմ գոյության դժոխքում թրծվել ու պողպատ է դարձել. ասես հոգս է փնտրում, որ մարտնչելով միջից դուրս գա։ Ահա, մի քանի անգամ գնաց-եկավ, ձեռքերը կոնքերին կանթեց, պլպլան հատակի հայելու մեջ փնտրեց-գտավ թիրախն ու ասաց.

– Ի՞նչ է Հայաստանը։

Մուսայի թողտվությամբ և համաձայնությամբ լսեցի ու պատասխանեցի.

– Հայրենիք։

Իզուր անլրջացա, կինս հիմա գերանդին կառնի ու կհնձի, ինչ դեմն ընկավ՝ Նորին սուրբ օծությունից սկսած մինչև Թալինի ղռերը։

– Հայրենի՞ք, – իր զարմանքն ու զայրույթը նույն պատյանից դուրս քաշեց կինս։ Ընկել էի՝ պիտի քաշեի։

– Այո՛, - ասացի, – չե՞ս լսել՝ Տիգրան Մեծ… Սարդարապատ, ծովից ծով ու ողբերգությունից ողբերգություն… և գերեզմաննե՜ր… մեկը մեկից արժեքավոր ու պատմամշակութային։

– Պարոն գրիչ, – ասաց կինս, – փոթորի՞կ ես ուզում՝ կստանաս։

– Ճարս ի՜նչ, – ասացի, – կյանքս փոթորիկների ու ջրհեղեղների մեջ է անցել։

– Հայաստանը՝ իմ և քո հայրենիքը, 29 հազար ութը հարյուր քառակուսի կիլոմետր է, մի քիչ ավել կամ պակաս, այդպես չէ՞։ Մի չորս հազար էլ՝ Արցախը, էդ ամենը եթե 10 դրամով վաճառեմ, աղջկաս ուսման վարձը կտամ։

– Արդեն վաճառված է, – բերնիցս թռցրի ու կրակն ընկա։ Ասածս նույնիսկ մուսայի դուրը չեկավ։

– Բարի՛, – ասաց կինս, – էդ դեպքում պատմության հախից կգամ՝ Տիգրան Մեծից մինչև վերջին թագավորը կվաճառեմ և աղջկաս ուսման վարձը կտամ։

– Այդ չնչին գումարով մեկ ամսվա պարտքն էլ չես փակի։

– Տասներեք մայրաքաղաք ունեք, տասներեքն էլ ռեկտորի ռեխը կլցնեմ, – ասաց։

– Պատմությունը էժան ապրանք է, իսկ այդ քաղաքների մեծ մասն էլ այլ երկրների քաղաքներ են, – ասացի, – պատերազմ կսկսվի… մութ ու ցուրտ օրեր կլինեն, հաղթողը կհաղթի, պարտվողը՝ կպարտվի… զոհվողները նորից կզոհվեն, և արդյունքում՝ ուսման վարձը կավելանա։

– Ամուսնուս պատմվածքները միջազգային աճուրդի կհանեմ, որպես ոսկորներ շների ոհմակի մեջ կնետեմ, թող պետություններն իրար գզեն…

Կնոջս վերջին խոսքերի վրա թագավորի որդին մատը կծեց։

Չի կարելի թիրախը փոխել, երբ արդեն ձգանը քաշել ես։ Պատմվածքներս ավելի դյուրազգաց դուրս եկան, քան ես՝ երեխայի պես պռոշ արեցին քառասուն տարվա ընկերուհուս և գնացին իրենց իմացած ճանապարհով։

Որքա՜ն ջանք պետք է թափեմ այդ խռովկան երեխաների սիրտը շահելու համար։

Երեկ չէ առաջին օրը մուսայի հետ գնացինք Դավիթաշենի կամուրջը դիտելու։

«Տարիքն առած գրող ես, – ասաց, – բայց քո քաղաքի տեսարժան վայրերը չգիտես» ։ Գնացի՜նք-գնացի՜նք, հասանք կենտրոնին։ «Այստեղից անդունդն ավելի թովիչ է», – ասաց մուսան։ «Գեղեցիկ է, – ասացի, – բայց նրա համար, ով իր մարմնի անկումով է չափում խորությունը» ։ Երկու կողմից մեքենաներ են սուրում՝ մեկը մյուսից արագավազ ու շքեղ։ Տնի՞ց, թե՞ տուն են վազում, չեմ ջոկում։ Ուզում եմ մեկնումեկի դեմքը տեսնել, հարցուփորձ անել. «Ո՞նց ես, ո՞նց չես» ։ «Լավ եմ, ոչինչ» ։ «Է՞լ ոնց ես…» ։ «Մանրից ապրում եմ, էլի, ախպեր» ։ «Տվի՞ր, առա՞ր, տարա՞ր–բերի՞ր» ։ «Գնամ-տեսնեմ» ։ «Կգա՞ս, չե՞ս գա», «Կգամ, չեմ գա» ։ Բոլորն անցնող դարձող են, կամուրջի իրական տերը ես եմ։ Աղմուկն էլ իմն է, տագնապն էլ։ Հայացքս անդունդով ցած եմ նետում և զգում, թե ինչպես է փշաքաղվում մարմինս։ Շրջվում եմ դեպի մուսան. «Ցավդ տանեմ, ինչո՞ւ այստեղ բերեցիր» ։ «Քո քաղաքն է, – ասաց, – և քո անդունդը» ։ Առաջին անգամը չէ, որ անդունդ եմ դիտում։ Մինչև անկախությունը սփյուռքահայ բարեկամիս հետ Տաթևի վանք գնացինք, մեր պատմության հետ առերեսման։ Հենց այնտեղ էլ մտածեցի, որ մեր պատմական կոթողները միշտ անդունդի եզրին են ծվարել, որպեսզի պատմությունը ժամանակ առ ժամանակ գահավիժելու տեղ ունենա։ Տաթևի ետնամասից դիտեցինք այն անդունդը, ուր հայ բոլշևիկները նետել էին հայ դաշնակներին, հետո էլ հայ դաշնակներն էին հայ բոլշևիկներին նետել։ Բոլշևիկների նետած հայ դաշնակներն ու դաշնակների նետած հայ բոլշևիկները մինչև այսօր էլ անդունդի մեջ ծվատում են միմյանց, այդ է պատճառը, որ օտար զբոսաշրջիկները անդունդից հեծեծյուններ են լսում ու խաչակնքում։

Դավիթաշենի անդունը, ճիշտը որ ասեմ, հեչ անդունդի պես չէ։ Ականջդ որ լարես, ջրի մեջ ցատկող գորտի ճլմփոցն էլ կլսես։ Մի դատարկ կրակվառիչ էր գրպանս մնացել, չորս կողմս գողունի նայելով` ցած նետեցի։ Երևի տեղ հասավ։ «Մարդը ավելի շուտ տեղ կհասնի», – ասաց մուսան։ «Ասածդ ի՞նչ է, – զայրացա մուսայի վրա, – ես քնքուշ աղջիկ չեմ և ոչ էլ՝ պոետ» ։

Սփյուռքահայ միլիոնատիրոջ հետ հանդիպումից մեջս տհաճ զգացողություն էր մնացել։ Գործարքը, որ ինձ առաջարկեց, ծակ գրպանով գրողներից յուրաքանչյուրին խանդավառությունից երկինք կհաներ։

«Ես ադանկ բան չեմ սիրեր, – ասաց նա, – շատեր բան մը չըրած իրենք զիրենք կգովաբանեն. բան մը չունեմ անոնց դեմ։ Ես բարեգործությամբ կզբաղիմ։ Կհասկնա՞ս իմ միտքը։ Դրամը չէ, որ ինծի կը հրապուրե, այլ հոգու պարտ ունիմ Հայրենիքիս հանդեպ» ։

Ինչ գլուխներդ ցավացնեմ` նա ինձ առաջարկեց իր մասին գիրք գրել՝ ես էլ չեմուչում արեցի։ Խոստացավ, որ լավ կվճարի։ Ուրիշ ի՞նչ ես ուզում, այ հիմար ծերուկ, ղսմաթը իր ոտքով եկավ ու քամակդ մտավ։ Քնքուշ աղջկադ ուսման վարձը կվճարես, կնոջդ բերանը կփակես։ Գրքի շնորհանդեսին միլիոնատիրոջը հղած փառաբանություններից մի երկու քոսոտ գովեստ էլ քեզ բաժին կհասնի։ Ճոխ սեղանից կուտես-կխմես, գրախոսականներ կթևածեն մամուլում, մարդիկ իրար ականջի կփսփսան. «Էս տաղանդավոր գրողը որտեղի՞ց լուսաշխարհ ելավ» ։ Մեկմեկու ձեն տալով` միլիոնատերեր կհայտնվեն քո շուրջ, գին թելադրող կդառնաս, կուսակցությունները քեզ իրարից կխլեն, համբավդ նախագահի ականջը կընկնի, նրա կամ իր տիկնոջ բարձր հովանու ներքո գրքերդ կտպվեն, սիրուն կնանիք ի հայտ կգան, մեկ էլ տեսար՝ պատգամավոր ընտրեցին, կուշտ ու կուռ ծերության հա՜րց կա, ներսուդուրս անելու հա՜րց կա, անտեր չմեռնելու հա՜րց կա…

«Գիտես, թե ինչ գլուխներ են ջնջխվել այստեղ», – ասաց մուսան։ Բախտի բան է, ուրիշի մուսան ցեխից հանում ու երկնակամարին է հասցնում տիրոջը, իսկ իմը խնամքով անդունդի բարեմասնություններն է մեկնում։ Հիշում եմ թմրամոլների անեկդոտն ու խնդմնդում։ «Ախպեր, էս անդունդով որ ընկնեմ, տեսնես` ինչքա՞ն կընկնեմ» ։ «Ո՞նց ասեմ, ախպեր, մի տասը օր կընկնես, էլի», – ասում է մյուս թմրամոլը։ «Արա՛, ախպեր, տեսնես կմեռնե՞մ» ։ «Ցավդ տանեմ, տասը օր՝ սովա՜ծ-ծարա՜վ… բա ո՜նց» ։

Անեկդոտի պոչի վրա մի մեքենա արգելակեց։ Միջից երկու ոստիկան դուրս պրծան։ Մեկը կապիտան էր, մյուսը՝ սերժանտ։ Մուսաս ծլկեց։ «Վախկոտ, – ասացի, – հենց օրենքին ես դեմ առնում՝ տակդ թրջում ես» ։

– Կապիտան Երանոսյան, – ներկայացավ ոստիկանը։– Ինչո՞ւ ես կանգնել կամրջի վրա։

– Անդունդն եմ դիտում, – ասացի։

– Գնա, ձեր տան պատշգամբից Մասիսը վայելիր, – ասաց ոստիկանը։

– Մեր տան պատշգամբից Արարատը չի երևում։

– Գնա՛, – չոր ասաց նա, – մինչև տասը հաշվեմ՝ կամուրջն ազատած լինես։

– Ի՞նչ է, կամուրջն արգելվա՞ծ է, – ասում եմ ու զգում մուսայիս տագնապը։

– Կամուրջը գնալ-գալու համար է, ոչ թե անդունդ դիտելու։

– Մեծ մարդ ես, – խոսակցությանը խառնվեց սերժանտը, – կյանքիցդ ձե՞ռ ես քաշել, գնա ձեր տան վաննայի մեջ պառկիր, գոլ ջուրը բաց թող, երակներդ ածելիով կտրիր ու վայելիր վախճանդ։

– Սահմանադրության մեջ անդունդն արգելելու վերաբերյալ կետ չկա, – ասացի։

– Սահմանադրություն-մահմանադրություն չգիտեմ, – ասաց կապիտանը, – էս անդունդը հսկելու համար ես աշխատավարձ եմ ստանում։ Էն օրը ուսման վարձը չմուծելու համար համալսարանից հեռացված մի աղջիկ էր նետվել, հե՛նց քո կանգնած տեղից։ Աշխատավարձիս կեսը պահեցին։

– Բա էն մի կե՞սն ինչ արեցիր, – ասացի։

«Պիծակի բո՞ւն ես քանդում», – կշտամբեց մուսան։

– Շեֆ, – ասաց սերժանտը, – էս մարդը մեզ ձեռ է առնում, թող մի հատ մռութին հասցնեմ։

– Զսպիր կատաղությունդ, սերժանտ, – զայրացավ կապիտանը, – էս մարդը ուզում է իմանալ, թե ինչ արեցի աշխատավարձիս մյուս կեսը։ Մյուս կեսը, քաղաքացի ջան, աղջկաս ուսման վարձին ավելացրի, որ նա էլ չգա Դավիթաշենի կամրջից ցած նետվի։ Բավարարվա՞ծ ես։

– Ներողություն, – ասացի ու թեև դրա հարկը չկար՝ ավելացրի, – ես էլ զորացրված գնդապետ եմ։

– Առաջին գնդապետն եմ տեսնում, որ անդունդ դիտելու ցանկություն ունի, – ասաց սերժանտը։

– Պարոն գնդապետ, – ասաց ոստիկանության սպան, – այս կամուրջը անիծված է, ամիս չկա, որ մեկը ցած չնետվի։

Թեև դրա հարկը չկար, բայց ասացի.

– Կապիտան ջան, ճիշտ է, զորացրված գնդապետ եմ, բայց գրելու հետ սեր ունեմ։ Ուզում եմ էս անդունդի մասին պատմվածք գրել։ «Գրանիշն» է ուզել։

– Ի՜նչ մի գրելու բան է, – տխուր ասաց կապիտանն ու սերժանտին հրամայեց, – գնացի՛նք։

«Կեցցե՛ս, – ասաց մուսան, – օրենքի հետ վարվելու ձևերը գիտես» ։

Ճիշտ ժամանակն է, որ մուսայի ձեռքը բռնած՝ երկօրյա անցյալից վերադառնամ ու սիրասուն կնոջս սիրտը շահեմ։ Մի քիչ էլ որ ձգեմ, կինս իրականի ու անիրականի ճահիճի մեջ կխրվի ու այնտեղից նրան դուրս քաշելու համար ուժս չի պատի։ Թեթևսոլիկի պես ծալծլվելով՝ մոտենում եմ նրան, ուսերը գրկում ու աշխարհի ամենալավ ամուսնու քաղցր բերանով ասում.

– Սիրուն ջան, սիրտդ մի թուլացրու, թե չէ կնճիռներդ դեմքդ կապականեն։

Պատուհանդ բաց ու նայիր, էն ինչ-որ տեսնում ես, էդ է։ Մենք քնքուշ աղջիկ չունենք, որ տանենք անդունդին հանձնենք։ Մեր ունեցածը մի գազան տղա է, որի ոտքերի տակ գետինը ճկվում է։ Հետո էլ, քաջ կնիկ ես ու պետք է իմանաս, որ մահն էնտեղ է, որտեղ մենք ենք։ Էն, ինչը որ մեր սրտի մեջ էր ու սրտից դուրս, պատմվածք էր։ «Գրանիշ» ամսագիրն է մեղավոր՝ վաթսունամյա ծերուկից անտիպ պատմվածք է ուզում։ Որտեղի՞ց տամ, որ մեջս արյուն չի մնացել, հայ ու թուրք խաղացնելու չափ խորամանկություն չի մնացել, ամբիոններին մոտենալու ավյուն չի մնացել, վերևն ու ներքևը զանազանելու հայացք չի մնացել։ Ես էլ էնքան ամուր չեմ, ինչքան սրածայր բեղս է ձևացնում՝ գերանդու խոտ եմ ու քամակի աթոռ. համարձակություն չունեցա այս ամենն ասելու, բռնեցի ու մի վաշխառու ռեկտոր հորինեցի, որը ուսման վարձը չմուծելու համար քնքուշ աղջիկներին հեռացնում է համալսարանից։ Քնքուշ աղջիկներից ամենաքնքուշին էլ իմ ու քո համար աղջիկ հռչակեցի, սատանան էլ ասաց. «Տար ու Դավիթաշենի կամրջից ցած նետիր» ։ Ինձնից լավ գիտես, որ պատմվածքի աստվածը սատանան է։ Ես էլ մի երկու օր առաջ գնացի անդունդը դիտելու, մի կարգին չէի դիտել, մեկ էլ երկու ոստիկան եկան ու անդունդ դիտելու համար ինձ անպատվեցին։ Ասացի, որ նախկին գնդապետ եմ, կառավարական պարգևներ ունեմ և գոնե անդունդ դիտելու չափ իրավունք ունեմ։ Նրանք էլ պատճառաբանեցին, որ անդունդը հսկելու համար իրենք աշխատավարձ են ստանում, հո չե՞ն թողնելու, որ արժան ու անարժան գան ու անդունդը նետվեն։ Օրենք կա, բան կա…

Սիրուն ջան, հո Աստված քեզ ողբ ու կական թափելու համար չի ծնել։

Իմ պես փառահեղ ամուսին ունես։ Էն սնդուկը տեսնո՞ւմ ես, մեջը լիքը ձեռքի կեղտ է՝ դոլա՜ր, եվրո՜, ռուսական ռուբլի՜… Ուզեմ՝ դատավոր կկաշառեմ կամ էլ մի ջահել, անբան գրող կվարձեմ, որ նստի ու իմ փոխարեն պատմվածք գրի։

Չէ, ավելի արդյունավետ կծախսեմ. եղած-չեղածը մի լարախաղացի կտամ, թող Դավիթաշենի կամրջի անդունդի վրա պարան ձգի ու իր հունարը արար աշխարհին ցույց տա։ Ամենքը թող տեսնեն, որ անդունդն այնքան էլ սարսափելի չէ, որքան թվում է։ Վերջիվերջո, մեր անդունդն է, մեր կյանքն է. կարելի է ճոճվե՜լ, ճոճվե՜լ ու այդ ճոճքի մեջ մի այնպիսի պատմվածք հյուսել, որին տիրանալու համար պետությունները սկսեն իրար գզել։ 


Վրեժ Սաղաթելի Իսրայելյան, ծնվել է 1949թ. ապրիլի 2-ին Երևանում: Մահացել'2013թ. հունիսի 14-ին: Հայ արձագիր, դրամատուրգ։ ՀԳՄ Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան մրցանակի դափնեկիր։

1971-ին ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժինը։ 1971-78-ին աշխատել է ՀԽՍՀ Նախարարների խորհրդի հեռուստատեսության և ռադիոհաղորդումների պետական կոմիտեի երիտասարդական հաղորդումների խմբագրությունում որպես խմբագիր և ավագ խմբագիր։
1979-81-ին գրական աշխատող էր «Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթում։ 1982-ից «Սովետական Հայաստան» ամսագրի սփյուռքի բաժնի վարիչն է։ 1993-99-ին` ՀՀ ՊՆ «Հայ զինվոր» պաշտոնաթերթի խմբագիր, 1999-ից եղել է ՊՆ լրատվության և քարոզչության վարչության պետ։ Վրեժ Իսրայելյանի առաջին պատմվածքները տպագրվել են «Գարուն» ամսագրում։ 1978-ին արժանացել է ՀԼԿԵՄ Կենտկոմի «Տարվա լավագույն ստեղծագործության համար» մրցանակին։
Նրա «Միայն մի անգամ» պատմվածքը տպագրվել է «Դրուժբա նարոդով» ամսագրի 1982-ի հոկտեմբերի համարում։ 1986-ի փետրվարին Երևանի հեռուստատեսությամբ ներկայացվել է նրա «Չնվաճված աշխարհամաս» պիեսը։ Հեղինակել է Արցախյան պատերազմին նվիրված վավերագրական կինոսցենարներ («Մահից առաջ և հետո», «Երկրապահը և քաղաքականությունը», «Այսպես դարձանք երկրապահ», «Մահապարտներ», «Քայլ», «Առաջին գիծ», «Անդրանիկ» և այլն) ։

Ռաբինդրանաթ Թագոր / ԻՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԸ

28.01.2015 22:45
Համաշխարհային մշակույթի (և ոչ միայն) պատմության մեջ սակավ են այն անհատները, ովքեր դարձել են իրենց ծնած ժողովրդի խորհրդանիշը: Սակավ են, քանզի <<սակավ են ընտրեալք>>, թեև <<բազում են կոչեցեալք>>:
1913 թվականին, երբ Թագորը, ասիական աշխարհամասի՝ ազգերի և ցեղերի այդ խառնարանի գրողներից առաջինը, զրնգուն հանգ ու վանկով բանաստեղծությունների <<Գիթանջալի>> (<<Զոհաբերության երգեր>>) փոքրիկ ժողովածուի համար ( իր իսկ արձակ թարգմանությամբ), արժանացավ Նոբելյան մրցանակի, Հնդկական թերակղզու սահմաններից դուրս քչերը գիտեին բենգալ ժողովրդի նույնիսկ անունը: Ավելին՝ լեզուների և կրոնների օրորան Հնդկաստանը շատերին ներկայանում էր որպես մարդկության հեքիաթային անցյալին պատկանող հեռավոր մի երկրամաս:
Թվում էր, թե Թագորն ստեղծել է իր գլուխգործոցը, մինչդեռ <<Գիթանջալին>> եղավ նրա համաշխարհային փառքի սկզբնավորման հանգրվաններից մեկը միայն:
Մեծ մարդասերը ապրեց երկար, ստեղծեց գրական, փիլիսոփայական, լեզվաբանական, երաժշտական, գեղանկարչական անհաշիվ գործեր, մարմնավորելով ոչ միայն իր հայրենիքի, այլև բովանդակ <<Արթնացող արևելքի>> ստեղծագործական հանճարը, մի հանճար, ով իր ընդգրկումներով վաղուց անկորնչելի իր տեղն է հաստատել եվրոպական վերածննդի հսկաների փաղանգում:
Այսօր էլ, ծննդից ավելի քան մեկուկես դար անց և մահվանից յոթ տասնամյակ հետո, Թագորն աշխարհում ամենաշատ հրատարակվող բանաստեղծներից է, ում ստեղծագործությունները վերարծարծված են քաղաքակիրթ գրեթե բոլոր ժողովուրդների լեզուներով:
Ներկայացվող գործերը քաղված են Թագորի տարբեր բանաստեղծական ժողովածուներից և այլ հեղինակների կողմից թարգմանված չեն եղել: 


Գագիկ Դավթյան

Գագիկ Դավթյան թարգմանությունները մեր ընթերցողին ենք ներկայացնում  «ՆԻԴԵՐԼԱՆԴԱԿԱՆ ՕՐԱԳԻՐ»-Գրական հանդեսի  ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ բաժնում:

Ռաբինդրանաթ Տագորը հնդիկ հռչակավոր բանաստեղծ և հրապարակախոս է։ Ծնվել է 1861թվականի մայիսի 7 -ին'   Կալկաթա քաղաքում, ազնվականի ընտանիքում։ Եղել է ընտանիքի 14-րդ երեխան: Սկսել է ստեղծագործել դեռ պատանի հասակում։ Արդեն իր առաջին պատմվածքը տպագրելուց հետո նրան սկսեցին կոչել Բենգալի տաղանդավոր գրող։
Նրա ստեղծագործությունների հիմնական Ժանրը լիրիկական է, որը զգացվում է թե արձակ, թե դրամատիկական ստեղծագործությունների մեջ։ Երիտասարդ հասակում գրած ստեղծագործությունները կրում էին Վիշնուինյան լիրիկայի խոր ազդեցությունը։ Վիշնուինյան գրականությունը միջնադարյան բենգալյան գրականությունն է՝ կապված Վիշնու աստծու պաշտամունքի հետ։ Գրականության մեջ իշխում էր սիրո գաղափարը։ Նա փորձել է իր ստեղծագործություններն ազատել սանսկրիտիզմի ծանրաբեռնվածությունից։ Նրան համարում են Բենգալի գրական լեզվի հիմնադիրը։
Ընտանիքում չէին գնահատում Թագորի գրական հակումները, և հայրը նրան ուղարկում է սովորելու Լոնդոնի համալսարան, ուր նա զբաղվել է իրավագիտությամբ։ Չստանալով իրավաբանի դիպլոմ, Թագորը վերադառնում է հայրենիք։
Թագորն ամուսնացել է 1883-ին ունեցել հինգ զավակ։ Կինը՝ Մրինալինի Դեբին, զուգահեռաբար սովորել և դարձել է իր ժամանակի ամենազարգացած կանանցից մեկը։ Նա է հնդկերենից անգլերեն թարգմանել «Ռամայանա» էպոսը։
 
1901-ին Թագորը հինգ ուսուցիչներով բացել է սեփական դպրոց։
 
1902-ին վախճանվել են կինը, ապա՝ երկու երեխաները։ 1907-ին, հոր մահից հետո, Թագորը դարձել է հոր հարուստ կալվածքի տերը։
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է (1913): Այս  մրցանակը մի քանի ամիս հետո Թագորին է հանձնել Հնդկաստանի Գեներալ-նահանգապետը։
 
Մրցանակի դրամական մասը մեծ գրողը զոհաբերել է իր հիմնած դպրոցի զարգացման ու կատարելագործման նպատակին, որի հիմքի վրա էլ ստեղծվել է անվճար սովորողների համար համալսարան։
 
1915-ին Անգլիայի թագավորից Թագորը ստացել է ասպետական կչում։ Օքսֆորդի համալսարանը նրան շնորհել է պատվավոր դոկտորի աստիճան։
 
Թագորը շատ է ճանապարհորդել, եղել է Եվրոպայի շատ քաղաքներում, Ճապոնիայում, Չինաստանում, Ամերիկայում։ 1930-ին եղել է ԽՍՀՄ-ում։ 1931-ին լույս է տեսել Թագորի «Նամակներ Ռուսաստանի մասին» ակնարկաշարը։
 
1911-ին գրած «Ժողովրդի ոգին» բանաստեղծությունը դարձել է Հնդկաստանի ազգային օրհներգը։
 
Կյանքի վերջին տարիներին Թագորը ապրել է Կալկաթայի մոտ՝ իր հայրական կալվածքում և գրել է հիմնականում փիլիսոփայական շնչով գրական ստեղծագործություններ։ Մեծ գրողն ապրեց 80 տարիուց քիչ ավելի , վախճանվել է 1941 թվականի օգոստոսի 7-ին:
 
Թագորի ստեղծագործությունները հայերեն թարգմանվել են 1913-ից։

Լևոն Խեչոյան / ՍԵՎ ԳԻՐՔ ԾԱՆՐ ԲԶԵԶ

21.01.2015 01:55

Լեւոն Խեչոյանի երկրային կյանքն ընդհատվեց անցյալ տարի' 2014 թվականի հունվարի 8-ին: ծնվել է 1955թ. Վրաստանի Հանրապետության Ախալքալաքի շրջանի Բարալեթ գյուղում։
1983թ. ավարտել է Մանկավարժական Ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետը։
 
1987թ.-ից ապրում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում։ Գրել սկսել է դեռեւս դպրոցական տարիներից։
 
1988թ.-ից նրա ստեղծագործությունները տպագրվում են հանրապետական մամուլում։ Նրա անդրանիկ ժողովածուն լույս է տեսել 1991թ.՝ «Խնկի ծառեր» վերնագրով։
 
Լեւոն Խեչոյանի պատմվածքները թարգմանվել են ռուսերեն, ուկրաիներեն։ 1994թ.-ից սկսած պարբերաբար տպագրվում է Մոսկովյան «Լիտերատուրնայա գազետա» թերթում, «Դրուժբա նարոդով», «Լեպտա» ամսագրերում։ 1998թ. տպագրվել է «Լիտերատուրնայա Ուկրաինայում»։ Տպագրության է պատրաստվում նաեւ «Խնկի ծառեր»-ը՝ ուկրաիներեն լեզվով։
 
1995թ. լույս տեսավ «Արշակ արքա», «Դրաստամատ ներքինի» պատմավեպերը։ Այս վեպը նաեւ թարգմանված է ռուսերեն։ Լեւոն Խեչոյանի գործերն այժմ թարգմանվում են անգլերեն եւ այլ լեզուներով։
 
«Սեւ գիրք, ծանր բզեզ» վեպի համար 1999թ. արժանացել է ՀՀ պետական գրական «Ոսկե եղեգն» մեծ մրցանակի։
 
Շուտով լույս կտեսնի նրա կողմից մշակված Հայ ժողղովրդական հեքիաթների «Տան պահապան ոգին» ժողովածուն։
 
ՍԵՎ ԳԻՐՔ ԾԱՆՐ ԲԶԵԶ
 
Արգելեցին զենքով եկեղեցի մտնել։ Մեր հոգու փրկության համար անվճար մոմեր բաժանեցին եւ մենք զենքը դռանը թողած, ներսում մոմեր վառեցինք։ Հետո սրընթաց արագությամբ վերցնում էինք նրանց գյուղերը։ Մեծ քաղաքին մոտեցանք, քաղաքն էլ ընկավ։ Մենք մտնում ու դուրս էինք գալիս,վազում էինք տապալված հեռագրասյուների, առաջնորդների մեծադիր յուղանկարների, գալարաթափ լարերի, մետաղների եւ տարաբնույթ բուրմունքներ արձակող նրանց՝ իրար ետեւից ընկնող գյուղերի միջով։ Մեր հարձակման հաջողությունը սրընթաց զարկի մեջ էր։ Շտաբն ու գեներալներն արգելեցին ժուռնալիստներին մեր ետեւից խորանալ։ Նրանց դժգոհությունը հաշվի չառնելով՝ դրեցին մեքենաները ու ետ ուղարկեցին։ Վերցված գերիներին եւ վիրավորներին խումբ-խումբ թիկունք էինք ուղարկում։
 
Քնում էինք քնապարկերի մեջ՝ թացին, չորին, ցրտին ու տաքին, քնում ու արթնանում էինք, դեռ լույսը չծագած տանկերը առաջներս գցած, հողի դողը ոտքներիս տակ, մետաղե ատամնանիվների ճռնչոցը ականջներիս մեջ, մտանք տափաստան։ Դեմ դիմացի գյուղը վերցնելը դժվար չէր, բայց չէինք ցանկանում տղաներին կորցնել։ Դադար առանք ու օձերի՝ կապտակարմրագույն ՝ էլեկտրակայծերի նման դուրս նետած երկթեւ լեզուները արհամարհելով, քնեցինք դեղին դդումների դաշտում։ Լուսածագին քարտեզը ծնկներին գեներալներն ու հրամանատարները ճշտեցին գյուղի դիրքը ու մենք չորս կողմից տապալված հեռագրասյուների, էլեկտրասյուների, առաջնորդների մեծադիր յուղանկարների, գալարաթափ լարերի, մետաղների ու քթներիս առած ինչ-որ բուրմունքների միջով, շղթայակազմ շարքերից ընկնող տղաներին թողած կրնկակոխ եկող սանիտարական մեքենաներին, բամբակի դաշտերով էլ անցանք ու հողի դողը ոտքներիս տակ, մտանք գյուղ։ Մեկը կանչեց, ես թիկունքից ձայն լսեցի, շրջվեցի, ոչ ոք չկար։ Հետո նրանց աղջիկը, որ զինորական շորերով, նստած «Շիլկայի» վրա մեր տանկերն էլ ոչնչացնում, նրան յուրայինները լքել էին՝ հանձնվեց հուսախաբ։ Ծոցագրպանից օրագիրը վերցրինք, որտեղ արեւի մասին տողեր կային, շուն գեներալների, հաց չմատակարարող պահեստապետերի ու իր գործիքով մեր խփած տանկերի քանակի մասին։ Կանաչ տերեւներով նախշազարդ բաճկոնի թեւի կոճակը արձակեց, թեզանիքը բարձրացրեց վերեւ, արմունկի ներսի ծալի թափանցիկ կապույտ երակի բուժասեղից առաջացած վերքը պարզեց մեզ, ասաց. «Միայն թե ներարկեք նոր... ես չեմ վախենում»։ Մենք նրա շուրջը, ամենքս տարբեր տեղեր էինք նստել, մեկը խնձոր էր ուտում, խնձորը պայթում էր նրա բերանի մեջ՝ խնձորի ծառը մոտիկ էր։ Ես գիտեի՝ նրանց աղջիկն ինչ է ուզում, իմ թեւի վրա էլ, մաշկիս տակ, կուտ ընկած, դեռ չլավացած սպին գունավոր քնի մեջ նվվում էր։ Մենք բոլորս էլ գիտեինք՝ ինչ է ուզում նա, գիտեինք նաեւ ապակիացած աչքերի ոչինչ չտեսնելու գաղտնիքը ու նրա շուրջը, ուռած ոտքներիս ու ողնաշարներիս սլաքող ցավը զսպելով՝ ծխում էինք։ Մեկն եկավ՝ մյուս ջոկատներից էր, ասաց. «Լավ էլ ուրախանում եք, նստել ինչի՞ն եք սպասում, տարեք, միաժամանակ երեք անցքն էլ փակեք, մի դրա երակներին նայեք, տարեք այդ գործն արեք, դրա նմանները այդպիսի բաներ շատ են սիրում»։ Նրանց աղջիկը թեւը պարզել էր, ես տեսնում էի թափանցիկ կապույտ երակը, լսում էի բերաններում պայթող խնձորի ու նռան ճայթոցը։ Թիկունքից էլի ձայն լսեցի, շրջվեցի ոչ ոք չկար ու չհասկացա, թե ինչին էի կարոտել ու այլեւս չէի ուզում լսել մյուս ջոկատից եկած հրամանատարին, հրազենով վիրավորված, հրազենով վիրավորված Կամոն փսխում էր, գնացի նրան հույս տալու։ Հետո կրկին մեր ոտքերի տակ դողաց հողը, մենք անծայրածիր, դեղին տափաստանի մեջ իրարից հեռու, ցրված ու ձայնի տաք ելեւէջով իրար որոնելով ու իրար տեղ չիմանալով, բարակ փոշին մետաղե թրթուրների տակ ծեծելով՝ գնացինք առաջ, մտանք Արաքսի հովիտ՝ մեր երազների ափը, ու մեր տանկերը եռացնում էին ջուրը։ Ծակող, թանձր տաքությամբ արեւը կանգնել էր երկնքի կենտրոնում ու այրում էր մեր գլուխները, ես այդ ժամանակ արդեն երկորդ անգամ լսել էի թիկունքից եկող ձայնը ու գիտեի, որ ստվերի մեջ թաքնվել է պետք, դեղին տափաստանի մեջ սեւ չկար, ամեն մի ստվերի երկարություն հալվում էր երկնքի կենտրոնում կանգնած արեւի առատ ու տաք լույսի մեջ, փոքրիկ, մոխրագույն, խանձված բլրակները եռում էին իրենց տեղերում, հենց եռացող բլրակների մեջ էլ մյուս ջոկատի տղաներից մեկին չէին կարողանում գտնել։ Տափաստանի պարզ, շատ հեռուները նկատվող՝ փռված հարթության վրա, ոչ մի տեղ չէր երեւում։ Բոլոր ջոկատները իրար կանչող ռադիոկապերի, հեռադիտակների, հռնդոցների ու ճռնչոցների մեջ որոնում էին Սերոբին ու չէին կարողանում գտնել։ Օդը ոռնում էր։ Չէինք խոսում ու ծխում էինք, մեր բոլորի քթանցքները խցկվել էին փոշով, բերաններիս շնչառությունը տաք էր ու նիկոտինով հագեցած։ Մեզ գյուղը ցույց տվեցին։ Ռադիոկապով հրաման տվողներն ու գեներալներն ասացին. «Այն գյուղը վերցրեք ու բազա դրեք»։ Հողը դողաց մեր ոտքերի տակ, մենք դարձյալ գնացինք՝ մետաղների, գալարաթափ լարերի, հեռագրասյուների, էլեկտրասյուների, առաջնորդների մեծադիր յուղանկարների, ու տարաբնույթ բուրմունքների միջով, եւ նրանք մեր մոտենալը տեսել էին, ու գյուղում բնակիչ չկար։
 
Մեր հրամանատարն ասաց. «Ստուգեք տները մեկ առ մեկ, թաքնվածներ մնացած չլինեն»։ Նրանց շները պատառոտում էին մեզ, ամեն կողպեքը կախած փակ դռան ետեւը նրանք իրենց գամփռներին էին դրել, որոնք ներս մտնելուն պես՝ հափռում էին մեր տղաներին, իսկ մենք ինչքան հասցնում, գնդակահարում էինք նրանց օդի մեջ, դեպի մեր կոկորդը թռիչքի պահին։ Հետո երեկոյան, մեր ցրված ջոկատը, ամենքը մի տեղից՝ թփերի, ծառերի, տների թիկունքից, ստվերների ու մութի միջից գալիս էին՝ տափաստանի փոշին թարթիչներին ու մորուքներին։ Գալիս էին գյուղի չորս կողմից՝ էշով, էն մեկը՝ ձիով, հովտի խաղողի ողկույզներով, թզով, խնձորով, նռով ավարով՝ անծայրածիր դեղին անապատի չորս ծայրերից՝ իրար ձայն տալով էին գալիս, որ մոլորվածները չկորչեն։ Երբ հավաքվեցինք մի տեղ ու բերաններիս մածուկված փոշին էինք թքում, նկատեցինք, որ բոլորիս տափաշշերն էլ դատարկ են։ Միանգամից վտանգն զգացինք, մեզանից ոչ մեկը գյուղում աղբյուր չէր նկատել։ Մեր ծարավը սաստկանում էր, գյուղը տակն ու վրա էինք անում՝ ջուր չկար։ Տղաները գնացին ու տափաստանի խանձված, եռացող բլրակների ետեւից անհամ, անջուր ծարավ չհագեցնող ձմերուկներ բերեցին, եւ դարձյալ բոլորով մռայլ էինք։ Մենք գիշերատեղի դարձած կանաչ ու մուգ կանաչ պատշգամբով տունն էինք կարգավորում, պարսերով եկած երկարակնճիթ մոծակները մեզ ուտում էին, իսկ ամբողջ գյուղով մեկ ցրված տղաները դարձյալ չէին կարողանում ջուր գտնել, ու շատերս տրտնջում էինք եւ դժգոհում։ Հարեւան գյուղի իրենց բազայից մեկն եկավ՝ Սերոբին էր որոնում։ Մեր հրամանատարին ասաց. «Սերոբին այդպես էլ չգտանք, Սերոբին չե՞ք տեսել։ Անընդհատ աջ թեւից էր գալիս»։ Մենք ուզում էինք, որ նա գնա, թողնի ու գնա։ Ջրոտ տանձ տվեցինք, ճաքճքված շուրթերին փոշի կար, կիսակծեց՝ տանձի վրա որդ խաղաց, չնկատեց կրկին կծեց։ Ուզում էինք, որ նա գնա, ասաց. «Ես էի բերել նրան, առաջին անգամ ինձ հետ եկավ։ Կինն էլ երկու ամսից երեխա է ունենալու»։ Քնատ աչքերը փակվում էին։ «Դե լավ, գնամ, որ տեսնեք, իմաց տվեք»։ Ուզում էինք, որ նա գնա։ Հետո Գեղամը եկավ, ասաց. «Այս գյուղում ջուր չի էլ լինի, տափաստանում աղբյուր որտեղի՞ց լինի, ես ջրհոր եմ գտել»։ Հրամանատարը չէր ցանկանում, որ այդ ջրից խմեք, համառորեն մերժում էր, նա գիտեր որ ջրհորները ամենահարմարն են թունավորելու համար։ Ասաց. «Համբերեք, կարող է թիկունքից ջուր են հասցնում, կապով կպարզենք»։ Շարժական ռադիոկայանը միացրինք, մեկը դարձյալ Սերոբին էր որոնում։ Կապավորին գոռացինք. «Անջատիր, ապուշ, կյանքումդ երբըէ միացրե՞լ ես, անհրաժեշտության պահին միշտ էլ փորլուծ ես ունեցել , անջատիր...»։ Կապավորն ասաց. «Գիշերայինով դուրս գամ, գիշերային գիծը միշտ էլ ազատ են թողնում, յոթանասունինը ազատ կլինի»։ Գիշերային ալիքի ուժեղացող ու թուլացող խշշոցների մեջ մեկը միապաղաղ ձայնով, դարձյալ Սերոբին էր որոնում։ Ես այդ ժամանակ, կրկին թիկունքից ձայն լսեցի, շրջվեցի՝ ոչ ոք չկար ։ Տղաները կապավորին գոռում էին. «Անջատիր, անջատիր...»։ Ծարավը սաստկանում էր, մենք ջուր էինք ուզում, եւ հրամանատարը տեղի տվեց, միայն թե եռացրած ջրի առաջին բաժակը ինքը խմեց, ու մենք թախծոտ սիրում էինք նրան։ Էլի յոթ օր անցավ, ու մոծակները մեր մարմնի վրա ջրակալ վերքեր էին բացել, իսկ գիշերային դիրքերից վերադարձած տղաները ցերեկը ճանճերն ու պղտոր եւ թթվահամ ջրից սաստիկ ծնոտային ատամնացավերը չէին թողնում քնեն, ու շատերի բորբոքված աչքերի մեջ մազանոթներ էին պայթել եւ արյան նիշ էր իջել անքնությունից, փոշուց ու տափաստանի անսահմանությունից։ Մի քանի օր էլ անցավ, եւ գյուղի չորս ծայրերից դուրս եկան ու մեր բնակատեղը լցվեցին մանր ու խոշոր, գույնզգույն, ռմբակոծություններից վիրավոր ու փրկված, տարացեղ պատկանելության կատուների խմբեր ու շների ոհմակներ։ Նրանք քաղցից մլավում, կաղկանձում եւ ոսկորի համար իրար կոկորդ էին ծամում։ Մեր ձեռքից , մեր թափոնից ու խոհարարի թասերից պատառներ էին թռցնում։ Ցերեկները նրանք ուտում էին մեր հացը, մութն իջնելուն պես հեռանում էին, նստում իրենց բաց դռների առաջ, վերքերն էին լիզում ու կատաղի հաչում մեր վրա, կամ իրենց պսպղուն աչքերի բոցը երկնքին տված՝ լուսնահաչ էին տալիս։ Մենք նյարդայնանում էինք, մեր ջղերը չէին դիմանում։ Գիշերը գյուղում պարեկություն անողներիս եւ բազայի շուրջը պահակակետերի կանգնածներիս համար խախտվում էր բնական լռությունը, որի մեջ մենք միշտ էլ որսացել էինք նրանց հետախույզի ծածուկ տեղաշարժերը։ Լուսածրային կրակոց-ազդանշանով մեր ընկերներին օգնության դուրս թռչելու պահին, մութի մեջ մեր ոտնատակերից կակղամորթ, պստիկ ու մեծ, փափուկ մարմինների արձակած մլավոցն ու կաղկանձը, ցավից սրընթաց, պատեպատ, տեղից տեղ նետվելու աղմուկն ու թշնամու ոտնաձայները շփոթում էինք, չէինք կարողանում տարորոշել։ Գիշերվա հետ հարավից ու հյուսիսից փչող քամին, ծեծում, շրխկացնում ու ճռռացնում էր հարյուրավոր տների բաց ու փակ դռներն ու լուսամուտները, ինչքան էլ մենք գիտեինք, որ հիմա թիկունքում շրխկալու է դուռն ու լուսամուտը , այնուամենայնիվ վեր էինք թռչում, ձայնը կրկնակի էր դառնում, որովհետեւ մի անգամ էլ մեր ներսում էր պայթում, ու գիշերը, փշրված ապակու նման, թափվում էր մեր մտքերի տակ, որի վրայով բոբիկ ներբաններով քայլելու պես պիտի գնայինք, լավ գիտակցելով, որ մութի մեջ, մեր շուրջը դաշույնի շեղբն էր պտտվում։ Նռան ծառն էլ էր մեզ նյարդայնացնում, գիշերվա լռության մեջ հանկարծ պայթում էր նուռը ու ճայթոցով ճղում թանձր, հարահոս մութը։ Մենք գիտեինք, որ շներին ու կատուներին չի կարելի սատկեցնել, դա արդեն արել էինք, երբ առաջին օրը գյուղ էինք մտել, տները խուզարկելու ժամանակ դեպի մեր կոկորդները ոստնող գամփռներին գնդակահարել էինք ու, գյուղում տարածված, անտանելի նեխահոտը մեղմելու համար, նրանց լեշերի վրա մեր զինվորական մեքենաների սոլյարկան էինք շաղ տալիս։
 
Քսաներորդ օրը, երբ բոլորս ոջլոտել էինք ու արեւածագի հետ պատի երկայնքով նստած՝ բութ մատի եղունգի վրա շապիկներիս ոջիլներն էինք ջարդում, նա էլի եկավ, հարեւան գյուղի բազայից, որ շուրթերը ճաքճքված էին ու Սերովբերին էր որոնում, ասաց. «Սերոբին այդպես էլ չգտանք, Սերոբին չե՞ք տեսել, կինն էլ երկու ամսից երեխա է ունենալու։ Առաջին անգամն էլ ինձ հետ էր եկել»։ Մենք ուզում էինք որ նա գնա, թողնի ու գնա, ապուր տվեցինք, հացը թաթախելով էր ուտում, քնատ աջքերը փակվում էին. «Դե ես գնամ, որ տեսնեք, իմաց արեք»։ Մենք ուզում էինք, որ նա գնա։ Այդ օրը, այգիների ու տափաստանի իրենց թաքստոցներից գյուղի ամայի փողոցները պայտերի տակ դմդմացնելով, փախուստի պահին լքված, սմբակները ջարդոդված ու մազաթափ ավանակներ, ջորիներ, պառաված ձիեր եկան։ Նրանք ծարավից խելակորույս, մեր ջրի ամանների շուրջը սմբակներով հողն էին տնքոցով փորում ու ստվերների միջից գտած ամեն մի խոնավ բան ծամելով, աչքերի թացությունը խմող, կապտաթեւ ճանճերի պարսից հալածված՝ մեզ էին նայում ու վրնջում։ Մենք հեծնում էինք ու նրանց դողդոջյուն մեջքների վրա հարմար կեցվածք ընդունած, կրծքներս ուռեցրած՝ լուսանկարվում։
 
Տղաներից Շահենը ու էլի մի քանի հոգի, եկան պահակակետից ու ասացին. «Մեր գիշերատեղի դիմացի տունը պիտի հրկիզենք»։ Հրամանատարն ասաց.« Չէ, այդպիսի բան անել պետք չէ։ Չանեք եւ՝ վերջ» Շահենը տեղի չէր տալիս. «Պետք չէ, բայց այդպես էլ դիքի կանգնել հնարավոր չէ։ Կտուրը կղմինդրից է, հենց դրանք մի թեթեւ տեղաշարժ են կատարում, կամ թեւ են թափ տալիս, ոնց որ այնտեղ մարդ ման գա։
 
Ամբողջ գիշեր էդ է, ուղիղ մեր բազայի դիմաց. էդ տունը չպիտի մնա, կմիամտվենք ու մի օր թշնամին կբարձրանա կտուր»։ Ես ու Կարոն միասին էինք դիրքի կանգնում ու կանանց կարոտի մասին էինք խոսում։ Ասացի. «Ներսումս մեկը կա, ես նրան չեմ տեսել, բայց նրա հետ մի օր կգնամ կիսավեր տաճարը, արյան ավազանի մոտ»։ Ասաց. «Նա քո զո՞հը կդառնա»։ «Ոչ», ասացի, «Ոչ, նա ոչ մի փորձության չի դիմանա ու ինձ կմատնի»։ Իսկ գիշերվա միջով սրընթաց չղջիկներ էին անցնում, ասաց. «Թուլություն է, երակները լցնելու.. թե չէ դեռ չեղածը դու ինչի՞ց ես իմանում, որ պատահելու է...»։
 
Հեռու մի տեղից աղմուկ էր լսվում, գնացինք ու, շունչներս պահած, տարբեր կողմերից մտանք երկհարկանի տան բանջարանոցը. սոված գամփռը հորթին էր խեղդում։ Երբ ետ էինք գալիս, փշատենու սաստկացած բուրմունքը էր գալիս, ասացի. «Թիկունքիցս չորս անգամ ձայն եմ լսել»։ Լսում էինք, հետո առաջինը ինքը խոսեց. «Դա լարվածությունից է, էն մեծ գյուղը, որ մտանք, այնտեղ մտնողը ինչ ձայն ասես որ չի լսի։ Այդպիսի բան հնարավոր չէ, քո ուղեղն է հնարել... տագնապի պահերին ուղեղը սիրում է բաներ հորինել...»։ Հանկարծ մութը կարմրեց՝ հրկիզել էին մեր գիշերատեղի դիմացի տունը, ու կղմինդրե տանիքից հարյուրավոր աղավնիներ օդ բարձրացան, գիշերվա ու կարմիր մութի մեջ նրանց թեւաբանությունն էր պայթում։ Մենք վազում էինք այնտեղ, ես թիկունքից դարձյալ ձայն լսեցի ու կանգնել, չէի ուզում գնալ։
 
Հետո կենտրոնից հրամանատարների ու գեներալների հրամանը եկավ՝ գերեզմանոց չպղծել։ Բայց նրանց ձայնի վրա, մեր ալիքի մեջ, մեկը միապաղաղ ձայնով, դարձյալ Սերովբերին էր որոնում։ Հաջորդ օրը, նրանք՝ կենտրոն ժամանած ֆրանսուհի լրագրողին առած եկան, ու մենք բոլորս դուրս թափվեցինք։ Սպիտակ վերնաշապիկներով, ակնոցներով դեպուտատների ու նրա խոսքերը, նրա ասածները մեզ պետք չէին, հափշտակված նայում էինք նրա ճերմակ ատամնաշարին, խոնավ շուրթերին, տաք մատներին, ուսերին թափված բարակ մազերին, նուրբ ու ճկուն մեջքի ալիքվելուն, կարմիր, համարյա թափանցիկ շրջազգեստի տակ երեվացող ստինքներին։ Նրա զրնգուն ծիծաղը, թանձր շոգի մեջ թափվում էր մեր գլխին։ Ասաց. «Թուզ տվեք»։ Տղաները թուզ բերեցին։ Ասաց. «Նուռ տվեք», տղաները նուռ քաղեցին։ Ասաց. «Խնձոր տվեք», տղաները հափշտակված խնձոր բերեցին։ Ասաց. «Խաղող տվեք», տղաները վազերը ճռաքաղ արին։ Շիրակը ձեռքերը երկինք պարզեց, հետո գլուխը բռնեց ու նրան ասաց. «Վայ, մամա ջան, Տեր Աստված, թզի տերեւ ուզիր, թզի տերեւ ցանկացիր...», ու դեռ չէինք ծիծաղել, դեռ չհռհռած՝ հասկացանք, թե մարտերը ինչ թափով, ինչ երկար, ինչ ուժեղ ու ինչ դաժան էին եղել։ Ծիծաղի ու հռհռոցի ալիքը եկել ու բացվել էր մեր անքուն անձրեւն ու քամին տեսած, գիշերները ավտոդողի խարույկից մրոտված, արեւով եփված դեմքներիս վրա, ու այդ պահին էլ բոլորս տեսանք, թե ինչպես անցյալ տարի, հեռու լեռներում թշնամու գնդակից ընկած մեր ջոկատի Անդրեի ստվերը եկավ, տվեց ու մեր միջով անցավ։
 
Հրամանատարը տխուր էր, երբ մենակ մնացինք, դուրս եկանք քայլելու, տափաստանային խորը, անդունդը ընկած գիշերվա մեջ, մենք մեր ոտքի ձայնն ու մեր խոսքի արձագանքն էինք լսում։ Հեռու, անաստղ երկինքը, մեզ համար ջրհորի վրա իջած կափարիչի փակվածության նման էր, ու մենք դրանից նեղվում էինք, ու մեր խոսակցությունը կիսատ, կիսաբեռ ու անհասկանալի էր դառնում, ճերմակում էր գիշերը, գյուղում ինչ-որ տեղից կանչեց դեռ թաքնված աքաղաղը՝ որ մքեղեն ստվերներն ու լույսի հակակշիռ ուժերը վերադառնան իրենց տեղը։ Մենք եկանք ու միացրինք ռադիոկայանը, շտաբից սնունդ պահանջելու համար։ Ու մեկը դարձյալ միապաղաղ ձայնով Սերովբեին էր որոնում։ Հաց ու ծխախոտ չուզած՝ շտապով անջատեցինք կայանը ու նստեցինք սեղանի առաջ, արդեն բոլորը քնել էին, մեր դեմը տան բազմաթիվ կանաչ ու մուգ կանաչ, մեր հոգու հետ չհամադրվող դռներն էին, որոնցից ներս մութ էր ։ Մենք գինի էինք խմում։ Հրամանատարի աչքերը թախծոտ ու անքուն էին, գիշերը ջրհորի նման մութ էր ու խորը, ասաց. «Մենք հասանք երազների հովիտ, դու ինչ ես կարծում, արդեն հասե՞լ ենք»։ Կրկին մեր խոսակցությունը չէր ստացվում, ու մենք գինին էինք ավելացնում։ Ես դարձյալ թիկունքից ձայն լսեցի։ Գյուղում ինչ-որ տեղից կանչեց դեռ թաքնված աքաղաղը։ Լուսանում էր, արդեն չորրորդ օրն էր՝ մենք հրկիզել էինք, մեր դիմացի կղմինդրե տունը, իսկ աղավնիները չորս օր է երկնքից կախված, առանց վայրեջքի, շրջապտույտ ու շրջապտույտ պտտվում էին նրա վրա։
 

Սամվել Մկրտչյան/Երգեր սիրո և ատելության

24.12.2014 16:10

 

Գրող, թարգմանիչ Սամվել Մկրտչյանը կյանքից հեռացավ 2014 թվականի չարաբաստիկ դեկտեմբերի 7-ին: Ինչպես Առավոտ օրաթերթն է գրում' Կտրուկ, իր տողի նման անսպասելի, առանց զգուշացման, առանց հրաժեշտի անմահների գիրկը համբառնեց Սամվել Մկրտչյանը: Ազնվաբարո մի մարդ, ով իր վրա էր կրում Արարչի շնորհը, Արարչի մատների Սուրբ դրոշմը: Մեզ մտերմացնող կամուրջը կազմել են կենդանի եւ երկնաբնակ գրչակից մեր այն եղբայրները, ովքեր իրենց գրիչը աճուրդի չեն դրել: Նույնն էին մեր անհանգստություններն ու մտորումները` առ մեր երկիր, եւ մեր սերը` առ համաշխարհային գրականություն, որի գոհարներից այդպես նվիրական ոսկեղենիկ հայերենի էր վերածում գրի խոնարհ ու համեստ մշակ Սամվել Մկրտչյանը` լուսավորելով 21-րդ դարասկզբին դեպի խավարը գահավիժող մեր ներկան, արյամբ ու գաղափարո՛վ իմ եղբայրը, որին փաստորեն չբարձրաձայնեցի այս խոսքերը, բայց վստահ եմ, որ հիմա նա լսում է ինձ` որպես հավերժի ճանապարհի վկա ու գալիք լուսապայծառ օրերի երաշխավոր, որպես բարեխոս երկնքում` մեր բազում մեղքերի թողության համար…

Սամվել Մկրտչյանը ծնվել է 1959 թվականին Թալինում։ Ավարտել է Լենինականի (այժմ` Գյումրի) թիվ 20 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև` Վ․ Բրյուսովի անվան համալսարանը (1983) ։ Աշխատել է «Աստղիկ» հանդեսում, ինչպես նաև «Անդրադարձ», «Ար», «Առավոտ», «Գրական թերթ» պարբերականներում։ Հայաստանում և արտերկրում տպագրել է բազմաթիվ հրապարակախոսական հոդվածներ, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, նաև թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր։ Եղել է «Արտասահմանյան գրականություն» թարգմանական եռամսյա հանդեսի գլխավոր խմբագիրը։

Հայաստանի գրողների միության անդամ էր 1995 թվականից։ «Կանթեղ» մրցանակի դափնեկիր է։

_______________________

ՈՒԼԻՍԵՍ | Հայերենի անսպառ հնարավորությունները

Վեպը թարգմանելու իրավունքի համար Մկրտչյանը դիմել է Ջոյսի թոռանը՝

Ջեյմս Ջոյսի միջազգային հիմնադրամում սահմանված են Ջոյսի «Մտավոր սեփականության» մասին պայմանները: Այնտեղ սահմանված են գրողի տարբեր տարիների և տարբեր աշխարհամասերում տպագրված ստեղծագործությունների թարգմանության իրավունքների ժամկետները: 1922 թ. լույս տեսած «Ուլիսեսը» եվրագոտու համար հանրային սեփականություն է դառնում 2012 թ. հունվարի 1-ից: Մկրտչյանը թարգմանել է հենց 1922թ. լույս տեսած տարբերակը: 
«Ուլիսեսը» աշխարհում թարգմանվել է 20 լեզուներով, և հայերենը 21-րդն է: Մկրտչյանը թարգմանության վրա աշխատել է ուղիղ երկու տարի. մեկուկես տարի վեպի, և վեց ամիս՝ ծանոթագրությունների: Ռուսերեն թարգմանությունն, ի դեպ, տևել է 8 տարի: 
Ջոյսի լեզուն համարվում է չափազանց բարդ, և շատ լավ անգլերենի իմացությունը թարգմանչի համար բնավ երաշխիք չէ, որ նա կարող է Ջոյս թարգմանել: Կա Ջոյսի անգլերեն կամ ջոյսյան անգլերեն ընկալումը, որով գրում է միայն Ջոյսը: 
Հեղինակն ասում է, որ «Ուլիսեսը» թարգմանելու գաղափարը եղել է դեռևս ինստիտուտի տարիներից, սակայն վերջնականապես հասունացել է վերջին տարիներին: Նա գնել է 50 անուն գրականություն Ջոյսի մասին, իր խոսքով՝ թալանել է Օքսֆորդի և Լոնդոնի բոլոր գրախանութները: 
«Գլուխներ կան, որոնք ուղղակի չեն կարողանում թարգմանել, - ասում է Մկրտչյանը, - վրացիներն, օրինակ, թարգմանել են միայն երեք գլուխ, որը տպագրվել է երկու տարբեր գրական ամսագրերում»: 
Աշխատելով «Ուլիսեսի» վրա՝ Մկրտչյանը պարզել է հայոց լեզվի անսպառ հնարավորություններն ու գեղեցկությունը: 
«Մենք պարզապես տեղյակ չենք մեր լեզվի պոտենցիալից, - ասում է նա, - լեզվի այսպիսի ճկունություն ես որևէ տեղ չեմ տեսել, բացի անգլերենից: Հայերենը, փաստորեն, այն լեզուն է, որը հնարավորություն է տալիս թարգմանելու Ջոյսի անգլերենը, և ես համոզվեցի, որ մենք փառահեղ լեզու ունենք»: 
Վեպը 18 գլուխ ունի, որոնք գրված են տարբեր ոճերով: «Այնտեղ ամեն տեսակ «իզմ» կա՝ սկսած ռեալիզմից և վերջացրած սյուրռեալիզմով, - ասում է Մկրտչյանը, - և շատ գրական ուղղություններ ծնվել են «Ուլիսեսի» մի որևէ գլխից»: 
Մկրտչյանն ասում է, որ Ջոյսը մոդեռնիստական գրականության հիմնադիրն է և իր թողած ժառանգությամբ նույն հարթության վրա է, ինչ Պիկասոն գեղանկարչության կամ Ստրավինսկին երաժշտության մեջ. «Այն դադարել է վեպ լինելուց և դարձել է մշակութային երևույթ՝ թափանցելով ոչ միայն թատրոն ու կինո, այլև` կենցաղ»: 
Մկրտչյանը կարևորում է հայերեն «Ուլիսեսի» գոյությունը, որովհետև հայ գրականության մեջ, նրա բնորոշմամբ, ճահիճ է, որտեղ ամեն մի ինքնակոչ իրեն համարում է գրող, ընդ որում, նա թայֆա ունի, որը նրան հռչակում է հանճարեղ գրող: 
«Մենք` որպես ոչ անհայտ ազգ, նույնպես պետք է ճանաչենք և ազդվենք «Ուլիսեսից», որովհետև դա հուժկու գրականություն է, որում ամեն ինչ կա, - ասում է նա, - և այդ վեպի ազդեցությամբ մեծացած սերնդից էլ այլ գրականություն կգա»: 
Հայաստանում թարգմանական գործը ճգնաժամային վիճակում է: Սամվել Մկրտչյանն արտասահմանյան գրականության եռամսյա հանդեսի խմբագիր է, և ասում է, որ նորանկախ Հայաստանը լավ թարգմանիչ ունենալու մշակույթ չունի: «Իմ հանդեսը տպագրվում է մեծ դժվարությամբ, - ասում է նա, - իսկ լավ և շնորհալի թարգմանիչներն ընտրում են այլ ոլորտ՝ սինխրոն թարգմանություններ, որովհետև դա լավ է վարձատրվում»: 
Թարգմանչական գործի ճգնաժամի հետ համաձայն չէ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, ով «Անկախին» ասաց, որ չի հիշում մի դեպք, երբ բարձրարժեք թարգմանական գրականություն տպելու առաջարկ ստանալու դեպքում մերժած լինեն: Նա ասում է, որ պարզապես փորձը երիտասարդներին փոխանցելու տագնապ կա: 
«Պետությունը խթանում է թարգմանական գրականությունը, - «Անկախին» ասաց նա, - պարզապես պետք է լինի հրատարակչի հետաքրքրվածությունը տպագրելու գործում: Նա կարող է դիմել հայտարարված մրցույթին, որտեղ վերջին չորս տարիներին այդ գրականությանը առաջնահերթության իրավունք է տրված»: 
Մկրտչյանն ասում է, որ ամբողջ աշխարհում ընդունված տեսակետ կա, որ եթե պետությունը թարգմանական գրականություն չունի, ուրեմն չունի նաև սեփական գրականություն: 
«Որովհետև թարգմանությունը թարմ արյուն է, որ ներարկվում է սեփական օրգանիզմ, - մեկնաբանում է նա, - ու եթե տեղյակ չես, թե դրսում ինչ է կատարվում, ինչպե՞ս կարող ես նստել և ստեղծագործել ուղտի ականջում»: 
Իսկ ինչպե՞ս է պետությանը խթանելու, օրինակ, այս տպագրությունը: «Սամվել Մկրտչյանը մեզ չի դիմել և ինքն իր համար որոշել է իր ճանապարհը, - ասաց Պողոսյանը, - հավանաբար դրա կարիքը նա չի զգացել»: 
Պողոսյանն ասաց, որ Մկրտչյանի թարգմանությունը հայտնվել է բոլորի ուշադրության կենտրոնում, որովհետև այդպիսի ֆորմատի և բարդության գործը չի կարող չքննարկվել: Մշակույթի նախարարն ունի «Ուլիսեսի» իր օրինակը և չափազանց հավանել է գրքի որակն ու արված գործը. «Միայն տառատեսակը ինձ դուր չեկավ, ես դա կփոխեի»: 
Նախարարությունը պատրաստվում է գնել առայժմ 12 օրինակ «Ուլիսես»` դրանք ներկայացնելու գրքի տոնավաճառներում, որ կազմակերպվում է արտերկրում: Այս տարի Հայաստանը Փարիզում, Ժնևում, Սանկտ-Պետերբուրգում, Պեկինում և այլուր` գրքի տաղավարներում ներկայացնելու է մեր երկրում տպագրված, թարգմանված գիրք-գրականություն: 
Նախարարը տեղեկացրեց. «Այս տարի Հայաստանը 12 երկրում մեծ տաղավարներ է վերցրել, իսկ Ժնևում հյուրի կարգավիճակ ունի` մոտ 600 քմ. տարածքով, և անշուշտ, «Ուլիսեսը» կցուցադրվի այնտեղ ցույց տալու համար, որ մեր երկրի թարգմանչական դպրոցը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա»: 
Հասմիկ Պողոսյանը զանգել և շնորհավորել է թարգմանչին: Նա ասաց, որ Մկրտչյանին առաջարկ կարվի միջազգային տոնավաճառներում ներկայացնել իր գիրքը: «Եթե նա համաձայնվի, ես դրա համար միայն ուրախ կլինեմ», - ասաց նախարարը: 
«Ուլիսեսը» գրվել է 1911-1921 թթ. և առաջին անգամ հրատարակվել է 1922թ. Փարիզում: Այն վաճառել է «Շեքսպիր ընդ քամփընի» գրախանութում, որի տնօրենը Սիլվիա Բիչն էր: Գիրքը տպագրվել է 500 օրինակով և սպառվելուց հետո տպագրվել է ևս 2000-3000 օրինակ: 
«Ուլիսեսի» բոլոր գործողությունները ծավալվում են մեկ օրում՝ 1904 թ. հունիսի 16-ին՝ Իռլանդիայի ազգային Բլումի տոնի օրը: Դա պատմություն է մի մարդու մասին՝ Լեոպոլդ Բլումի, որի հետ նրա տոնի օրը ծանոթանում է Սթիվեն Դեդալը, ով համարվում է Ջոյսի նախատիպը: 
1926 թ. այն արգելվել է անգլիալեզու բոլոր երկրներում և որակվել *****ագրություն: Միացյալ Նահանգներում արգելքը հանվել է 1936 թ., իսկ վերջին պետությունը, որ հանել է արգելքը, Ջոյսի հայրենիք Իռլանդիան է (1960-ականներին): Ջոյսն ապրել է շատ աղքատ, իսկ Դուբլինն ու Իռլանդիան, որ այսօր Ջոյսով փող են աշխատում այնպես, ինչպես Լիվերպուլը՝ «Բիթլզով», եղել են Ջոյսի բոլոր ստեղծագործությունների առարկան: Իռլանդիայի ազգային գրադարանը Ջոյսի 20-էջանոց ձեռագրի համար վերջերս վճարել է 1.5 մլն. ֆունտ ստեռլինգ:

Սամվել Մկրտչյան
Թարգմանիչը նախաձեռնել է նաև «Ուլիսեսի» հուշանվերային տարբերակը, որի էջերի եզրերը լինելու են ոսկեզօծ: Այն կլինի մագնիսով փակվող կաշեպատ փայտյա արկղիկի մեջ և կտպագրվի 20 օրինակով: 
«Բացի դրանից, 10 օրինակ տպելու ենք կտավե շապիկով, որի վրա լինելու են տարբեր հեղինակների յուղաներկ գործեր, օրինակ` Թենի Վարդանյանի», - ասում է Մկրտչյանը:

Ջեյմս Ջոյսը ծնվել է 1882թ. Դուբլինում, և մահացել է 1941թ. Ցյուրիխում:

© Ankakh.com, Աննա Մուրադյան
______________________________

 

Սամվել Մկրտչյան
ԱՆԳԼՈ-ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՊՈԵԶԻԱ
(Թարգմանություններ)
 

ԼԵՆԸՐԴ ՔՈՀԵՆ | Երգեր սիրո և ատելության


Լսեցի մի տղամարդու մասին

ով այնքան գեղեցիկ է բառերն արտաբերում
որ միայն անուններ տալիս
կանայք տրվում են նրան: 
Եթե ես համր եմ քո մարմնի կողքին
մինչ լռությունը փթթում է ինչպես ուռուցքը շուրթերի վրա
պատճառն այն է որ լսում եմ թե ինչպես է մեկը
բարձրանում աստիճաննորով
ու կոկորդը մաքրում դռան մոտ:


Երգ

Համարյա քնեցի
մոռանալով այն չորս
սպիտակ մանուշակները
որոնք դրեցի քո կանաչ սվիտերի
կոճականցքերի մեջ
ու ինչպես հետո համբուրեցի քեզ
և դու ինձ համբուրեցիր
ամոթխած կարծես թե ես
երբեք չեմ եղել քո սիրեցյալը


Կնոջ մարմին եմ ուզում գրկել

Կնոջ մարմին եմ ուզում գրկել, 
Քանզի սերս հեռու է տակավ: 
Վաղը ևս նե չի գա ինձ մոտ
Ինչպես որ այսօր չեկավ: 
Ոչ ոք չունի այդպիսի
Մարմին կատարյալ ու հավերժ, 
Բայց այնքա՜ն, այնքա՜ն հեռում է նե, 
Իսկ ես մենակ եմ անվերջ
Ասես գլուխգործոց նե լինի
Դղյակում հեռավոր, հուրհրան, 
Որտեղ ուխտավորներն են շարվում, 
Քահանաներն՝ արտագրում ներան։
Ավաղ, չեմ կարող այս երկար
Ճամփան կտրել ու անցնել, 
Ոչ էլ պինդ-պինդ գրկելով
Զգացմունքներս ներան հանձնել։
Կնոջ մարմին եմ ուզում գրկել-
Տաքուկ, քաղցրաբույր ու փայլուն։
Ամբողջ գիշեր ոտքերիս շուրջ
Սառը կմախքներ են քայլում։


Երբ ամեն ինչ ունեմ

Դու վախենում ես որ կհեռանամ։
Ես քեզ չեմ լքի։
Միայն օտարականներն են ճամփա ելնում։
Երբ ամեն ինչ ունեմ, 
չունեմ գնալու տեղ:


Ամեն ինչ
Ադոլֆ Այխմանի մասին

ԱՉՔԵՐ……………………………………………………………………………………..
…Միջակ
ՄԱԶԵՐ……………………………………………………………………………………..
…Միջակ
ՀԱՍԱԿ………………………………………………………………………………………
..Միջակ
ՔԱՇ………………………………………………………………………………………….
….Միջակ
ԶԱՏՈՐՈՇԻՉ
ԳԾԵՐ………………………………………………………………………Ոչ մի
ՁԵՌՔԵՐԻ ՄԱՏԵՐԻ
ԹԻՎԸ………………………………………………………….Տասը
ՈՏՔԵՐԻ ՄԱՏԵՐԻ
ԹԻՎԸ…………………………………………………………….Տասը


Ղովտ

Վերադարձրու ինձ տունս
Վերադարձրու ինձ իմ ջահել կնոջը
Գոռացի իմ կածանին ցցված արևածաղկին
Վերադարձրեք ինձ նշտարս
Վերադարձրեք ինձ իմ սարի տեսարանը
Ասացի իմ կածանով ցրված սերմերին
Վերադարձրու ինձ անունս
Վերադարձրու ինձ մանկությանս ցուցակը
Շշնջացի փոշուն երբ կածանը վերջացավ
Հիմա երգիր
Հիմա երգիր
երգեց իմ վարպետը մինչ սպասում էի սառը քամու մեջ
Սրա՞ համար եմ այսքան ճամփա անցել
զարմացա մինչ սպասում էի անբասիր ցրտում
վերջապես պատրաստ՝ քննարկելու իմ լռությունը
Ասա ինձ վարպետ
շարժվո՞ւմ են շուրթերս
կամ որտեղի՞ց է գալիս
այս մեղմիկ համապարփակ երգը որ առաջ է մղում հոգիս
ժայռի մեջ խրված աղի նիզակի պես
Վերադարձրու ինձ տունս
Վերադարձրու ինձ իմ ջահել կնոջը


Տգեղ իմ իսկ աչքերում

Ամեն անգամ երբ տեսնում եմ քեզ
մի պահ մոռանում եմ
որ տգեղ եմ իմ իսկ աչքերում
քեզ չնվաճելու համար
Ուզում էի որ դու ինձ ընտրես
քո ճանաչած բոլոր տղամարդկանց միջից
որովհետև նրանց ընկերակցությունը
կործանում է ինձ
Հաճախ ես այսպես եմ աղոթել քեզ համար
Թող ես ունենամ ներան


Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը

Պարիր ինձ գեղեցկությունդ ջութակի հետ այս վառման
Պարիր ինձ տագնապները մեր որ անհոգ ու կուռ դառնամ
Լինեմ ձիթենու ճյուղը քո, դու՝ աղավնին, հավերժը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Թող տեսնեմ գեղեցկությունդ երբ չլինի ոչ մի վկա
Զգամ ես շարժումները քո, Բաբելոնը թող հետ գա
Ցույց տուր այն ինչի սահմանը միայն իմ հոգու մեջ է
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ հարսանիքը մեր, պարիր ինձ ամեն վայրկյան
Պարիր ինձ քնքշորեն ու մեղմ, պարիր ինձ երկար մի կյանք
Գիտենք սիրո ելևէջները մենք, գիտենք ամեն մի էջը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ երեխաների համար ովքեր խնդրում են որ ծնվեն
Մեր համբույրներից վարագույրը մաշվեց ծվեն-ծվեն
Թել առ թել պատռվեց վրանը – այնքան զորեղ է տենչը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ գեղեցկությունդ ջութակի հետ այս վառման
Պարիր ինձ տագնապները մեր որ անհոգ ու կուռ դառնամ
Հպվիր ինձ մերկ ձեռքով կամ ձեռնոցով մինչև հավերժը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը
Պարիր ինձ մինչև սիրո վերջը


Եթե Դու կամենաս

Եթե Դու կամենաս
որ բառ չասեմ այլևս
չլսվի իմ ձայնը
չլսվեն քայլերս
Չեմ խոսի երբեք
կմնամ անհաս
կապրեմ համր ու հեզ
եթե Դու կամենաս
Եթե Դու կամենաս
ճշմարիտ ձայն լսել
կերգեմ կոտրված սարից
Քո անունը վսեմ
Կոտրված այս սարից
Քո գովքը կանեմ
եթե Դու կամենաս
որ ես ձայն հանեմ
Եթե Դու կամենաս
եթե կա ընտրություն
թող լցվեն գետերը
լինի խնդություն
թող ցողի Քո գութը
դժոխքի սրտերը նենգ
եթե Դու կամենաս
որ մենք ապաքինվենք
Եվ ի մի բեր մեզ
կապիր մեզ ուս-ուսի
զավակներդ աստ
քուրձերով լույսի
քուրձերով լույսի՝
սպանելու պատրաստ-
Վերջ տուր գիշերվան
միայն թե կամենաս


Գրում եմ որովհետև

Գրում եմ որովհետև
ուզում եմ ստեղծել
քեզ պես գեղեցիկ մի բան
Երբ քեզ հետ եմ
ուզում եմ այն հերոսը լինել
որ ուզում էի լինել
յոթ տարեկանում
կատարյալ տղամարդ
ով սպանում է


ՄԱՐԻՏԱ

ՄԱՐԻՏԱ
ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՄ ԳՏԻՐ ԻՆՁ
ԵՍ 30 ԵՄ ԴԱՌՆՈՒՄ


Նամակները

Երբեք դու չես սիրել
Ինձնից ստանալ նամակ: 
Հիմա հանկարծ գտար
Իմաստ ու ժամանակ: 
Ինչ չես հասցրել այրել՝
Կարդում ես դու դարձյալ, 
Սեղմում ես շուրթերիդ
Էջերն հոգածության: 
Ջրհեղեղ է լինելու, 
Ասացի, ուրիշ ոչինչ: 
Մտածում էի՝ կգաս: 
Թողեցի հասցես – որ ի՞նչ: 
Երկար էր պատմությունդ, 
Ու տարիներ անցան
Մինչև անցար սահմանը
Ինքնապաշտպանության: 
Անդ՝ վիրավոր կերպեր, 
Կորուստ ու խենթություն: 
Աստ՝ բարություն մի պարզ, 
Կորով ու մենություն: 
Մտնում ես իմ սենյակը, 
Մոտենում ճերմակ թղթին, 
Գրում ես քո նամակը
Արդեն հաջորդին:


Ո՞ւմ ես իսկապես հիշում

Հայրս մահացավ երբ ես ինը տարեկան էի, 
մայրս՝ երբ քառասունվեց էի: 
Արանքում՝ շունս, մի քանի ընկերներ: 
Վերջերս՝ էլի ընկերներ, 
իսկական ընկերներ, 
հորեղբայրներ ու մորաքույրներ, 
բազմաթիվ ծանոթներ: 
Մեկ էլ՝ Շեյլան էր, 
որ ասաց՝ Քեզ քոքվածի տեղ մի դիր, Լեն: 
Ցանկությանդ լուրջ վերաբերվիր: 
Նե մահացավ երբ նոր էր լրացել
Մեր տասնհինգը:


Սեր իմ սեր իմ սեր իմ

Խնդրեցի հորս, 
Ասացի՝ Փոխիր անունս, հայր: 
Այս մեկը որ կրում եմ մինչ օրս
Հիշեցնում է ինձ նողկանք, կեղտ ու ժահր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Ասաց՝ Կողպեցի քեզ այս մարմնի մեջ, 
փորձության պես մի բան էր, երևի: 
Օգտագործիր այն որպես զենք
կամ մի կնոջ ժպիտ պարգևիր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Թույլ տուր նորից սկսեմ, կանչեցի ես, 
Խնդրում եմ, թույլ տուր: 
Գեղեցիկ դեմք եմ ես ուզում այս անգամ, 
Ոգի խաղաղ ու մաքուր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Երբեք, երբեք ես չեմ շրջվել, ասաց, 
Եղել եմ միշտ հավատարիմ: 
Դու ի՛նքդ շինեցիր տաճարը, 
ի՛նքդ ծածկեցիր դեմքը իմ: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Թող որ այս երգի ոգին
թևածի միշտ ջինջ ու վսեմ: 
Թող այն լինի վահանը քո, 
վահանը քո՝ թշնամու դեմ: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր: 
Եվ սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, սեր իմ, 
սեր իմ, վերադարձիր:


Իմ գաղտուկ կյանքում

Տեսա քեզ առավոտյան: 
Արագ ես շարժվում: 
Անցյալից ազատվելուն
Դեռ չեմ վարժվում: 
Կարոտում եմ քեզ: 
Մենակ ու անքուն: 
Մենք դեռ սիրում ենք իրար
Իմ գաղտուկ կյանքում: 
Զայրանալիս ժպտում եմ: 
Կատակում անհամ: 
Խաբում ու ստում եմ
Որպեսզի դիմանամ: 
Գիտեմ սխալ ու ճիշտ, 
Վերելք ու անկում: 
Ճշմարտությունն է
Իմ գաղտուկ կյանքում: 
Դիմացիր, իմ եղբայր, 
Քույր իմ, դիմացիր: 
Գիտես հրամանները.
Առավոտն ի վար, 
Գիշերն ի վեր անցիր.
Հատիր սահմանները
Քո գաղտուկ կյանքի: 
Լրագիրն եմ թերթում: 
Աչքերս՝ մի քիչ թաց: 
Մարդկանց շատ պե՞տքն է
Ողջ ես թե մեռած: 
Կամ սև, կամ սպիտակ: 
Չկա մեկ ուրիշ գույն: 
Փառք Աստծո, որ բարդ է
Իմ գաղտուկ կյանքում: 
Կծում եմ շուրթերս: 
Գնում այն ինչ որ կա.
Մի նոր ձայնապնակ, 
Մի հին փիլիսոփա: 
Բայց միշտ միայնակ եմ: 
Սրտումս՝ սառցե քուն
Ու սառնամանիք
Իմ գաղտուկ կյանքում


Հազար համբույր խորությունից

Ոչինչ որ այս ճամփան երկար է
Զառիթափ է օձապտույտ
Ոչինչ որ այս լուսինը տկար է
Համատարած մութ է տմույն
Ի՞նչ հոգ՝ հաղթող ենք թե պարտված
Կհանդիպենք հաստատ նորից
Գոնե լսեցի բառերն այս քո
Հազար համբույր խորությունից
Ես քեզ սիրեցի երբ բացվեցիր
Ինչպես շուշանը շողերի հետ տաք
Տես՝ մեկ ուրիշ ձնեմարդ եմ ես
Կանգնած ձյունախառն անձրևի տակ
Ով սիրեց քեզ իր սառած սիրով
Արտաքինով որ հանում է հունից
Այն ամենով ինչ նա է ու նա էր
Հազար համբույր խորությունից
Գիտեմ քո սուտը պարտադիր էր
Հասկացար որ այն միշտ է փրկում
Երբ դեռ հորդ ծունկն էիր գրկել
Կամ թոթովել քո մոր գրկում
Բայց արժե՞ր այսքան ճամփան գալ հետ
Այրվող փողոցով դառնալ դեպ ինձ
Երբ միայն մարող հոգոց է լսվում
Հազար համբույր խորությունից
Ի՞նչ հոգ՝ հարուստ ես և ուժեղ
Ի՞նչ հոգ աղքատ ես ու տկար
Ի՞նչ հոգ՝ երգեր ես հորինել
Որ սոխակներն են գեղգեղում հարԻ՞նչ հոգ թե ժամը քանիսին
Պակաս թե անց, ինչից, ումից
Փորում ենք կյանքն ու ողջ մնում
Հազար համբույր խորությունից


Պարտադիր չէ որ ինձ սիրես

Պարտադիր չէ որ ինձ սիրես
լոկ այն պատճառով
որ դու այն բոլոր կանայք ես
ում ես ցանկացել եմ
Ես ծնվել եմ քեզ հետևելու համար
ամեն գիշեր
մինչ ես տակավին
բազմաթիվ տղամարդիկ եմ ովքեր սիրում են քեզ
Հանդիպում եմ քեզ սեղանի շուրջ
գրկում եմ քո բռունցքը
հանդիսավոր տաքսու մեջ
Արթնանում եմ մենակ
ձեռքս քո բացակայության վրա
Կարգուկանոն Հյուրանոցում
Բոլոր երգերը քեզ համար եմ գրել
Վառել եմ կարմիր ու սև մոմեր՝
տղամարդու և կնոջ տեսքով
Ճանդանու երկու բուրգերի
ծխի հետ եմ ամուսնացել
Աղոթել եմ քեզ համար
Աղոթել եմ որ կսիրես ինձ
և աղոթել եմ որ ինձ չես սիրի

 

________________________________
 

Էզրա Փաունդ | Տեսանող աչքըՈղբ

Այլևս չկա մեզ համար հոգոցը փոքրիկ, 
Այլևս հողմերը մթնշաղին չեն վրդովում մեզ: 
Նայե՛ք չքնաղ մեռյալներին: 
Այլևս չեմ վառվում ես: 
Այլևս մեզ համար չէ թևերի թափահարումը
Որ աղմկում էր մեր գլխավերևում: 
Նայե՛ք չքնաղ մեռյալներին: 
Այլևս չի ձաղկում ինձ ցանկությունը, 
Այլևս մեզ համար չէ դողը՝
Ձեռքերի հպման պահին: 
Նայե՛ք չքնաղ մեռյալներին: 
Այլևս մեզ համար չէ շուրթերի գինին, 
Այլևս մեզ համար չէ գիտելիքը: 
Նայե՛ք չքնաղ մեռյալներին: 
Այլևս չկա հորձանքը, 
Այլևս չունենք մեր հանդիպման վայրը
(Նայե՛ք չքնաղ մեռյալներին) ՝
Թինթագյոլը:


Աղջիկ

Ծառը մտել է ձեռքերիս մեջ, 
Բուսահյութը բարձրանում է իմ բազուկներով, 
Ծառը կրծքիս մեջ է աճել
Դեպի ներքև, 
Բազուկների պես` ճյուղերը դուրս են աճում ինձնից: 
Ծառ ես դու, 
Մամուռ ես դու, 
Մանուշակներ ես հողմերի ներքո: 
Երեխա ես դու – բարձր այնքան, 
Եվ այս ամենը անմտություն է աշխարհի համար:


Ողջույն

Սերունդ լիապես ինքնագոհների
և լիապես անհարմար սերունդ: 
Ես տեսել եմ ձկնորսների խնջույքն արևի տակ, 
Տեսել եմ նրանց՝ փնթի ընտանիքներով, 
Տեսել եմ նրանց ժպիտները՝ ատամներով լի, 
լսել եմ նրանց ծիծաղն անճոռնի, 
Եվ ես երջանիկ եմ առավել, քան դուք, 
Եվ նրանք ինձնից երջանիկ են, 
Եվ ձկները լողում են լճում
ու նույնիսկ չունեն հագուստ:


Դաշինք

Ես դաշինք եմ կնքում քեզ հետ, Ուոլթ Ուիթմեն, 
Երկար ժամանակ քամահրեցի քեզ, 
Հիմա գալիս եմ որպես հասուն մի երեխա, 
Որը բթամիտ հայր է ունեցել: 
Ես հասուն եմ՝ քեզ հետ ընկերանալու համար: 
Դու առաջինը փայտը կոտրեցիր: 
Փորագրելու ժամանակն է հասել հիմա: 
Մենք նույն հյութն ու նույն արմատն ունենք.
Մեր միջև թող շփում լինի:


Coda

Ով իմ երգեր, 
Ինչո՞ւ եք այդպես անհամբեր ու պրպտուն հայացքով նայում
դեմքերին մարդկանց.
Մի՞թե կգտնեք նրանց մեջ ձեր կորուսյալ մեռյալներին:


Ձեղնահարկ

Եկ խղճանք նրանց ովքեր մեզնից հարուստ են: 
Եկ հիշենք, բարեկամ, որ հարուստները
ծառաներ ունեն բայց ոչ բարեկամներ, 
Իսկ մենք ունենք բարեկամներ բայց ոչ ծառաներ: 
Եկ խղճանք ամուսնացածներին և չամուսնացածներին: 
Լուսաբացը ներս է մտնում փոքրիկ ոտքերով
որպես մի ոսկեզօծ Պավլովա, *
Եվ ես մոտ եմ իմ ցանկությանը: 
Կյանքն ավելի լավ բան չի պարունակում
Քան այս ժամը զուլալ զովության-
միասին արթնանալու ժամը:

*Աննա Պավլովա (1885-1931) . ռուս բալերինա: Լոնդոնում
առաջին անգամ ելույթ է ունեցել 1910-ին:


Պանը մեռավ

«Պանը մեռավ: Մեռավ Մեծն Պանը: 
Ա՛խ, խոնարհեք ձեր գլուխները, կույսեր, 
Եվ հյուսեք նրա ծաղկապսակը»: 
«Ամառ չմնաց տերևների մեջ, 
Թառամեց սեզը դաշտում.
Ծաղկապսակ ինչպե՞ս հյուսենք, 
Կամ առհավատչյան մեր նախշուն»: 
«Չեմ կարող ասել, Օրիորդներ.
Միշտ էլ բռի է եղել Մահը: 
Չեմ կարող ձեզ ասել, Օրիորդներ, 
Թե ինչու այս ագահը
Տարավ մեր Տիրոջն՝ ընտրելով
Սնամեջ այս եղանակն ու պահը»:

Մետրոյի կայարանում
Ամբոխի միջի այս դեմքերի տեսիլքը.
Թաց, սև ճյուղի թերթիկներ:


Ալբա*

Սառը ինչպես գունատ ու թաց տերևները
հովտաշուշանի, 
Նե պառկեց իմ կողքին՝ լուսաբացի մեջ:

* «լուսաբացի բանաստեղծություն»


Նկարը

Այս մահացած կնոջ աչքերը խոսում են ինձ հետ: 
Այստեղ կար սեր, որը ջրասույզ չի լինում: 
Այստեղ կար ցանկություն, որը չի ջնջվում համբույրով: 
Այս մահացած կնոջ աչքերը խոսում են ինձ հետ:


Տենցոնե*

Կընդունե՞ն մարդիկ սրանք
(այսինքն՝ այս երգերը) 
Ինչպես երկյուղած աղջիկ՝ կենտավրոսից
(կամ հարյուրապետից) .
Արդեն նրանք լեղապատառ փախչում են: 
Կազդվե՞ն նրանք ճշմարտանմանությունից: 
Անառիկ է նրանց կուսական բթությունը: 
Աղաչում եմ, եղբայր քննադատներ, 
Մի հոգացեք ինձ համար լսարան հայթայթել: 
Ես իմ ազատ տեսակի հետ եմ շփվում ժայռի վրա.
ամեն մի ծերպ
Լսել է կրունկներիս արձագանքը
սառը լույսի մեջ, 
խավարում:

* իտ.- գրական բանավեճ:


Erat Hora*

«Շնորհակալություն, ինչ էլ որ լինի» ։ Հետո նե շրջվեց
Եվ, ինչպես արևաշողն է հանգչում գլխիկոր ծաղիկների
Վրա, երբ քամին բարձրացնում ու թեքում է նրանց, 
Այդպես արագ նե հեռացավ։ Ինչ էլ որ լինի․ մի ժամ արև
Վայելեցի, ու ամենաբարձր աստվածներն անգամ
Չեն պարծենա թե գտել են առավել լավ բան
Քան այդ անցողիկ ժամվա հաճույքը։

* «այն ժամն էր» (լատ.):

Մնացյալները

Օ, անօգ քչեր երկրիս, ստրկացած փշուրք: 
Արվեստագետներ՝ կոտրված, 
Մոլորյալ, կորած՝ հեռավոր գյուղերում, 
Արհամարված, ընդդիմացած: 
Գեղեցկության սիրահարներ, սովահար, 
Անհաշտ՝ համակարգերի դեմ, 
Անօգ՝ կառավարման դեմ: 
Դուք, որ չգիտեք ինքներդ ձեզ մաշել՝
Հաջողությանը անվերջ փակչելով, 
Դուք, որ գիտեք պոռոտախոսել
Եվ չեք էլ կարող կրկնությամբ կռել ինքներդ ձեզ: 
Նրբիկ մարդիկ, 
Կոտրված՝ շինծու գիտելիքների դեմ, 
Դուք, որ ամեն ինչ անգիր գիտեք, 
Ատելի, փակված, արհամարհված: 
Հիշեք, 
Ես փոթորիկն եմ կտրել անցել, 
Ես կրել եմ իմ աքսորը:

 

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>